Research Article
BibTex RIS Cite

Dil Becerilerini Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde Türkçe Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Year 2024, Volume: 12 Issue: 3, 650 - 666, 07.07.2024
https://doi.org/10.16916/aded.1484732

Abstract

Araştırmada, dil becerilerini ölçme ve değerlendirme sürecine ilişkin Türkçe öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini tespit etmek amaçlanmaktadır. Çalışma, nitel yaklaşımlar arasında yer alan olgu bilim deseni ile tasarlanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışan 15 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile toplanmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Bu doğrultuda dil becerilerini ölçme ve değerlendirme sürecinde yaşanan sorunlar ve ilgili sorunlara yönelik çözüm önerileri; öğretmen, öğrenci, ortam, ders kitabı, aile ve öğretim programı olmak üzere altı ana kategoride toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda dil becerilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin çok sayıda soruna ve çözüm önerisine ulaşılmıştır.

References

 • Arslan, M., & Klicic, E. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma becerisinin gelişiminde karşılaşılan sorunlar: Bosna Hersek örneği. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 169-182
 • Aşılıoğlu, B. (2019). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin Türkçe ders ve çalışma kitaplarındaki yabancı sözcükleri anlama ve kullanma düzeyleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(71), 1299-1314.
 • Aydın, E. (2022). Türkçe öğretmenlerinin yazma eğitimi uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 12-26.
 • Başaran, M. ve Erdem, İ. (2009). Öğretmen adaylarının güzel konuşma becerisi ile ilgili görüşleri üzerine bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(3),743-754.
 • Bayram, B. (2019). Türkçe öğretmenlerinin sınıf içi dinleme eğitimi uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri. Milli Eğitim Dergisi, 48(1), 57-80.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. (6th Edition). New York, NY: Routledge.
 • Creswell, J. W. (2008). Educational research planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson.
 • Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2014). Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Cropley, A. (2002). Qualitive research methods: An introduction for students of psychology and education. University of Latvia: Zinatne.
 • Çerçi, A. (2015). Türkçe öğretmenlerinin öğrencilerin konuşma becerisini ölçme ve değerlendirmeye ilişkin görüşleri. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 186-204.
 • Epçaçan, C. (2013). Temel bir dil becerisi olarak dinleme ve dinleme eğitimi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 331-352.
 • Gelbal, S. ve Kelecioğlu, H. ( 2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.
 • Göçer, A. (2018). Süreç ve sonuç değerlendirme yöntem ve araçlarıyla Türkçe eğitiminde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Gök, B. ve Erdoğan, T. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının yeni Türkçe öğretim programındaki ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanma düzeyleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 233-246.
 • Güneş, F. (2021). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Pegem Akademi.
 • Güzel, A. ve Karatay, H. (2019). Türkçe öğretimi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Karatay, H. ve Dilekçi, A. (2019). Türkçe öğretmenlerinin dil becerilerini ölçme ve değerlendirme yeterlikleri. Milli Eğitim Dergisi, 48(1), 685-716.
 • Keray Dinçel, B. (2016). Türkçe öğretmenlerinin anlama becerilerinde ölçme ve değerlendirmeye yönelik görüşleri (Yayımlanmamış doktora tezi).Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd Edition). London: Sage Publications.
 • Nalıncı, A. N. (2000). Avrupa birliğine tam üyelik yolunda başarının anahtarı: Yeniden yapılanma. Ankara: Ümit Yayıncılık.
 • Topçuoğlu Ünal, F. ve Degeç, H. (2019). Öğretmen görüşlerine göre konuşma eğitiminde karşılaşılan sorunlar. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(7), 735-750.
 • Türkben, T. (2022). Türkçe öğretmenlerinin sınıf içi öğrenme becerilerini ölçme ve değerlendirme yeterlikleri. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 13(25), 45-72.
 • Ungan, S. (2007).Yazma becerisinin geliştirilmesi ve önemi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2), 461-472.
 • Ünlü, S., Öztürk, H. ve Tağa, T. (2014). Türkçe dersinde uygulanan sınavlar üzerine bir değerlendirme. International Journal of Social Science, 28, 513-523.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, F. ve Karakoç Öztürk, B. (2009). Türkçe dersi öğretim programının ölçme değerlendirme ögesi hakkında öğretmen görüşleri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(3), 92-108.

Problems and Proposed Solutions Encountered by Turkish Language Teachers in the Process of Measurement and Evaluation of Language Skills

Year 2024, Volume: 12 Issue: 3, 650 - 666, 07.07.2024
https://doi.org/10.16916/aded.1484732

Abstract

The research aims to identify the problems Turkish language teachers face regarding measuring and evaluating language skills and their proposed solutions. The study was designed with the phenomenological pattern, among the qualitative approaches. The participants of the research consist of 15 Turkish language teachers working at the Ministry of National Education. The research data were collected using semi-structured interview questions. The data obtained was examined using the descriptive analysis method. The data were collected in six main categories: teacher, student, environment, textbook, family, and curriculum-based problems/proposed solutions for all language skills. As a result of the research, many problems and proposed solutions regarding the measurement and evaluation of language skills were identified.

References

 • Arslan, M., & Klicic, E. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma becerisinin gelişiminde karşılaşılan sorunlar: Bosna Hersek örneği. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 169-182
 • Aşılıoğlu, B. (2019). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin Türkçe ders ve çalışma kitaplarındaki yabancı sözcükleri anlama ve kullanma düzeyleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(71), 1299-1314.
 • Aydın, E. (2022). Türkçe öğretmenlerinin yazma eğitimi uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 12-26.
 • Başaran, M. ve Erdem, İ. (2009). Öğretmen adaylarının güzel konuşma becerisi ile ilgili görüşleri üzerine bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(3),743-754.
 • Bayram, B. (2019). Türkçe öğretmenlerinin sınıf içi dinleme eğitimi uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri. Milli Eğitim Dergisi, 48(1), 57-80.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. (6th Edition). New York, NY: Routledge.
 • Creswell, J. W. (2008). Educational research planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson.
 • Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2014). Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Cropley, A. (2002). Qualitive research methods: An introduction for students of psychology and education. University of Latvia: Zinatne.
 • Çerçi, A. (2015). Türkçe öğretmenlerinin öğrencilerin konuşma becerisini ölçme ve değerlendirmeye ilişkin görüşleri. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 186-204.
 • Epçaçan, C. (2013). Temel bir dil becerisi olarak dinleme ve dinleme eğitimi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 331-352.
 • Gelbal, S. ve Kelecioğlu, H. ( 2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.
 • Göçer, A. (2018). Süreç ve sonuç değerlendirme yöntem ve araçlarıyla Türkçe eğitiminde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Gök, B. ve Erdoğan, T. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının yeni Türkçe öğretim programındaki ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanma düzeyleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 233-246.
 • Güneş, F. (2021). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Pegem Akademi.
 • Güzel, A. ve Karatay, H. (2019). Türkçe öğretimi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Karatay, H. ve Dilekçi, A. (2019). Türkçe öğretmenlerinin dil becerilerini ölçme ve değerlendirme yeterlikleri. Milli Eğitim Dergisi, 48(1), 685-716.
 • Keray Dinçel, B. (2016). Türkçe öğretmenlerinin anlama becerilerinde ölçme ve değerlendirmeye yönelik görüşleri (Yayımlanmamış doktora tezi).Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd Edition). London: Sage Publications.
 • Nalıncı, A. N. (2000). Avrupa birliğine tam üyelik yolunda başarının anahtarı: Yeniden yapılanma. Ankara: Ümit Yayıncılık.
 • Topçuoğlu Ünal, F. ve Degeç, H. (2019). Öğretmen görüşlerine göre konuşma eğitiminde karşılaşılan sorunlar. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(7), 735-750.
 • Türkben, T. (2022). Türkçe öğretmenlerinin sınıf içi öğrenme becerilerini ölçme ve değerlendirme yeterlikleri. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 13(25), 45-72.
 • Ungan, S. (2007).Yazma becerisinin geliştirilmesi ve önemi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2), 461-472.
 • Ünlü, S., Öztürk, H. ve Tağa, T. (2014). Türkçe dersinde uygulanan sınavlar üzerine bir değerlendirme. International Journal of Social Science, 28, 513-523.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, F. ve Karakoç Öztürk, B. (2009). Türkçe dersi öğretim programının ölçme değerlendirme ögesi hakkında öğretmen görüşleri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(3), 92-108.
There are 27 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Turkish Education
Journal Section Articles
Authors

Muhammed Eyyüp Sallabaş 0000-0003-4346-4385

Baran Kiler 0000-0001-8121-6062

Publication Date July 7, 2024
Submission Date May 15, 2024
Acceptance Date July 5, 2024
Published in Issue Year 2024Volume: 12 Issue: 3

Cite

APA Sallabaş, M. E., & Kiler, B. (2024). Dil Becerilerini Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde Türkçe Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 12(3), 650-666. https://doi.org/10.16916/aded.1484732