Book Review
BibTex RIS Cite

A Forgotten Work on Body Language Studies: "An Experimental Analysis of Facial Expressions"

Year 2017, Volume: 5 Issue: 3, 485 - 492, 28.07.2017
https://doi.org/10.16916/aded.331260

Abstract

Communication is carried out in two ways as verbal and
non-verbal. While oral communication is the language of expression, the means
of expression in nonverbal communication are the head, face, various parts of
the body, or the body itself as a whole. Body language, which is the most basic
element of non-verbal communication, is a form of communication that consists
of gestures, mimics, and body movements. Body language, which attracted
attention as “a new field” in world literature in the mid-1960s, was indeed a
field of study that came to the fore in the 1930s in Turkey. Mumtaz Turhan, a
faculty member in the department of Experimental Psychology at Istanbul
University, in his work entitled "An
Experimental Analysis of Facial Expressions" which he presented as his
associate professorship thesis, performed an experimental study on mimics
which form a sub level of body language. In 1941 he published his work as a
book. Turhan, having conducted a series of experiments, proved that it would not
be possible to interpret mimics accurately in isolation, that a mimic could
mean something only in a particular context, and that they could be correctly
interpreted only in those contexts. With that study, Turhan became one of the
first scholars who studied body language not only in our country, but also in the
world science literature. However, a glance at the studies made in our country
would show that Turhan's work seems to have been ignored and forgotten. Starting
at this problem, this study aims to introduce Mümtaz Turhan's work "An Experimental Analysis of Facial
Expressions" and show its significance in body language studies.

A Forgotten Work on Body Language Studies: "An Experimental
Analysis of Facial Expressions"

References

  • Yalçın, A. ve Adiller, S. (2016). Sözsüz İletişim: Şehir Efsanesi Olarak Beden Dili. İstanbul: Mediacat Kitapları
  • Çavuşoğlu, A. (2009). Kıyafet ilmi ve Kutadgu Bilig’de Kıyafet İlmi / Fizyonomi İlmi. Bilimname, 27, 2, 293-302.
  • Erzurumlu İbrahim Hakkı (1999). Marifetname. (Derleyen: A. Faruk Meyan). İstanbul: Bedir Yayınları.
  • Altınköprü, T. (2000). İnsan Tanımada Beden Yapısı Yüz Yapısı ve Karakter, İstanbul: Hayat Yayınları.
  • Çakır, M. (2007). Kıyafetnameler Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 5, 9, 333-350.

Beden Dili Çalışmalarında Unutulan Bir Eser: “Yüz İfadelerinin Tefsiri Hakkında Tecrübi Bir Tetkik”

Year 2017, Volume: 5 Issue: 3, 485 - 492, 28.07.2017
https://doi.org/10.16916/aded.331260

Abstract

İletişim,
sözlü ve sözsüz olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Sözlü
iletişimin ifade aracı dil iken, sözsüz iletişimin ifade araçları, baş, yüz,
bedenin çeşitli bölümleri ya da bir bütün olarak bedenin bizzat kendisidir.
Sözsüz iletişimin en temel unsuru olan beden dili; jest, mimik ve vücut
hareketleri ile gerçekleştirilen iletişim şeklidir. 1960’lı yılların ortalarında
dünya literatüründe “yeni bir alan” olarak sunulan beden dili, aslında
ülkemizde 1930’lı yıllarda gündeme gelmiş bir çalışma alanıdır. İstanbul
Üniversitesi Tecrübi Psikoloji Doçenti Mümtaz Turhan, 1938 yılında doçentlik
tezi olarak takdim ettiği “Yüz İfadelerinin Tefsiri Üzerine Tecrübi Bir Tetkik”
başlıklı eserinde, beden dilinin bir alt boyutu olan mimikler üzerine deneysel
bir çalışma gerçekleştirmiştir. 1941 yılında ise bu çalışması kitap olarak
yayımlanmıştır. Turhan eserinde, mimiklerin müstakil olarak anlaşılamayacağını,
onların ancak bir bağlam içerisinde anlam taşıyacağını ve bu doğrultuda ancak
bir bağlam içerisinde yorumlanmasının mümkün olacağını yaptığı bir dizi deneyle
kanıtlamıştır. Turhan, bu çalışmasıyla sadece ülkemizde değil, dünya bilim
literatüründe de ilk beden dili çalışanlardan biri olmuştur. Ancak ülkemizde
yapılan yayınlara bakıldığında, Turhan’ın çalışmasının göz ardı edildiği,
unutulduğu görülmektedir. Bu problem durumundan hareketle, bu çalışma Mümtaz
Turhan’ın “Yüz İfadelerinin Tefsiri Hakkında Tecrübi Bir Tetkik” eserini
tanıtmayı ve bu eserin beden dili açısından önemini ortaya koymayı
amaçlamaktadır. 

References

  • Yalçın, A. ve Adiller, S. (2016). Sözsüz İletişim: Şehir Efsanesi Olarak Beden Dili. İstanbul: Mediacat Kitapları
  • Çavuşoğlu, A. (2009). Kıyafet ilmi ve Kutadgu Bilig’de Kıyafet İlmi / Fizyonomi İlmi. Bilimname, 27, 2, 293-302.
  • Erzurumlu İbrahim Hakkı (1999). Marifetname. (Derleyen: A. Faruk Meyan). İstanbul: Bedir Yayınları.
  • Altınköprü, T. (2000). İnsan Tanımada Beden Yapısı Yüz Yapısı ve Karakter, İstanbul: Hayat Yayınları.
  • Çakır, M. (2007). Kıyafetnameler Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 5, 9, 333-350.
There are 5 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Ozan İpek

Publication Date July 28, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 5 Issue: 3

Cite

APA İpek, O. (2017). Beden Dili Çalışmalarında Unutulan Bir Eser: “Yüz İfadelerinin Tefsiri Hakkında Tecrübi Bir Tetkik”. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 485-492. https://doi.org/10.16916/aded.331260