Research Article
BibTex RIS Cite

Evaluation Criteria of Prospective Teachers for Coursebook Teaching Turkish as a Foreign Language

Year 2014, Volume: 2 Issue: 3, 77 - 88, 13.10.2014
https://doi.org/10.16916/aded.48959

Abstract

It is very important for course books to include criteria considering learners level in terms of language structure and curriculum (Cunningsworth, 1995). Up to date, there have been several studies about course books teaching Turkish as a foreign language but not about attitudes of prospective teachers in this field. Nowadays, instructors utilizing course books and their contribution are very important. However, instructors, unfortunately, have not taken deep instruction about evaluating and adapting materials (Grainger, 2001). Therefore, it is necessary to carry out research on drawing awareness of instructors towards individual competence, theme competence, teaching competence and efficiancy of books, learnability, usability, cultural content, convenience of cultural communication and finally language usage (Hus, 2013); and to teacher training curricullum. In this study, the views and evaluation criteria of prospective teachers taking lectures of Instructional Technology and Material Design and Material Evaluation, Development in Foreign language, Teaching Turkish as a Foreign Language I and II are presented.

References

 • Cunningsworth, A. (1995). Choosing Your Coursebook. Oxford: Macmillan Heinemann.
 • Duman, G. B. (2013). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Materyal Geliştirme ve Materyallerin Etkin
 • Kullanımı. Ana Dili Eğitimi Dergisi. 1(2), 1-8.
 • Gündüz, Ş. ve Odabaşı, F. (2004). Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve
 • Materyal Geliştirme Dersinin Önemi. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 3,1,
 • , ss. 43-48.
 • Henriques, S. (2009). An Evaluation of English as a Foreign Language Testbooks for Secondary Schools in
 • Angola. Univ. of Kansas USA. UMI Number: 3372353. Unpublished Doctoral Dissertation.
 • Hus, V. (2013). How Teachers Evaluate The Environmental Studies Subject Testbook Sets. Eğitim ve Bilim
 • Dergisi, 38, 167, 289-299.
 • Johnson, K., Kim,M. ve Diğerleri (2008). A Step Forward: Investigating Expertise in Materials Evaluation. ELT
 • Journal, 62,2, pp.157-163. Doi:10.1093̸elt̸ccl021.
 • Özdemir, C. (2013). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ders Malzemelerinin Önemi ve İşlevsel Ders
 • Malzemelerinin Nitelikleri. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and
 • History of Turkish or Turkic Volume 8̸1 Winter 2013. Ss. 2049-2056.
 • Pehlivan, F. (2007). Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Kültürlerarası Etkileşim Odaklı Yaklaşım Uyarınca Metin
 • Çalışmaları. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Rubin, J. (1975). What the ‘Good Language Learner’ Can Teach Us. Tesol Quarterly, 9, 41-51.
 • Soozandehfar, S.M.A. ve Sahragard, R. (2011). A Textbook Evaluation of Speech Acts and Language Functions in
 • Top-Notch Series. Theory and Practice in Language Studies, 1, 12, pp. 1831-1838.
 • Doi:10.4304̸tpls.1.12.1831-1838.
 • Ülker, N. (2007). Hitit Ders Kitapları Örneğinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı Sürecine
 • Çözümleyici ve Değerlendirici Bir Bakış. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış
 • Yüksek Lisans Tezi.
 • Valerio, E.M. (2003). An Analysis of Two Levels of High School Spanish Textbooks for Christian Schools.
 • University of Purdue. USA. Unpublished Doctoral Dissertation.
 • Xu, I.H. (2004) Investigating Crietria for Assessing ESL Textbooks. Univ. of Alberta: Canada.Unpublished
 • Doctoral Dissertation.
 • Yalın, H. İ. (2010). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara : Pegem Yayınları.
 • Yelken, T.Y. (2009). Öğretmen Adaylarının Portfolyoları Üzerinde Grup Olarak Yaratıcılık Temelli Materyal
 • Geliştirmenin Etkileri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 34, 153, 83-98.

Öğretmen Adaylarının Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kitaplarını Değerlendirme Ölçütleri

Year 2014, Volume: 2 Issue: 3, 77 - 88, 13.10.2014
https://doi.org/10.16916/aded.48959

Abstract

Ders araç ve gereçlerinin öğretim programları ve öğrenci ihtiyaçlarıyla yakından ilgili olması ve dil yapıları açısından da öğrenci düzeylerini göz önüne alacak ölçütlere sahip olması büyük bir önem arz etmektedir (Cunningsworth, 1995). Bu güne kadar yabancı dil Türkçe (YDT) ders araç ve gereçleriyle ilgili dil-kültür etkileşimi, dil öğretimi, ders araç ve gereçlerinin ölçme ve değerlendirilmesi, dilin tarihçesi gibi çalışmalar yapılmış olmasına rağmen öğretmen adaylarının YDT kitaplarının kullanımına yönelik yaklaşımları konusunda çalışmalar yapılmamıştır. Günümüzde YDT öğretmen adaylarının ders kitaplarının gelecekteki kullanıcıları olması ve izlenimci görüşleri bu alana önemli katkılar sunacaktır. Ancak, öğretmenlerin çoğunluğu ders kitapları seçme ve değerlendirme konusunda yeterli eğitimi almamışlardır (Grainger, 2001; Akt. Valerio, 2003). Bu yüzden, bu kitapları kullanacak öğretmen adaylarının bireysel yeterlilik, konu yeterliliği ve öğretme yeterliliği ve diğer kitapların yeterliliği, öğrenilebilirlik, kullanım kolaylığı, kültürel içerik, iletişimsel etkileşimin uygunluğu ve dil kullanımı ile öğretim yöntemlerini objektif olarak değerlendirme ölçütlerinin farkında olup olmadıklarını ortaya koymak; bu kitapların nasıl değerlendirildiğini görmek (Hus, 2013); öğretmen yetiştirme programlarına dikkat çekmek adına bu tür çalışmalara gereksinim vardır.Bu çalışmada, Türkiye’de Eğitim Fakültesi İngilizce Bölümünde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme ile Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I ve II derslerini alan öğrencilerin YDT ders kitaplarını incelerken hangi ölçütlerden yararlandığı, kitaba bakış açıları ve değerlendirmelerinde hangi ölçütleri kullandıkları sunulacaktır.

References

 • Cunningsworth, A. (1995). Choosing Your Coursebook. Oxford: Macmillan Heinemann.
 • Duman, G. B. (2013). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Materyal Geliştirme ve Materyallerin Etkin
 • Kullanımı. Ana Dili Eğitimi Dergisi. 1(2), 1-8.
 • Gündüz, Ş. ve Odabaşı, F. (2004). Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve
 • Materyal Geliştirme Dersinin Önemi. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 3,1,
 • , ss. 43-48.
 • Henriques, S. (2009). An Evaluation of English as a Foreign Language Testbooks for Secondary Schools in
 • Angola. Univ. of Kansas USA. UMI Number: 3372353. Unpublished Doctoral Dissertation.
 • Hus, V. (2013). How Teachers Evaluate The Environmental Studies Subject Testbook Sets. Eğitim ve Bilim
 • Dergisi, 38, 167, 289-299.
 • Johnson, K., Kim,M. ve Diğerleri (2008). A Step Forward: Investigating Expertise in Materials Evaluation. ELT
 • Journal, 62,2, pp.157-163. Doi:10.1093̸elt̸ccl021.
 • Özdemir, C. (2013). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ders Malzemelerinin Önemi ve İşlevsel Ders
 • Malzemelerinin Nitelikleri. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and
 • History of Turkish or Turkic Volume 8̸1 Winter 2013. Ss. 2049-2056.
 • Pehlivan, F. (2007). Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Kültürlerarası Etkileşim Odaklı Yaklaşım Uyarınca Metin
 • Çalışmaları. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Rubin, J. (1975). What the ‘Good Language Learner’ Can Teach Us. Tesol Quarterly, 9, 41-51.
 • Soozandehfar, S.M.A. ve Sahragard, R. (2011). A Textbook Evaluation of Speech Acts and Language Functions in
 • Top-Notch Series. Theory and Practice in Language Studies, 1, 12, pp. 1831-1838.
 • Doi:10.4304̸tpls.1.12.1831-1838.
 • Ülker, N. (2007). Hitit Ders Kitapları Örneğinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı Sürecine
 • Çözümleyici ve Değerlendirici Bir Bakış. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış
 • Yüksek Lisans Tezi.
 • Valerio, E.M. (2003). An Analysis of Two Levels of High School Spanish Textbooks for Christian Schools.
 • University of Purdue. USA. Unpublished Doctoral Dissertation.
 • Xu, I.H. (2004) Investigating Crietria for Assessing ESL Textbooks. Univ. of Alberta: Canada.Unpublished
 • Doctoral Dissertation.
 • Yalın, H. İ. (2010). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara : Pegem Yayınları.
 • Yelken, T.Y. (2009). Öğretmen Adaylarının Portfolyoları Üzerinde Grup Olarak Yaratıcılık Temelli Materyal
 • Geliştirmenin Etkileri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 34, 153, 83-98.
There are 31 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Makaleler
Authors

Gülden Tüm

Publication Date October 13, 2014
Published in Issue Year 2014Volume: 2 Issue: 3

Cite

APA Tüm, G. (2014). Öğretmen Adaylarının Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kitaplarını Değerlendirme Ölçütleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(3), 77-88. https://doi.org/10.16916/aded.48959