PDF BibTex RIS Cite

Tiyatro ve Drama Uygulamaları Dersi Kapsamında Sergilenen Oyunlara Dair Tematik Bir Değerlendirme

Year 2016, Volume: 4 Issue: 4, 530 - 544, 25.10.2016
https://doi.org/10.16916/aded.39780

Abstract

Tiyatro, hayatın parçalarını, bir hayat sahnesi içinde seyirciye sunan özel bir sanat dalıdır. Tiyatro, insanı insana anlatmanın ötesinde, bireyin kendi gerçeğini farklı bir pencereden görmesini de sağlamaktadır. Bu çalışmada, 1994-2016 yılları arasında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nde okutulan Tiyatro ve Drama Uygulamaları dersi kapsamında sergilenen tiyatro oyunları, metin içerikleri açısından bir değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Oynanan tiyatro eserleri, doküman analizi yöntemiyle tematik olarak tasnif edilmiştir. Çalışmaya esas olarak dokuz ana tema ve bunlara bağlı alt temalar belirlenmiştir. Çalışma sonucunda oyunlar temalar açısından tasnif edildiğinde, Birey ve Toplum ile İletişim temalarının ağırlıklı olarak eserlerde yer aldığı görülmüştür. En az tercih edilen temalar ise Göç ile Tarihî Kişilik ve Mitler temaları olmuştur. Oyunların %64’lük diliminin dram, %33’lük kısmının da güldürü oyunlarından oluştuğu görülmüştür. Müzikli güldürünün (%3) en az temsil oranına sahip olduğu oyun metinleri incelendiğinde bu verilerin dil eğitimcileri, tiyatro metni yazarları, yaratıcı drama liderleri ve akademisyenler için önemli bir veri kaynağı oluşturacağı düşünülmektedir.

References

 • Aykaç, M., Çetinkaya, G. (2013). Yaratıcı drama etkinliklerinin Türkçe öğretmen adaylarının konuşma
 • becerilerine etkisi. Turkish Studies, 8(9), 671-682.
 • Baltacıoğlu, İ. H. (1938). Toplu tedris. (Öğretmen Kitapları). İstanbul: Sebat Basımevi.
 • Boal, A. (2014). Ezilenlerin Tiyatrosu. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Brecht, B. (1964). Brecht on theater. London: Methuen Drama.
 • Moore, J. (2012). Theater of attachment: Using dramato facilitate attachment in adoption. Adoption and
 • Fostering, 30(2), 64-73.
 • OIBS, (2016). Gazi Eğitim Fakültesi Öğrenci İstatistikleri. https://ogrenci.gazi.edu.tr/ Erişim Tarihi 30.07.2016.
 • Ortaylı, İ. (1976). Tiyatroda tarihî oyunlar üzerinde siyasal bir analiz denemesi. Tiyatro Araştırmaları Dergisi. S.
 • , 217-232.
 • Özkan, B., Şahbaz, N. K., Tüfekçioğlu, B. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının tiyatro ve drama uygulamaları
 • dersine yönelik görüşleri üzerine bir araştırma. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(4), 2436-2445.
 • Öztürk, A. (1997). Tiyatro dersinin öğretmen adaylarındaki sözel iletişim becerilerine etkileri. Ankara: Ankara
 • Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Powers, B., Duff, B. (2016). Making invisible intersectionality visible through theater of the oppressed in
 • teacher education. Journal of Teacher Education, 67(1), 61 –73.
 • San, İ. (2009). Ne zaman eğitimde yaratıcı drama ne zaman tiyatro/drama? Yaratıcı Drama Dergisi, 4(7), 5-13.
 • Sezgin, B. (2014). Uluslararası bakalorya programında tiyatro ve drama ders müfredatının model analizi. Hasan
 • Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(22), 79-94.
 • Şen, Ü. (2010). Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının ana dili eğitimine yönelik millî eğitim bakanlığı
 • bünyesinde yapılan çalışma ve uygulamalar. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 2 (3), 239-253.
 • Tofteng, D. , Husted, M. (2011). Theater and action research: How drama can empower action research
 • processes in the field of unemployment. Action Research, 9 (1), 27-41.
 • Uysal, B. (2014). Dinleme ve konuşma becerilerinin kazandırılmasında yaratıcı drama temelli bir model
 • önerisi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Öğretmenliği Bölümü Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Yalçın, A., Aytaş, G. (2002). Tiyatro ve canlandırma: sahneleme bilgileri. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldırım, Y. (2011). Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının yaratıcı drama dersine ilişkin tutumlarının
 • incelenmesi. Konya: Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • YÖK. (2016). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları.
 • http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/Egitim_fakultesi_ogretmen_yetistirme_lisans_programlari_mart_98.pdf/5e166018-b806-48d5-ae13-6afd5dac511c. Erişim Tarihi 10.05.2016
 • Yüksel, A. (1995). Modern Türk tiyatrosunda arayış ve gelişmeler. Tiyatro Araştırmaları Dergisi, S. 12: 123-130.

Year 2016, Volume: 4 Issue: 4, 530 - 544, 25.10.2016
https://doi.org/10.16916/aded.39780

Abstract

References

 • Aykaç, M., Çetinkaya, G. (2013). Yaratıcı drama etkinliklerinin Türkçe öğretmen adaylarının konuşma
 • becerilerine etkisi. Turkish Studies, 8(9), 671-682.
 • Baltacıoğlu, İ. H. (1938). Toplu tedris. (Öğretmen Kitapları). İstanbul: Sebat Basımevi.
 • Boal, A. (2014). Ezilenlerin Tiyatrosu. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Brecht, B. (1964). Brecht on theater. London: Methuen Drama.
 • Moore, J. (2012). Theater of attachment: Using dramato facilitate attachment in adoption. Adoption and
 • Fostering, 30(2), 64-73.
 • OIBS, (2016). Gazi Eğitim Fakültesi Öğrenci İstatistikleri. https://ogrenci.gazi.edu.tr/ Erişim Tarihi 30.07.2016.
 • Ortaylı, İ. (1976). Tiyatroda tarihî oyunlar üzerinde siyasal bir analiz denemesi. Tiyatro Araştırmaları Dergisi. S.
 • , 217-232.
 • Özkan, B., Şahbaz, N. K., Tüfekçioğlu, B. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının tiyatro ve drama uygulamaları
 • dersine yönelik görüşleri üzerine bir araştırma. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(4), 2436-2445.
 • Öztürk, A. (1997). Tiyatro dersinin öğretmen adaylarındaki sözel iletişim becerilerine etkileri. Ankara: Ankara
 • Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Powers, B., Duff, B. (2016). Making invisible intersectionality visible through theater of the oppressed in
 • teacher education. Journal of Teacher Education, 67(1), 61 –73.
 • San, İ. (2009). Ne zaman eğitimde yaratıcı drama ne zaman tiyatro/drama? Yaratıcı Drama Dergisi, 4(7), 5-13.
 • Sezgin, B. (2014). Uluslararası bakalorya programında tiyatro ve drama ders müfredatının model analizi. Hasan
 • Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(22), 79-94.
 • Şen, Ü. (2010). Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının ana dili eğitimine yönelik millî eğitim bakanlığı
 • bünyesinde yapılan çalışma ve uygulamalar. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 2 (3), 239-253.
 • Tofteng, D. , Husted, M. (2011). Theater and action research: How drama can empower action research
 • processes in the field of unemployment. Action Research, 9 (1), 27-41.
 • Uysal, B. (2014). Dinleme ve konuşma becerilerinin kazandırılmasında yaratıcı drama temelli bir model
 • önerisi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Öğretmenliği Bölümü Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Yalçın, A., Aytaş, G. (2002). Tiyatro ve canlandırma: sahneleme bilgileri. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldırım, Y. (2011). Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının yaratıcı drama dersine ilişkin tutumlarının
 • incelenmesi. Konya: Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • YÖK. (2016). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları.
 • http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/Egitim_fakultesi_ogretmen_yetistirme_lisans_programlari_mart_98.pdf/5e166018-b806-48d5-ae13-6afd5dac511c. Erişim Tarihi 10.05.2016
 • Yüksel, A. (1995). Modern Türk tiyatrosunda arayış ve gelişmeler. Tiyatro Araştırmaları Dergisi, S. 12: 123-130.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Başak UYSAL


Gıyasettin AYTAŞ

Publication Date October 25, 2016
Published in Issue Year 2016Volume: 4 Issue: 4

Cite

APA
UYSAL, B., & AYTAŞ, G. (2016). Tiyatro ve Drama Uygulamaları Dersi Kapsamında Sergilenen Oyunlara Dair Tematik Bir Değerlendirme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(4), 530-544. https://doi.org/10.16916/aded.39780