Research Article
BibTex RIS Cite

Ana dili Öğretiminde Kullanılan Ölçme Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz: İtalya ve Türkiye Örneği

Year 2024, Volume: 12 Issue: 3, 575 - 592, 07.07.2024
https://doi.org/10.16916/aded.1485812

Abstract

Bu çalışmada ortaokullarda ana dili öğretiminde kullanılan ölçme-değerlendirme yöntemlerine ve araçlarına ilişkin karşılaştırmalı bir analiz yapmak amaçlanmıştır. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile 16’sı İtalyanca 18’i Türkçe olmak üzere toplamda 34 öğretmenin verdiği yanıtlardan toplanmıştır. İçerik analizi ile elde edilen bulgular; iki ülke arasında okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dil beceri alanlarında ve dil bilgisi öğretiminde ölçme-değerlendirmenin amacına, sürecine ve sonucuna ilişkin benzerliklerin yanında önemli farklılıklar olduğunu göstermiştir. Bulgulardan hareketle, Türkçe öğretmenlerinin ana dili öğretiminde başvurdukları ölçme-değerlendirme yöntemleri ile ders materyalleri ve ortak sınavlar arasındaki uyumsuzluklardan dolayı sorun yaşadıkları, salt bu yöntemlerden yararlanmanın öğrenme sürecini ve öğrencinin akademik başarısını geliştirmeye yeterli olmadığı; İtalyanca öğretmenlerinin ise ölçme-değerlendirme sürecini daha disiplinlerarası ve kapsayıcı değerlendirdikleri, tercih ettikleri ölçme-değerlendirme araçlarının sosyal-bilişsel bağlamına dikkat ettikleri ve süreçteki boşlukların öğretmenin farkındalığı ile doldurabileceğine inandıkları sonucuna varılmıştır. Ayrıca öğretmenler tarafından ölçeme-değerlendirme sürecine yönelik öneriler getirilmiştir.

References

 • Aben, J. E., Timmermans, A. C., Dingyloudi, F., Lara, M. M., & Strijbos, J. W. (2022). What influences students' peer-feedback uptake? Relations between error tolerance, feedback tolerance, writing self-efficacy, perceived language skills and peer-feedback processing. Learning and Individual Differences, 97, 102175.
 • Adom, D., Mensah, J. A., & Dake, D. A. (2020). Test, measurement, and evaluation: Understanding and use of the concepts in education. International Journal of Evaluation and Research in Education, 9(1), 109-119.
 • Babayiğit, Ö. (2019). Dünya’da ve Türkiye’de anadili eğitiminde güncel yönelimlerin öğretim üyelerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 181-190.
 • Bennett, R. E. (2010). Cognitively based assessment of, for, and as learning (CBAL): A preliminary theory of action for summative and formative assessment. Measurement, 8(2-3), 70-91.
 • Bennett, R. E., & Gitomer, D. H. (2009). Transforming K–12 assessment: Integrating accountability testing, formative assessment and professional support. In Educational assessment in the 21st century: Connecting theory and practice (pp. 43-61). Dordrecht: Springer Netherlands.
 • Bozkurt, B. Ü. (2017). Türkçe anadili konuşucuları için konuşma becerisi değerlendirme çerçevesi önerisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 924-947.
 • Brown, H. Douglas. (2004). Principles of language learning and teaching. London: Longman.
 • Deane, P. (2011). Writing assessment and cognition. ETS Research Report Series, 2011(1), i-60.
 • Deane, P., & Song, Y. (2014). A case study in principled assessment design: Designing assessments to measure and support the development of argumentative reading and writing skills. Psicología Educativa, 20(2), 99-108.
 • Doğan-Kahtalı, B. & Çelik, Ş. (2019). Türkçe Öğretim Programı’nda ölçme ve değerlendirme ile Türkçe öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanma düzeyleri. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 6(2), 237-244.
 • Fan, J., & Yan, X. (2020). Assessing speaking proficiency: a narrative review of speaking assessment research within the argument-based validation framework. Frontiers in psychology, 11, 513393.
 • Finger, G. & Jamieson-Proctor, R. (2009). Assessment ıssues and new technologies: E-portfolio possibilities. C. Wyatt-Smith &J. Cumming (Ed.), In Educational assessment in the 21st century: Connecting theory and practice (pp. 63-41). Dordrecht: Springer Netherlands.
 • Göçer, A. (2019). Türkçe eğitiminde ölçme ve değerlendirmenin işlevselliğine etki eden önemli bir uygulama tekniği olarak geribildirim kullanımı. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 111-126.
 • Göçer, A. (2020). Alan eğitiminde ölçme ve değerlendirme: Türkçe eğitimi örneği. International Journal of Language Academy, 8(3), 285-295.
 • Gultom, E. (2016). Assessment and evaluation in EFL teaching and learning. Proceedings of ISELT FBS Universitas Negeri Padang, 4(1), 190-198.
 • Gürses, R. (2006). Dil öğretiminde ölçme ve değerlendirmenin yeri. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, 54, 131-154.
 • Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). Qualitative research methods. London: Sage.
 • Hull, G., & Schultz, K. (2001). Literacy and learning out of school: A review of theory andresearch. Review of Educational Research, 71, 575-611.
 • İB (2024). Assessment principles and practices-A guide to assessment for students and parents/guardians. Erişim adresi: https://www.ibo.org
 • Karakuş, M., & Türkkan, B. T. (2017). Investigating the needs for measurement and evaluation course: A case study on English language teaching program. Journal of Education and Training Studies, 5(4), 227-239.
 • Kavruk, H., & Çeçen, M. A. (2013). Türkçe dersi yazılı sınav sorularının bilişsel alan basamakları açısından değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(4), 1-9.
 • Kizlik, B. (2012). Measurement, assessment, and evaluation in education. Retrieved October, 10, 2015.
 • Kress, G. (2009). Assessment in the perspective of a social semiotic theory of multimodal teaching and learning. C. Wyatt-Smith &J. Cumming (Ed.), In Educational assessment in the 21st century: Connecting theory and practice (pp. 19-41). Dordrecht: Springer Netherlands.
 • Lacey, A., & Luff, D. (2001). Qualitative data analysis. UK: Trent Focus Group.
 • Lennon, R. T. (1962). What can be measured? The Reading Teacher, 15(5), 326-337.
 • MEB. (2019). Türkçe dersi öğretim programı. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Merriam, S. B. (2002). Introduction to qualitative research. Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis, 1(1), 1-17.
 • MIUR. (2012). Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’ınfanzia e del primo ciclo d’ıstruzione. Annali della pubblica istruzione, MIUR: Le Monnier Firenze, Italy.
 • Reid, E. K., Ahmed, Y., & Keller-Margulis, M. A. (2023). Contributions of attentional control, hyperactivity-impulsivity, and reading skills to performance on a fourth-grade state writing test. Journal of School Psychology, 99, 101220.
 • Rubin, G. S. (2013). Measuring reading performance. Vision research, 90, 43-51.
 • Sakkir, G., & Dollah, S. (2019). Measuring students’ writing skills using Facebook group application in EFL context. International Journal of Humanities and Innovation (IJHI), 2(3), 69-74.
 • Schwartz, S. (2013). Measuring reading competence: A theoretical-prescriptive approach. Springer Science & Business Media.
 • Zaim, M., & Arsyad, S. (2020). Authentic assessment for speaking skills: Problem and solution for English secondary school teachers in Indonesia. International Journal of Instruction, 13(3), 587-604.

A Comparative Analysis on the Assessment Methods Used in Native Language Teaching: The Case of Italy and Turkey

Year 2024, Volume: 12 Issue: 3, 575 - 592, 07.07.2024
https://doi.org/10.16916/aded.1485812

Abstract

In this study, a comparative analysis of the assessment and evaluation methods and tools used in native language teaching is aimed. The data were collected from the responses of 34 teachers, 16 of whom teach Italian and 18 of whom teach Turkish, through a semi-structured interview form. The findings obtained through content analysis showed significant differences and similarities between the two countries regarding the purpose, process, and outcome of assessment and evaluation in language skills areas such as reading, writing, listening, and speaking, as well as grammar teaching. Based on the findings, it was concluded that Turkish teachers face problems due to the inconsistencies between the assessment and evaluation methods they use in native language teaching and the course materials and common exams and that relying solely on these methods is not sufficient to positively influence the learning process and the student's academic success. On the other hand, Italian teachers were found to evaluate the assessment and evaluation process more interdisciplinary and inclusively, paying attention to the socio-cognitive context of the assessment tools they prefer, and believing that the gaps in the process can be filled with the teacher's awareness. Additionally, the teachers provided recommendations for the assessment and evaluation process.

References

 • Aben, J. E., Timmermans, A. C., Dingyloudi, F., Lara, M. M., & Strijbos, J. W. (2022). What influences students' peer-feedback uptake? Relations between error tolerance, feedback tolerance, writing self-efficacy, perceived language skills and peer-feedback processing. Learning and Individual Differences, 97, 102175.
 • Adom, D., Mensah, J. A., & Dake, D. A. (2020). Test, measurement, and evaluation: Understanding and use of the concepts in education. International Journal of Evaluation and Research in Education, 9(1), 109-119.
 • Babayiğit, Ö. (2019). Dünya’da ve Türkiye’de anadili eğitiminde güncel yönelimlerin öğretim üyelerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 181-190.
 • Bennett, R. E. (2010). Cognitively based assessment of, for, and as learning (CBAL): A preliminary theory of action for summative and formative assessment. Measurement, 8(2-3), 70-91.
 • Bennett, R. E., & Gitomer, D. H. (2009). Transforming K–12 assessment: Integrating accountability testing, formative assessment and professional support. In Educational assessment in the 21st century: Connecting theory and practice (pp. 43-61). Dordrecht: Springer Netherlands.
 • Bozkurt, B. Ü. (2017). Türkçe anadili konuşucuları için konuşma becerisi değerlendirme çerçevesi önerisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 924-947.
 • Brown, H. Douglas. (2004). Principles of language learning and teaching. London: Longman.
 • Deane, P. (2011). Writing assessment and cognition. ETS Research Report Series, 2011(1), i-60.
 • Deane, P., & Song, Y. (2014). A case study in principled assessment design: Designing assessments to measure and support the development of argumentative reading and writing skills. Psicología Educativa, 20(2), 99-108.
 • Doğan-Kahtalı, B. & Çelik, Ş. (2019). Türkçe Öğretim Programı’nda ölçme ve değerlendirme ile Türkçe öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanma düzeyleri. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 6(2), 237-244.
 • Fan, J., & Yan, X. (2020). Assessing speaking proficiency: a narrative review of speaking assessment research within the argument-based validation framework. Frontiers in psychology, 11, 513393.
 • Finger, G. & Jamieson-Proctor, R. (2009). Assessment ıssues and new technologies: E-portfolio possibilities. C. Wyatt-Smith &J. Cumming (Ed.), In Educational assessment in the 21st century: Connecting theory and practice (pp. 63-41). Dordrecht: Springer Netherlands.
 • Göçer, A. (2019). Türkçe eğitiminde ölçme ve değerlendirmenin işlevselliğine etki eden önemli bir uygulama tekniği olarak geribildirim kullanımı. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 111-126.
 • Göçer, A. (2020). Alan eğitiminde ölçme ve değerlendirme: Türkçe eğitimi örneği. International Journal of Language Academy, 8(3), 285-295.
 • Gultom, E. (2016). Assessment and evaluation in EFL teaching and learning. Proceedings of ISELT FBS Universitas Negeri Padang, 4(1), 190-198.
 • Gürses, R. (2006). Dil öğretiminde ölçme ve değerlendirmenin yeri. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, 54, 131-154.
 • Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). Qualitative research methods. London: Sage.
 • Hull, G., & Schultz, K. (2001). Literacy and learning out of school: A review of theory andresearch. Review of Educational Research, 71, 575-611.
 • İB (2024). Assessment principles and practices-A guide to assessment for students and parents/guardians. Erişim adresi: https://www.ibo.org
 • Karakuş, M., & Türkkan, B. T. (2017). Investigating the needs for measurement and evaluation course: A case study on English language teaching program. Journal of Education and Training Studies, 5(4), 227-239.
 • Kavruk, H., & Çeçen, M. A. (2013). Türkçe dersi yazılı sınav sorularının bilişsel alan basamakları açısından değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(4), 1-9.
 • Kizlik, B. (2012). Measurement, assessment, and evaluation in education. Retrieved October, 10, 2015.
 • Kress, G. (2009). Assessment in the perspective of a social semiotic theory of multimodal teaching and learning. C. Wyatt-Smith &J. Cumming (Ed.), In Educational assessment in the 21st century: Connecting theory and practice (pp. 19-41). Dordrecht: Springer Netherlands.
 • Lacey, A., & Luff, D. (2001). Qualitative data analysis. UK: Trent Focus Group.
 • Lennon, R. T. (1962). What can be measured? The Reading Teacher, 15(5), 326-337.
 • MEB. (2019). Türkçe dersi öğretim programı. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Merriam, S. B. (2002). Introduction to qualitative research. Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis, 1(1), 1-17.
 • MIUR. (2012). Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’ınfanzia e del primo ciclo d’ıstruzione. Annali della pubblica istruzione, MIUR: Le Monnier Firenze, Italy.
 • Reid, E. K., Ahmed, Y., & Keller-Margulis, M. A. (2023). Contributions of attentional control, hyperactivity-impulsivity, and reading skills to performance on a fourth-grade state writing test. Journal of School Psychology, 99, 101220.
 • Rubin, G. S. (2013). Measuring reading performance. Vision research, 90, 43-51.
 • Sakkir, G., & Dollah, S. (2019). Measuring students’ writing skills using Facebook group application in EFL context. International Journal of Humanities and Innovation (IJHI), 2(3), 69-74.
 • Schwartz, S. (2013). Measuring reading competence: A theoretical-prescriptive approach. Springer Science & Business Media.
 • Zaim, M., & Arsyad, S. (2020). Authentic assessment for speaking skills: Problem and solution for English secondary school teachers in Indonesia. International Journal of Instruction, 13(3), 587-604.
There are 33 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Turkish Education
Journal Section Articles
Authors

Emine Ulu Aslan 0000-0002-6836-5589

Publication Date July 7, 2024
Submission Date May 17, 2024
Acceptance Date July 5, 2024
Published in Issue Year 2024Volume: 12 Issue: 3

Cite

APA Ulu Aslan, E. (2024). Ana dili Öğretiminde Kullanılan Ölçme Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz: İtalya ve Türkiye Örneği. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 12(3), 575-592. https://doi.org/10.16916/aded.1485812