Research Article
BibTex RIS Cite

Türkçe Öğretmenlerinin Süreç Temelli Yazmaya Yönelik Görüş ve Deneyimleri

Year 2024, Volume: 12 Issue: 2, 437 - 460, 30.04.2024
https://doi.org/10.16916/aded.1443923

Abstract

Süreç temelli yazma, yazma sürecinin öğretmen rehberliğinde, planlama, taslak yazma, gözden geçirme, düzenleme ve paylaşma vb. çeşitli alt boyutlarda ele alındığı bir yazma yaklaşımıdır. Öğrencinin yazılı anlatım becerisini olumlu yönde etkileyen bu yazma yaklaşımında öğretmenin rolü oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin süreç temelli yazmaya yönelik görüşlerini ve deneyimlerini belirlemektir. Bu amaçla çalışmaya katılmaya gönüllü olan 28 Türkçe öğretmenine yapılandırılmış görüşme formu uygulanmış ve elde edilen veriler betimsel analiz ve içerik analizi ile çözümlenmiştir. Öğretmenlerin cevaplarından elde edilen kodlar gruplandırılarak kategorilere ve kategoriler gruplandırılarak temalara ulaşılmıştır. Bu işlem sonucunda Türkçe öğretmenlerinin yazma amaçları ve yazma uygulamalarını içeren “Yazma” teması, süreç temelli yazmaya ilişkin görüşlerini içeren “Süreç Temelli Yazma” teması ve süreç temelli yazmaya ilişkin tespit ve önerilerini içeren “Süreç Temelli Yazmaya Yönelik Tespit ve Öneriler” teması olmak üzere üç ana temaya ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda Türkçe öğretmenlerinin süreç temelli yazmaya ilişkin görüşlerinden hareketle bir yapıya ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin süreç temelli yazmayı kavram olarak bildikleri fakat nasıl uygulayacaklarına ilişkin bilgi ve deneyime sahip olmadıkları, süreç temelli yazma ile daha çok yüzeysel bir hazırlık çalışmasını kastettikleri görülmüştür. Öğretmenler her ne kadar süreç temelli yazmayı uyguladıklarını ifade etmiş olsalar da onların uyguladıkları yazma etkinliklerinin süreç temelli yazma kapsamında değerlendirilemeyeceği tespit edilmiştir. Bir başka sonuç olarak öğretmenlerin süreç temelli yazmanın faydalarını tespit ettikleri fakat alanda yapılan çalışma sonuçları ile örtüşmeyen sınırlılıklar belirttikleri tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenler, süreç temelli yazmanın, sınıf mevcuduna, ders saatlerine bağlı şartların uygun olduğu durumlarda uygulanmasının mümkün olduğunu, bunun için de olması gereken önerilerini sunmuşlardır.

References

 • Akyol, H. (2006). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Ashman, A. F., Conway, R. N. F. (1993). Using cognitive methods in the classroom. London: Routledge.
 • Ashman, A. F., Wright, S. K., & Conway, R. N. F. (1994). Developing the metecognitive skills of academically gifted students in mainstream classrooms. Roeper Reiview, 16(3), 198-204.
 • Aşıkcan, M. ve Pilten, G. (2016). Sınıf öğretmenlerinin yazılı anlatım çalışmalarının süreç temelli yazma modeli odaklı değerlendirilmesi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(3), 255-276.
 • Aydın, E. (2022). Türkçe öğretmenlerinin yazma eğitimi uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 12-26.
 • Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers. The Qualitative Report, 13(4), 544-559.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı istatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cresswell, J. W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (Bütün, M. ve Demir, S. B. Çev.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Demirel, A. ve Karatay, H. (2022). 4+1 Planlı yazma ve değerlendirme modeli çerçevesinde gerçekleştirilen hazırlıkların yazma sürecindeki işlevleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 10(1), 104-118.
 • Doğan, Y. (2020). Süreç temelli yazma eğitiminin bir boyutu olarak “hazırlık”. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(2), 326-342.
 • Flower, L., & Hayes, J. R. (1981). A cognitive process theory of writing. College Composition and Communication, 32(4), 365-387.
 • Gerring, J. (2007). Case study research: Principles and practices. New York: Cambridge University Press.
 • Jones, Susan R. (2002). “(Re)Writing the word: methodological strategies and ıssues in qualitative research”. Journal of College Student Development, (43)4, 461-473.
 • Kahn, J. M., & Holody, R. (2012). Supporting field instructors' efforts to help students improve writing. Journal of Social Work Education, 48(1), 65-73.
 • Karatay, H. (2011a). Süreç temelli yazma modelleri: planlı yazma ve değerlendirme. M. Özbay (Ed.), Yazma Eğitimi içinde. (ss. 21-40). Ankara: Pegem Akademi.
 • Karatay, H. (2011b). 4+1 planlı yazma ve değerlendirme modelinin öğretmen adaylarının yazılı anlatım tutumlarını ve yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(3), 1029-1047.
 • Karatay, H. ve Aksu, Ö. (2017). 4+1 planlı yazma ve değerlendirme modelinin 8. sınıf öğrencilerinin ev ödevlerini hazırlamaya etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 313-335.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Karadağ, Ö. (2010). İlköğretim öğrencilerinin yazılı anlatımlarının konu seçimleri açısından incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 192-207.
 • Maltepe, S. (2006). Yaratıcı yazma yaklaşımı açısından Türkçe derslerindeki yazma süreçlerinin ve ürünlerinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: desen ve uygulama için bir rehber (E. Karadağ, Çev.). Ankara: Nobel.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2015). Genişletilmiş bir kaynak kitap: nitel veri analizi (S. Akbaba Altun ve A. Ersoy, Çev.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Nancy, P. (1997). Classrooms of tomorrow. Paper Presented at the Conference on Educational Technology 1997 (JET97), University of Electro-Communications, Tokyo.
 • Oral, G. (2008). Yine yazı yazıyoruz. Ankara: Pegem Akademi.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (M. Bütün, S. B. Demir Çev.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Rao, Z. (2007). Training in brainstorming and developing writing skills. English Language Teachers Journal, 61(2), 100-106.
 • Tavşanlı, Ö. F. ve Kaldırım, A. (2018). İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin süreç temelli yazma uygulamalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(3), 859-876.
 • Tavşanlı, Ö. F. ve Kaldırım, A. (2020). Türkiye'de süreç temelli yazma yaklaşımı: Bir tematik analiz çalışması. Cumhuriyet International Journal of Education, 9(1), 108-138.
 • Tompkins, G. E. (1998). Language arts: Content and teaching strategies. Order Processing. New Jersey: Prentice Hall.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2019). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Yazıcı, E., Baş, B. ve Karatay, H. (2020). 4+1 Planlı yazma ve değerlendirme modeli öğretiminin Türkçe öğretmeni adaylarının yazma başarısına etkisi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 8(4), 19-40.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, M. ve Kadan, Ö. F. (2019). Sınıf öğretmenlerinin süreç temelli yazmaya yönelik görüşlerinin incelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), 559-572.
 • Yin, R. K. (2009). Case study research design and methods. California, CA: Sage Publications.

Turkish Language Teachers' Opinions and Experiences on Process-Based Writing

Year 2024, Volume: 12 Issue: 2, 437 - 460, 30.04.2024
https://doi.org/10.16916/aded.1443923

Abstract

Process-based writing is a writing approach in which the writing process is discussed in various sub-dimensions such as planning, drafting, reviewing, editing and sharing, etc., under the guidance of the teacher. The teacher’s role is very important in this writing approach, which positively affects the student’s written expression skill. The purpose of the current study is to determine Turkish teachers’ opinions and experiences related to process-based writing. To this end, a structured interview form was administered to 28 Turkish teachers who volunteered to participate in the study and the data obtained were analyzed by using descriptive analysis and content analysis. The codes derived from the teachers’ answers were grouped into categories, and the categories were grouped into themes. As a result of this process, a total of three themes were obtained: The theme of “Writing”, which includes the Turkish teachers’ writing purposes and writing practices, the theme of “Process-Based Writing”, which includes their opinions on process-based writing and the theme of “Findings on and Suggestions for Process-Based Writing”, which includes findings on and suggestions for process-based writing. In line with the data obtained from the study, a construct was reached based on the Turkish teachers’ opinions on process-based writing. As a result of the study, it was concluded that teachers knew process-based writing as a concept, but they did not have the knowledge and experience on how to apply it, and by process-based writing they meant a process of superficial preparation. Although the teachers stated that they practiced process-based writing, it was determined that the writing activities they implemented could not be considered within the scope of process-based writing. Another result of the study is that the teachers identified the benefits of process-based writing, but stated limitations that did not coincide with the research results in the relevant literature. In addition, the teachers stated that it is possible to implement process-based writing in cases where conditions related to class size and class hours are suitable, and they offered suggestions to achieve these conditions.

References

 • Akyol, H. (2006). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Ashman, A. F., Conway, R. N. F. (1993). Using cognitive methods in the classroom. London: Routledge.
 • Ashman, A. F., Wright, S. K., & Conway, R. N. F. (1994). Developing the metecognitive skills of academically gifted students in mainstream classrooms. Roeper Reiview, 16(3), 198-204.
 • Aşıkcan, M. ve Pilten, G. (2016). Sınıf öğretmenlerinin yazılı anlatım çalışmalarının süreç temelli yazma modeli odaklı değerlendirilmesi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(3), 255-276.
 • Aydın, E. (2022). Türkçe öğretmenlerinin yazma eğitimi uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 12-26.
 • Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers. The Qualitative Report, 13(4), 544-559.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı istatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cresswell, J. W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (Bütün, M. ve Demir, S. B. Çev.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Demirel, A. ve Karatay, H. (2022). 4+1 Planlı yazma ve değerlendirme modeli çerçevesinde gerçekleştirilen hazırlıkların yazma sürecindeki işlevleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 10(1), 104-118.
 • Doğan, Y. (2020). Süreç temelli yazma eğitiminin bir boyutu olarak “hazırlık”. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(2), 326-342.
 • Flower, L., & Hayes, J. R. (1981). A cognitive process theory of writing. College Composition and Communication, 32(4), 365-387.
 • Gerring, J. (2007). Case study research: Principles and practices. New York: Cambridge University Press.
 • Jones, Susan R. (2002). “(Re)Writing the word: methodological strategies and ıssues in qualitative research”. Journal of College Student Development, (43)4, 461-473.
 • Kahn, J. M., & Holody, R. (2012). Supporting field instructors' efforts to help students improve writing. Journal of Social Work Education, 48(1), 65-73.
 • Karatay, H. (2011a). Süreç temelli yazma modelleri: planlı yazma ve değerlendirme. M. Özbay (Ed.), Yazma Eğitimi içinde. (ss. 21-40). Ankara: Pegem Akademi.
 • Karatay, H. (2011b). 4+1 planlı yazma ve değerlendirme modelinin öğretmen adaylarının yazılı anlatım tutumlarını ve yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(3), 1029-1047.
 • Karatay, H. ve Aksu, Ö. (2017). 4+1 planlı yazma ve değerlendirme modelinin 8. sınıf öğrencilerinin ev ödevlerini hazırlamaya etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 313-335.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Karadağ, Ö. (2010). İlköğretim öğrencilerinin yazılı anlatımlarının konu seçimleri açısından incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 192-207.
 • Maltepe, S. (2006). Yaratıcı yazma yaklaşımı açısından Türkçe derslerindeki yazma süreçlerinin ve ürünlerinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: desen ve uygulama için bir rehber (E. Karadağ, Çev.). Ankara: Nobel.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2015). Genişletilmiş bir kaynak kitap: nitel veri analizi (S. Akbaba Altun ve A. Ersoy, Çev.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Nancy, P. (1997). Classrooms of tomorrow. Paper Presented at the Conference on Educational Technology 1997 (JET97), University of Electro-Communications, Tokyo.
 • Oral, G. (2008). Yine yazı yazıyoruz. Ankara: Pegem Akademi.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (M. Bütün, S. B. Demir Çev.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Rao, Z. (2007). Training in brainstorming and developing writing skills. English Language Teachers Journal, 61(2), 100-106.
 • Tavşanlı, Ö. F. ve Kaldırım, A. (2018). İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin süreç temelli yazma uygulamalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(3), 859-876.
 • Tavşanlı, Ö. F. ve Kaldırım, A. (2020). Türkiye'de süreç temelli yazma yaklaşımı: Bir tematik analiz çalışması. Cumhuriyet International Journal of Education, 9(1), 108-138.
 • Tompkins, G. E. (1998). Language arts: Content and teaching strategies. Order Processing. New Jersey: Prentice Hall.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2019). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Yazıcı, E., Baş, B. ve Karatay, H. (2020). 4+1 Planlı yazma ve değerlendirme modeli öğretiminin Türkçe öğretmeni adaylarının yazma başarısına etkisi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 8(4), 19-40.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, M. ve Kadan, Ö. F. (2019). Sınıf öğretmenlerinin süreç temelli yazmaya yönelik görüşlerinin incelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), 559-572.
 • Yin, R. K. (2009). Case study research design and methods. California, CA: Sage Publications.
There are 33 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Turkish Education
Journal Section Articles
Authors

Nigar İpek Eğilmez 0000-0003-4266-5935

Publication Date April 30, 2024
Submission Date February 27, 2024
Acceptance Date April 26, 2024
Published in Issue Year 2024Volume: 12 Issue: 2

Cite

APA İpek Eğilmez, N. (2024). Türkçe Öğretmenlerinin Süreç Temelli Yazmaya Yönelik Görüş ve Deneyimleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 12(2), 437-460. https://doi.org/10.16916/aded.1443923