BibTex RIS Cite

Ortaokul Öğrencileri İçin Dinlemeye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Year 2016, Volume: 4 Issue: 2, 187 - 199, 25.04.2016
https://doi.org/10.16916/aded.50929

Abstract

Bu çalışmanın amacı ortaokul (6-7-8) öğrencilerinin dinlemeye yönelik tutumlarını ölçmek için “tutum ölçeği” geliştirmektir. Çalışmanın genelinde 613 öğrenci ile çalışılmıştır. Ölçeğin faktörlerinin belirlenmesi ve güvenirlilik için 364 öğrenciden toplanan veri kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi ile ölçeğin 4 faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Bu dört faktör, varyansın %48,729’unu açıklamaktadır. Araştırma sonucunda 30 maddeden oluşan bir ölçek ortaya çıkarılmış, Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,824 olarak hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dinleme Eğitimi, Dinlemeye Yönelik Tutumlar, Ölçek Geliştirme

 

References

 • Andrich, D. (1989). Distinctions between assumptions and requirements in measurement in the social sciences.(Ed. In J.A. Keats, R. Taft, R.A. Heath, S.H. Lovibond) Mathematical and Theoretical Systems, (pp. 7-16). North Holland: Elsevier Science Publishers.
 • Arkonaç, S.A. (2001). Sosyal psikoloji, Değiştirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • Baysal, A.(1981). Sosyal ve örgütsel psikolojide tutumlar. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi.
 • Bock, R.D., & Aitkin, M. (1981). Marginal maximum likelihood estimation of item parameters: Application of an EM algorithm. Psychometrika , 46, 443-459.
 • Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel desenler. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (7.Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Goh, C., and Taib, Y. (2006). Metacognitive instruction in listening for young learners. ELT Journal, 60(3), 222-232.
 • Hambleton, R. K., Swaminathan, H., & Rogers, H. J. (1991). Fundamentals of item response theory. Newbury Park, CA: Sage.
 • Hutcheson G. D., Sofroniou N.(1999). The Multivariate social scientist: introductory statistics using generalized linear models sage publications: London, Thousand Oaks, New Delhi.
 • İnceoğlu, M. (2004). Tutum, algı, iletişim. Ankara: Elips Kitap.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde insan ve insanlar (12. Baskı). İstanbul: Sistem Matbaacılık.
 • Katrancı, M. (2012). Üstbiliş stratejileri öğretiminin dinlediğini anlama becerisine ve dinlemeye yönelik tutuma etkisi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Mackay, I. (1997). Dinleme becerisi. Ankara: İlkkaynak Kültür ve Sanat Ürünleri.
 • Osborne, J. W. and Costello A. B. (2004). Sample size and subject to item ratio in principal components analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation, 9(11).
 • Özbay M., Uyar Y. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencileri için okumaya yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. E-Journal of New World Sciences Academy, 4(2), 632-651.
 • Özbay, M. (2005). Bir dil becerisi olarak dinleme eğitimi. Ankara: Öncü Kitap.
 • Özbay, M. (2009). Anlama teknikleri – II: dinleme eğitimi. Ankara: Öncü Kitap.
 • Özdamar, K. (2004). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi 1-2. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi (4.Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
Year 2016, Volume: 4 Issue: 2, 187 - 199, 25.04.2016
https://doi.org/10.16916/aded.50929

Abstract

References

 • Andrich, D. (1989). Distinctions between assumptions and requirements in measurement in the social sciences.(Ed. In J.A. Keats, R. Taft, R.A. Heath, S.H. Lovibond) Mathematical and Theoretical Systems, (pp. 7-16). North Holland: Elsevier Science Publishers.
 • Arkonaç, S.A. (2001). Sosyal psikoloji, Değiştirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • Baysal, A.(1981). Sosyal ve örgütsel psikolojide tutumlar. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi.
 • Bock, R.D., & Aitkin, M. (1981). Marginal maximum likelihood estimation of item parameters: Application of an EM algorithm. Psychometrika , 46, 443-459.
 • Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel desenler. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (7.Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Goh, C., and Taib, Y. (2006). Metacognitive instruction in listening for young learners. ELT Journal, 60(3), 222-232.
 • Hambleton, R. K., Swaminathan, H., & Rogers, H. J. (1991). Fundamentals of item response theory. Newbury Park, CA: Sage.
 • Hutcheson G. D., Sofroniou N.(1999). The Multivariate social scientist: introductory statistics using generalized linear models sage publications: London, Thousand Oaks, New Delhi.
 • İnceoğlu, M. (2004). Tutum, algı, iletişim. Ankara: Elips Kitap.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde insan ve insanlar (12. Baskı). İstanbul: Sistem Matbaacılık.
 • Katrancı, M. (2012). Üstbiliş stratejileri öğretiminin dinlediğini anlama becerisine ve dinlemeye yönelik tutuma etkisi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Mackay, I. (1997). Dinleme becerisi. Ankara: İlkkaynak Kültür ve Sanat Ürünleri.
 • Osborne, J. W. and Costello A. B. (2004). Sample size and subject to item ratio in principal components analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation, 9(11).
 • Özbay M., Uyar Y. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencileri için okumaya yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. E-Journal of New World Sciences Academy, 4(2), 632-651.
 • Özbay, M. (2005). Bir dil becerisi olarak dinleme eğitimi. Ankara: Öncü Kitap.
 • Özbay, M. (2009). Anlama teknikleri – II: dinleme eğitimi. Ankara: Öncü Kitap.
 • Özdamar, K. (2004). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi 1-2. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi (4.Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
There are 19 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Esra Karakuş Tayşi

Murat Özbay

Publication Date April 25, 2016
Published in Issue Year 2016Volume: 4 Issue: 2

Cite

APA Karakuş Tayşi, E., & Özbay, M. (2016). Ortaokul Öğrencileri İçin Dinlemeye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(2), 187-199. https://doi.org/10.16916/aded.50929