Research Article
BibTex RIS Cite

İlkokul Düzeyinde Yapılandırmacılık Temelli Öykü Değerlendirmeye Yönelik Rubrik Geliştirme Çalışması

Year 2023, Volume: 11 Issue: 4, 936 - 950, 28.10.2023
https://doi.org/10.16916/aded.1321531

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ilkokul düzeyinde yapılandırmacılık temelli öykü değerlendirmeye yönelik bir araç geliştirmektir. Çalışma grubu, İstanbul ili Küçükçekmece’de bir devlet ilkokulunda 4. sınıfta okuyan 30 öğrenciden oluşmaktadır. Rubriğin kapsam geçerliği için Lawshe tekniği kullanılarak kapsam geçerlik oranı (KGO) ve kapsam geçerlik indeksi (KGİ) hesaplanmıştır. Yapı geçerliğinde puanlayıcıların ölçütler arası puanlamalarındaki tutarlılık Pearson Momentler Çarpım Korelasyonu ile test edilmiştir. Güvenirlik çalışmalarında Cronbach’s Alpha iç tutarlılık kat sayısı, Cohen’s Kappa katsayısı ile puanlayıcılar arası güvenirlik test edilmiştir. Sonuçlara göre, 2 ana ve 8 alt ölçütten oluşan analitik nitelikteki geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı elde edilmiştir.

References

 • Aksu Koç, A. (1993). Anlatı yapısının kavramsal ve dilsel gelişimi. Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 4, 51-60.
 • Anderson, L. W. (2003). Classroom assessment: Enchancing the quality of tacher decision making. London: Lawrence Erlbaum Asscociaties, Publishers.
 • Andrade, H., Du, Y. ve Wang, X. (2008). Putting rubrics to the test: The effect of a model, criteria generation, and rubric-referenced self assessment on elementary school students’ writing. Educational Measurement: Issues and Practices, 27(2), 3-13.
 • Andrade, H., Wang, X., Du, Y. ve Akawi, R. L. (2009). Rubric-referenced self-assessment and self-efficacy for writing. The Journal of Educational Research, 102(4), 287-302.
 • Arslan, M. (2007). Constructivist approaches in education. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 40(1), 41-61.
 • Ayre, C. ve Scally A. J. (2014). Critical values for Lawshe’s content validity ratio: Revisiting the original methods of calculation. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 47(1), 79-86.
 • Bal, M. (1999). Narratology. Toronto: University of Toronto Press.
 • Berman R.A. ve Slobin D.I. (1994). Narrative structure. R. A. Berman ve D. I. Slobin (Ed.), Relating events in narrative: A crosslinguistic developmental study (s. 39-84) içinde. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Brookhart, S. M. (2018). Appropriate criteria: Key to effective rubrics. Frontiers in Education, 3, 359-715.
 • Bruning R. H., Schraw G. J. ve Norby, M. M. (2014). Bilişsel psikoloji ve öğretim (Z. N. Ersözlü ve R. Ülker, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Chatman, S. (2008). Öykü ve söylem-Filmde ve kurmacada anlatı yapısı (Ö. Yaren, Çev). Ankara: De Ki Basım Yayım.
 • Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological Measurement, 20(1), 37-46.
 • Fosnot, C. T. (1996). Constructivism: A psychological theory of learning. C. T. Fosnot (Ed.), Constructivism: Theory, perspectives and practice (s. 8-33) içinde. New York: Teachers’ College Press.
 • Glasersfeld, E. von (1984). An introduction to radical constructivism. P. Watzlawick (Ed.), The invented reality (s. 17-40) içinde. New York, NY: W. W. Norton&Company.
 • Glasersfeld, E. von (2007). Oluşturmacılık: Teori, perspektifler ve uygulamalar. C. T. Fosnot (Ed.), Oluşturmacılığın yansımaları (s. 3-8) içinde. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Goodrich Andrade, H. (1996). Understanding rubrics. Educational Leadership, 54(4), 14-17.
 • Goodrich Andrade, H. (2001). The effects of instructional rubrics on learning to write. Current Issues in Education, 4(4), 1-22.
 • Gunning, T. C. (2005). Creating literacy instruction for all children (5th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.
 • Haladyna, T. M. (1997). Writing test item to evaluate higher order thinking. Boston, MA: Allyn & Bacon.
 • Halliday, M. A. K. (2004). The language of early childhood (J. J. Webster, Yay. Haz.) London: Continuum.
 • Hanley, S. (1994). On constructivism. Maryland Collaborative for Teacher Preparation, The University of Maryland at College Park.
 • Hudson, J. A. ve Shapiro, L. R. (1991). From knowing to telling: The development of children’s scripts, stories, and personal narratives. A. McCabe ve C. Peterson (Ed.), Developing narrative structure (s. 89-136) içinde. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Jahn, M. (2012). Anlatıbilim (B. Dervişcemaloğlu, Çev.). İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kutlu, Ö., Doğan, C. D. ve Karakaya, İ. (2014). Ölçme ve değerlendirme: Performansa ve portfolyoya dayalı durum belirleme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Lawshe, C. H. (1975) A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28, 563-575.
 • McCabe, A. ve Peterson, C. (1991). Getting the story: A longitudinal study of parental styles in eliciting narratives and developing narrative skill. In A. McCabe ve C. Peterson (Ed.), Developing narrative structure (s. 217–253) içinde. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • McHugh, M. L. (2012). Interrater reliability: The kappa statistic. Biochem Med, 22(3), 276-282.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2019). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Mertler, C. A. (2001). Designing scoring rubrics for your classroom. Practical Assessment, Research & Evaluation, 7(25), 1-8.
 • Moskal, B. M. ve Leydens, J. A. (2000). Scoring rubric development: Validity and reliability. Practical Assessment, Research & Evaluation, 7(10), 71-81.
 • Naylor, S. ve Keogh, B. (1999). Constructivism in classroom: Theory into practice. Journal of Science Teacher Education, 10, 93-106.
 • Nelson, K. (1996). Language in cognitive development. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Nitko A. J. (2004). Educational assessment of students (4th ed.). New Jersey: Pearson Education.
 • Peterson, C. ve McCabe, A. (1991). Developing narrative structure: Three ways of looking at a narrative. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Popham, W. J. (1997). What’s wrong-and what’s right-with rubrics. Educational Leadership, 55, 72-75.
 • Prince, G. (1982). Narratology the form and functioning of narrative. Berlin: Mouton Publishers.
 • Pritchard A. (2009). Ways of learning: Learning theories and learning styles in the classroom (2nd ed.). New York: Routledge.
 • Ross, J., Rolheiser, C. ve Hogaboam-Gray, A. (1999). Effects of self evaluation training on narrative writing. Assessing Writing, 6(1), 107–132.
 • Schcolnik, M., Kol, S. ve Abarbanel, J. (2016). Constructivism in theory and in practice. English Teaching Forum, 4, 12-20.
 • Seçer, İ. (2015). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sherman, T. M. ve Kurshan, B. L. (2005). Constructing learning. Learning & Leading with Technology, 32(5), 10-13.
 • Slavin, R. E. (2015) Eğitim psikolojisi (G. Yüksel, Çev.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Spence, L.K. (2010). Discerning Writing assessment: Insights into an analytical rubric. Language Arts, 87(5), 337-352.
 • Stein, N. L. (1988). The development of children's storytelling skill. M. B. Franklin ve S. S. Barten (Ed.), Child language: A reader (s. 282–297) içinde. New york: Oxford University Press.
 • Şen, E. ve Karagül, S. (2020). Kurmaca metinleri değerlendirmeye yönelik rubrik geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies, 15(3), 1951-1961.
 • Şimşek, N. (2004). Yapılandırmacı öğrenme ve öğretime eleştirel bir yaklaşım. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(5), 115-139.
 • Temple, C., Ogle, D., Crawford, A. ve Freppon, P. (2011). All children read. Boston: Pearson Publising.
 • Tompkins, G. E. (1998). Language arts: Content and teaching strategies. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
 • Tompkins, G. E. (2003). Literacy for the 21st century. New Jersey: Pearson Education Inc.
 • Toolan, M. J. (2001). Narrative: A critical linguistic introduction (2nd ed.). New York: Routledge.
 • Topçu, H. (2015). Anlatıcı sorunsalı ışığında Türk romanına dair bir değerlendirme (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Tracey, D. ve Morrow, L. (2017). Lenses on reading: An introduction to theories and models. New York, NY: The Guilford Press.
 • Waugh, D., Warner, C. ve Waugh, R. (2013) Teaching grammar, punctuation and spelling in primary schools. London: Sage.
 • Weigle, S. C. (2007). Teaching writing teachers about assessment. Jour¬nal of Second Language Writing, 16(3), 194-209.
 • Wells, G. (1986). The meaning makers. Children learning language and using language to learn. Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Yager, E. R. (1991). The constructivist learning model towards real reform in science education. The Science Teacher, 58(6), 53-57.
 • Yorgancı, O. K. ve Baş, B. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler için B1 düzeyi yazma becerisi dereceli puanlama anahtarı geliştirme çalış¬ması. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 9(1), 67-80.

Rubric Development to Assess Constructivism-Based Story Writing Skills at Primary School Level

Year 2023, Volume: 11 Issue: 4, 936 - 950, 28.10.2023
https://doi.org/10.16916/aded.1321531

Abstract

This study aimed to develop an assessment tool to evaluate the constructivism-based story writing skills at the primary school level. The study group consisted of 30 students of Grade 4 at a public primary school in Küçükçekmece district of Istanbul. Regarding the validity studies of the rubric, the content validity ratio (CVR) and content validity index (CGI) were calculated using Lawshe technique. For the construct validity, the consistency in the scoring of the raters between the criteria was tested with Pearson Product-Moment Correlation. Within the scope of reliability studies, inter-rater reliability was tested with Cronbach's alpha internal consistency coefficient and Cohen's kappa coefficient. According to the results, a valid and reliable analytic measurement instrument consisting of two main and eight sub-criteria was produced.

References

 • Aksu Koç, A. (1993). Anlatı yapısının kavramsal ve dilsel gelişimi. Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 4, 51-60.
 • Anderson, L. W. (2003). Classroom assessment: Enchancing the quality of tacher decision making. London: Lawrence Erlbaum Asscociaties, Publishers.
 • Andrade, H., Du, Y. ve Wang, X. (2008). Putting rubrics to the test: The effect of a model, criteria generation, and rubric-referenced self assessment on elementary school students’ writing. Educational Measurement: Issues and Practices, 27(2), 3-13.
 • Andrade, H., Wang, X., Du, Y. ve Akawi, R. L. (2009). Rubric-referenced self-assessment and self-efficacy for writing. The Journal of Educational Research, 102(4), 287-302.
 • Arslan, M. (2007). Constructivist approaches in education. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 40(1), 41-61.
 • Ayre, C. ve Scally A. J. (2014). Critical values for Lawshe’s content validity ratio: Revisiting the original methods of calculation. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 47(1), 79-86.
 • Bal, M. (1999). Narratology. Toronto: University of Toronto Press.
 • Berman R.A. ve Slobin D.I. (1994). Narrative structure. R. A. Berman ve D. I. Slobin (Ed.), Relating events in narrative: A crosslinguistic developmental study (s. 39-84) içinde. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Brookhart, S. M. (2018). Appropriate criteria: Key to effective rubrics. Frontiers in Education, 3, 359-715.
 • Bruning R. H., Schraw G. J. ve Norby, M. M. (2014). Bilişsel psikoloji ve öğretim (Z. N. Ersözlü ve R. Ülker, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Chatman, S. (2008). Öykü ve söylem-Filmde ve kurmacada anlatı yapısı (Ö. Yaren, Çev). Ankara: De Ki Basım Yayım.
 • Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological Measurement, 20(1), 37-46.
 • Fosnot, C. T. (1996). Constructivism: A psychological theory of learning. C. T. Fosnot (Ed.), Constructivism: Theory, perspectives and practice (s. 8-33) içinde. New York: Teachers’ College Press.
 • Glasersfeld, E. von (1984). An introduction to radical constructivism. P. Watzlawick (Ed.), The invented reality (s. 17-40) içinde. New York, NY: W. W. Norton&Company.
 • Glasersfeld, E. von (2007). Oluşturmacılık: Teori, perspektifler ve uygulamalar. C. T. Fosnot (Ed.), Oluşturmacılığın yansımaları (s. 3-8) içinde. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Goodrich Andrade, H. (1996). Understanding rubrics. Educational Leadership, 54(4), 14-17.
 • Goodrich Andrade, H. (2001). The effects of instructional rubrics on learning to write. Current Issues in Education, 4(4), 1-22.
 • Gunning, T. C. (2005). Creating literacy instruction for all children (5th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.
 • Haladyna, T. M. (1997). Writing test item to evaluate higher order thinking. Boston, MA: Allyn & Bacon.
 • Halliday, M. A. K. (2004). The language of early childhood (J. J. Webster, Yay. Haz.) London: Continuum.
 • Hanley, S. (1994). On constructivism. Maryland Collaborative for Teacher Preparation, The University of Maryland at College Park.
 • Hudson, J. A. ve Shapiro, L. R. (1991). From knowing to telling: The development of children’s scripts, stories, and personal narratives. A. McCabe ve C. Peterson (Ed.), Developing narrative structure (s. 89-136) içinde. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Jahn, M. (2012). Anlatıbilim (B. Dervişcemaloğlu, Çev.). İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kutlu, Ö., Doğan, C. D. ve Karakaya, İ. (2014). Ölçme ve değerlendirme: Performansa ve portfolyoya dayalı durum belirleme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Lawshe, C. H. (1975) A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28, 563-575.
 • McCabe, A. ve Peterson, C. (1991). Getting the story: A longitudinal study of parental styles in eliciting narratives and developing narrative skill. In A. McCabe ve C. Peterson (Ed.), Developing narrative structure (s. 217–253) içinde. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • McHugh, M. L. (2012). Interrater reliability: The kappa statistic. Biochem Med, 22(3), 276-282.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2019). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Mertler, C. A. (2001). Designing scoring rubrics for your classroom. Practical Assessment, Research & Evaluation, 7(25), 1-8.
 • Moskal, B. M. ve Leydens, J. A. (2000). Scoring rubric development: Validity and reliability. Practical Assessment, Research & Evaluation, 7(10), 71-81.
 • Naylor, S. ve Keogh, B. (1999). Constructivism in classroom: Theory into practice. Journal of Science Teacher Education, 10, 93-106.
 • Nelson, K. (1996). Language in cognitive development. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Nitko A. J. (2004). Educational assessment of students (4th ed.). New Jersey: Pearson Education.
 • Peterson, C. ve McCabe, A. (1991). Developing narrative structure: Three ways of looking at a narrative. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Popham, W. J. (1997). What’s wrong-and what’s right-with rubrics. Educational Leadership, 55, 72-75.
 • Prince, G. (1982). Narratology the form and functioning of narrative. Berlin: Mouton Publishers.
 • Pritchard A. (2009). Ways of learning: Learning theories and learning styles in the classroom (2nd ed.). New York: Routledge.
 • Ross, J., Rolheiser, C. ve Hogaboam-Gray, A. (1999). Effects of self evaluation training on narrative writing. Assessing Writing, 6(1), 107–132.
 • Schcolnik, M., Kol, S. ve Abarbanel, J. (2016). Constructivism in theory and in practice. English Teaching Forum, 4, 12-20.
 • Seçer, İ. (2015). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sherman, T. M. ve Kurshan, B. L. (2005). Constructing learning. Learning & Leading with Technology, 32(5), 10-13.
 • Slavin, R. E. (2015) Eğitim psikolojisi (G. Yüksel, Çev.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Spence, L.K. (2010). Discerning Writing assessment: Insights into an analytical rubric. Language Arts, 87(5), 337-352.
 • Stein, N. L. (1988). The development of children's storytelling skill. M. B. Franklin ve S. S. Barten (Ed.), Child language: A reader (s. 282–297) içinde. New york: Oxford University Press.
 • Şen, E. ve Karagül, S. (2020). Kurmaca metinleri değerlendirmeye yönelik rubrik geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies, 15(3), 1951-1961.
 • Şimşek, N. (2004). Yapılandırmacı öğrenme ve öğretime eleştirel bir yaklaşım. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(5), 115-139.
 • Temple, C., Ogle, D., Crawford, A. ve Freppon, P. (2011). All children read. Boston: Pearson Publising.
 • Tompkins, G. E. (1998). Language arts: Content and teaching strategies. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
 • Tompkins, G. E. (2003). Literacy for the 21st century. New Jersey: Pearson Education Inc.
 • Toolan, M. J. (2001). Narrative: A critical linguistic introduction (2nd ed.). New York: Routledge.
 • Topçu, H. (2015). Anlatıcı sorunsalı ışığında Türk romanına dair bir değerlendirme (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Tracey, D. ve Morrow, L. (2017). Lenses on reading: An introduction to theories and models. New York, NY: The Guilford Press.
 • Waugh, D., Warner, C. ve Waugh, R. (2013) Teaching grammar, punctuation and spelling in primary schools. London: Sage.
 • Weigle, S. C. (2007). Teaching writing teachers about assessment. Jour¬nal of Second Language Writing, 16(3), 194-209.
 • Wells, G. (1986). The meaning makers. Children learning language and using language to learn. Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Yager, E. R. (1991). The constructivist learning model towards real reform in science education. The Science Teacher, 58(6), 53-57.
 • Yorgancı, O. K. ve Baş, B. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler için B1 düzeyi yazma becerisi dereceli puanlama anahtarı geliştirme çalış¬ması. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 9(1), 67-80.
There are 59 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Turkish Education
Journal Section Articles
Authors

Funda İnan Yıldız 0000-0003-4929-2254

Özay Karadağ 0000-0003-4596-1203

Early Pub Date October 22, 2023
Publication Date October 28, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 11 Issue: 4

Cite

APA İnan Yıldız, F., & Karadağ, Ö. (2023). İlkokul Düzeyinde Yapılandırmacılık Temelli Öykü Değerlendirmeye Yönelik Rubrik Geliştirme Çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 11(4), 936-950. https://doi.org/10.16916/aded.1321531