Research Article
BibTex RIS Cite

The Effect of Differentiated Instruction Method on Reading Comprehension Skills and Metacognitive Awareness Level of the Students

Year 2024, Volume: 12 Issue: 1, 39 - 51, 29.01.2024
https://doi.org/10.16916/aded.1347929

Abstract

The aim of this study was to determine the effects of differentiated instruction approach on students' metacognitive awareness, reading comprehension skills. In this study which was designed as a quantitative method research, a single-group pre-test-post-test experimental design, which is one of the quasi-experimental design types, was used. The study group of the research consisted of 48 students of Grade 4 attending a public primary school in Çankaya district of Ankara. The data of the study were obtained from the Analytical Rubrics for Assessment of Listening and Reading Comprehension, the interest inventory, Marmara Learning Styles Scale, and the Metacognitive Awareness Scale for Children Form A. Wilcoxon Signed Ranks test was used in the analysis of the data. As a result of the research, it was found that the metacognitive awareness skills and reading comprehension skills of the students in the learning environment supported by the differentiated instruction method improved significantly.

References

 • Açıkgöz, K. Ü. ve Güngör, A. (2006). İşbirlikli öğrenme yönteminin okuduğunu anlama stratejilerinin kullanımı ve okumaya yönelik tutum üzerindeki etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 48(48), 481-502.
 • Akman, B. (2010). Okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesinde farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 72-92.
 • Aliakbari, M. ve Haghighi, J. K. (2014). On the effectiveness of differentiated instruction in the enhancement of ıranian learners reading comprehension in separate gender education. Procedia-Social And Behavioral Sciences, 98, 182-189.
 • Altunkaya, H. ve Sülükçü, Y. (2018). 7. sınıf öğrencilerinin okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık düzeyleri ile okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(4), 2502-2517.
 • Arslan, H. ve Keleş, H. N. (2018). Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının ilkokul öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerine etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 184-203.
 • Aydın, S. ve Demir Atalay, T. (2015). Öz-düzenlemeli öğrenme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Baker, L. ve Brown, A. L. (1984). Metacognitive Skills and Reading. In P. D. Pearson, R. Barr. ML Kamil, & P. Modrnthal.
 • Blakey, E. ve Spence, S. (1990). Developing metacognition. Syracuse, NY: ERIC Information Center Resources. ED327218.
 • Bağrıyanık, H. M. (2020). Farklılaştırılmış öğretimin doğrusal denklemler konusunda akademik başarıya, öz-düzenleme stratejilerine, motivasyonel inançlara ve üstbiliş farkındalıklara etkisi (Doktora Tezi). Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Biancarosa, G. ve Snow, C. E. (2004). Reading next: A vision for action and research in middle and high school literacy: A report to carnegie corporation of New York. Washington, DC: Alliance For Excellent Education.
 • Borkowski, J. G., Chan, L. K. S. ve Muthukrishna, N. (2000). A process-oriented model of metacognition: Links Between Motivation And Executive Functioning. In G. Schraw, J. C. Impara (Eds.), Issues İn The Measurement Of Metacognition (Pp. 47-70). Lincoln, NE: Buros Institute Of Mental Measurements.
 • Boerger, M. V. (2005). Differentiated instruction in the middle school math classroom: A case study (Masters Dissertation). Pacific Lutheran University, Waashington.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Case, J. ve Gunstone, R. (2002). Metacognitive development as a shift in approach to learning: An in-depth study. Studies in Higher Education, 27(4), 459-470.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B. ve Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz. Aypay,
 • A. (Çv. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston, MA: Pearson Education, Inc.
 • Çoban, H. (2019). Farklılaştırılmış Öğretim Tasarımının Öğrencilerin Matematiksel Muhakeme Becerilerine, Bilişötesi Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeylerine ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi (Doktora Tezi). Balıkesir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • D'Angelo, F. D. (2006). Differentiated instruction: Effects on reading comprehension in the urban elementary school setting (Doctoral dissertation). Northcentral University, Scottsdale.
 • Demir, M. K. ve Budak, H. (2016). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin öz düzenleme, motivasyon, biliş üstü becerileri ile matematik dersi, başarılarının arasındaki ilişki. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 30-41.
 • Fisher, D., Frey, N., Lapp, D. (2016). Farklılaştırılmış Öğretim: Okullar İçin Kapsamlı Bir Rehber. İstanbul: Epsilon Yayınevi.
 • Flavell, J. H. (1976). Metacognitive Aspects Of Problem Solving. The Nature Of İntelligence, 231-236.
 • Flavell, J. H. (1979). Metacognition And Cognitive Monitoring: A New Area Of Cognitive-Developmental İnquiry. American Psychologist, 34(10), 906-911.
 • Gay, L.R., Airasian, P. (2000). Educational Research. New Jersey: Upper Saddle River.
 • Gilbert, D. L. (2011). Effects of differentiated instruction on student achievement in reading (Doctoral Dissertation). Walden University Administrator Leadership for Teaching and Learning, Minneapolis.
 • Guthrie, J. T., Klauda, S. L. (2014). Effects Of Classroom Practices On Reading Comprehension, Engagement, And Motivations For Adolescents. Reading Research Quarterly, 49(4), 387-416.
 • Güven, H. (2023). Farklılaştırılmış Öğretı̇m Tasarımının 5. Sınıf Öğrencı̇lerı̇nı̇n İngı̇lı̇zce Okuduğunu Anlama Becerı̇lerı̇ Ve Duyuşsal Özellı̇klerı̇ Üzerı̇ndeki Etkı̇sı̇ (Doktora Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
 • Hodge, P. H. (1997). An analysis of the impact of a prescribed staff development program in differentiated instruction on student achievement and the attitudes of teachers and parents toward that instruction (Unpublished EdD Thesis). The University of Alabama, Tuscaloosa.
 • Johnson, E. (2010). Improving students’ academic achievement through differentiated instruction (Doctoral Dissertation). Walden University Educational Leadership, Minneapolis.
 • Karadağ, M. (2001). Kuram Yöntem Bağlamında Yazılı Sözlü Anlatım. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
 • Karadağ, R. (2015). İlköğretim Türkçe Dersinde Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımının Uygulanması: Bir Eylem Araştırması (Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Karakelle, S., Saraç, S. (2007). Çocuklar İçin Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği (ÜBFÖ-Ç) A Ve B Formları: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 10(20), 87-103.
 • Karakuş, F. ve Güner, P. (2019). Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemi ile Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(4), 1527-1538.
 • Keser, H. ve M. Kavuk. (2015). Okulda Siber Zorbalık Farkındalık Anketinin Geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 17-30.
 • Koo, T. K., Lı, M. Y. (2016). A Guideline Of Selecting And Reporting İntraclass Correlation Coefficients For Reliability Research. Journal Of Chiropractic Medicine, 15(2), 155-163.
 • Kutlu, Aba, N. (2018). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Kaynaştırılmasına Yönelik Farklılaştırılmış Fen Etkinliklerinin Değerlendirilmesi (Doktora Tezi). Amasya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Amasya.
 • Lange, K. (2009). Lesssons learned in an inclusive classroom: a case study of differentiated instruction (Doctoral Dissertation). Colorado State University Fort Collins, Charleston SC.
 • Lavender, D.R. (2009). The effect of an ın-class behavioral ıntervention plus differentiated ınstruction program on the achievement and behaviour outcomes of verbally disruptive 8th grade students with and without co-occuring reading delimitation (Doctoral Dissertation). University of Nebraska, Lincoln.
 • Lienemann Torri, Reid Robert O. (2006). Strategy Instruction For Students With Learning Disabilities. New York: The Guilford Press.
 • Little, C. A., Mc Coach, D. B., Reis, S. M. (2014). Effects of differentiated reading ınstruction on student achievement in middle school. Journal of Advanced Academics, 25(4), 384-402.
 • Morgan, G. A., Leech, N. L., Gloeckner, G. W., & Barret, K. C. (2004). SPSS for introductory statistics: Use and interpretation, Second Edition. London: Lawrance Erlbaum Associates.
 • Nickell, B. K. (2003). Improving Oral Fluency, Written Accuracy And Reading Compherension İn The 3rd Grade Using Visual Art Content. Master Of Arts Action Research Project, Saint Xaiver Universiy, Chicago.
 • Özenç, E. (2021). Ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerin öğren- cilerin okuduğunu anlama becerisinin geliştirmeye etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Siirt Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Siirt.
 • Özsoy, G. (2008). Üstbiliş. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 713-740.
 • Pilav, S. Ve Balantekin, M. (2017). Okuma çemberi yönteminin okuduğunu anlama becerisine etkisi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 149-170.
 • Rasmussen, M., Ve İnce, N. (2017). Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylere Üstbilişsel Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Öğretiminde Sesli Düşünme Yönteminin Etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 2180-2201.
 • Rosenshine, B., Meister, C., Chapman, S. (1996). Teaching Students To Generate Questions: A Review Of The İntervention Studies. Review Of Educational Research, 66(2), 181-221.
 • Rüzgar, M. (2014). Beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeylerinin öğrenme stilleri bağlamında incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Samms, P. (2009). When Teachers Differentiate Reading İnstruction For Fifth Grade Students: İmpacts On Academic Achievement, Social And Personal Development (Doctoral Dissertation). Argosy University, Sarasota.
 • Sapan, M. (2021). Farklılaştırılmış Öğretı̇mı̇n İngı̇lı̇zcenı̇n Yabancı Dı̇l Olarak Öğretı̇ldı̇ğı̇ Sınıflardakı̇ Öğrencı̇lerı̇n Dı̇l Başarılarına, Motı̇vasyonuna Ve Özerklı̇klerı̇ne Etkı̇lerı̇ (Yükseklisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Sharabi, G. G. (2009). A phenomenological study of teacher perceptions of implementing the differentiated instruction approach (Doctoral Dissertation). University of Phoenix, Phoenix.
 • Shaunessy-Dedrick, E., Evans, L., Ferron, J., Lindo, M. (2015). Effects Of Differentiated Reading On Elementary Students’ Reading Comprehension And Attitudes Toward Reading. Gifted Child Quarterly, 59(2), 91-107.
 • Sperling, R. A., Howard, B. C. Miller, L. A., ve Murphy, C. (2002). Measures of children’s knowledge and regulation of cognition. Contemporary Educational Psychology, 27, 51-79.
 • Sweet, A. P. ve Snow, C. (2002). Reconceptualizing reading comprehension. Improving comprehension instruction, 17-53.
 • Tavşancıl, E. (2005). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi. Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
 • Tomlinson, C. A. (2009). Intersections Between Differentiaiton And Literacy İnstruction: Shared Principles Worth Sharing. New England Reading Association Journal, 45(1), 28.
 • Üşenti, Ü. A. (2013). Farklılaştırılmış Türkçe Öğretim Uygulamalarının Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Öğrencilerdeki Bilişsel Beceri ve Başarı Durumlarına Etkisi. International Journal Of Social Science Research, 2(2).
 • Ward, B. (2017). Effects of instructional pedagogy on eighth-grade students’ reading achievement (Doctoral Dissertation). Walden University College of Education, Minnesota.
 • Whitaker, S. R. (2008). One national board certified teacher’s post-certification journey with differentiated reading instruction in middle school language arts (Doctoral Dissertation). University of Virginia, Virginia.
 • Winne. H.P., Perry, N. E. (2000), Measuring self-regulated learning. (Eds. M. Boekaerts, P.R. Pintrich, M. Zeidner). Handbook of Self-Regulation, California: Academic Press.
 • Yabaş, D. ve Altun, S. (2009). Farklılaştırılmış öğretim tasarımının öğrencilerin özyeterlik algıları, bilişüstü becerileri ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(37), 201-214.
 • Yavuz, A. C. (2018). Farklılaştırılmış Öğretimin Türk Öğrencilerinin İkinci Dil Başarısına ve Öğrenci Ve Öğretmen Algısına Etkilerinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Yeşilyurt, E. (2015). Effect Of Differentiated İnstruction Applications On Reading Comprehension Skills. Educational Research And Reviews, 10(18), 2592-2601.
 • Yetgin, A. (2020). İlkokulda Okuduğunu Anlama Yaratıcı Okuma Eleştirel Düşünme Ve Üstbilişsel Farkındalık: İlişkisel Tarama Modelinde Bir Araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yıldırım, K., Yıldız, M., Ateş, S., Rasinski, T. (2010). İlköğretim Beşinci Sınıf Türk Öğrencilerin Metin Türlerine Göre Okuduğunu ve Dinlediğini Anlama Düzeyleri. Elementary Education Online, 9, 44-51.
 • Yıldırım, Ö. (2012). Okuduğunu Anlama Başarısıyla İlişkili Faktörlerin Aşamalı Doğrusal Modellemeyle Belirlenmesi (Pısa 2009 Hollanda, Kore ve Türkiye Karşılaştırması) (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Farklılaştırılmış Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerisine ve Üstbilişsel Farkındalık Düzeyine Etkisi

Year 2024, Volume: 12 Issue: 1, 39 - 51, 29.01.2024
https://doi.org/10.16916/aded.1347929

Abstract

Bu çalışmanın amacı farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının öğrencilerin üstbilişsel farkındalık ve okuduğunu anlama becerisine etkisini belirlemektir. Nicel yöntem araştırması olarak tasarlanan bu çalışmada yarı deneysel tasarım türlerinden biri olan tek gruplu öntest-sontest deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili Çankaya ilçesinde bir devlet ilkokuluna devam eden 48 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Dinlediğini, okuduğunu Anlamayı Değerlendirme Analitik Dereceli Puanlama Anahtarları’ndan, ilgi envanterinden, Marmara Öğrenme Stilleri Ölçeği’nden, Çocuklar İçin Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği A Formu’ndan elde edilmiştir. Verilerin analizinde Wilcoxon İşaretli Sıralar testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda farklılaştırılmış öğretim yöntemi ile desteklenen öğrenme ortamındaki öğrencilerin üstbilişsel farkındalık becerilerinin ve okuduğunu anlama becerilerinin son test lehine geliştiği tespit edilmiştir.

References

 • Açıkgöz, K. Ü. ve Güngör, A. (2006). İşbirlikli öğrenme yönteminin okuduğunu anlama stratejilerinin kullanımı ve okumaya yönelik tutum üzerindeki etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 48(48), 481-502.
 • Akman, B. (2010). Okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesinde farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 72-92.
 • Aliakbari, M. ve Haghighi, J. K. (2014). On the effectiveness of differentiated instruction in the enhancement of ıranian learners reading comprehension in separate gender education. Procedia-Social And Behavioral Sciences, 98, 182-189.
 • Altunkaya, H. ve Sülükçü, Y. (2018). 7. sınıf öğrencilerinin okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık düzeyleri ile okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(4), 2502-2517.
 • Arslan, H. ve Keleş, H. N. (2018). Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının ilkokul öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerine etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 184-203.
 • Aydın, S. ve Demir Atalay, T. (2015). Öz-düzenlemeli öğrenme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Baker, L. ve Brown, A. L. (1984). Metacognitive Skills and Reading. In P. D. Pearson, R. Barr. ML Kamil, & P. Modrnthal.
 • Blakey, E. ve Spence, S. (1990). Developing metacognition. Syracuse, NY: ERIC Information Center Resources. ED327218.
 • Bağrıyanık, H. M. (2020). Farklılaştırılmış öğretimin doğrusal denklemler konusunda akademik başarıya, öz-düzenleme stratejilerine, motivasyonel inançlara ve üstbiliş farkındalıklara etkisi (Doktora Tezi). Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Biancarosa, G. ve Snow, C. E. (2004). Reading next: A vision for action and research in middle and high school literacy: A report to carnegie corporation of New York. Washington, DC: Alliance For Excellent Education.
 • Borkowski, J. G., Chan, L. K. S. ve Muthukrishna, N. (2000). A process-oriented model of metacognition: Links Between Motivation And Executive Functioning. In G. Schraw, J. C. Impara (Eds.), Issues İn The Measurement Of Metacognition (Pp. 47-70). Lincoln, NE: Buros Institute Of Mental Measurements.
 • Boerger, M. V. (2005). Differentiated instruction in the middle school math classroom: A case study (Masters Dissertation). Pacific Lutheran University, Waashington.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Case, J. ve Gunstone, R. (2002). Metacognitive development as a shift in approach to learning: An in-depth study. Studies in Higher Education, 27(4), 459-470.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B. ve Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz. Aypay,
 • A. (Çv. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston, MA: Pearson Education, Inc.
 • Çoban, H. (2019). Farklılaştırılmış Öğretim Tasarımının Öğrencilerin Matematiksel Muhakeme Becerilerine, Bilişötesi Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeylerine ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi (Doktora Tezi). Balıkesir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • D'Angelo, F. D. (2006). Differentiated instruction: Effects on reading comprehension in the urban elementary school setting (Doctoral dissertation). Northcentral University, Scottsdale.
 • Demir, M. K. ve Budak, H. (2016). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin öz düzenleme, motivasyon, biliş üstü becerileri ile matematik dersi, başarılarının arasındaki ilişki. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 30-41.
 • Fisher, D., Frey, N., Lapp, D. (2016). Farklılaştırılmış Öğretim: Okullar İçin Kapsamlı Bir Rehber. İstanbul: Epsilon Yayınevi.
 • Flavell, J. H. (1976). Metacognitive Aspects Of Problem Solving. The Nature Of İntelligence, 231-236.
 • Flavell, J. H. (1979). Metacognition And Cognitive Monitoring: A New Area Of Cognitive-Developmental İnquiry. American Psychologist, 34(10), 906-911.
 • Gay, L.R., Airasian, P. (2000). Educational Research. New Jersey: Upper Saddle River.
 • Gilbert, D. L. (2011). Effects of differentiated instruction on student achievement in reading (Doctoral Dissertation). Walden University Administrator Leadership for Teaching and Learning, Minneapolis.
 • Guthrie, J. T., Klauda, S. L. (2014). Effects Of Classroom Practices On Reading Comprehension, Engagement, And Motivations For Adolescents. Reading Research Quarterly, 49(4), 387-416.
 • Güven, H. (2023). Farklılaştırılmış Öğretı̇m Tasarımının 5. Sınıf Öğrencı̇lerı̇nı̇n İngı̇lı̇zce Okuduğunu Anlama Becerı̇lerı̇ Ve Duyuşsal Özellı̇klerı̇ Üzerı̇ndeki Etkı̇sı̇ (Doktora Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
 • Hodge, P. H. (1997). An analysis of the impact of a prescribed staff development program in differentiated instruction on student achievement and the attitudes of teachers and parents toward that instruction (Unpublished EdD Thesis). The University of Alabama, Tuscaloosa.
 • Johnson, E. (2010). Improving students’ academic achievement through differentiated instruction (Doctoral Dissertation). Walden University Educational Leadership, Minneapolis.
 • Karadağ, M. (2001). Kuram Yöntem Bağlamında Yazılı Sözlü Anlatım. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
 • Karadağ, R. (2015). İlköğretim Türkçe Dersinde Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımının Uygulanması: Bir Eylem Araştırması (Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Karakelle, S., Saraç, S. (2007). Çocuklar İçin Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği (ÜBFÖ-Ç) A Ve B Formları: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 10(20), 87-103.
 • Karakuş, F. ve Güner, P. (2019). Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemi ile Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(4), 1527-1538.
 • Keser, H. ve M. Kavuk. (2015). Okulda Siber Zorbalık Farkındalık Anketinin Geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 17-30.
 • Koo, T. K., Lı, M. Y. (2016). A Guideline Of Selecting And Reporting İntraclass Correlation Coefficients For Reliability Research. Journal Of Chiropractic Medicine, 15(2), 155-163.
 • Kutlu, Aba, N. (2018). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Kaynaştırılmasına Yönelik Farklılaştırılmış Fen Etkinliklerinin Değerlendirilmesi (Doktora Tezi). Amasya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Amasya.
 • Lange, K. (2009). Lesssons learned in an inclusive classroom: a case study of differentiated instruction (Doctoral Dissertation). Colorado State University Fort Collins, Charleston SC.
 • Lavender, D.R. (2009). The effect of an ın-class behavioral ıntervention plus differentiated ınstruction program on the achievement and behaviour outcomes of verbally disruptive 8th grade students with and without co-occuring reading delimitation (Doctoral Dissertation). University of Nebraska, Lincoln.
 • Lienemann Torri, Reid Robert O. (2006). Strategy Instruction For Students With Learning Disabilities. New York: The Guilford Press.
 • Little, C. A., Mc Coach, D. B., Reis, S. M. (2014). Effects of differentiated reading ınstruction on student achievement in middle school. Journal of Advanced Academics, 25(4), 384-402.
 • Morgan, G. A., Leech, N. L., Gloeckner, G. W., & Barret, K. C. (2004). SPSS for introductory statistics: Use and interpretation, Second Edition. London: Lawrance Erlbaum Associates.
 • Nickell, B. K. (2003). Improving Oral Fluency, Written Accuracy And Reading Compherension İn The 3rd Grade Using Visual Art Content. Master Of Arts Action Research Project, Saint Xaiver Universiy, Chicago.
 • Özenç, E. (2021). Ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerin öğren- cilerin okuduğunu anlama becerisinin geliştirmeye etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Siirt Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Siirt.
 • Özsoy, G. (2008). Üstbiliş. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 713-740.
 • Pilav, S. Ve Balantekin, M. (2017). Okuma çemberi yönteminin okuduğunu anlama becerisine etkisi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 149-170.
 • Rasmussen, M., Ve İnce, N. (2017). Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylere Üstbilişsel Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Öğretiminde Sesli Düşünme Yönteminin Etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 2180-2201.
 • Rosenshine, B., Meister, C., Chapman, S. (1996). Teaching Students To Generate Questions: A Review Of The İntervention Studies. Review Of Educational Research, 66(2), 181-221.
 • Rüzgar, M. (2014). Beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeylerinin öğrenme stilleri bağlamında incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Samms, P. (2009). When Teachers Differentiate Reading İnstruction For Fifth Grade Students: İmpacts On Academic Achievement, Social And Personal Development (Doctoral Dissertation). Argosy University, Sarasota.
 • Sapan, M. (2021). Farklılaştırılmış Öğretı̇mı̇n İngı̇lı̇zcenı̇n Yabancı Dı̇l Olarak Öğretı̇ldı̇ğı̇ Sınıflardakı̇ Öğrencı̇lerı̇n Dı̇l Başarılarına, Motı̇vasyonuna Ve Özerklı̇klerı̇ne Etkı̇lerı̇ (Yükseklisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Sharabi, G. G. (2009). A phenomenological study of teacher perceptions of implementing the differentiated instruction approach (Doctoral Dissertation). University of Phoenix, Phoenix.
 • Shaunessy-Dedrick, E., Evans, L., Ferron, J., Lindo, M. (2015). Effects Of Differentiated Reading On Elementary Students’ Reading Comprehension And Attitudes Toward Reading. Gifted Child Quarterly, 59(2), 91-107.
 • Sperling, R. A., Howard, B. C. Miller, L. A., ve Murphy, C. (2002). Measures of children’s knowledge and regulation of cognition. Contemporary Educational Psychology, 27, 51-79.
 • Sweet, A. P. ve Snow, C. (2002). Reconceptualizing reading comprehension. Improving comprehension instruction, 17-53.
 • Tavşancıl, E. (2005). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi. Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
 • Tomlinson, C. A. (2009). Intersections Between Differentiaiton And Literacy İnstruction: Shared Principles Worth Sharing. New England Reading Association Journal, 45(1), 28.
 • Üşenti, Ü. A. (2013). Farklılaştırılmış Türkçe Öğretim Uygulamalarının Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Öğrencilerdeki Bilişsel Beceri ve Başarı Durumlarına Etkisi. International Journal Of Social Science Research, 2(2).
 • Ward, B. (2017). Effects of instructional pedagogy on eighth-grade students’ reading achievement (Doctoral Dissertation). Walden University College of Education, Minnesota.
 • Whitaker, S. R. (2008). One national board certified teacher’s post-certification journey with differentiated reading instruction in middle school language arts (Doctoral Dissertation). University of Virginia, Virginia.
 • Winne. H.P., Perry, N. E. (2000), Measuring self-regulated learning. (Eds. M. Boekaerts, P.R. Pintrich, M. Zeidner). Handbook of Self-Regulation, California: Academic Press.
 • Yabaş, D. ve Altun, S. (2009). Farklılaştırılmış öğretim tasarımının öğrencilerin özyeterlik algıları, bilişüstü becerileri ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(37), 201-214.
 • Yavuz, A. C. (2018). Farklılaştırılmış Öğretimin Türk Öğrencilerinin İkinci Dil Başarısına ve Öğrenci Ve Öğretmen Algısına Etkilerinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Yeşilyurt, E. (2015). Effect Of Differentiated İnstruction Applications On Reading Comprehension Skills. Educational Research And Reviews, 10(18), 2592-2601.
 • Yetgin, A. (2020). İlkokulda Okuduğunu Anlama Yaratıcı Okuma Eleştirel Düşünme Ve Üstbilişsel Farkındalık: İlişkisel Tarama Modelinde Bir Araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yıldırım, K., Yıldız, M., Ateş, S., Rasinski, T. (2010). İlköğretim Beşinci Sınıf Türk Öğrencilerin Metin Türlerine Göre Okuduğunu ve Dinlediğini Anlama Düzeyleri. Elementary Education Online, 9, 44-51.
 • Yıldırım, Ö. (2012). Okuduğunu Anlama Başarısıyla İlişkili Faktörlerin Aşamalı Doğrusal Modellemeyle Belirlenmesi (Pısa 2009 Hollanda, Kore ve Türkiye Karşılaştırması) (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
There are 67 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Turkish Education
Journal Section Makaleler
Authors

Gözde Bezirgan 0000-0001-6787-0375

Seyit Ateş 0000-0002-4498-0376

Publication Date January 29, 2024
Published in Issue Year 2024Volume: 12 Issue: 1

Cite

APA Bezirgan, G., & Ateş, S. (2024). Farklılaştırılmış Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerisine ve Üstbilişsel Farkındalık Düzeyine Etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 12(1), 39-51. https://doi.org/10.16916/aded.1347929