Bir hata meydana geldi.

Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Bilgisayar Destekli Materyal Kullanımının Öğrencilerin Türkçe Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi

Year 2019, Volume 7, Issue 1, 256 - 272, 28.01.2019
https://doi.org/10.16916/aded.494109

Abstract

Bu çalışmada bilgisayar destekli verilen eğitimin, Türkçe dersine yönelik tutuma etkisi araştırılmıştır. Çalışma, ön test-son test kontrol gruplu modele dayanan yarı deneysel desende planlanmıştır. Ayrıca bilgisayar destekli materyal kullanımıyla ilgili görüşme tekniği kullanılarak araştırma nitel olarak da desteklenmiştir. Araştırmada, Kütahya’da bir devlet okulunda 6. sınıfta öğrenim gören 72 öğrenci ile çalışılmıştır. Çalışmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ve Topçuoğlu Ünal ve Köse’nin (2014) geliştirdiği “Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Deney grubunda 10 hafta boyunca öğretim programındaki konular bilgisayar destekli materyaller kullanılarak anlatılmıştır. Verilerin analizinde ilişkisiz örneklemler t testi, ilişkili örneklemler t testi uygulanmıştır. Bilgisayar destekli materyal kullanımının Türkçe dersine yönelik tutumları olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Cinsiyet ve kendilerine ait bir bilgisayara sahip olma gibi değişkenlerine göre ise anlamlı farklılık görülmemiştir. Deney grubu öğrencileri bu materyallerle işlenen Türkçe dersinin daha eğlenceli ve etkili olduğunu ifade etmişlerdir. 

References

 • Akçay, H., Tüysüz, C., Feyzioğlu, B. ve Oğuz, B. (2008). Bilgisayar tabanlı ve bilgisayar destekli kimya öğretiminin öğrenci tutum ve başarısına etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 169-181.
 • Apperson, J. M., Laws, E. L., & Scepansky, J. A. (2006). The impact of presentation graphics on students’ experience in the classroom. Computers and Education, 47(1), 116-126.
 • Benzer A. (2017). Dijital Çağda Öğretim Teknolojileri ile Türkçe Eğitimi, Ankara: TTGV.
 • Demirel, Ö., Seferoğlu, S. ve Yağcı, E. (2001). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Kablan, Z., Topan, B. ve Erkan, B. (2013). Sınıf içi öğretimde materyal kullanımının etkililik düzeyi: Bir meta-analiz çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1629-1644.
 • Knapp, L. R., & Glenn, A. D. (1996). Restructuring schools with technology. Boston: Allyn and Bacon.
 • Koşar, E., Yüksel, S., Özkılıç, R., Avcı, U., Alyaz, Y. ve Çiğdem, H. (2003). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem A.
 • Lowry, R. B. (1999). Electronic presentation of lectures effect upon student performance. University Chemistry Ed¬ucation, 3(1), 18-21.
 • Rıza, E. T. (2000). Eğitim teknolojisi uygulamaları ve ma¬teryal geliştirme. İzmir: Anadolu Matbaası.
 • Sevim, O., ve Sayır, F. (2017). Türkçe derslerinde akıllı tahta ile yapılan konuşma becerisi etkinliklerinin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017(8), 160-172.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Ovalı, T. (2011). İlköğretim 8. sınıf Türkçe dersinde bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin anlama becerisine etkisi (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Şimşek, N. (1998). Öğretim amaçlı bilgisayar yazılımlarının değerlendirilmesi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Ünal, F. T. ve Köse, M. (2014). Türkçe dersine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi: Bir geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 233-249.

The Effect of Using Computer-Assisted Materials on Students’ Attitudes towards Turkish Language Arts Course

Year 2019, Volume 7, Issue 1, 256 - 272, 28.01.2019
https://doi.org/10.16916/aded.494109

Abstract

In the current study, the effect of computer-assisted instruction on the attitudes towards the Turkish language arts course was investigated. The current study was planned according to the quasi-experimental design built on the pretest and posttest control group model. The study was conducted on 72 sixth-grade students attending a public school in the city of Kütahya. The data of the study were collected by semi-structured interview form and “Scale of Attitudes towards Turkish Course” developed by Topçuoğlu Ünal and Köse (2014). The experimental group students were taught the topics in the curriculum by using computer-assisted materials for 10 weeks. In the analysis of the collected data, independent samples t-test and dependent sample t-test were used the results showed that the use of computer-assisted materials had a positive effect on attitudes towards Turkish language arts course. Moreover, no significant difference was found based on variables such as gender and having one’s own computer. The experimental group students stated that the Turkish lesson taught through these materials was more enjoyable and effective.

References

 • Akçay, H., Tüysüz, C., Feyzioğlu, B. ve Oğuz, B. (2008). Bilgisayar tabanlı ve bilgisayar destekli kimya öğretiminin öğrenci tutum ve başarısına etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 169-181.
 • Apperson, J. M., Laws, E. L., & Scepansky, J. A. (2006). The impact of presentation graphics on students’ experience in the classroom. Computers and Education, 47(1), 116-126.
 • Benzer A. (2017). Dijital Çağda Öğretim Teknolojileri ile Türkçe Eğitimi, Ankara: TTGV.
 • Demirel, Ö., Seferoğlu, S. ve Yağcı, E. (2001). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Kablan, Z., Topan, B. ve Erkan, B. (2013). Sınıf içi öğretimde materyal kullanımının etkililik düzeyi: Bir meta-analiz çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1629-1644.
 • Knapp, L. R., & Glenn, A. D. (1996). Restructuring schools with technology. Boston: Allyn and Bacon.
 • Koşar, E., Yüksel, S., Özkılıç, R., Avcı, U., Alyaz, Y. ve Çiğdem, H. (2003). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem A.
 • Lowry, R. B. (1999). Electronic presentation of lectures effect upon student performance. University Chemistry Ed¬ucation, 3(1), 18-21.
 • Rıza, E. T. (2000). Eğitim teknolojisi uygulamaları ve ma¬teryal geliştirme. İzmir: Anadolu Matbaası.
 • Sevim, O., ve Sayır, F. (2017). Türkçe derslerinde akıllı tahta ile yapılan konuşma becerisi etkinliklerinin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017(8), 160-172.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Ovalı, T. (2011). İlköğretim 8. sınıf Türkçe dersinde bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin anlama becerisine etkisi (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Şimşek, N. (1998). Öğretim amaçlı bilgisayar yazılımlarının değerlendirilmesi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Ünal, F. T. ve Köse, M. (2014). Türkçe dersine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi: Bir geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 233-249.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Esra KARAKUŞ TAYŞİ
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-4669-6686
Türkiye

Publication Date January 28, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 7, Issue 1

Cite

APA Karakuş Tayşi, E. (2019). Bilgisayar Destekli Materyal Kullanımının Öğrencilerin Türkçe Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 7 (1) , 256-272 . DOI: 10.16916/aded.494109