Research Article
BibTex RIS Cite

Ortaokul Öğrencilerinin Şiir Çözümleme Becerilerinin ve Tutumlarının Geliştirilmesi ile İlgili Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

Year 2017, Volume: 5 Issue: 4, 557 - 570, 30.10.2017
https://doi.org/10.16916/aded.319235

Abstract

Bu çalışmanın
konusu, şiir öğretimi yapan Türkçe öğretmenlerinin ortaokul öğrencilerinin şiir
çözümleme becerilerinin ve şiir tutumlarının geliştirilmesi ile ilgili
görüşlerini incelemek ve değerlendirmeler yapmaktır. Konu gereği çalışmanın
amacı ise, ortaokul öğrencilerinin şiir çözümleme becerilerinin ve tutumlarının
geliştirilmesi ile ilgili Türkçe öğretmenlerinin görüşlerini belirlemek ve alan
yazın ışığında incelemektir. Bu çalışmada nitel araştırma deseni
kullanılmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu Erzurum il merkezindeki
ortaokullarda görev yapan Türkçe öğretmenleri arasından uygun örnekleme
tekniğiyle seçilen 16 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Bu çalışmanın verileri dört
tane çoktan seçmeli, dört tane ise açık uçlu olmak üzere sekiz sorunun yer aldığı
“Yarı Yapılandırılmış Öğretmen Görüşme Formu”yla toplanmıştır. Araştırmada elde
edilen veriler, nitel araştırmalarda kullanılan veri çözümleme tekniklerinden
içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen veriler, tasnif
edilmiş, tablolar hâlinde sunulmuş ve ilgili alan yazınla birlikte tartışılmıştır.

References

 • Açık Önkaş, N. (2010). Türkçe eğitiminde fonetik-semantik ilişkili şiir öğretimi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(34), 80-97.
 • Arıcı, A. F. ve Ungan, S. (2011). Çocuk Edebiyatı Türleri ve Çocuk Eğitimine Katkıları. Tacettin Şimşek (Ed.). Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı El Kitabı içinde (s. 215-318). Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Avcı, S., Yüksel, A., Soyer, M. ve Balıkçıoğlu, S. (2009). Şiir bilgisi konusu için tasarlanmış farklılaştırılmış sınıf ortamının öğrenciler üzerinde yarattığı bilişsel ve duyusal değişimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(3), 1043-1084.
 • Bağatır, G. (2006). Vecihi Timuroğlu’nun ve Friedrich Schiller’in şiirlerinde biçem karşılaştırması ve sözkonusu biçemlerin öğretimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Baş, B. (2015). Türkçe öğretimi açısından çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Benton, P. (1984). Teaching poetry: The rhetoric and the reality. Oxford Review of Education, 10(3), 319-327.
 • Benton, P. (1999). Unweaving the rainbow: Poetry teaching in the secondary school I. Oxford Review of Education, 25(4), 521-531.
 • Benton, P. (2000). The conveyor belt curriculum? Poetry teaching in the secondary school II. Oxford Review of Education, 26(1), 81-93.
 • Bizzaro, P. (1993). Pesponding to student poems: Applications of critical theory. Urbana: National Council of Teachers of English.
 • Brain, P. (1968). English through poetry writing: A creative approach for schools. Itasca: F. E. Peacock Publishers.
 • Cahnmann, M. (2003). The craft, practice, and possibility of poetry in educational research. Educational Researcher, 32(3), 29-36.
 • Collom, J. (1985). Moving windows: Evaluating the poetry children write. New York: Teachers & Writers Collaborative.
 • Cumming, R. (2007). Language play in the classroom: Encouraging children’s ıntuitive creativity with words through poetry. Literacy, 41(2), 93-101.
 • Demir, M. ve Duman, B. (2004). Şiir okumaya dayalı Türkçe öğretimi. İlmî Araştırmalar Dergisi, 17, 89-98.
 • Ducharme, E. R. (1968). Close reading and the teaching of poetry in english education and in secondary schools. Michigan: University Microfilms.
 • Elster, C. A. ve Hanauer, D. I. (2002). Voicing texts, voices around texts: Reading poems in elementary school classrooms. Research in the Teaching of English, 37(1), 89-134.
 • Erdal, K. (2013). Şiir. Ömer Yılar ve Lokman Turan (Ed.). Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı içinde (s. 179-188). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Esbensen, B. J. (1975). A celebration of bees: Helping children write poetry. Minneapolis: Winston Press.
 • Gordon, J. (2008). True soundings: The findings of the 2007 ofsted report ‘poetry in school’ and pupils’ responses to poetry they hear. Changing English, 15(2), 223-233.
 • Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde çok uyaranlı bir öğrenme ortamı oluşturmak için seçkin edebî ürünlerden yararlanma. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, XXVII, 341-369.
 • Güney, N. (2016). Öğretmenlerin yazma eğitimine yönelik görüşleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(2), 970-985.
 • Haşıcı, D. (2010). Klasik şiir öğretiminde yapısal olarak leff ü neşre sanatından yararlanma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Hunley, T. C. (2007). Teaching poetry writing. Toronto: Multilingual Matters.
 • Karadeniz, A. (2012). Modern çözümleme yöntemlerinin şiir çözümleme becerisine etkisi ve şiir öğretiminde kullanılabilirliği. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kaya, M. (2013). Okuma-yazma öğretiminde şiir. Dil ve Edebiyat Dergisi, 10(1), 49-96.
 • Kıbrıs, İ. (2008). Okuma ve yazma çalışmalarında şiir etkinliklerinden nasıl yararlanılabilir? Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 53-66.
 • Kırkgöz, Y. (2008). Using poetry as a model for creating english poems. Journal of Language and Linguistic Studies, 4(2), 94-106.
 • Kurudayıoğlu, M. (2003). Konuşma eğitimi ve konuşma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikler. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, XIII, 287-309.
 • Mutlu, B. (2012). Divân şiirinde deniz imgesi ve şiir öğretiminde kullanılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Billimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Myhill, D. A. ve Wilson, A. (2012). Ways with words: Teachers’ personal epistemologies of the role of metalanguage in the teaching of poetry writing. Language and Education, 26(6), 553-568.
 • Ray, R. (1999). The diversity of poetry: How trainee teachers’ perceptions affect their attitudes to poetry teaching. The Curriculum Journal, 10(3), 403-418.
 • Sekeres, D. C. (2007). Poetry in the grade: Getting started. International Reading Association, 60(5), 466-475.
 • Smith, R. J. (1985). Using poetry to teach reading and language arts: A handbook for elementary school teachers. New York: Teachers College Press, Columbia University.
 • Snider, S. J. (1975). Cognitive and affective learning outcomes resulting from the use of behavioral objectives in teaching poetry. The Journal of Educational Research, 68(9), 333-338.
 • Somers, A. B. (1999). Teaching poetry in high school. Urbana: National Council of Teachers of English.
 • Uçgun, D. (2013). Türkçe eğitiminde motivasyonu artırmaya yönelik uygulamalar. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 9(4), 354-362.
 • Ünal, F. T. ve Sevimli, F. (2014). Şiir okuma performansını değerlendirme ile ilgili görüşler ve bir değerlendirme formu. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(1), 96-112.
 • Wade, B. ve Sidaway, S. (1990). Poetry in the curriculum: A crisis of confidence.
 • Wilson, A. (2007). Finding a voice? Do literary forms work creatively in teaching poetry writing? Cambridge Journal of Education, 37(3), 441-457.
 • Wilson, A. (2013). A joyous lifeline in a target-driven job: Teachers’ metaphors of teaching poetry writing. Cambridge Journal of Education, 43(1), 69-87.
 • Yardımcı, M. ve Tuncer, H. (2002). Eğitim fakülteleri için çocuk edebiyatı. Ankara: Ürün Yayınları.
 • Yıldırım, E. (2012). Şiirin Türkçe eğitimindeki işlevi ve ilköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerin yerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
Year 2017, Volume: 5 Issue: 4, 557 - 570, 30.10.2017
https://doi.org/10.16916/aded.319235

Abstract

References

 • Açık Önkaş, N. (2010). Türkçe eğitiminde fonetik-semantik ilişkili şiir öğretimi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(34), 80-97.
 • Arıcı, A. F. ve Ungan, S. (2011). Çocuk Edebiyatı Türleri ve Çocuk Eğitimine Katkıları. Tacettin Şimşek (Ed.). Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı El Kitabı içinde (s. 215-318). Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Avcı, S., Yüksel, A., Soyer, M. ve Balıkçıoğlu, S. (2009). Şiir bilgisi konusu için tasarlanmış farklılaştırılmış sınıf ortamının öğrenciler üzerinde yarattığı bilişsel ve duyusal değişimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(3), 1043-1084.
 • Bağatır, G. (2006). Vecihi Timuroğlu’nun ve Friedrich Schiller’in şiirlerinde biçem karşılaştırması ve sözkonusu biçemlerin öğretimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Baş, B. (2015). Türkçe öğretimi açısından çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Benton, P. (1984). Teaching poetry: The rhetoric and the reality. Oxford Review of Education, 10(3), 319-327.
 • Benton, P. (1999). Unweaving the rainbow: Poetry teaching in the secondary school I. Oxford Review of Education, 25(4), 521-531.
 • Benton, P. (2000). The conveyor belt curriculum? Poetry teaching in the secondary school II. Oxford Review of Education, 26(1), 81-93.
 • Bizzaro, P. (1993). Pesponding to student poems: Applications of critical theory. Urbana: National Council of Teachers of English.
 • Brain, P. (1968). English through poetry writing: A creative approach for schools. Itasca: F. E. Peacock Publishers.
 • Cahnmann, M. (2003). The craft, practice, and possibility of poetry in educational research. Educational Researcher, 32(3), 29-36.
 • Collom, J. (1985). Moving windows: Evaluating the poetry children write. New York: Teachers & Writers Collaborative.
 • Cumming, R. (2007). Language play in the classroom: Encouraging children’s ıntuitive creativity with words through poetry. Literacy, 41(2), 93-101.
 • Demir, M. ve Duman, B. (2004). Şiir okumaya dayalı Türkçe öğretimi. İlmî Araştırmalar Dergisi, 17, 89-98.
 • Ducharme, E. R. (1968). Close reading and the teaching of poetry in english education and in secondary schools. Michigan: University Microfilms.
 • Elster, C. A. ve Hanauer, D. I. (2002). Voicing texts, voices around texts: Reading poems in elementary school classrooms. Research in the Teaching of English, 37(1), 89-134.
 • Erdal, K. (2013). Şiir. Ömer Yılar ve Lokman Turan (Ed.). Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı içinde (s. 179-188). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Esbensen, B. J. (1975). A celebration of bees: Helping children write poetry. Minneapolis: Winston Press.
 • Gordon, J. (2008). True soundings: The findings of the 2007 ofsted report ‘poetry in school’ and pupils’ responses to poetry they hear. Changing English, 15(2), 223-233.
 • Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde çok uyaranlı bir öğrenme ortamı oluşturmak için seçkin edebî ürünlerden yararlanma. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, XXVII, 341-369.
 • Güney, N. (2016). Öğretmenlerin yazma eğitimine yönelik görüşleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(2), 970-985.
 • Haşıcı, D. (2010). Klasik şiir öğretiminde yapısal olarak leff ü neşre sanatından yararlanma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Hunley, T. C. (2007). Teaching poetry writing. Toronto: Multilingual Matters.
 • Karadeniz, A. (2012). Modern çözümleme yöntemlerinin şiir çözümleme becerisine etkisi ve şiir öğretiminde kullanılabilirliği. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kaya, M. (2013). Okuma-yazma öğretiminde şiir. Dil ve Edebiyat Dergisi, 10(1), 49-96.
 • Kıbrıs, İ. (2008). Okuma ve yazma çalışmalarında şiir etkinliklerinden nasıl yararlanılabilir? Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 53-66.
 • Kırkgöz, Y. (2008). Using poetry as a model for creating english poems. Journal of Language and Linguistic Studies, 4(2), 94-106.
 • Kurudayıoğlu, M. (2003). Konuşma eğitimi ve konuşma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikler. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, XIII, 287-309.
 • Mutlu, B. (2012). Divân şiirinde deniz imgesi ve şiir öğretiminde kullanılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Billimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Myhill, D. A. ve Wilson, A. (2012). Ways with words: Teachers’ personal epistemologies of the role of metalanguage in the teaching of poetry writing. Language and Education, 26(6), 553-568.
 • Ray, R. (1999). The diversity of poetry: How trainee teachers’ perceptions affect their attitudes to poetry teaching. The Curriculum Journal, 10(3), 403-418.
 • Sekeres, D. C. (2007). Poetry in the grade: Getting started. International Reading Association, 60(5), 466-475.
 • Smith, R. J. (1985). Using poetry to teach reading and language arts: A handbook for elementary school teachers. New York: Teachers College Press, Columbia University.
 • Snider, S. J. (1975). Cognitive and affective learning outcomes resulting from the use of behavioral objectives in teaching poetry. The Journal of Educational Research, 68(9), 333-338.
 • Somers, A. B. (1999). Teaching poetry in high school. Urbana: National Council of Teachers of English.
 • Uçgun, D. (2013). Türkçe eğitiminde motivasyonu artırmaya yönelik uygulamalar. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 9(4), 354-362.
 • Ünal, F. T. ve Sevimli, F. (2014). Şiir okuma performansını değerlendirme ile ilgili görüşler ve bir değerlendirme formu. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(1), 96-112.
 • Wade, B. ve Sidaway, S. (1990). Poetry in the curriculum: A crisis of confidence.
 • Wilson, A. (2007). Finding a voice? Do literary forms work creatively in teaching poetry writing? Cambridge Journal of Education, 37(3), 441-457.
 • Wilson, A. (2013). A joyous lifeline in a target-driven job: Teachers’ metaphors of teaching poetry writing. Cambridge Journal of Education, 43(1), 69-87.
 • Yardımcı, M. ve Tuncer, H. (2002). Eğitim fakülteleri için çocuk edebiyatı. Ankara: Ürün Yayınları.
 • Yıldırım, E. (2012). Şiirin Türkçe eğitimindeki işlevi ve ilköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerin yerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
There are 42 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

İzzet Şeref

Publication Date October 30, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 5 Issue: 4

Cite

APA Şeref, İ. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Şiir Çözümleme Becerilerinin ve Tutumlarının Geliştirilmesi ile İlgili Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 557-570. https://doi.org/10.16916/aded.319235