BibTex RIS Cite

Üniversite Sloganlarının Bağdaşıklık Açısından İncelenmesi

Year 2016, Volume: 4 Issue: 4, 607 - 624, 27.10.2016
https://doi.org/10.16916/aded.99641

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye’de yer alan devlet ve vakıf üniversitelerinin sloganları, metin biliminin bileşenlerinden olan bağdaşıklık ve tutarlılık ekseninde incelenmiştir. Çalışma kapsamına Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından resmî olarak tanınan 193 üniversite alınmış, bu üniversitelerin sloganları bağdaşıklık ve tutarlılık ögeleri ekseninde analiz edilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizinin temel alındığı çalışmada elde edilen sonuçların başlıcaları şunlardır: 193 üniversiteden 102 üniversitenin İnternet sayfalarında kalıcı bir slogana yer verdiği, 91 üniversitenin ise yer vermediği görülmektedir. Bağdaşıklık unsurları dikkate alındığında sloganların büyük çoğunluğu, cümle yerine kelime grubundan oluşmaktadır. Kelime grupları içerisinde en çok tercih edileni, sıfat ve sıfat fiil grupları olmuştur. Tutarlılık eksenindeki en önemli sonuçlardan birisi, üniversite sloganlarının yer verdiği temaların başlıcalarınının gelecek ve bilimsellik olmasıdır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgu ve yorumların dilbilimi ve söylem çözümlemesi alanında çalışan araştırmacılara ışık tutacağı düşünülmektedir.

References

 • Arslan, E. (2014). Türkiye’de reklam sloganlarının gündelik dil pratikleri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi:
 • Ege Üniversitesi öğrencilerine yönelik bir araştırma. Marmara İletişim Dergisi, 21, 57-72.
 • Bamberg, B. (1983). What makes a text coherent? College Composition and Communication, 34, 417-429.
 • Bander, R. B. (1983). American English rhetoric. New York
 • Beaugrande, R.,& Dressler, W. (1981). Introduction to text linguistics. London: Longman
 • Bergen, W., & Wheeler, K. (2010). Grammatical aspect and mental simulation. Brain and Language, 112, 150-158.
 • Can, R. (2012). Ortaöğretim öğrencilerinin yazılı anlatımlarında paragraf düzeyinde bağdaşıklık ve tutarlılık. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Coşkun, E. (2005). İlköğretim öğrencilerinin öyküleyici anlatımlarında bağdaşıklık, tutarlılık ve metin elementleri. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi üniversitesi, Eğitim bilimleri enstitüsü, Ankara.
 • Cresswell, J. W., Plano Clark, V. L., Gutmann, M. L., & Hanson, W. E. (2003). Advanced mixed methods research designs. In A. Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), Handbook of mixed methods in social and behavioral research. Thousands Oaks, Calif.: Sage.
 • Çoban, A. (2012). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin oluşturdukları öyküleyici metinlerin bağdaşıklık ve tutarlılık ölçütlerine göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Demir, Ö., & Acar, V. (2005). Sosyal Bilimler Sözlüğü. Ankara: Adres Yayınları.
 • Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics. Quantitative, qualitative
 • and mixed methodologies. New York: Oxford University Press.
 • Duenas, G. (2000). Sosyal sermaye yaratıcıları olarak üniversiteler. Eğitimin Geleceği:
 • Üniversitelerin ve eğitimin değişen paradigması. Ed. Güzin Babüroğlu, İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları.
 • Ersoy, M. (2014). Türkiye’de yayınlanan 1980 sonrası reklam sloganlarında duygusal pazarlama. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1980). The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research (11th ed.). New York: Aldine Publishing Company.
 • Gonzales, L. D., & Pacheco,
 • A. (2012). Leading change with slogans: Border university in transition. Journal of Cases in Educational Leadership 15(1), 51 –65.
 • Günay, D. (2003). Metin bilgisi. Multilingual Yayınları: İstanbul.
 • Halliday, M. A. K., & R. Hasan. (1976). Cohesion in English. London: Longmans.
 • Hobbs, J. R. (1979). Coherence and coreference. Cognitive Science, 3(1),67-90.
 • Johnson, P. (1992). Cohesion and coherence in compositions in Malay and English. RELC
 • Journal, 23(2), 1-17.
 • Kantar, M. (2014). Çok uluslu şirketlerin marka adı ve slogan kullanımında standardizasyon
 • dereceleri: Türkiye ve Orta Doğu incelemesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Karahan, L. (2005). Türkçede söz dizimi. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Kohli, C., Leuthesser, L., & Suri, R. (2007). Got slogan? Guidelines for creating effective
 • slogans. Business Horizons, 50, 415–422.
 • Kuo, C. (1995). Cohesion and coherence in academic writing: From lexical choice to
 • organization. RELC Journal, 26(1), 47-62.
 • Lehto X., Lee G., & Ismail, J. (2012). Measuring congruence of affective ımages of destinations
 • and their slogans. International Journal of Tourism Research, 16, 250–260.
 • Levin, M., & Greenwood, D.J. (2000). Üniversite-toplum İlişkilerinin yeniden yaratılması:
 • Akademik taylorizm. Eğitimin Geleceği: Üniversitelerin ve eğitimin değişen paradigması. Ed. Güzin Babüroğlu, İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage
 • Publication.
 • Özyıldırım, I. (2010). Tür çözümlemesi: Türçe metin incelemeleri ve karşılaştırmalar. İstanbul:
 • Bilgesu Yayınları.
 • Palmer, J. C. (1995). Coherence and cohesion in the English language classroom: The use of
 • lexical reiteration and pronominalisation. RELC Journal, 30(2), 61-85.
 • Richard, J., Platt, J., & Weber, H. (1985). Longman dictionary of applied linguistics. London:
 • Longman.
 • Scheffler, I. (1961). A rejoinder on confirmation. Philosophical Studies, 12(1-2), 19-20.
 • Thornberg, R. (2012). Informed grounded theory. Scandinavian Journal of Educational
 • Research, 56(3), 243-259.
 • Uysal, B.,& Kayman, Y. (2014). University as a Taylorist institution and the perception of the
 • motto: The case of Gazi University, Turkey multidisciplinary perspectives on education. Editor(s):Hasan Arslan, Georgeta Raţă, Ercan Kocayörük, Mehmet Ali İçbay. UK: Cambridge Scholars Publishing.
 • Wangenge-Ouma, G., & Langa, P. (2010). Universities and the mobilization of claims of
 • excellence for competitive advantage. High Education, 59, 749-764.
 • Widdowson, H. G. (1983). Learning purpose and language use. Oxford: Oxford University
 • Press.
 • Yılmaz, Ö. (2012). 11. sınıf öğrencilerine ait öyküleyici metinlerin bağdaşıklık ve tutarlılık
 • açısından incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Year 2016, Volume: 4 Issue: 4, 607 - 624, 27.10.2016
https://doi.org/10.16916/aded.99641

Abstract

References

 • Arslan, E. (2014). Türkiye’de reklam sloganlarının gündelik dil pratikleri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi:
 • Ege Üniversitesi öğrencilerine yönelik bir araştırma. Marmara İletişim Dergisi, 21, 57-72.
 • Bamberg, B. (1983). What makes a text coherent? College Composition and Communication, 34, 417-429.
 • Bander, R. B. (1983). American English rhetoric. New York
 • Beaugrande, R.,& Dressler, W. (1981). Introduction to text linguistics. London: Longman
 • Bergen, W., & Wheeler, K. (2010). Grammatical aspect and mental simulation. Brain and Language, 112, 150-158.
 • Can, R. (2012). Ortaöğretim öğrencilerinin yazılı anlatımlarında paragraf düzeyinde bağdaşıklık ve tutarlılık. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Coşkun, E. (2005). İlköğretim öğrencilerinin öyküleyici anlatımlarında bağdaşıklık, tutarlılık ve metin elementleri. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi üniversitesi, Eğitim bilimleri enstitüsü, Ankara.
 • Cresswell, J. W., Plano Clark, V. L., Gutmann, M. L., & Hanson, W. E. (2003). Advanced mixed methods research designs. In A. Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), Handbook of mixed methods in social and behavioral research. Thousands Oaks, Calif.: Sage.
 • Çoban, A. (2012). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin oluşturdukları öyküleyici metinlerin bağdaşıklık ve tutarlılık ölçütlerine göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Demir, Ö., & Acar, V. (2005). Sosyal Bilimler Sözlüğü. Ankara: Adres Yayınları.
 • Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics. Quantitative, qualitative
 • and mixed methodologies. New York: Oxford University Press.
 • Duenas, G. (2000). Sosyal sermaye yaratıcıları olarak üniversiteler. Eğitimin Geleceği:
 • Üniversitelerin ve eğitimin değişen paradigması. Ed. Güzin Babüroğlu, İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları.
 • Ersoy, M. (2014). Türkiye’de yayınlanan 1980 sonrası reklam sloganlarında duygusal pazarlama. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1980). The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research (11th ed.). New York: Aldine Publishing Company.
 • Gonzales, L. D., & Pacheco,
 • A. (2012). Leading change with slogans: Border university in transition. Journal of Cases in Educational Leadership 15(1), 51 –65.
 • Günay, D. (2003). Metin bilgisi. Multilingual Yayınları: İstanbul.
 • Halliday, M. A. K., & R. Hasan. (1976). Cohesion in English. London: Longmans.
 • Hobbs, J. R. (1979). Coherence and coreference. Cognitive Science, 3(1),67-90.
 • Johnson, P. (1992). Cohesion and coherence in compositions in Malay and English. RELC
 • Journal, 23(2), 1-17.
 • Kantar, M. (2014). Çok uluslu şirketlerin marka adı ve slogan kullanımında standardizasyon
 • dereceleri: Türkiye ve Orta Doğu incelemesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Karahan, L. (2005). Türkçede söz dizimi. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Kohli, C., Leuthesser, L., & Suri, R. (2007). Got slogan? Guidelines for creating effective
 • slogans. Business Horizons, 50, 415–422.
 • Kuo, C. (1995). Cohesion and coherence in academic writing: From lexical choice to
 • organization. RELC Journal, 26(1), 47-62.
 • Lehto X., Lee G., & Ismail, J. (2012). Measuring congruence of affective ımages of destinations
 • and their slogans. International Journal of Tourism Research, 16, 250–260.
 • Levin, M., & Greenwood, D.J. (2000). Üniversite-toplum İlişkilerinin yeniden yaratılması:
 • Akademik taylorizm. Eğitimin Geleceği: Üniversitelerin ve eğitimin değişen paradigması. Ed. Güzin Babüroğlu, İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage
 • Publication.
 • Özyıldırım, I. (2010). Tür çözümlemesi: Türçe metin incelemeleri ve karşılaştırmalar. İstanbul:
 • Bilgesu Yayınları.
 • Palmer, J. C. (1995). Coherence and cohesion in the English language classroom: The use of
 • lexical reiteration and pronominalisation. RELC Journal, 30(2), 61-85.
 • Richard, J., Platt, J., & Weber, H. (1985). Longman dictionary of applied linguistics. London:
 • Longman.
 • Scheffler, I. (1961). A rejoinder on confirmation. Philosophical Studies, 12(1-2), 19-20.
 • Thornberg, R. (2012). Informed grounded theory. Scandinavian Journal of Educational
 • Research, 56(3), 243-259.
 • Uysal, B.,& Kayman, Y. (2014). University as a Taylorist institution and the perception of the
 • motto: The case of Gazi University, Turkey multidisciplinary perspectives on education. Editor(s):Hasan Arslan, Georgeta Raţă, Ercan Kocayörük, Mehmet Ali İçbay. UK: Cambridge Scholars Publishing.
 • Wangenge-Ouma, G., & Langa, P. (2010). Universities and the mobilization of claims of
 • excellence for competitive advantage. High Education, 59, 749-764.
 • Widdowson, H. G. (1983). Learning purpose and language use. Oxford: Oxford University
 • Press.
 • Yılmaz, Ö. (2012). 11. sınıf öğrencilerine ait öyküleyici metinlerin bağdaşıklık ve tutarlılık
 • açısından incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Başak UYSAL

Çağla ATMACA

Publication Date October 27, 2016
Published in Issue Year 2016Volume: 4 Issue: 4

Cite

APA UYSAL, B., & ATMACA, Ç. (2016). Üniversite Sloganlarının Bağdaşıklık Açısından İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(4), 607-624. https://doi.org/10.16916/aded.99641