BibTex RIS Cite

-

Year 2014, Volume: 2 Issue: 2, 42 - 71, 28.06.2014
https://doi.org/10.16916/aded.00106

Abstract

The purpose of this study is to examine the writing skill in Turkish language education programs that are practiced during the Turkish Republic period. For this purpose, 1924 High School First Degree Curriculum, 1929 Secondary Turkish Program, 1949 Secondary Turkish Program, 1981 Primary Schools Turkish Education Program and the 2005 Turkish Courses (6, 7, 8 grades) Curriculum were evaluated in terms of writing skill. In the evaluation of programs that are the subject of the study, "functions, instructions, teaching techniques and approaches, language tasks and study skills, evaluation'' are analyzed. This is a descriptive study that is carried out by making use of qualitative data analysis techniques in the survey model. In the study, to collect data the document reviews were referred to and inspected. As a result, it was determined that writing skill was discussed in detail in Turkish language course curriculum which was practised in Republic Period and given really important information was given about writing skill in accordance with the titles determined in the study.

References

  • Aktaş, Ş. - Gündüz, O. (2002). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Akçağ Yayınları.
  • Balcı, A. - Coşkun, E. ve Tamer, M. (2012). Cumhuriyet dönemi Türkçe dersi öğretim programlarının genel amaçları bakımından değerlendirilmesi. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1(1), 1-13. Bülbül, A.R. (2000). Yazılı Anlatım ve Yazı Türleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Eyüp, B. (2008). İlköğretim İkinci Kademe 1981 İle 2005 Türkçe Programlarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fer, S. (2005). 1923 Yılından Günümüze Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Programları Üzerine Bir İnceleme. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Sempozyumu. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Atatürk Araştırma Merkezi, 7-9 Aralık, İstanbul. Girgin, Y. (2011). Cumhuriyet Dönemi (1929-1930, 1949,1981) Ortaokul Türkçe Öğretimi Programlarının İçerik, Genel ve Özel Amaçlarıyla Karşılaştırmalı Gelişim Düzeyi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (1), 11-26. Gömleksiz, M. N. Sinan, A. T. ve Demir, S. (2011). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programındaki “Okuma” Öğrenme Alanına İlişkin Kazanımların Gerçekleşme Düzeyine Yönelik Öğretmen Görüşleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 21, Sayı 1, ss. 169-196. İşeri, K. (2007). Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitabının İlköğretim Türkçe Programının Amaçlarına Uygunluğunun Değerlendirilmesi. Dil Dergisi, S 136, ss. 58-74. Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nobel yayınevi. Ankara. Kılıç, D. (2003). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Aktif Yayınevi, Erzurum. Özbay, M. (2006). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I. Ankara: Öncü Basımevi. Özbay, M., İlköğretim Okulları Türkçe Ders Kitaplarındaki Anlama Sorularının Öğrencilerin Düşünme Becerilerine Katkısı, Türk Dili Dergisi, Sayı: 609, Sayfa: 536-546, 2002. Özbay, M. - Melanlıoğlu, D. (2012). Türkçe Öğretim Programlarının Dinleme Becerisi Bakımından Değerlendirilmesi. Turkish Studies. Sayı 7/1, ss. 87-97. Özkırımlı, A. (2002). Türk Dili Dil ve Anlatım, Yaşayan Türkçe Üzerine Bir Deneme. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. TDK. (2005). Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu Yayınları. Ankara. Tekin, H. (1991). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Yargı Yayınları, Ankara. Temizyürek, F. - Balcı, A. (2006). Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Okulları Türkçe Programları, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Yaman, H. (2009). İlköğretim Türkçe Dersi Programı’nın Kalabalık Sınıflarda Uygulanabilirliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 9 (1), 2009, ss. 329-359. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Cumhuriyet Dönemi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Programlarında Yazma Becerisi

Year 2014, Volume: 2 Issue: 2, 42 - 71, 28.06.2014
https://doi.org/10.16916/aded.00106

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Cumhuriyet döneminde uygulanan Türkçe eğitimi ve öğretimi programlarında yazma becerisinin nasıl ele alındığını tespit etmektir. Bu amaçla 1924 Lise Birinci Devre Müfredat Programı, 1929 Ortamektep Türkçe Programı, 1949 Ortaokul Türkçe Programı, 1981 İlköğretim Okulları Türkçe Eğitim Programı ve 2005 Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı yazma becerisi açısından değerlendirilmiştir. Araştırmaya konu olan programların değerlendirilmesinde “amaçlar, açıklamalar, yöntem, davranış-kazanım ve düzeltmedeğerlendirme” olmak üzere toplam beş başlık belirlenmiştir. Araştırma nitel veri analizi tekniklerinden yararlanılarak gerçekleştirilen tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla doküman incelemesine başvurulmuştur. Sonuç olarak, Cumhuriyet döneminde uygulanan Türkçe eğitimi ve öğretimi programlarında yazma becerisine geniş bir yer ayrıldığı; araştırmada belirlenen başlıklar doğrultusunda yazma becerisiyle ilgili olarak oldukça önemli bilgiler verildiği tespit edilmiştir.

References

  • Aktaş, Ş. - Gündüz, O. (2002). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Akçağ Yayınları.
  • Balcı, A. - Coşkun, E. ve Tamer, M. (2012). Cumhuriyet dönemi Türkçe dersi öğretim programlarının genel amaçları bakımından değerlendirilmesi. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1(1), 1-13. Bülbül, A.R. (2000). Yazılı Anlatım ve Yazı Türleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Eyüp, B. (2008). İlköğretim İkinci Kademe 1981 İle 2005 Türkçe Programlarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fer, S. (2005). 1923 Yılından Günümüze Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Programları Üzerine Bir İnceleme. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Sempozyumu. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Atatürk Araştırma Merkezi, 7-9 Aralık, İstanbul. Girgin, Y. (2011). Cumhuriyet Dönemi (1929-1930, 1949,1981) Ortaokul Türkçe Öğretimi Programlarının İçerik, Genel ve Özel Amaçlarıyla Karşılaştırmalı Gelişim Düzeyi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (1), 11-26. Gömleksiz, M. N. Sinan, A. T. ve Demir, S. (2011). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programındaki “Okuma” Öğrenme Alanına İlişkin Kazanımların Gerçekleşme Düzeyine Yönelik Öğretmen Görüşleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 21, Sayı 1, ss. 169-196. İşeri, K. (2007). Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitabının İlköğretim Türkçe Programının Amaçlarına Uygunluğunun Değerlendirilmesi. Dil Dergisi, S 136, ss. 58-74. Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nobel yayınevi. Ankara. Kılıç, D. (2003). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Aktif Yayınevi, Erzurum. Özbay, M. (2006). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I. Ankara: Öncü Basımevi. Özbay, M., İlköğretim Okulları Türkçe Ders Kitaplarındaki Anlama Sorularının Öğrencilerin Düşünme Becerilerine Katkısı, Türk Dili Dergisi, Sayı: 609, Sayfa: 536-546, 2002. Özbay, M. - Melanlıoğlu, D. (2012). Türkçe Öğretim Programlarının Dinleme Becerisi Bakımından Değerlendirilmesi. Turkish Studies. Sayı 7/1, ss. 87-97. Özkırımlı, A. (2002). Türk Dili Dil ve Anlatım, Yaşayan Türkçe Üzerine Bir Deneme. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. TDK. (2005). Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu Yayınları. Ankara. Tekin, H. (1991). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Yargı Yayınları, Ankara. Temizyürek, F. - Balcı, A. (2006). Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Okulları Türkçe Programları, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Yaman, H. (2009). İlköğretim Türkçe Dersi Programı’nın Kalabalık Sınıflarda Uygulanabilirliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 9 (1), 2009, ss. 329-359. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
There are 2 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Mehmet Temizkan

Arzu Atasoy

Publication Date June 28, 2014
Published in Issue Year 2014Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Temizkan, M., & Atasoy, A. (2014). Cumhuriyet Dönemi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Programlarında Yazma Becerisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 42-71. https://doi.org/10.16916/aded.00106