Research Article
BibTex RIS Cite

Tekrarlı Şiir Okumanın İlkokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma Becerilerine Etkisi

Year 2024, Volume: 12 Issue: 2, 376 - 393, 30.04.2024
https://doi.org/10.16916/aded.1415576

Abstract

Bu çalışmanın amacı, tekrarlı okuma stratejisinde şiir okumanın ilkokul öğrencilerinin akıcı okuma becerilerine etkisini araştırmaktır. Çalışma yarı deneysel desenlerden tek gruplu ön test/son test deneme modeli olarak tasarlanmıştır. Çalışma grubu, bir devlet okulunda 2. sınıfa devam etmekte olan 26 ilkokul öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Yanlış Analizi Envanteri” ve “Prozodik Okuma Ölçeği”” kullanılmıştır. Doğru okuma, okuma hızı ve prozodik okuma becerileri için ön test verileri toplanmış, ardından 37 şiir üzerinden 8 haftalık tekrarlı şiir okuma uygulaması yapılmış, en sonda ise son test verisi toplanmıştır. Verilerin analizinde Wilcoxon İşaretli Sıralar testi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda tekrarlı şiir okuma ile ilkokul öğrencilerinin doğru okuma yüzdeleri, okuma hızları ve prozodik okuma becerileri artış göstermiştir. Buradan hareketle ilkokul öğrencilerinin akıcı okuma becerilerini geliştirmek için tekrarlı şiir okuma çalışmalarının faydalı olacağı önerisi getirilmiştir.

References

 • Akkuş, Z. (2022). Akıcı okuma becerisi üzerine yapılan çalışmalardaki genel eğilimler: Bir tematik içerik analizi çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu.
 • Akyol, H. (2016). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Akyol, H. (2018). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Akyol, H. ve Kodan, H. (2016). Okuma güçlüğü olan bir öğrencinin okuma güçlüğünün giderilmesine yönelik bir uygulama: Akıcı okuma stratejilerinin kullanımları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 7-21.
 • Akyol, H. ve Yıldız, M. (2010). Okuma bozukluğu olan bir öğrencinin okuma ve yazma becerisinin geliştirilmesine yönelik bir durum çalışması. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Akyol, H., Yıldırım, K., Ateş, S., Çetinkaya, Ç. ve Rasinski, T. (2014). Okumayı değerlendirme öğretmenler için kolay ve pratik bir yol. Ankara: Pegem Akademi.
 • Allington, R. L. (2006). Fluency: Still waiting after all these years. In S. J. Samuels & A. E. Farstrup (Eds.), What research has to say about fluency instruction (pp. 94-105). Newark, DE: International Reading Association.
 • Aşıkcan, M. (2019). Üçüncü sınıf öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir eylem araştırması (Yayımlanmamış doktora tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Aşıkcan, M. ve Saban, A. (2021). İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir eylem araştırması. Eğitim ve Bilim, 46(205), 19-47.
 • Ateş, S. ve Yıldız, M. (2011). Okumayı farklı yöntemlerle öğrenen ilköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin sesli okuma akıcılıklarının karşılaştırılması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 101-124
 • Ateşman, E. (1997). Türkçe’de okunabilirliğin ölçülmesi. Dil Dergisi, 58, 71-74.
 • Avşar Tuncay, A. (2021). Okuma güçlüğü yaşayan ilkokul öğrencilerinin okuma hatalarının incelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 5(1), 119-134.
 • Bailey, J. M. (2009). Reading poetry for improved adolescent oral fluency, comprehension, and self-perception (Unpublished master thesis). Wichita State University, Kansas.
 • Başaran, M. (2013). Okuduğunu anlamanın bir göstergesi olarak akıcı okuma. Kuram ve Uygulamalarda Eğitim Bilimleri, 13(4), 2277-2290.
 • Baştuğ, M. ve Akyol H. (2012). Akıcı okuma becerilerinin okuduğunu anlamayı yordama düzeyi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(4), 394-411.
 • Baştuğ, M. (2012). İlköğretim I. kademe öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Begeny, J. C., Krouse, H.E., Ross, S.G., & Mitchell, R.C. (2009). Increasing elementaryaged students’ reading fluency with group-based interventions: A comparison of repeated reading, listening passage preview, and listening only strategies. Journal of Behavioral Education, 18, 211-228.
 • Bulut, S. (2016). Tekrarlı okuma çalışmalarının ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin sesli ve sessiz okuma akıcılığını geliştirmeye etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Çayır, A. ve Ulusoy, M. (2014). Akıcılığı geliştirme programının ilkokul ikinci sınıf sınıflarında okuma ve eğitim becerileri üzerindeki etkisi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 3(2), 26-43.
 • Deeney, T. A. (2010). One-minute fluency measures: Mixed messages in assessment and instruction. Reading Teacher, 63, 440-450.
 • Demirel, Ş. ve Deniz, H. (2021). 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki şiirlerin çocuğa görelik ölçütlerine göre incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 10(2), 720-740.
 • Dündar, H. ve Akyol, H. (2014). Okuma ve anlama problemlerinin tespiti ve giderilmesine ilişkin örnek olay çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(171), 361-377.
 • Ege, B. (2019). Okuma güçlüğünün giderilmesinde akıcı okuma stratejilerinin etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bayburt.
 • Faver, S. (2008). Repeated reading of poetry can enhance reading fluency. The Reading Teacher, 4, 350-352.
 • Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasion, P. W. (2011). Educational research competencies analysis and applications. Boston: Pearson Education.
 • Hacking, C. (2023). The power of poetry. Early Years Educator, 23(24), 16-17.
 • Huang, L. V., Nelson, R. B. ve Nelson, D. (2008). Increasing reading fluency through student directed repeated reading and feedback. California School Psychologist, 13, 33-40.
 • Hudson, R. F., Lane, H. B., & Pullen, P. C. (2005). Reading fluency assessment and instruction: What, why and how? The Reading Teacher, 58(8), 702-714.
 • Kaman, Ş. ve Şahin, A. (2013). İlköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin okuma düzeylerinin geliştirilmesine akıcı okuma stratejilerini kullanmanın etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 6(11), 639-657.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel araştirma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel.
 • Kaya, M. (2013). Okuma-yazma öğretiminde şiir. Dil ve Edebiyat Dergisi, 10(1), 49-96.
 • Keskin, H. ve Akyol, H. (2014). Yapılandırılmış okuma yönteminin okuma hızı, doğru okuma ve sesli okuma prozodisi üzerindeki etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(4), 107-119.
 • Keskin, H., Baştuğ, M. ve Akyol, H. (2013). Sesli okuma ve konuşma prozodisi: İlişkisel bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 168-180.
 • Kınıklı, M. A. (2019). Tekrarlı eko okuma stratejisinin öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuduğunu anlama becerisi üzerindeki etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kıymaz, M. S. (2017). Poetry teaching in Turkish education. Knowledge International Journal, 20(6), 2733-2738.
 • Kocaarslan, M. (2019). The effects of readingrate, accuracy and prosody on second grades students’ oral retelling. Acta Psychologica, 197, 86- 93.
 • Kuruoğlu, G. ve Şen, N. (2019). Okuma güçlüğü yaşayan ortaokul öğrencilerine uygulanan hızlandırılmış okuma eğitiminin etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 47, 36-45.
 • Melissa, F. (2007). The What, the Why, and the How of using repeated readings of poetry to increase reading fluency (Graduate research papers). University of Northern Iowa, Iowa.
 • Newsome, K. E. (2008). Using poetry to improve fluency and comprehension in third-grade students. Georgia Educational Research, 6(1), 2-23.
 • Nichols, W. D., Rasinski, T. V., Rupley, W. H., Kellogg, R. A., & Paige, D. D. (2018). Why poetry for reading ınstruction? Because it works! The Reading Teacher, 72(3), 389-397.
 • NRP. (2000). Teaching children to read: An evidence based assessment of the scientific search literature on reading and its implications for reading instruction reports of the subgroups. http://www.nichd.nih.gov/publications/nrp/upload/report.pdf
 • Pikulski, J. J., & Chard, D. J. (2005). Fluency: Bridge between decoding and reading comprehension. International Reading Association, 58(6), 510-519.
 • Rasinski, T., & Young, C. (2014). Assisted reading: A bridge from fluency to comprehension. New England Reading Association Journal, 50(1), 1-4.
 • Rasinski, T. (2000) Speed does matter in reading. The Reading Teacher, 54, 146-155.
 • Rasinski, T. (2003). The fluency reader “oral reading strategies for building word recognition fluency and comprehension”. New York, NY: Scholastic Professional Books.
 • Rasinski, T. (2014). Fluency matters. International Electronic Journal of Elementary Education, 7(1), 3-12.
 • Rasinski, T., Padak, N. D., & Fawcett, G. (2010). Teaching children who find reading difficult. Boston: Allyn & Bacon.
 • Rasinski, T. V. & Padak, N. (2008). Evidence-based ınstruction in reading: A professional development guide to fluency. Boston: Allyn & Bacon.
 • Rasinski, T. V., Reutzel, C. R., Chard, D., & Linan-Thompson, S. (2011). Reading fluency. In M. L. Kamil, P. D. Pearson, E. B. Moje & P. P. Afflerbach (Eds.), Handbook of reading research (Vol. IV, pp. 286-319). New York, NY: Routledge.
 • Razgatlıoğlu, M. (2020). Etkinlik temelli şiir çalışmalarının akıcı okuma, yaratıcı yazma ve tutumlara etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Razgatlıoğlu, M., & Ulusoy, M. (2022). The effect of activity-based poetry studies on reading fluency and creative writing skills. International Journal of Progressive Education, 18(3), 226-243.
 • Roundy, A. R., & Roundy, P. T. (2009). The effect of repeated reading on student fluency: Does practice always make perfect. International Journal of Social Sciences, 4(1), 54-59.
 • Ruskey, N. (2011). Increasing fluency using repeated reading (Master of Science Degree). University of Wisconsin-Stout, Wisconsin.
 • Samuels, S. J. (1979). The method of repeated readings. The Reading Teacher, 32(4), 403-408.
 • Sanchez, A. (2015). The effects of repeated readings of poetry on the fluency of first grade students (Doctoral dissertation). California State University, California.
 • Schrauben, J. E. (2010). Prosody's contribution to fluency: An examination of the theory of automatic information processing. Reading Psychology, 31(1), 82-92.
 • Schwanenflugel, P. J., Hamilton, A. M., Kuhn, M. R., Wisenbaker, J. M., & Stahl, S. A. (2004). Becoming a fluent reader: Reading skill and prosodic features in the oral reading of young readers. Journal of Educational Psychology, 96(1), 119-129.
 • Sekeres, D. C., & Gregg, M. (2007). Poetry in third grade: Getting started. The Reading Teacher, 60(5), 466-475.
 • Siemens, L. (1996). Walking through the time of kids: Going places with poetry. Language Arts, 73, 234-240.
 • Smart, D., Prior, M., Sanson, A., & Oberklaid, F. (2001). Children with reading difficulties: A six-year follow-up from early primary school to secondary school. Australian Journal of Psychology, 53(1), 45-53.
 • Stahl, S. A., & Heubach, K. M. (2005). Fluency-oriented reading instruction. Journal of Literacy Research, 37, 25-60.
 • Stahl, S. A., & Kuhn, M. R. (2004). Fluency: A review of developmental and remedial practices. In R. B. Ruddell & N. J. Unrau (Eds.), Theoretical models and processes of reading (pp. 412-453). Newark, DE: International Reading Association.
 • Stange, T. V., & Wyant S. S. (2008). Poetry proves to be positive in the primary grades. Reading Horizons, 48(3), 201-211.
 • Therrien, W. J. (2004). Fluency and comprehension gains as a result of repeated reading: A meta-analysis. Remedial and Special Education, 25(4), 252-261.
 • Therrien, W. J., & Hughes, C. (2008). Comparison of repeated reading and question generation on students' reading fluency and comprehension. Learning Disabilities A Contemporary Journal, 6(1), 1-16.
 • Uzunkol, E. (2013). Akıcı okuma sürecinde karşılaşılan sorunların tespiti ve giderilmesine yönelik bir durum çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 70-83.
 • Walczyk, J. J., & Griffith-Ross, D. A. (2007). How important is reading skill fluency for comprehension? The Reading Teacher, 60(6), 560-569.
 • Whalley, K., & Hansen, J. (2006). The role of prosodic sensitivity in children’s reading development. Journal of Research in Reading, 29(3), 288-303.
 • Wilfong, L. G. (2006). Combining the power of poetry, repeated readings, and community volunteers for literacy intervention: The poetry Academy (Doctoral dissertation). Kent State University, Ohio.
 • Yamashita, J., & Ichikawa, S. (2010). Reading fluency in a foreign language: Effects of text segmentation on L2 readers. Reading in a Foreign Language, 22(2), 263-283.
 • Young, C., & Rasinski, T. (2009). Implementing readers theatre as an approach to classroom fluency instruction. The Reading Teacher, 63(1), 4-13.
 • Zavala, E., & Cuevas, J. (2019). Effects of repeated reading and rhyming poetry on reading fluency. International Journal of Social Sciences & Educational Studies, 6(2), 64-87.
 • Zutell, J., & Rasinski, T. (1991). Training teachers to attend to their students’ oral reading fluency. Theory into Practice, 30(3), 211-217.

The Effect of Repeated Reading on Reading Fluency Skills of Second-Grade Primary School Students

Year 2024, Volume: 12 Issue: 2, 376 - 393, 30.04.2024
https://doi.org/10.16916/aded.1415576

Abstract

This study aimed to explore the effect of poetry reading in the repeated reading strategy on reading fluency skills of primary school students. The study employed one-group pretest/posttest quasi-experimental design. The sample consisted of 26 second-grade primary school students attending a public school in Türkiye. “Error Analysis Inventory” and “Prosodic Reading Scale” were used as data collection tools. Pre-test data were collected for accurate reading, reading speed and prosodic reading skills, followed by an implementation of an 8-week repeated poetry reading practice on 37 poems, and finally collection of post-test data. In the analysis of the collected data, Wilcoxon Signed Ranks test was used to analyze the data. As a result of the study, the percentage of accurate reading, reading speed, and prosodic reading skills of primary school students significantly increased with the repeated poetry reading intervention. Based on this finding, it was suggested that repeated poetry reading exercises would be useful to improve the reading fluency skills of primary school students.

References

 • Akkuş, Z. (2022). Akıcı okuma becerisi üzerine yapılan çalışmalardaki genel eğilimler: Bir tematik içerik analizi çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu.
 • Akyol, H. (2016). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Akyol, H. (2018). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Akyol, H. ve Kodan, H. (2016). Okuma güçlüğü olan bir öğrencinin okuma güçlüğünün giderilmesine yönelik bir uygulama: Akıcı okuma stratejilerinin kullanımları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 7-21.
 • Akyol, H. ve Yıldız, M. (2010). Okuma bozukluğu olan bir öğrencinin okuma ve yazma becerisinin geliştirilmesine yönelik bir durum çalışması. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Akyol, H., Yıldırım, K., Ateş, S., Çetinkaya, Ç. ve Rasinski, T. (2014). Okumayı değerlendirme öğretmenler için kolay ve pratik bir yol. Ankara: Pegem Akademi.
 • Allington, R. L. (2006). Fluency: Still waiting after all these years. In S. J. Samuels & A. E. Farstrup (Eds.), What research has to say about fluency instruction (pp. 94-105). Newark, DE: International Reading Association.
 • Aşıkcan, M. (2019). Üçüncü sınıf öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir eylem araştırması (Yayımlanmamış doktora tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Aşıkcan, M. ve Saban, A. (2021). İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir eylem araştırması. Eğitim ve Bilim, 46(205), 19-47.
 • Ateş, S. ve Yıldız, M. (2011). Okumayı farklı yöntemlerle öğrenen ilköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin sesli okuma akıcılıklarının karşılaştırılması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 101-124
 • Ateşman, E. (1997). Türkçe’de okunabilirliğin ölçülmesi. Dil Dergisi, 58, 71-74.
 • Avşar Tuncay, A. (2021). Okuma güçlüğü yaşayan ilkokul öğrencilerinin okuma hatalarının incelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 5(1), 119-134.
 • Bailey, J. M. (2009). Reading poetry for improved adolescent oral fluency, comprehension, and self-perception (Unpublished master thesis). Wichita State University, Kansas.
 • Başaran, M. (2013). Okuduğunu anlamanın bir göstergesi olarak akıcı okuma. Kuram ve Uygulamalarda Eğitim Bilimleri, 13(4), 2277-2290.
 • Baştuğ, M. ve Akyol H. (2012). Akıcı okuma becerilerinin okuduğunu anlamayı yordama düzeyi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(4), 394-411.
 • Baştuğ, M. (2012). İlköğretim I. kademe öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Begeny, J. C., Krouse, H.E., Ross, S.G., & Mitchell, R.C. (2009). Increasing elementaryaged students’ reading fluency with group-based interventions: A comparison of repeated reading, listening passage preview, and listening only strategies. Journal of Behavioral Education, 18, 211-228.
 • Bulut, S. (2016). Tekrarlı okuma çalışmalarının ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin sesli ve sessiz okuma akıcılığını geliştirmeye etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Çayır, A. ve Ulusoy, M. (2014). Akıcılığı geliştirme programının ilkokul ikinci sınıf sınıflarında okuma ve eğitim becerileri üzerindeki etkisi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 3(2), 26-43.
 • Deeney, T. A. (2010). One-minute fluency measures: Mixed messages in assessment and instruction. Reading Teacher, 63, 440-450.
 • Demirel, Ş. ve Deniz, H. (2021). 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki şiirlerin çocuğa görelik ölçütlerine göre incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 10(2), 720-740.
 • Dündar, H. ve Akyol, H. (2014). Okuma ve anlama problemlerinin tespiti ve giderilmesine ilişkin örnek olay çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(171), 361-377.
 • Ege, B. (2019). Okuma güçlüğünün giderilmesinde akıcı okuma stratejilerinin etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bayburt.
 • Faver, S. (2008). Repeated reading of poetry can enhance reading fluency. The Reading Teacher, 4, 350-352.
 • Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasion, P. W. (2011). Educational research competencies analysis and applications. Boston: Pearson Education.
 • Hacking, C. (2023). The power of poetry. Early Years Educator, 23(24), 16-17.
 • Huang, L. V., Nelson, R. B. ve Nelson, D. (2008). Increasing reading fluency through student directed repeated reading and feedback. California School Psychologist, 13, 33-40.
 • Hudson, R. F., Lane, H. B., & Pullen, P. C. (2005). Reading fluency assessment and instruction: What, why and how? The Reading Teacher, 58(8), 702-714.
 • Kaman, Ş. ve Şahin, A. (2013). İlköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin okuma düzeylerinin geliştirilmesine akıcı okuma stratejilerini kullanmanın etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 6(11), 639-657.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel araştirma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel.
 • Kaya, M. (2013). Okuma-yazma öğretiminde şiir. Dil ve Edebiyat Dergisi, 10(1), 49-96.
 • Keskin, H. ve Akyol, H. (2014). Yapılandırılmış okuma yönteminin okuma hızı, doğru okuma ve sesli okuma prozodisi üzerindeki etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(4), 107-119.
 • Keskin, H., Baştuğ, M. ve Akyol, H. (2013). Sesli okuma ve konuşma prozodisi: İlişkisel bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 168-180.
 • Kınıklı, M. A. (2019). Tekrarlı eko okuma stratejisinin öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuduğunu anlama becerisi üzerindeki etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kıymaz, M. S. (2017). Poetry teaching in Turkish education. Knowledge International Journal, 20(6), 2733-2738.
 • Kocaarslan, M. (2019). The effects of readingrate, accuracy and prosody on second grades students’ oral retelling. Acta Psychologica, 197, 86- 93.
 • Kuruoğlu, G. ve Şen, N. (2019). Okuma güçlüğü yaşayan ortaokul öğrencilerine uygulanan hızlandırılmış okuma eğitiminin etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 47, 36-45.
 • Melissa, F. (2007). The What, the Why, and the How of using repeated readings of poetry to increase reading fluency (Graduate research papers). University of Northern Iowa, Iowa.
 • Newsome, K. E. (2008). Using poetry to improve fluency and comprehension in third-grade students. Georgia Educational Research, 6(1), 2-23.
 • Nichols, W. D., Rasinski, T. V., Rupley, W. H., Kellogg, R. A., & Paige, D. D. (2018). Why poetry for reading ınstruction? Because it works! The Reading Teacher, 72(3), 389-397.
 • NRP. (2000). Teaching children to read: An evidence based assessment of the scientific search literature on reading and its implications for reading instruction reports of the subgroups. http://www.nichd.nih.gov/publications/nrp/upload/report.pdf
 • Pikulski, J. J., & Chard, D. J. (2005). Fluency: Bridge between decoding and reading comprehension. International Reading Association, 58(6), 510-519.
 • Rasinski, T., & Young, C. (2014). Assisted reading: A bridge from fluency to comprehension. New England Reading Association Journal, 50(1), 1-4.
 • Rasinski, T. (2000) Speed does matter in reading. The Reading Teacher, 54, 146-155.
 • Rasinski, T. (2003). The fluency reader “oral reading strategies for building word recognition fluency and comprehension”. New York, NY: Scholastic Professional Books.
 • Rasinski, T. (2014). Fluency matters. International Electronic Journal of Elementary Education, 7(1), 3-12.
 • Rasinski, T., Padak, N. D., & Fawcett, G. (2010). Teaching children who find reading difficult. Boston: Allyn & Bacon.
 • Rasinski, T. V. & Padak, N. (2008). Evidence-based ınstruction in reading: A professional development guide to fluency. Boston: Allyn & Bacon.
 • Rasinski, T. V., Reutzel, C. R., Chard, D., & Linan-Thompson, S. (2011). Reading fluency. In M. L. Kamil, P. D. Pearson, E. B. Moje & P. P. Afflerbach (Eds.), Handbook of reading research (Vol. IV, pp. 286-319). New York, NY: Routledge.
 • Razgatlıoğlu, M. (2020). Etkinlik temelli şiir çalışmalarının akıcı okuma, yaratıcı yazma ve tutumlara etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Razgatlıoğlu, M., & Ulusoy, M. (2022). The effect of activity-based poetry studies on reading fluency and creative writing skills. International Journal of Progressive Education, 18(3), 226-243.
 • Roundy, A. R., & Roundy, P. T. (2009). The effect of repeated reading on student fluency: Does practice always make perfect. International Journal of Social Sciences, 4(1), 54-59.
 • Ruskey, N. (2011). Increasing fluency using repeated reading (Master of Science Degree). University of Wisconsin-Stout, Wisconsin.
 • Samuels, S. J. (1979). The method of repeated readings. The Reading Teacher, 32(4), 403-408.
 • Sanchez, A. (2015). The effects of repeated readings of poetry on the fluency of first grade students (Doctoral dissertation). California State University, California.
 • Schrauben, J. E. (2010). Prosody's contribution to fluency: An examination of the theory of automatic information processing. Reading Psychology, 31(1), 82-92.
 • Schwanenflugel, P. J., Hamilton, A. M., Kuhn, M. R., Wisenbaker, J. M., & Stahl, S. A. (2004). Becoming a fluent reader: Reading skill and prosodic features in the oral reading of young readers. Journal of Educational Psychology, 96(1), 119-129.
 • Sekeres, D. C., & Gregg, M. (2007). Poetry in third grade: Getting started. The Reading Teacher, 60(5), 466-475.
 • Siemens, L. (1996). Walking through the time of kids: Going places with poetry. Language Arts, 73, 234-240.
 • Smart, D., Prior, M., Sanson, A., & Oberklaid, F. (2001). Children with reading difficulties: A six-year follow-up from early primary school to secondary school. Australian Journal of Psychology, 53(1), 45-53.
 • Stahl, S. A., & Heubach, K. M. (2005). Fluency-oriented reading instruction. Journal of Literacy Research, 37, 25-60.
 • Stahl, S. A., & Kuhn, M. R. (2004). Fluency: A review of developmental and remedial practices. In R. B. Ruddell & N. J. Unrau (Eds.), Theoretical models and processes of reading (pp. 412-453). Newark, DE: International Reading Association.
 • Stange, T. V., & Wyant S. S. (2008). Poetry proves to be positive in the primary grades. Reading Horizons, 48(3), 201-211.
 • Therrien, W. J. (2004). Fluency and comprehension gains as a result of repeated reading: A meta-analysis. Remedial and Special Education, 25(4), 252-261.
 • Therrien, W. J., & Hughes, C. (2008). Comparison of repeated reading and question generation on students' reading fluency and comprehension. Learning Disabilities A Contemporary Journal, 6(1), 1-16.
 • Uzunkol, E. (2013). Akıcı okuma sürecinde karşılaşılan sorunların tespiti ve giderilmesine yönelik bir durum çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 70-83.
 • Walczyk, J. J., & Griffith-Ross, D. A. (2007). How important is reading skill fluency for comprehension? The Reading Teacher, 60(6), 560-569.
 • Whalley, K., & Hansen, J. (2006). The role of prosodic sensitivity in children’s reading development. Journal of Research in Reading, 29(3), 288-303.
 • Wilfong, L. G. (2006). Combining the power of poetry, repeated readings, and community volunteers for literacy intervention: The poetry Academy (Doctoral dissertation). Kent State University, Ohio.
 • Yamashita, J., & Ichikawa, S. (2010). Reading fluency in a foreign language: Effects of text segmentation on L2 readers. Reading in a Foreign Language, 22(2), 263-283.
 • Young, C., & Rasinski, T. (2009). Implementing readers theatre as an approach to classroom fluency instruction. The Reading Teacher, 63(1), 4-13.
 • Zavala, E., & Cuevas, J. (2019). Effects of repeated reading and rhyming poetry on reading fluency. International Journal of Social Sciences & Educational Studies, 6(2), 64-87.
 • Zutell, J., & Rasinski, T. (1991). Training teachers to attend to their students’ oral reading fluency. Theory into Practice, 30(3), 211-217.
There are 74 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Turkish Education
Journal Section Articles
Authors

İlhan Polat 0000-0002-7802-6337

Publication Date April 30, 2024
Submission Date January 5, 2024
Acceptance Date April 26, 2024
Published in Issue Year 2024Volume: 12 Issue: 2

Cite

APA Polat, İ. (2024). Tekrarlı Şiir Okumanın İlkokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma Becerilerine Etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 12(2), 376-393. https://doi.org/10.16916/aded.1415576