Research Article
PDF BibTex RIS Cite

The Effect of Using Computer-Assisted Materials on Students’ Attitudes towards Turkish Language Arts Course

Year 2019, Volume: 7 Issue: 1, 256 - 272, 28.01.2019
https://doi.org/10.16916/aded.494109

Abstract

In the current study, the effect of computer-assisted instruction on the
attitudes towards the Turkish language arts course was investigated. The
current study was planned according to the quasi-experimental design built on
the pretest and posttest control group model. The study was conducted on 72
sixth-grade students attending a public school in the city of Kütahya. The data
of the study were collected by semi-structured interview form and “Scale of Attitudes
towards Turkish Course” developed by Topçuoğlu Ünal and Köse (2014). The
experimental group students were taught the topics in the curriculum by using
computer-assisted materials for 10 weeks. In the analysis of the collected
data, independent samples t-test and dependent sample t-test were used
the results showed
that the use of computer-assisted materials had a positive effect on attitudes
towards Turkish language arts course. Moreover, no
significant difference was found based on variables such as gender and having
one’s own computer. The experimental group students stated that the Turkish
lesson taught through these materials was more enjoyable and effective.

References

 • Akçay, H., Tüysüz, C., Feyzioğlu, B. ve Oğuz, B. (2008). Bilgisayar tabanlı ve bilgisayar destekli kimya öğretiminin öğrenci tutum ve başarısına etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 169-181.
 • Apperson, J. M., Laws, E. L., & Scepansky, J. A. (2006). The impact of presentation graphics on students’ experience in the classroom. Computers and Education, 47(1), 116-126.
 • Benzer A. (2017). Dijital Çağda Öğretim Teknolojileri ile Türkçe Eğitimi, Ankara: TTGV.
 • Demirel, Ö., Seferoğlu, S. ve Yağcı, E. (2001). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Kablan, Z., Topan, B. ve Erkan, B. (2013). Sınıf içi öğretimde materyal kullanımının etkililik düzeyi: Bir meta-analiz çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1629-1644.
 • Knapp, L. R., & Glenn, A. D. (1996). Restructuring schools with technology. Boston: Allyn and Bacon.
 • Koşar, E., Yüksel, S., Özkılıç, R., Avcı, U., Alyaz, Y. ve Çiğdem, H. (2003). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem A.
 • Lowry, R. B. (1999). Electronic presentation of lectures effect upon student performance. University Chemistry Ed¬ucation, 3(1), 18-21.
 • Rıza, E. T. (2000). Eğitim teknolojisi uygulamaları ve ma¬teryal geliştirme. İzmir: Anadolu Matbaası.
 • Sevim, O., ve Sayır, F. (2017). Türkçe derslerinde akıllı tahta ile yapılan konuşma becerisi etkinliklerinin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017(8), 160-172.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Ovalı, T. (2011). İlköğretim 8. sınıf Türkçe dersinde bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin anlama becerisine etkisi (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Şimşek, N. (1998). Öğretim amaçlı bilgisayar yazılımlarının değerlendirilmesi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Ünal, F. T. ve Köse, M. (2014). Türkçe dersine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi: Bir geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 233-249.

Bilgisayar Destekli Materyal Kullanımının Öğrencilerin Türkçe Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi

Year 2019, Volume: 7 Issue: 1, 256 - 272, 28.01.2019
https://doi.org/10.16916/aded.494109

Abstract

Bu çalışmada bilgisayar destekli verilen eğitimin,
Türkçe dersine yönelik tutuma
etkisi araştırılmıştır. Çalışma, ön test-son test kontrol gruplu modele dayanan
yarı deneysel desende planlanmıştır. Ayrıca bilgisayar destekli materyal
kullanımıyla ilgili görüşme tekniği kullanılarak araştırma nitel olarak da
desteklenmiştir. Araştırmada, Kütahya’da bir devlet okulunda 6. sınıfta öğrenim
gören 72 öğrenci ile çalışılmıştır. Çalışmanın verileri yarı yapılandırılmış
görüşme formu ve Topçuoğlu Ünal ve Köse’nin (2014) geliştirdiği “Türkçe Dersine
Yönelik Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Deney grubunda 10 hafta boyunca öğretim
programındaki konular bilgisayar destekli materyaller kullanılarak
anlatılmıştır. Verilerin analizinde
ilişkisiz örneklemler t testi, ilişkili örneklemler t testi uygulanmıştır. Bilgisayar
destekli materyal kullanımının Türkçe dersine yönelik tutumları olumlu yönde
etkilediği
tespit
edilmiştir.
Cinsiyet ve kendilerine ait
bir bilgisayara sahip olma gibi değişkenlerine göre ise anlamlı farklılık
görülmemiştir. Deney grubu öğrencileri bu materyallerle işlenen Türkçe dersinin
daha eğlenceli ve etkili olduğunu ifade etmişlerdir. 

References

 • Akçay, H., Tüysüz, C., Feyzioğlu, B. ve Oğuz, B. (2008). Bilgisayar tabanlı ve bilgisayar destekli kimya öğretiminin öğrenci tutum ve başarısına etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 169-181.
 • Apperson, J. M., Laws, E. L., & Scepansky, J. A. (2006). The impact of presentation graphics on students’ experience in the classroom. Computers and Education, 47(1), 116-126.
 • Benzer A. (2017). Dijital Çağda Öğretim Teknolojileri ile Türkçe Eğitimi, Ankara: TTGV.
 • Demirel, Ö., Seferoğlu, S. ve Yağcı, E. (2001). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Kablan, Z., Topan, B. ve Erkan, B. (2013). Sınıf içi öğretimde materyal kullanımının etkililik düzeyi: Bir meta-analiz çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1629-1644.
 • Knapp, L. R., & Glenn, A. D. (1996). Restructuring schools with technology. Boston: Allyn and Bacon.
 • Koşar, E., Yüksel, S., Özkılıç, R., Avcı, U., Alyaz, Y. ve Çiğdem, H. (2003). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem A.
 • Lowry, R. B. (1999). Electronic presentation of lectures effect upon student performance. University Chemistry Ed¬ucation, 3(1), 18-21.
 • Rıza, E. T. (2000). Eğitim teknolojisi uygulamaları ve ma¬teryal geliştirme. İzmir: Anadolu Matbaası.
 • Sevim, O., ve Sayır, F. (2017). Türkçe derslerinde akıllı tahta ile yapılan konuşma becerisi etkinliklerinin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017(8), 160-172.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Ovalı, T. (2011). İlköğretim 8. sınıf Türkçe dersinde bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin anlama becerisine etkisi (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Şimşek, N. (1998). Öğretim amaçlı bilgisayar yazılımlarının değerlendirilmesi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Ünal, F. T. ve Köse, M. (2014). Türkçe dersine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi: Bir geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 233-249.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Esra KARAKUŞ TAYŞİ
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-4669-6686
Türkiye

Publication Date January 28, 2019
Published in Issue Year 2019Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA
KARAKUŞ TAYŞİ, E. (2019). Bilgisayar Destekli Materyal Kullanımının Öğrencilerin Türkçe Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(1), 256-272. https://doi.org/10.16916/aded.494109