Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersi Öğretim Programına Yönelik Görüşleri

Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 2, 135 - 154, 26.04.2017
https://doi.org/10.16916/aded.294978

Öz

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında uygulama konulan Türkçe Dersi Öğretim Programına yönelik görüşlerini incelemektir. Bu genel amaç doğrultusunda toplam 78 sınıf öğretmeni çalışmaya dâhil edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşan anket formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler üzerinde betimsel analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinden elde edilen bulgular çalışmaya katılan öğretmenlerin çoğunun yeni programı okumadığını dolayısı ile öğretmenlerin yeni programa yönelik farkındalıklarının yetersiz olduğu sonuçlarını ortaya koymuştur. Buna ek olarak yeni öğretim programını inceleyen öğretmenlerin yapılan değişiklikleri yeterli gördüğü ancak yapılması gereken değişikliklerle ilgili beklentileri tam olarak karşılayamadığı sonuçları da bu araştırmadan elde edilmiştir. Elde edilen buğular ilgili literatür bağlamında tartışılmış ve gerekli önerilerde bulunulmuştur. 

Kaynakça

 • Cayhan, C. (2015). TEOG sınavı Türkçe dersi sorularının Türkçe dersi öğretim programındaki kazanımlar açısından değerlendirilmesi. Siirt Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 106-114.
 • Cheung, D. ve Wong, H-W. (2002). Measuring teacher beliefs about alternative curriculum designs. The Curriculum Journal, 13, 225-248.
 • Cornett, J.W. (1990). Teacher thinking about curriculum and instruction: A case study of a secondary social studies teacher. Theory and Research in Social Studies, 3, 248-273.
 • Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 • Çoşkun, E. ve Taş, S. (2008). Ders kitaplarında metin seçimi açısından Türkçe öğretim programlarının değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 5, 59-74.
 • Davis, E.A. ve Krajcik, J.S. (2005). Designing educative curriculum materials to promote teaching learning. Educational Researcher, 3, 3-14.
 • Durukan, E. (2013). Öğretmen görüşleri açısından Türkçe dersi öğretim programı kazanımları. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 1-15. ,
 • Egyed, C. J. ve Short, R. J. (2006). Teacher self-efficacy, burnout, experience and decision to refer a disruptive student. School Psychology International, 27(4), 462-474.
 • Farber, B. A. ve Miller, J. (1981) Teacher burnout: A psycho-educational perspective. Teachers College Record, 83, 235–244.
 • Ghaith, G. ve Yaghi, H. (1997). Relationships among experience, teacher efficacy, and attitudes toward the implementation of instructional innovation. Teaching and Teacher Education, 13, 451– 458.
 • Gömleksiz, M.N., Sinan, A.T. ve Demir, S. (2010). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programındaki yazma öğrenme alanının etkililiğinin değerlendirilmesi. Turkish Studies, 5, 1135-1173.
 • Güven, A.Z. (2011). İlköğretim II. kademe Türkçe dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 121-133.
 • Güzel, A. ve Karadağ, Ö. (2013). Anlatma becerileri açısından “Türkçe Dersi Öğretim Programı (6,7,8. Sınıflar)”na eleştirel bir bakış. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1, 45-52.
 • Jenkins, S.B. (2009). Measuring teacher beliefs about curriculum orientations using the modified-curriculum orientations inventory. The Curriculum Journal, 20, 103-120.
 • Karadağ, Ö. (2012). Anlama becerileri açısından Türkçe dersi öğretim programı (6,7,8. Sınıflar)’na eleştirel bir bakış. CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 36, 97-110.
 • Karadeniz, O., Eker, C. ve Ulusoy, M. (2015). TEOG sınavındaki T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait soruların kazanım temelli olarak değerlendirilmesi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 115-134.
 • Kırmızı, F.S. ve Akkaya, N. (2009). Türkçe öğretim programında yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 42-54.
 • Klassen, R. M., ve Chiu, M. M. (2010). Effects on teachers' self-efficacy and job satisfaction: Teacher gender, years of experience, and job stress. Journal of Educational Psychology, 102(3), 741-756.
 • Koğar, E.Y. ve Aygun, B. (2015). Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı (TEOG)’nın Matematik temal alanına ait testlerin kapsam geçerliğinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5, 667-680.
 • Korkmaz, İ. (2006). Yeni ilköğretim birinci sınıf programının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 419-431.
 • Melanlıoğlu, D. (2008). Kültür aktarımı açısından Türkçe öğretim programları. Eğitim ve Bilim, 33, 64-73.
 • Pintó, R. (2005). Introducing curriculum innovations in science: Identifying teachers’ transformations and the design of related teacher education. Science Education, 89, 1-12.
 • Ross, J. A., Cousins, J. B. ve Gadalla, T. (1996). Within-teacher predictors of teacher efficacy. Teaching and Teacher Education, 12, 385– 400.
 • Şahin, İ. (2007). Yeni ilköğretim 1. kademe Türkçe programının değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 6, 284-304.
 • Talim ve Terbiye Kuruluğu Başkanlığı. (2017, Şubat 20). Öğretim programları. http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 sitesinden ulaşılmıştır.
 • Talmor, R., Reiter*, S. ve Feigin, N. (2005). Factors relating to regular education teacher burnout in inclusive education. European Journal of Special Needs Education, 20(2), 215-229.
 • Woolfolk Hoy, A. ve Burke Spero, R. (2005). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching: A comparison of four measures. Teaching and Teacher Education, 21, 343–356.
 • Yıldırım, K. (2010). Raising the quality in qualitative research. Elementary Education Online, 9(1), 79-92.

Elementary School Classroom Teachers’ Views on Turkish Language Arts Curriculum

Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 2, 135 - 154, 26.04.2017
https://doi.org/10.16916/aded.294978

Öz

The authors of the study sought to examine elementary school classroom teachers’ views on Turkish Language Arts Curriculum which has been put into the formal procedure in 2016-217 school year. Through this overall purpose of the study, a total of 78 elementary school classroom teachers were recruited. A questionnaire, which included open and closed-ended questions, was used in the study to gather the data from the participants. The recent study employed descriptive procedures to analyze the data. The research findings showed that the teachers in the study were not aware of the new curriculum related to Turkish Language Arts since they read. In addition, the research findings revealed that while the teachers were satisfied with the changes occurring in the new curriculum, the changes did not meet their all expectations and needs from the curriculum. The findings of the current research were discussed based on the related literature and given some recommendations for future.  

Kaynakça

 • Cayhan, C. (2015). TEOG sınavı Türkçe dersi sorularının Türkçe dersi öğretim programındaki kazanımlar açısından değerlendirilmesi. Siirt Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 106-114.
 • Cheung, D. ve Wong, H-W. (2002). Measuring teacher beliefs about alternative curriculum designs. The Curriculum Journal, 13, 225-248.
 • Cornett, J.W. (1990). Teacher thinking about curriculum and instruction: A case study of a secondary social studies teacher. Theory and Research in Social Studies, 3, 248-273.
 • Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 • Çoşkun, E. ve Taş, S. (2008). Ders kitaplarında metin seçimi açısından Türkçe öğretim programlarının değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 5, 59-74.
 • Davis, E.A. ve Krajcik, J.S. (2005). Designing educative curriculum materials to promote teaching learning. Educational Researcher, 3, 3-14.
 • Durukan, E. (2013). Öğretmen görüşleri açısından Türkçe dersi öğretim programı kazanımları. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 1-15. ,
 • Egyed, C. J. ve Short, R. J. (2006). Teacher self-efficacy, burnout, experience and decision to refer a disruptive student. School Psychology International, 27(4), 462-474.
 • Farber, B. A. ve Miller, J. (1981) Teacher burnout: A psycho-educational perspective. Teachers College Record, 83, 235–244.
 • Ghaith, G. ve Yaghi, H. (1997). Relationships among experience, teacher efficacy, and attitudes toward the implementation of instructional innovation. Teaching and Teacher Education, 13, 451– 458.
 • Gömleksiz, M.N., Sinan, A.T. ve Demir, S. (2010). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programındaki yazma öğrenme alanının etkililiğinin değerlendirilmesi. Turkish Studies, 5, 1135-1173.
 • Güven, A.Z. (2011). İlköğretim II. kademe Türkçe dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 121-133.
 • Güzel, A. ve Karadağ, Ö. (2013). Anlatma becerileri açısından “Türkçe Dersi Öğretim Programı (6,7,8. Sınıflar)”na eleştirel bir bakış. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1, 45-52.
 • Jenkins, S.B. (2009). Measuring teacher beliefs about curriculum orientations using the modified-curriculum orientations inventory. The Curriculum Journal, 20, 103-120.
 • Karadağ, Ö. (2012). Anlama becerileri açısından Türkçe dersi öğretim programı (6,7,8. Sınıflar)’na eleştirel bir bakış. CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 36, 97-110.
 • Karadeniz, O., Eker, C. ve Ulusoy, M. (2015). TEOG sınavındaki T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait soruların kazanım temelli olarak değerlendirilmesi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 115-134.
 • Kırmızı, F.S. ve Akkaya, N. (2009). Türkçe öğretim programında yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 42-54.
 • Klassen, R. M., ve Chiu, M. M. (2010). Effects on teachers' self-efficacy and job satisfaction: Teacher gender, years of experience, and job stress. Journal of Educational Psychology, 102(3), 741-756.
 • Koğar, E.Y. ve Aygun, B. (2015). Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı (TEOG)’nın Matematik temal alanına ait testlerin kapsam geçerliğinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5, 667-680.
 • Korkmaz, İ. (2006). Yeni ilköğretim birinci sınıf programının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 419-431.
 • Melanlıoğlu, D. (2008). Kültür aktarımı açısından Türkçe öğretim programları. Eğitim ve Bilim, 33, 64-73.
 • Pintó, R. (2005). Introducing curriculum innovations in science: Identifying teachers’ transformations and the design of related teacher education. Science Education, 89, 1-12.
 • Ross, J. A., Cousins, J. B. ve Gadalla, T. (1996). Within-teacher predictors of teacher efficacy. Teaching and Teacher Education, 12, 385– 400.
 • Şahin, İ. (2007). Yeni ilköğretim 1. kademe Türkçe programının değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 6, 284-304.
 • Talim ve Terbiye Kuruluğu Başkanlığı. (2017, Şubat 20). Öğretim programları. http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 sitesinden ulaşılmıştır.
 • Talmor, R., Reiter*, S. ve Feigin, N. (2005). Factors relating to regular education teacher burnout in inclusive education. European Journal of Special Needs Education, 20(2), 215-229.
 • Woolfolk Hoy, A. ve Burke Spero, R. (2005). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching: A comparison of four measures. Teaching and Teacher Education, 21, 343–356.
 • Yıldırım, K. (2010). Raising the quality in qualitative research. Elementary Education Online, 9(1), 79-92.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kasım YILDIRIM
MUGLA SITKI KOCMAN UNIV
Türkiye


Esma KANDEMİR Bu kişi benim
MUGLA SITKI KOCMAN UNIV
Türkiye


Zehra ÇINAR
MUGLA SITKI KOCMAN UNIV
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Yıldırım, K. , Kandemir, E. & Çınar, Z. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersi Öğretim Programına Yönelik Görüşleri . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 5 (2) , 135-154 . DOI: 10.16916/aded.294978

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.