Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2017, Volume: 5 Issue: 4, 823 - 836, 30.10.2017
https://doi.org/10.16916/aded.334872

Abstract

References

 • Altun, S.; Çolak, E. (2011). “Öğrenme Kuramları”. (Ed. Seval Fer), Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Altunbay, M. (2016). Çocuklarda Sosyal Algının Gelişmesini Etkileyen Unsurlar ve Türkçe Eğitiminde Sosyal Algı Kazanımı. (Ed. Gıyasettin AYTAŞ). Türkçe Eğitiminde Algı. Ankara: Akçağ Yayıncılık.
 • Aydoğdu, B. (2014). “Bilimsel Süreç Becerileri” (Ed. Şengül S. ANAGÜN, Nil DUBAN) Fen Bilimleri Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Cüceloğlu, D. (2013). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Debburman, S. K. (2002). Learning how scientists work: experiential research projects to promote cell biology learning and scientific process skills. Cell Biology Education. S:1, 154–172.
 • Güneş, F. (2016). Türkçe Öğretimi Yaklaşımlar Modeller. Ankara: Pegem Akademi.
 • Hesapçıoğlu, M. (2011). Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Programları ve Öğretim. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Hortaçsu, N. (2012). En Güzel Psikoloji Sosyal Psikoloji. İstanbul: İmge Kitabevi.
 • Miller, P. H. (2008). Gelişim Psikolojisi Kuramları. (Çev. Zeynep Gültekin). İstanbul: İmge Kitabevi.
 • Morgan, C. T. (1982). Psikolojiye Giriş Ders Kitabı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Savaş, B. (2014). “Öğretim Teknikleri”, (Editör Mehmet Arslan). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Schunk, D. H. (2009). Öğrenme Teorileri.(Çev. Muzaffer Şahin). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Solso, R. L. ; Maclin, M. K. ; Maclin, O. H. (2013). Bilişsel Psikoloji. (Çev. Ayşe Ayçiçeği Dinn). İstanbul: KİTABEVİ Yayıncılık.
 • MEB (1948). İlkokul Programı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • MEB (1968). İlkokul Programı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı
 • MEB (2015) . Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı
 • MEB (2017). Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)
 • Tan, M.; Temiz, B. K. (2003). Fen öğretiminde bilimsel süreç becerilerinin yeri ve önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. S:13, 89-101.
 • Turiman, P.; Omar, J. ; Adzliana Daud, M. ; Osman, K. (2011).Fostering the 21st century skills through scientific literacy and science process skills. Procedia - Social and Behavioral Sciences. S. 59, 110-116.
 • Temizyürek, F. ; Balcı, A. (2015). Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Okulları Türkçe Programları. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/avrupa-yeterlilikler-cercevesi erişim tarihi 10.07.2017
 • http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.59785afb45a0c1.69771380 erişim tarihi 01.07.2017
 • http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.59785afb45a0c1.69771380 erişim tarihi 29.06.2017

Türkçe Öğretim Programlarında Bilimsel Süreç Becerisi Olarak “Gözlem”

Year 2017, Volume: 5 Issue: 4, 823 - 836, 30.10.2017
https://doi.org/10.16916/aded.334872

Abstract

Bir nesnenin,
olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı
olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede (TDK) şeklinde tanımlanan gözlem
becerisinin, dil edinimi sürecinde temel dil becerilerinin kazandırılmasında
önemli bir işlevi vardır. Başta bilgi edinme olmak üzere sosyal ilişkilerde,
iletişim becerilerinde, kişilerarası ilişkilerde, analiz-sentez ve
değerlendirme becerileri ile eleştirel düşünme ve yorumlama becerilerinin
kazandırılmasında, çıkarım yapmada vd. gözlem becerisinin yeri yadsınamaz. Türkçe
Öğretim Programlarında gözlem becerisi ayrı bir öğrenme alanı olarak yer
almamakla birlikte öğrencilere kazandırılması gereken dil becerilerini ve
bilimsel süreç becerilerini destekleyici bir alan olarak sunulmuştur. Bu
çalışmada, bilimsel süreç becerisi olarak kabul edilen, bilgi edinmede, sosyal
öğrenmede ve rol model almada önemli bir yeri olan gözlem becerisinin
kazandırılmasının gerekliliği üzerinde durulmuş, gözlem becerisinin
Cumhuriyetten günümüze var olan Türkçe Öğretim Programlarındaki yerinin tespit
edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın temel kaynağını ilgili araştırmalar ile
Türkçe Öğretim Programları oluşturmaktadır. Bu nedenle çalışmanın yöntemi
doküman incelemesidir.

References

 • Altun, S.; Çolak, E. (2011). “Öğrenme Kuramları”. (Ed. Seval Fer), Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Altunbay, M. (2016). Çocuklarda Sosyal Algının Gelişmesini Etkileyen Unsurlar ve Türkçe Eğitiminde Sosyal Algı Kazanımı. (Ed. Gıyasettin AYTAŞ). Türkçe Eğitiminde Algı. Ankara: Akçağ Yayıncılık.
 • Aydoğdu, B. (2014). “Bilimsel Süreç Becerileri” (Ed. Şengül S. ANAGÜN, Nil DUBAN) Fen Bilimleri Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Cüceloğlu, D. (2013). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Debburman, S. K. (2002). Learning how scientists work: experiential research projects to promote cell biology learning and scientific process skills. Cell Biology Education. S:1, 154–172.
 • Güneş, F. (2016). Türkçe Öğretimi Yaklaşımlar Modeller. Ankara: Pegem Akademi.
 • Hesapçıoğlu, M. (2011). Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Programları ve Öğretim. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Hortaçsu, N. (2012). En Güzel Psikoloji Sosyal Psikoloji. İstanbul: İmge Kitabevi.
 • Miller, P. H. (2008). Gelişim Psikolojisi Kuramları. (Çev. Zeynep Gültekin). İstanbul: İmge Kitabevi.
 • Morgan, C. T. (1982). Psikolojiye Giriş Ders Kitabı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Savaş, B. (2014). “Öğretim Teknikleri”, (Editör Mehmet Arslan). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Schunk, D. H. (2009). Öğrenme Teorileri.(Çev. Muzaffer Şahin). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Solso, R. L. ; Maclin, M. K. ; Maclin, O. H. (2013). Bilişsel Psikoloji. (Çev. Ayşe Ayçiçeği Dinn). İstanbul: KİTABEVİ Yayıncılık.
 • MEB (1948). İlkokul Programı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • MEB (1968). İlkokul Programı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı
 • MEB (2015) . Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı
 • MEB (2017). Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)
 • Tan, M.; Temiz, B. K. (2003). Fen öğretiminde bilimsel süreç becerilerinin yeri ve önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. S:13, 89-101.
 • Turiman, P.; Omar, J. ; Adzliana Daud, M. ; Osman, K. (2011).Fostering the 21st century skills through scientific literacy and science process skills. Procedia - Social and Behavioral Sciences. S. 59, 110-116.
 • Temizyürek, F. ; Balcı, A. (2015). Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Okulları Türkçe Programları. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/avrupa-yeterlilikler-cercevesi erişim tarihi 10.07.2017
 • http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.59785afb45a0c1.69771380 erişim tarihi 01.07.2017
 • http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.59785afb45a0c1.69771380 erişim tarihi 29.06.2017
There are 24 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Müzeyyen Altunbay

Publication Date October 30, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 5 Issue: 4

Cite

APA Altunbay, M. (2017). Türkçe Öğretim Programlarında Bilimsel Süreç Becerisi Olarak “Gözlem”. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 823-836. https://doi.org/10.16916/aded.334872