Research Article
BibTex RIS Cite

Ana Dili Öğretiminde Yapılandırmacı Hedefler Üzerine Bir Tasnif Çalışması

Year 2017, Volume: 5 Issue: 4, 806 - 822, 30.10.2017
https://doi.org/10.16916/aded.333640

Abstract

Ana
dili öğretiminde yapılandırmacı hedeflerin gerekçeli olarak analiz edildiği bu
çalışma, iki bölümden meydana gelmektedir. Çalışmanın giriş niteliğindeki
birinci bölümünde ana dili öğretimi, yapılandırmacı eğitim sistemi ve hedef
kavramları üzerinde durulduktan sonra 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda
belirlenen hedeflerin yapılandırmacı eğitim sistemi ile uyumluluğu ele
alınmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde, ana dili öğretiminde ön plana
çıkarılması gereken yapılandırmacı hedefler ayrı başlıklar altında incelenmiştir.
Bu bağlamda söz konusu hedefler; konuşma, okuma, yazma ve dinleme alanlarından
oluşan temel dil becerilerinin geliştirilmesi, öğrencilerde ana dillerine
yönelik bir dil farkındalığı oluşturulması, yaşam boyu devam edecek bir okuma
alışkanlığının kazandırılması, alıcı ve üretici boyutlardaki söz varlığının
derinlik, genişlik ve ağırlık boyutunda geliştirilmesi, öğrencilerin iletişim
becerilerinin bireysel ve sosyal anlamda geliştirilmesi, medya okuryazarlığı
konusunda belirli farkındalıkların kazandırılması, öğrencilere zihinsel
esneklik kazandıracak bilişsel ortamların sunulması ve zihinsel becerilerinin
geliştirilmesi, semantik bilgi alt yapısının oluşturulması, onları yerel ve
evrensel değerlerle tanıştıracak eserlerin tanıtılması şeklinde belirlenmiştir.
2015 Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı’ndaki hedefler, yukarıda
sıralanan yapılandırmacı görüşler çerçevesinde tasnif edilerek
detaylandırılmıştır. Bu hedeflerin lisans eğitimi sürecinde bilinç düzeyinde
kalıcı ve geri çağrılabilir bir şekilde kazandırılması gerekmektedir. 

References

 • Akyol, H. (2005). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Artut, K. (2013). Sanat eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Başkan, Ö. (2003). Bildirişim, insan - dili ve ötesi. İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Bıyıklı, C. (2008). Yapılandırmacılığı nasıl uygulamalıyız? Ankara: ODTÜ Yayıncılık.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın öğretimi. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Günay, D. (2001). Dil ve iletişim. İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Karadağ, Ö. (2005). İlköğretim I. kademe öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine bir araştırma, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi).
 • Kaya, A. (2010). İletişime giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Korkmaz, Z. (1992). Gramer terimleri sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Kurudayıoğlu, M. (2011). Zihinsel ve Fiziksel Bir Süreç Olarak Okuma, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 15-29.
 • MEB (2015). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Onan, B. (2013). Dil eğitiminin temel kavramları, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Onan, B. (2016). Türkçenin ana dili olarak öğretiminde epistemolojik alan. XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri. Budapeşte – Macaristan.
 • Senemoğlu, N. (2013). Gelişim öğrenme ve öğretim. Ankara: Yargı Yayınları
 • Yalçın, A. (2006), Türkçe öğretim yöntemleri (Yeni yaklaşımlar), Ankara: Akçağ Yayınevi.
Year 2017, Volume: 5 Issue: 4, 806 - 822, 30.10.2017
https://doi.org/10.16916/aded.333640

Abstract

References

 • Akyol, H. (2005). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Artut, K. (2013). Sanat eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Başkan, Ö. (2003). Bildirişim, insan - dili ve ötesi. İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Bıyıklı, C. (2008). Yapılandırmacılığı nasıl uygulamalıyız? Ankara: ODTÜ Yayıncılık.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın öğretimi. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Günay, D. (2001). Dil ve iletişim. İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Karadağ, Ö. (2005). İlköğretim I. kademe öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine bir araştırma, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi).
 • Kaya, A. (2010). İletişime giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Korkmaz, Z. (1992). Gramer terimleri sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Kurudayıoğlu, M. (2011). Zihinsel ve Fiziksel Bir Süreç Olarak Okuma, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 15-29.
 • MEB (2015). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Onan, B. (2013). Dil eğitiminin temel kavramları, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Onan, B. (2016). Türkçenin ana dili olarak öğretiminde epistemolojik alan. XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri. Budapeşte – Macaristan.
 • Senemoğlu, N. (2013). Gelişim öğrenme ve öğretim. Ankara: Yargı Yayınları
 • Yalçın, A. (2006), Türkçe öğretim yöntemleri (Yeni yaklaşımlar), Ankara: Akçağ Yayınevi.
There are 16 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Bilginer Onan

Publication Date October 30, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 5 Issue: 4

Cite

APA Onan, B. (2017). Ana Dili Öğretiminde Yapılandırmacı Hedefler Üzerine Bir Tasnif Çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 806-822. https://doi.org/10.16916/aded.333640