Research Article
BibTex RIS Cite

Dördüncü Sınıf Olağan Gelişim Gösteren ve Özel Yetenekli Öğrencilerin Yaratıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama Becerilerinin İncelenmesi

Year 2024, Volume: 12 Issue: 1, 111 - 136, 29.01.2024
https://doi.org/10.16916/aded.1371958

Abstract

Özel yetenekli çocuklar farklı düşünme becerilerine sahip olmaları, ileri düzeyde yaratıcı düşünme becerileri sergilemeleri ve bilişsel yetenekleri konusunda olağan gelişim gösteren çocuklardan farklılık gösterirler. Özel yetenekli çocukların bu farklılıklara sahip olmaları onların okuduğunu anlama ve yaratıcı okuma becerilerine de yansımaktadır. Bu amaçla mevcut araştırmanın amacı dördüncü sınıfa devam eden olağan gelişim gösteren ve özel yetenekli öğrencilerin okuduğunu anlama ve yaratıcı okuma becerilerini arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda olağan gelişim gösteren ve özel yetenekli öğrencilerin okuduğunu anlama ve yaratıcı okuma becerileri cinsiyet, okul öncesi eğitim alma durumu, anne eğitim durumu ve baba eğitim durumu değişkenleri açısından incelenmiştir. Mevcut araştırmaya İstanbul, Kahramanmaraş, Kırklareli ve Diyarbakır şehirlerinden 131 olağan gelişim gösteren öğrenci ile BİLSEM’de eğitim gören 101 özel yetenekli öğrenci olmak üzere toplamda 232 öğrenci dahil edilmiştir. İlişkisel tarama deseni kullanılan araştırmada kişisel bilgi formu, okuduğunu anlama başarı testi ve 3 alt boyuta sahip yaratıcı okuma sürecini değerlendirme ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS 27.0 programı ile (T-test, Mann- Whitney U, Kruskal Wallis-H ve pearson korelasyon analizi) analiz edilmiştir. Analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre okuduğunu anlama ve yaratıcı okuma becerisi özel yetenekli öğrencilerin lehine anlamlı bir şekilde farklılık göstermektedir. Olağan gelişim gösteren ve özel yetenekli öğrencilerin cinsiyete göre okuduğunu anlama ve yaratıcı okuma becerileri toplam puan ortalamalarında her iki öğrenci grubu için de kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı farklılık görülmemiştir. Olağan gelişim gösteren öğrencilerin okul öncesi eğitimi alma durumuna göre yapılan analizler sonucunda okuduğunu anlama ve yaratıcı okuma becerilerinde anlamlı farklılık görülmemiştir fakat özel yetenekli öğrenciler arasında okuduğunu anlama ve yaratıcı okuma becerileri okul öncesi eğitim alanlar lehine anlamlı farklılık göstermektedir. Anne-baba eğitim düzeyine göre her iki gruptaki öğrencilerin okuduğunu anlama ve yaratıcı okuma becerilerinde anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Ayrıca yapılan korelasyon analizine göre olağan gelişim gösteren öğrencilerin okuduğunu anlama ve yaratıcı okuma becerilerinde anlamlı bir ilişki bulunmazken özel yetenekli grup adına anlamlı ve pozitif yönde ilişki bulunmuştur. Araştırma sonucuna göre elde edilen bulgular ve literatür göz önünde bulundurularak eğitimciler, araştırmacılar ve ailelere birtakım öneriler getirilmiştir.

References

 • Aksoy, E., & Öztürk, D. S. (2018). Öğrencilerdeki okuma alışkanlığının öğrenci ve öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22(1), 143-184.
 • Akyol, H. (2006). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Altunkaya, H. & Sülükçü, Y. (2018). 7. sınıf öğrencilerinin okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık düzeyleri ile okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7(4), 2502-2517.
 • Altunkaya, H. (2017). İlkokul beşinci sınıf öğrencilerinin okuma kaygıları ile okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. International Journal of Language Academy, 5(3), 106-121.
 • Anılan, H. (1998). Beşinci sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde okuduğunu anlama becerileriyle ilgili hedef davranışların gerçekleşme düzeyleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Asgarabadi Y. H., Rouhi A., Jafarigohar M. (2015). Learners’ gender, reading comprehension, and reading strategies in descriptive and narrative macro-genres. Theory and Practice in Language Studies, 5, 2557-2564.
 • Aslan, C. (2007). The effect of literary children’s books on reading comprehension and writing skills of children. Eurasian Journal of Educational Research, 27, 15-29.
 • Ataş, M. S. ve Baş, Ö. (2022). Özel yetenekli ve tanılanmamış 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama stratejilerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2), 352-364.
 • Ateş, S., Çetinkaya, Ç., & Yıldırım, K. (2012). Öğretmen, ebeveyn ve öğrencilerin görüşlerine göre ilköğretim öğrencilerinin okuma çevreleri. International Online Journal of Educational Sciences, 4(2), 377-394.
 • Aydın, İ., & Çilci, N. (2020). SCAMPER yönlendirilmiş beyin fırtınası tekniğinin 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazıları üzerindeki etkisi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (21), 223-262.
 • Aytan, N. (2016). Eğitimde yaratıcı okuma. Milli Eğitim Dergisi, 45(209), 295-313.
 • Babayiğit, S., & Stainthorp, R. (2014). Correlates of early reading comprehension skills: A componential analysis. Educational Psychology, 34(2), 185-207.
 • Baş, Ö., & Kardaş, N. (2014). İlköğretim öğrencilerinin görsel okuma becerisi ile okuduğunu anlama becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 230-243.
 • Başar, M. & Tanış Gürbüz, H. M. (2020). İlk okuma ve yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 8(1), 1-20.
 • Başaran, M. (2013). Okuduğunu anlamanın bir göstergesi olarak akıcı okuma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2277-2290.
 • Baştuğ, M. (2014). The structural relationship of reading attitude, reading comprehension and academic achievement. International Journal of Social Sciences and Education, 4(4), 931-946.
 • Baştuğ, M., & Akyol, H. (2012). The level of prediction of reading comprehension by fluent reading skills. Journal of Theoretical Educational Science, 5(4), 394-411.
 • Bay, Y. (2008). Ses temelli cümle yöntemi ile ilk okuma yazma öğrenen ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin okuma düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 257-277.
 • Bayat, N., Şekercioğlu, G., & Bakır, S. (2014). Okuduğunu anlama ve fen başarısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(176), 457-466.
 • Bayraktar, H.V. (2015). Ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin farklı metin türlerine göre okuduğunu anlama başarılarının incelenmesi. Journal of International Social Research, 8(40), 595-612.
 • Benedek, M., Karstendiek, M., Ceh, S. M., Grabner, R. H., Krammer, G., Lebuda, I., ... & Kaufman, J. C. (2021). Creativity myths: Prevalence and correlates of misconceptions on creativity. Personality and Individual Differences, 182, 1-10.
 • Bilgiç, N., Taştan, A., Kurukaya, G., Kaya, K., Avanoğlu, O., ve Topal, T. (2021). Özel yetenekli bireylerin eğitimi strateji ve uygulama kılavuzu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
 • Bisland, A. (2004). Developing leadership skills in young gifted students. Gifted Child Today, 27(1), 24-27.
 • Blubergs, M. (1978). Personal studies of gifted females: An overview and commentary. Gifted Child Quarterly, 22(4), 539-547.
 • Boulineau, T., Fore, C., Hagan-Burke, S., & Burke, M. D. (2004). Use of story-mapping to increase the story-grammar text comprehension of elementary students with learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 27(2), 105-121.
 • Broer, N. A., Aarnoutse, C. A. J., Kieviet, F. K. & Van Leeuwe, J. F. J. (2002). The effect of instructing the structural aspect of texts. Educational Studies, 28(3), 213-238.
 • Brown, W., & Rogan, J. (1983). Reading and young gifted children. Roeper Review, 5(3), 6–9.
 • Burman, D. D., Bitan, T., & Booth, J. R. (2008). Sex differences in neural processing of language among children. Neuropsychologia, 46(5), 1349-1362.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Ceran, E., Yıldız, M. O. & Özdemir, İ. (2015). İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin cinsiyet ve yaşa göre incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 151-166.
 • Certo, J., Moxley, K., Reffitt, K., & Miller, J. A. (2010). "I learned how to talk about a book": Children's perceptions of literature circles across grade and ability levels. Literacy Research and Instruction, 49(3), 243-263.
 • Clark, B. (1997). Social ideologies and gifted education in today's schools. Peabody Journal of Education, 72(3-4), 81-100.
 • Clark, B. (2014). Growing Up gifted: Developing the potential of children at school and at home. Pearson Education.
 • Coşkun, S. (2011). Bilişsel farkındalık stratejilerine dayalı okuma eğitimi etkinliklerinin okuduğunu anlama becerilerini geliştirmeye etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Cromley, J. G., Snyder-Hogan, L. E., & Luciw-Dubas, U. A. (2010). Reading comprehension of scientific text: A domain-specific test of the direct and inferential mediation model of reading comprehension. Journal of Educational Psychology, 102(3), 687-700.
 • Cukierkorn, J. R., Karnes, F. A., Manning, S. J., Houston, H., & Besnoy, K. (2008). Recognizing giftedness: Defining high ability in young children. Dimensions of early childhood, 36(2), 3-13.
 • Çelenk, S. (2003). Okul başarısının ön koşulu: Okul aile dayanışması. İlköğretim-Online, 2(2), 28-34.
 • Çöğmen, S., & Saracaloğlu, A. S. (2010). Üst bilişsel okuma stratejileri ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışmaları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 91-99.
 • Dada, Ş. D., & Ergül, C. (2020). Öğrenme güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin sözcük bilgisi ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 21(1), 1-22.
 • Dai, D. Y., & Li, X. (2023). A multi-case study of accelerated trajectories of science talent development: Matthew effects re-examined. Gifted Education International, 39(2), 148-167.
 • Deveci, D., Eroğlu, D., & Bektaş, Z. (2023). 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin beceri temelli türkçe sorularını çözme düzeyleri ve bunu etkileyen faktörler. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(1), 17-32.
 • Doğan, B. (2002). Okuduğunu anlama stratejilerinin öğretimi ile ilgili alan yazın taraması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 97-107.
 • Dönmez, C., & Yazıcı, K. (2006). Sosyal bilgilerde öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesinde metin yapısına bağlı olarak kullanılabilecek strateji ve teknikler. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(16), 137-154.
 • Fehrenbach, C. R. (1991). Gifted/Average readers: Do they use the same reading strategies? Gifted Child Quarterly, 35(3), 125-127.
 • França-Freitas, M. L. P. D., Del Prette, A., & Del Prette, Z. A. P. (2014). Social skills of gifted and talented children. Estudos de Psicologia (Natal), 19, 288-295.
 • Gainsberg, J. C. (1953). Critical reading is creative reading and needs creative teaching. The Reading Teacher, 6(4), 19–26.
 • Göktaş, Ö. ve Gürbüztürk, O. (2012). Okuduğunu anlama becerisinin ilköğretim ikinci kademe matematik dersindeki akademik başarıya etkisi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi (IJOCIS), 4(2), 52-66.
 • Gross, M. U. (1999). Small poppies: Highly gifted children in the early years. Roeper review, 21(3), 207-214.
 • Gubbins, E. J., Siegle, D., Peters, P. M., Carpenter, A. Y., Hamilton, R., McCoach, D. B., Puryear, J. S., Langley, S. D., & Long, D. (2020). Promising practices for improving identification of English learners for gifted and talented programs. Journal for the Education of the Gifted, 43(4), 336-369.
 • Güneş, F. (2013). Görsel okuma eğitimi. Bartın University Journal of Faculty of Education, 2(1), 1-17.
 • Hannon, B. (2014). Are there gender differences in the cognitive components of adult reading comprehension?. Learning and Individual Differences, 32, 69–79.
 • Işıksalan, S. N. (2018). Effects of ıntertextual reading on creative reading skills. International Online Journal of Educational Sciences, 10(4), 273-288.
 • İşlekeller Bozca, A. (2017). Üstün zekâlı öğrencilerde Türkçe koşut eğitim programının başarıya, eleştirel düşünmeye ve yaratıcılığa etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS yygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kandemir, H., & Memiş, A. D. (2019). Beşinci sınıf öğrencilerinin üstbilişsel okuduğunu anlama farkındalığı ile okuduğunu anlama ve okuma tutumlarının incelenmesi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5, 67-82.
 • Kanmaz, A. (2012). Okuğunu anlama stratejisi kullanımının, okuduğunu anlama becerisi, bilişsel farkındalık, okumaya yönelik tutum ve kalıcılığa etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Karaçam, S., & gürsel, Ü. (2020). Soru çözümünde kullanılan bilişsel ve üstbilişsel stratejilerin üstbilişsel farkındalık ve kavramsal anlama açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 415-438.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi. İstanbul: Nobel Yayıncılık.
 • Kasap, D., & Kırmızı, F. S. (2017). Yaratıcı okuma sürecini değerlendirme ölçeği: Geçerlik güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 166-175.
 • Keleş, M. A. (2005), Bolvadin ilçesi merkez ilköğretim okullarındaki sekizinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileri üzerine bir araştırma (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Kıldan, O. A. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin üstün yetenekli çocuklar hakkındaki görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 805-818.
 • Kovacıoğlu, N. Ş. (2006). İlköğretim ikinci sınıflarında aile çevresi ve çocuğun okumaya karşı tutumu ile okuduğunu anlama becerisi arasındaki ilişkiler (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kurnaz, H. (2018). Bilgilendirici metinlerde okuduğunu anlamayı etkileyen faktörler (Yayımlanmamış doktora tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Kuşdemir K. B., & Katırcı A. Z. (2018). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama başarılarının ve okuma hızlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 30-44.
 • Kuşdemir, Y., & Bulut, P. (2018). The relationship between elementary school students' reading comprehension and reading motivation. Journal of Education and Training Studies, 6(12), 97-110.
 • Lafontaine, D., & Monseur, C. (2009). Gender gap in comparative studies of reading comprehension: To what extent do the test characteristics make a difference? European Educational Research Journal, 8(1), 69–79.
 • Logan, S., & Johnston, R. S. (2010). Investigating gender differences in reading. Educational Review, 62(2), 175–187.
 • McKeough, A. (1986). Developmental stages in children's narrative (Unpublished doctoral dissertation). University of Toronto Ontario Institute for Studies in Education. Toronto.
 • Moorman, K. & Ram, A. (1994). A functional theory of creative reading. technical report series. Atlanta, Georgia: College and Computing Georgia Institute of Technology.
 • Moran, J., Ferdig, R. E., Pearson, P. D., Wardrop, J., & Blomeyer Jr, R. L. (2008). Technology and reading performance in the middle-school grades: A meta-analysis with recommendations for policy and practice. Journal of Literacy Research, 40(1), 6-58.
 • Ngongare, G., Samola, N. F., & Rettob, A. (2023). The influence of gender on reading comprehension. Journal of English Language and Literature Teaching, 5(2), 104-109.
 • Ocak, G., & Karslı, E. (2022). Relationship between critical reading skills and creative reading perceptions of fifth grade students. International Journal of Education and Literacy Studies, 10(3), 91-100.
 • Onan, B. (2015). Derin yapı yüzey yapı ilişkisi bağlamında temel dil becerileri üzerine bir analiz çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(3), 91-110.
 • Ökcü, M. & Akgül, S. (2021). A comparative analysis of the reading comprehension levels and reading attitude skills of gifted and nongifted fifth grade students. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 442-457.
 • Ökcü, M. (2019). Beşinci sınıf olağan gelişim gösteren ve özel yetenekli öğrencilerin okuma tutumları ve okuduğunu anlama becerilerinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi). Biruni Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özcan, S. (2018). Beşinci sınıf normal ve üstün zekâlı öğrencilerin üstbilişsel düşünme, üstbilişsel okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Özcan, S. (2023). Üstün yetenekli öğrencilerin okuduğunu anlama ile dinlediğini anlama becerileri arasındaki ilişki. Journal of Mother Tongue Education/Ana Dili Egitim Dergisi, 11(1), 233-243.
 • Piechowski, M. M. & Colangelo, N. (1984). Developmental potential of the gifted. Gifted Child Quarterly, 28(2), 80–88.
 • Porath, M. (1996). Narrative performance in verbally gifted children. Journal for the Education of the Gifted, 19(3), 276-292.
 • Porter, L. (2005). Gifted young children. Pen University Press.
 • Sak, U. (2004). About creativity, giftedness, and teaching the creatively gifted in the classroom. Roeper Review, 26(4), 216–222.
 • Sak, U. (2012). Üstün zekâlılar, özellikleri, tanılanmaları, eğitimleri (2. Baskı). Ankara: Vize Yayınevi.
 • Salehi, M., Lari, Z., & Rezanejad, A. (2014). The effects of gender and genre on language learners’ reading comprehension ability. Education Journal, 3(5), 266-271.
 • Sallabaş, M. E. (2008). İlköğretim 8 sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 141-155.
 • Sallabaş, M. E., & Özcan, S. (2020). Analysis of the critical reading and comprehension skills of gifted and normally developed students. International Online Journal of Educational Sciences, 12(1), 265-283.
 • Samancı, S. (2007). Ses temelli cümle yöntemiyle okuma yazma öğretiminde ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları problemler (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Sloman, L., & Dunham, D. W. (2004). The matthew effect: evolutionary implications. Evolutionary Psychology, 2(1), 92-104.
 • Small, R. V., & Arnone, M. P. (2011). Creative reading: The antidote to readicide. Knowledge Quest Reversing Readicide, 39(4), 12-15.
 • Smith, N. B. (1969). The many faces of reading comprehension. The Reading Teacher, 23(3), 249–291.
 • Sternberg, R.J. (1988). The triarchic mind: A new theory of human intelligence. New York: Viking.
 • Sulak, S. E. & Sönmez, Y. (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin sesli okuma prozodileri ve okuduğunu anlama düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 9(3), 521-527.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Boston: Pearson Press.
 • Tanju, E. H. (2010). Çocuklarda kitap okuma alışkanlığına genel bir bakış. Aile veToplum, 11(6). 30-39.
 • Taşdemir, Ö. M., & Özmen, E. R. (2018). Üstün yetenekli ve ortalama başarı düzeyinde olan öğrencilerin okuduğunu anlama düzeyleri ve okuduğunu anlama stratejilerinin karşılaştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 47(1), 269-290.
 • Torrance, E. P., & Shaughnessy, M. F. (1998). An interview with E. Paul Torrance: About creativity. Educational Psychology Review, 10(4), 441–452.
 • Toste, J. R., Didion, L., Peng, P., Filderman, M. J., & McClelland, A. M. (2020). A meta-analytic review of the relations between motivation and reading achievement for K–12 students. Review of Educational Research, 90(3), 420-456.
 • Türkman, B. (2020). The evolution of the term of giftedness & theories to explain gifted characteristics. Journal of Gifted Education and Creativity, 7(1), 17-24.
 • Usta, M. (2019). Sınıf öğretmenleri ve ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma-anlama düzeyleri ve eleştirel düşünme becerilerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Uzun, G. L., Bozkurt, Ü. & Erdoğan, T. (2011). Okuma süreci, okuma çıktıları ve yaratıcı okuma: ilköğretim öğrencileri üzerine gözlemler. Theoretical and Applied Researces on Turkish Language Teachinh. Essen: Die Blue Eule. 181-205.
 • Ünal, D., Demirtaş, Z., & Erdoğan, D. G. (2018). Üstün/Özel yetenekli öğrencilerde okuma alışkanlığı. Milli Eğitim Dergisi, 47(1), 109-128.
 • Vardar, A. K. & Sarıoğlu, S. (2017). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuma, yazma ve okuduğunu anlama düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 5(1), 28-43.
 • Vilenius-Tuohimaa, P. M., Aunola, K., & Nurmi, J. E. (2008). The association between mathematical word problems and reading comprehension. Educational Psychology, 28(4), 409–426.
 • Wood, S. G., Moxley, J. H., Tighe, E. L., & Wagner, R. K. (2018). Does use of text-to-speech and related read-aloud tools improve reading comprehension for students with reading disabilities? A meta-analysis. Journal of Learning Disabilities, 51(1), 73–84.
 • Yaman, Y. & Oğurlu, Ü. (2014). Üstün yetenekli öğrencilerde beklenmedik düşük akademik başarı. HAYEF Journal of Education, 11(2), 1-21.
 • Yazdanpanah, K. (2007). The effect of background knowledge and reading comprehension test items on male and female performance. The Reading Matrix, 7(2) 64-80.
 • Yetgin, A. (2020). İlkokulda okuduğunu anlama yaratıcı okuma eleştirel düşünme ve üstbilişsel farkındalık: İlişkisel tarama modelinde bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Yetgin, A., & Katrancı, M. (2021). İlkokul öğrencilerinin okuduğunu anlama ve yaratıcı okuma becerileri ile üstbilişsel farkındalıklarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 10(4), 33-54.
 • Yıldız, M., & Akyol, H. (2011). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve okuma alışkanlıkları arasındaki ilişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 793-815.
 • Yılmaz, M. (2008). Türkçede okuduğunu anlama becerilerini geliştirme yolları/The developing methods of reading comprehension skills in Turkish. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 131-139.
 • Yılmaz, M. (2018). Yeni gelişmeler ışığında Türkçe öğretimi. Pegem Akademi.
 • Yurdakul, İ. H. ve Susar, F. (2018). Okuduğunu anlamaya ilişkin başarı testi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dil Dergisi, 169(2), 67-93.
 • Yüksel, H. K., Küçükseymen, Y., Tunç, E., Yılmaz, N., Deniz, S. & Güser, H. Ş. (2022). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeylerinin incelenmesi. Bilim Armonisi, 5(2), 40-46.

Investigation of Creative Reading and Reading Comprehension Skills of Fourth-Grade Non-Gifted and Gifted Children

Year 2024, Volume: 12 Issue: 1, 111 - 136, 29.01.2024
https://doi.org/10.16916/aded.1371958

Abstract

Gifted children differ from their non-gifted peers in that they have different thinking skills and cognitive abilities and exhibit advanced creative thinking skills. These differences are reflected on the reading comprehension and creative reading skills of the gifted children. For this purpose, the aim of this study was to examine the relationship between reading comprehension and creative reading skills of both non-gifted and gifted students attending the fourth grade. In this line, non-gifted and gifted students’ reading comprehension and creative reading skills were examined in terms of certain variables, namely, gender, pre-school education status, mother's education status and father's education status. A total of 232 students, namely 131 non-gifted children from İstanbul, Kahramanmaraş, Kırklareli and Diyarbakır and 101 gifted children studying at BİLSEMs (Science and Art Centers) in these cities, were included in the current study where a correlational survey design was employed, and data were collected through a personal information form, a reading comprehension achievement test and a scale for evaluating the creative reading process with 3 sub-dimensions. Data were analyzed with SPSS 27.0 program (T-test, Mann-Whitney U test, Kruskal Wallis-H test and Pearson correlation analysis). The findings indicated that gifted children outperformed their non-gifted peers in reading comprehension and creative reading skills. No significant difference in the total mean scores of reading comprehension and creative reading skills among male and female students was observed in terms of gender in both groups. We also found that there was no significant difference in non-gifted students’ reading comprehension and creative reading skills in terms of their pre-school education status, but the gifted students receiving pre-school education outperformed those who did not receive pre-school education. Additionally, no significant difference was observed in the reading comprehension and creative reading skills of both groups regarding the level of parental education. In addition, according to the correlation analysis, no significant relationship was found in the reading comprehension and creative reading skills of non-gifted students, while a significant and positive relationship was found in favor of the gifted children. Based on the findings of the study, some suggestions were made for educators, researchers and families.

References

 • Aksoy, E., & Öztürk, D. S. (2018). Öğrencilerdeki okuma alışkanlığının öğrenci ve öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22(1), 143-184.
 • Akyol, H. (2006). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Altunkaya, H. & Sülükçü, Y. (2018). 7. sınıf öğrencilerinin okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık düzeyleri ile okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7(4), 2502-2517.
 • Altunkaya, H. (2017). İlkokul beşinci sınıf öğrencilerinin okuma kaygıları ile okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. International Journal of Language Academy, 5(3), 106-121.
 • Anılan, H. (1998). Beşinci sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde okuduğunu anlama becerileriyle ilgili hedef davranışların gerçekleşme düzeyleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Asgarabadi Y. H., Rouhi A., Jafarigohar M. (2015). Learners’ gender, reading comprehension, and reading strategies in descriptive and narrative macro-genres. Theory and Practice in Language Studies, 5, 2557-2564.
 • Aslan, C. (2007). The effect of literary children’s books on reading comprehension and writing skills of children. Eurasian Journal of Educational Research, 27, 15-29.
 • Ataş, M. S. ve Baş, Ö. (2022). Özel yetenekli ve tanılanmamış 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama stratejilerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2), 352-364.
 • Ateş, S., Çetinkaya, Ç., & Yıldırım, K. (2012). Öğretmen, ebeveyn ve öğrencilerin görüşlerine göre ilköğretim öğrencilerinin okuma çevreleri. International Online Journal of Educational Sciences, 4(2), 377-394.
 • Aydın, İ., & Çilci, N. (2020). SCAMPER yönlendirilmiş beyin fırtınası tekniğinin 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazıları üzerindeki etkisi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (21), 223-262.
 • Aytan, N. (2016). Eğitimde yaratıcı okuma. Milli Eğitim Dergisi, 45(209), 295-313.
 • Babayiğit, S., & Stainthorp, R. (2014). Correlates of early reading comprehension skills: A componential analysis. Educational Psychology, 34(2), 185-207.
 • Baş, Ö., & Kardaş, N. (2014). İlköğretim öğrencilerinin görsel okuma becerisi ile okuduğunu anlama becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 230-243.
 • Başar, M. & Tanış Gürbüz, H. M. (2020). İlk okuma ve yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 8(1), 1-20.
 • Başaran, M. (2013). Okuduğunu anlamanın bir göstergesi olarak akıcı okuma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2277-2290.
 • Baştuğ, M. (2014). The structural relationship of reading attitude, reading comprehension and academic achievement. International Journal of Social Sciences and Education, 4(4), 931-946.
 • Baştuğ, M., & Akyol, H. (2012). The level of prediction of reading comprehension by fluent reading skills. Journal of Theoretical Educational Science, 5(4), 394-411.
 • Bay, Y. (2008). Ses temelli cümle yöntemi ile ilk okuma yazma öğrenen ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin okuma düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 257-277.
 • Bayat, N., Şekercioğlu, G., & Bakır, S. (2014). Okuduğunu anlama ve fen başarısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(176), 457-466.
 • Bayraktar, H.V. (2015). Ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin farklı metin türlerine göre okuduğunu anlama başarılarının incelenmesi. Journal of International Social Research, 8(40), 595-612.
 • Benedek, M., Karstendiek, M., Ceh, S. M., Grabner, R. H., Krammer, G., Lebuda, I., ... & Kaufman, J. C. (2021). Creativity myths: Prevalence and correlates of misconceptions on creativity. Personality and Individual Differences, 182, 1-10.
 • Bilgiç, N., Taştan, A., Kurukaya, G., Kaya, K., Avanoğlu, O., ve Topal, T. (2021). Özel yetenekli bireylerin eğitimi strateji ve uygulama kılavuzu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
 • Bisland, A. (2004). Developing leadership skills in young gifted students. Gifted Child Today, 27(1), 24-27.
 • Blubergs, M. (1978). Personal studies of gifted females: An overview and commentary. Gifted Child Quarterly, 22(4), 539-547.
 • Boulineau, T., Fore, C., Hagan-Burke, S., & Burke, M. D. (2004). Use of story-mapping to increase the story-grammar text comprehension of elementary students with learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 27(2), 105-121.
 • Broer, N. A., Aarnoutse, C. A. J., Kieviet, F. K. & Van Leeuwe, J. F. J. (2002). The effect of instructing the structural aspect of texts. Educational Studies, 28(3), 213-238.
 • Brown, W., & Rogan, J. (1983). Reading and young gifted children. Roeper Review, 5(3), 6–9.
 • Burman, D. D., Bitan, T., & Booth, J. R. (2008). Sex differences in neural processing of language among children. Neuropsychologia, 46(5), 1349-1362.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Ceran, E., Yıldız, M. O. & Özdemir, İ. (2015). İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin cinsiyet ve yaşa göre incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 151-166.
 • Certo, J., Moxley, K., Reffitt, K., & Miller, J. A. (2010). "I learned how to talk about a book": Children's perceptions of literature circles across grade and ability levels. Literacy Research and Instruction, 49(3), 243-263.
 • Clark, B. (1997). Social ideologies and gifted education in today's schools. Peabody Journal of Education, 72(3-4), 81-100.
 • Clark, B. (2014). Growing Up gifted: Developing the potential of children at school and at home. Pearson Education.
 • Coşkun, S. (2011). Bilişsel farkındalık stratejilerine dayalı okuma eğitimi etkinliklerinin okuduğunu anlama becerilerini geliştirmeye etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Cromley, J. G., Snyder-Hogan, L. E., & Luciw-Dubas, U. A. (2010). Reading comprehension of scientific text: A domain-specific test of the direct and inferential mediation model of reading comprehension. Journal of Educational Psychology, 102(3), 687-700.
 • Cukierkorn, J. R., Karnes, F. A., Manning, S. J., Houston, H., & Besnoy, K. (2008). Recognizing giftedness: Defining high ability in young children. Dimensions of early childhood, 36(2), 3-13.
 • Çelenk, S. (2003). Okul başarısının ön koşulu: Okul aile dayanışması. İlköğretim-Online, 2(2), 28-34.
 • Çöğmen, S., & Saracaloğlu, A. S. (2010). Üst bilişsel okuma stratejileri ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışmaları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 91-99.
 • Dada, Ş. D., & Ergül, C. (2020). Öğrenme güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin sözcük bilgisi ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 21(1), 1-22.
 • Dai, D. Y., & Li, X. (2023). A multi-case study of accelerated trajectories of science talent development: Matthew effects re-examined. Gifted Education International, 39(2), 148-167.
 • Deveci, D., Eroğlu, D., & Bektaş, Z. (2023). 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin beceri temelli türkçe sorularını çözme düzeyleri ve bunu etkileyen faktörler. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(1), 17-32.
 • Doğan, B. (2002). Okuduğunu anlama stratejilerinin öğretimi ile ilgili alan yazın taraması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 97-107.
 • Dönmez, C., & Yazıcı, K. (2006). Sosyal bilgilerde öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesinde metin yapısına bağlı olarak kullanılabilecek strateji ve teknikler. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(16), 137-154.
 • Fehrenbach, C. R. (1991). Gifted/Average readers: Do they use the same reading strategies? Gifted Child Quarterly, 35(3), 125-127.
 • França-Freitas, M. L. P. D., Del Prette, A., & Del Prette, Z. A. P. (2014). Social skills of gifted and talented children. Estudos de Psicologia (Natal), 19, 288-295.
 • Gainsberg, J. C. (1953). Critical reading is creative reading and needs creative teaching. The Reading Teacher, 6(4), 19–26.
 • Göktaş, Ö. ve Gürbüztürk, O. (2012). Okuduğunu anlama becerisinin ilköğretim ikinci kademe matematik dersindeki akademik başarıya etkisi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi (IJOCIS), 4(2), 52-66.
 • Gross, M. U. (1999). Small poppies: Highly gifted children in the early years. Roeper review, 21(3), 207-214.
 • Gubbins, E. J., Siegle, D., Peters, P. M., Carpenter, A. Y., Hamilton, R., McCoach, D. B., Puryear, J. S., Langley, S. D., & Long, D. (2020). Promising practices for improving identification of English learners for gifted and talented programs. Journal for the Education of the Gifted, 43(4), 336-369.
 • Güneş, F. (2013). Görsel okuma eğitimi. Bartın University Journal of Faculty of Education, 2(1), 1-17.
 • Hannon, B. (2014). Are there gender differences in the cognitive components of adult reading comprehension?. Learning and Individual Differences, 32, 69–79.
 • Işıksalan, S. N. (2018). Effects of ıntertextual reading on creative reading skills. International Online Journal of Educational Sciences, 10(4), 273-288.
 • İşlekeller Bozca, A. (2017). Üstün zekâlı öğrencilerde Türkçe koşut eğitim programının başarıya, eleştirel düşünmeye ve yaratıcılığa etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS yygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kandemir, H., & Memiş, A. D. (2019). Beşinci sınıf öğrencilerinin üstbilişsel okuduğunu anlama farkındalığı ile okuduğunu anlama ve okuma tutumlarının incelenmesi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5, 67-82.
 • Kanmaz, A. (2012). Okuğunu anlama stratejisi kullanımının, okuduğunu anlama becerisi, bilişsel farkındalık, okumaya yönelik tutum ve kalıcılığa etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Karaçam, S., & gürsel, Ü. (2020). Soru çözümünde kullanılan bilişsel ve üstbilişsel stratejilerin üstbilişsel farkındalık ve kavramsal anlama açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 415-438.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi. İstanbul: Nobel Yayıncılık.
 • Kasap, D., & Kırmızı, F. S. (2017). Yaratıcı okuma sürecini değerlendirme ölçeği: Geçerlik güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 166-175.
 • Keleş, M. A. (2005), Bolvadin ilçesi merkez ilköğretim okullarındaki sekizinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileri üzerine bir araştırma (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Kıldan, O. A. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin üstün yetenekli çocuklar hakkındaki görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 805-818.
 • Kovacıoğlu, N. Ş. (2006). İlköğretim ikinci sınıflarında aile çevresi ve çocuğun okumaya karşı tutumu ile okuduğunu anlama becerisi arasındaki ilişkiler (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kurnaz, H. (2018). Bilgilendirici metinlerde okuduğunu anlamayı etkileyen faktörler (Yayımlanmamış doktora tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Kuşdemir K. B., & Katırcı A. Z. (2018). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama başarılarının ve okuma hızlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 30-44.
 • Kuşdemir, Y., & Bulut, P. (2018). The relationship between elementary school students' reading comprehension and reading motivation. Journal of Education and Training Studies, 6(12), 97-110.
 • Lafontaine, D., & Monseur, C. (2009). Gender gap in comparative studies of reading comprehension: To what extent do the test characteristics make a difference? European Educational Research Journal, 8(1), 69–79.
 • Logan, S., & Johnston, R. S. (2010). Investigating gender differences in reading. Educational Review, 62(2), 175–187.
 • McKeough, A. (1986). Developmental stages in children's narrative (Unpublished doctoral dissertation). University of Toronto Ontario Institute for Studies in Education. Toronto.
 • Moorman, K. & Ram, A. (1994). A functional theory of creative reading. technical report series. Atlanta, Georgia: College and Computing Georgia Institute of Technology.
 • Moran, J., Ferdig, R. E., Pearson, P. D., Wardrop, J., & Blomeyer Jr, R. L. (2008). Technology and reading performance in the middle-school grades: A meta-analysis with recommendations for policy and practice. Journal of Literacy Research, 40(1), 6-58.
 • Ngongare, G., Samola, N. F., & Rettob, A. (2023). The influence of gender on reading comprehension. Journal of English Language and Literature Teaching, 5(2), 104-109.
 • Ocak, G., & Karslı, E. (2022). Relationship between critical reading skills and creative reading perceptions of fifth grade students. International Journal of Education and Literacy Studies, 10(3), 91-100.
 • Onan, B. (2015). Derin yapı yüzey yapı ilişkisi bağlamında temel dil becerileri üzerine bir analiz çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(3), 91-110.
 • Ökcü, M. & Akgül, S. (2021). A comparative analysis of the reading comprehension levels and reading attitude skills of gifted and nongifted fifth grade students. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 442-457.
 • Ökcü, M. (2019). Beşinci sınıf olağan gelişim gösteren ve özel yetenekli öğrencilerin okuma tutumları ve okuduğunu anlama becerilerinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi). Biruni Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özcan, S. (2018). Beşinci sınıf normal ve üstün zekâlı öğrencilerin üstbilişsel düşünme, üstbilişsel okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Özcan, S. (2023). Üstün yetenekli öğrencilerin okuduğunu anlama ile dinlediğini anlama becerileri arasındaki ilişki. Journal of Mother Tongue Education/Ana Dili Egitim Dergisi, 11(1), 233-243.
 • Piechowski, M. M. & Colangelo, N. (1984). Developmental potential of the gifted. Gifted Child Quarterly, 28(2), 80–88.
 • Porath, M. (1996). Narrative performance in verbally gifted children. Journal for the Education of the Gifted, 19(3), 276-292.
 • Porter, L. (2005). Gifted young children. Pen University Press.
 • Sak, U. (2004). About creativity, giftedness, and teaching the creatively gifted in the classroom. Roeper Review, 26(4), 216–222.
 • Sak, U. (2012). Üstün zekâlılar, özellikleri, tanılanmaları, eğitimleri (2. Baskı). Ankara: Vize Yayınevi.
 • Salehi, M., Lari, Z., & Rezanejad, A. (2014). The effects of gender and genre on language learners’ reading comprehension ability. Education Journal, 3(5), 266-271.
 • Sallabaş, M. E. (2008). İlköğretim 8 sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 141-155.
 • Sallabaş, M. E., & Özcan, S. (2020). Analysis of the critical reading and comprehension skills of gifted and normally developed students. International Online Journal of Educational Sciences, 12(1), 265-283.
 • Samancı, S. (2007). Ses temelli cümle yöntemiyle okuma yazma öğretiminde ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları problemler (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Sloman, L., & Dunham, D. W. (2004). The matthew effect: evolutionary implications. Evolutionary Psychology, 2(1), 92-104.
 • Small, R. V., & Arnone, M. P. (2011). Creative reading: The antidote to readicide. Knowledge Quest Reversing Readicide, 39(4), 12-15.
 • Smith, N. B. (1969). The many faces of reading comprehension. The Reading Teacher, 23(3), 249–291.
 • Sternberg, R.J. (1988). The triarchic mind: A new theory of human intelligence. New York: Viking.
 • Sulak, S. E. & Sönmez, Y. (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin sesli okuma prozodileri ve okuduğunu anlama düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 9(3), 521-527.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Boston: Pearson Press.
 • Tanju, E. H. (2010). Çocuklarda kitap okuma alışkanlığına genel bir bakış. Aile veToplum, 11(6). 30-39.
 • Taşdemir, Ö. M., & Özmen, E. R. (2018). Üstün yetenekli ve ortalama başarı düzeyinde olan öğrencilerin okuduğunu anlama düzeyleri ve okuduğunu anlama stratejilerinin karşılaştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 47(1), 269-290.
 • Torrance, E. P., & Shaughnessy, M. F. (1998). An interview with E. Paul Torrance: About creativity. Educational Psychology Review, 10(4), 441–452.
 • Toste, J. R., Didion, L., Peng, P., Filderman, M. J., & McClelland, A. M. (2020). A meta-analytic review of the relations between motivation and reading achievement for K–12 students. Review of Educational Research, 90(3), 420-456.
 • Türkman, B. (2020). The evolution of the term of giftedness & theories to explain gifted characteristics. Journal of Gifted Education and Creativity, 7(1), 17-24.
 • Usta, M. (2019). Sınıf öğretmenleri ve ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma-anlama düzeyleri ve eleştirel düşünme becerilerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Uzun, G. L., Bozkurt, Ü. & Erdoğan, T. (2011). Okuma süreci, okuma çıktıları ve yaratıcı okuma: ilköğretim öğrencileri üzerine gözlemler. Theoretical and Applied Researces on Turkish Language Teachinh. Essen: Die Blue Eule. 181-205.
 • Ünal, D., Demirtaş, Z., & Erdoğan, D. G. (2018). Üstün/Özel yetenekli öğrencilerde okuma alışkanlığı. Milli Eğitim Dergisi, 47(1), 109-128.
 • Vardar, A. K. & Sarıoğlu, S. (2017). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuma, yazma ve okuduğunu anlama düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 5(1), 28-43.
 • Vilenius-Tuohimaa, P. M., Aunola, K., & Nurmi, J. E. (2008). The association between mathematical word problems and reading comprehension. Educational Psychology, 28(4), 409–426.
 • Wood, S. G., Moxley, J. H., Tighe, E. L., & Wagner, R. K. (2018). Does use of text-to-speech and related read-aloud tools improve reading comprehension for students with reading disabilities? A meta-analysis. Journal of Learning Disabilities, 51(1), 73–84.
 • Yaman, Y. & Oğurlu, Ü. (2014). Üstün yetenekli öğrencilerde beklenmedik düşük akademik başarı. HAYEF Journal of Education, 11(2), 1-21.
 • Yazdanpanah, K. (2007). The effect of background knowledge and reading comprehension test items on male and female performance. The Reading Matrix, 7(2) 64-80.
 • Yetgin, A. (2020). İlkokulda okuduğunu anlama yaratıcı okuma eleştirel düşünme ve üstbilişsel farkındalık: İlişkisel tarama modelinde bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Yetgin, A., & Katrancı, M. (2021). İlkokul öğrencilerinin okuduğunu anlama ve yaratıcı okuma becerileri ile üstbilişsel farkındalıklarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 10(4), 33-54.
 • Yıldız, M., & Akyol, H. (2011). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve okuma alışkanlıkları arasındaki ilişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 793-815.
 • Yılmaz, M. (2008). Türkçede okuduğunu anlama becerilerini geliştirme yolları/The developing methods of reading comprehension skills in Turkish. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 131-139.
 • Yılmaz, M. (2018). Yeni gelişmeler ışığında Türkçe öğretimi. Pegem Akademi.
 • Yurdakul, İ. H. ve Susar, F. (2018). Okuduğunu anlamaya ilişkin başarı testi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dil Dergisi, 169(2), 67-93.
 • Yüksel, H. K., Küçükseymen, Y., Tunç, E., Yılmaz, N., Deniz, S. & Güser, H. Ş. (2022). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeylerinin incelenmesi. Bilim Armonisi, 5(2), 40-46.
There are 112 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Turkish Education
Journal Section Makaleler
Authors

Murat Ökcü 0000-0002-3319-2550

Serap Emir 0000-0001-7577-6012

Publication Date January 29, 2024
Published in Issue Year 2024Volume: 12 Issue: 1

Cite

APA Ökcü, M., & Emir, S. (2024). Dördüncü Sınıf Olağan Gelişim Gösteren ve Özel Yetenekli Öğrencilerin Yaratıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama Becerilerinin İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 12(1), 111-136. https://doi.org/10.16916/aded.1371958