BibTex RIS Cite

Türkçe Dersi Yazılı Sınav Sorularının Bilişsel Alan Basamakları Açısından Değerlendirilmesi

Year 2013, Volume: 1 Issue: 4, 1 - 9, 01.12.2013
https://doi.org/10.16916/aded.15990

Abstract

Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmenlerinin ölçme değerlendirme amacıyla yaptığı yazılı sınav sorularının hangi seviyede becerileri ölçtüğünü Bloom taksonomisine göre tespit etmektir. Araştırmada Malatya il merkezinde bulunan 12 ilköğretim okulunda görev yapan 38 Türkçe öğretmeninin 6, 7 ve 8. sınıf derslerinde yaptıkları yazılı sınavlar incelenmiş, bu sınavlarda sorulan 2427 soru, araştırma kapsamında değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda soruların büyük kısmının alt düzey becerileri ölçen bilgi, kavrama ve uygulama basamağında olduğu görülmüştür. Sınıf seviyesine göre soruların basamaklarında düzenli bir yükselişin görülmediği araştırmada ulaşılan sonuçlardan biri de okullar arasında düzenli bir dağılımın olmayışıdır.

References

 • Arı, A. (2011). Bloom’un Gözden Geçirilmiş Bilişsel Alan Taksonomisinin Türkiye’de ve Uluslararası Alanda Kabul Görme Durumu, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11 (2), 749-772.
 • Bümen, N. T. (2006). Program Geliştirmede Bir Dönüm Noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi, Eğitim ve Bilim, Cilt 31, Sayı 142, 3-14.
 • Çalışkan, H. (2011). Öğretmenlerin Hazırladığı Sosyal Bilgiler Dersi Sınav Sorularının Değerlendirilmesi, Eğitim ve Bilim, Cilt 36, Sayı 160, 120-132.
 • Dindar, H. ve Demir, M. (2006). Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilgisi Dersi Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 3, 87-96. Ensar, F. (2002). İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metin Altı Soruları Üzerine Bir İnceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Güftâ, H. ve Zorbaz, K. Z. (2008). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Dersi Yazılı Sınav Sorularının Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 205-218.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6, 7, 8. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Özbay, M. (2002). İlköğretim Okulları Türkçe Ders Kitaplarındaki Anlama Sorularının Öğrencilerin Düşünme Becerilerine Katkısı, Türk Dili Dergisi, S. 609, 536-546.
 • Şahinel, S. (2002), Eleştirel Düşünme, Pegem A Yayıncılık, Ankara
 • Şen, S. ve Beyaztaş, D. İ. (2008), Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersi Sınav Sorularının Bloom Taksonomisi’ne Göre Değerlendirilmesi, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (1), 67-83
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

-

Year 2013, Volume: 1 Issue: 4, 1 - 9, 01.12.2013
https://doi.org/10.16916/aded.15990

Abstract

The aim of this study is to determine level skills of exam questions that prepared by Turkish language teachers' in point of Bloom taxonomy. In the research 38 Turkish language teachers’ written exams of 6, 7 and 8th classes in 12 primary schools in Malatya were studied. In this case 2427 questions were examined. As a result it was seen that most of questions are in knowledge, insight and application levels. There is no rising through grades in point of taxonomy and also no regular distribution in grades.

References

 • Arı, A. (2011). Bloom’un Gözden Geçirilmiş Bilişsel Alan Taksonomisinin Türkiye’de ve Uluslararası Alanda Kabul Görme Durumu, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11 (2), 749-772.
 • Bümen, N. T. (2006). Program Geliştirmede Bir Dönüm Noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi, Eğitim ve Bilim, Cilt 31, Sayı 142, 3-14.
 • Çalışkan, H. (2011). Öğretmenlerin Hazırladığı Sosyal Bilgiler Dersi Sınav Sorularının Değerlendirilmesi, Eğitim ve Bilim, Cilt 36, Sayı 160, 120-132.
 • Dindar, H. ve Demir, M. (2006). Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilgisi Dersi Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 3, 87-96. Ensar, F. (2002). İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metin Altı Soruları Üzerine Bir İnceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Güftâ, H. ve Zorbaz, K. Z. (2008). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Dersi Yazılı Sınav Sorularının Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 205-218.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6, 7, 8. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Özbay, M. (2002). İlköğretim Okulları Türkçe Ders Kitaplarındaki Anlama Sorularının Öğrencilerin Düşünme Becerilerine Katkısı, Türk Dili Dergisi, S. 609, 536-546.
 • Şahinel, S. (2002), Eleştirel Düşünme, Pegem A Yayıncılık, Ankara
 • Şen, S. ve Beyaztaş, D. İ. (2008), Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersi Sınav Sorularının Bloom Taksonomisi’ne Göre Değerlendirilmesi, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (1), 67-83
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
There are 11 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Hasan Kavruk

Mehmet Akif Çeçen

Publication Date December 1, 2013
Published in Issue Year 2013Volume: 1 Issue: 4

Cite

APA Kavruk, H., & Çeçen, M. A. (2013). Türkçe Dersi Yazılı Sınav Sorularının Bilişsel Alan Basamakları Açısından Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(4), 1-9. https://doi.org/10.16916/aded.15990

Cited By