Research Article
PDF BibTex RIS Cite

İlkokul Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Güdülenmelerinin İlk Okuma Yazma Öğretimine Yönelik Öz Yeterliklerini Yordama Gücü

Year 2023, Volume: 11 Issue: 4, 873 - 887, 28.10.2023
https://doi.org/10.16916/aded.1306604

Abstract

Bu çalışmanın amacı ilkokul sınıf öğretmeni adaylarının akademik güdülenmelerinin ilk okuma yazma öğretimi öz yeterliklerini yordama gücünü tespit etmektir. Bahsedilen amaç doğrultusunda araştırma, ilişkisel tarama modeline göre desenlenmiştir. Araştırmanın evrenini, 2021-2022 yılı bahar yarıyılında rasgele yöntemle belirlenen devlet üniversitelerinde 2., 3. ve 4. sınıf düzeylerinde öğrenim gören ilkokul sınıf öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak ilkokul sınıf öğretmeni adaylarının akademik güdülenmelerini ölçmek amacıyla “Akademik Güdülenme Ölçeği”; ilk okuma yazma öğretimine yönelik öz yeterliklerini ölçmek amacıyla ise “İlk Okuma Yazma Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekler “Google Formlar” haline getirilerek veriler, çevrimiçi ortamda tek oturumda öğretmen adaylarından toplanmıştır. Verilerin toplanmasına 2 haftalık bir süre tanınmıştır. Bahsedilen süre sonunda toplanan veriler, analiz edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistik ve basit doğrusal regrasyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırmanın sonucunda ilkokul sınıf öğretmeni adaylarının akademik güdülenme ve ilk okuma yazma öğretimine yönelik öz yeterlik düzeyleri yüksek olarak bulunmuştur. Aynı zamanda akademik güdülenme ve ilk okuma yazma öğretimine yönelik öz yeterlik arasında anlamlı bir ilişki ve akademik güdülenmenin ilk okuma yazma öğretimine yönelik öz yeterliği anlamlı düzeyde yordadığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra akademik güdülenme, ilk okuma yazma öğretimine yönelik öz yeterlik puanlarındaki değişimin %22’sini açıklamaktadır.

References

 • Akbay, S. E., & Gizir, C. A. (2010). Cinsiyete göre üniversite öğrencilerinde akademik erteleme davranışı: Akademik güdülenme, akademik özyeterlik ve akademik yükleme stillerinin rolü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 60-78.
 • Aktaş, H. (2017). Akademik güdülenme ile akademik özyeterlik arasındaki ilişki: İlahiyat fakültesi öğrencileri üzerine ampirik bir araştırma. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(3), 1376-1398.
 • Akyürek, M. İ. (2020). Öğretmen adaylarında akademik öz-yeterlik ve akademik güdülenme ilişkisi: Hacettepe üniversitesi örneği. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 36-50.
 • Alemdağ, C., Öncü, E., & Yılmaz, A. K. (2014). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının akademik motivasyon ve akademik öz-yeterlikleri. Spor Bilimleri Dergisi, 25(1), 23-35.
 • Arslantaş, S. (2021). An investigation of preservice teachers’ academic self-efficacy and academic motivation. International Journal of Modern Education Studies, 5(1), 146-167.
 • Aydın, F. (2010). Akademik başarının yordayıcısı olarak akademik güdülenme, öz yeterlilik ve sınav kaygısı (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 37(2), 122-147.
 • Bay, Y. (2022). Primary school teacher candidates' self-efficacy for teaching primary reading and writing. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 8(1), 11-29.
 • Bedel, E. F. (2016). Exploring academic motivation, academic self-efficacy and attitudes toward teaching in pre-service early childhood education teachers. Journal of Education and Training Studies, 4(1), 142-149.
 • Bozanoğlu, İ. (2004). Bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grup rehberliğinin akademik risk altındaki öğrencilerin akademik alandaki güdülenme, benlik saygısı, başarı ve sınav kaygısı düzeylerine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bozanoğlu, İ. (2005). Bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grup rehberliğinin güdülenme, benlik saygısı, başarı ve sınav kaygısı düzeylerine etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(1), 17–42.
 • Büyükalan-Filiz, S., Gedik, O., & Erol, M. (2020). Investigation of the relationship between primary school teachers' initial literacy self-competencies and attitudes towards computer aided. The Journal of International Social Research, 13(73), 709-715.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2019). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cartwright, K. B., Lee, S. A., Taboada Barber, A., De Wyngaert, L. U., Lane, A. B., & Singleton, T. (2020). Contributions of executive function and cognitive intrinsic motivation to university students’ reading comprehension. Reading Research Quarterly, 55(3), 345-369.
 • Dedeli, S. (2008). Sınıf öğretmenliği son sınıf öğrencilerinin yapılandırmacı yaklaşıma göre ses temelli cümle yöntemiyle ilkokuma ve yazma öğretimi konusunda yeterlilik düzeylerine ilişkin bir araştırma (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Değirmenci-Gündoğmuş, H. (2018). Self-efficacy of teacher candidates for teaching first reading and writing. Educational Research and Reviews, 13(6), 224-229.
 • Delican, B. (2016). İlk okuma yazma öğretimine yönelik öz yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. TurkishStudies, 11(3), 861-878.
 • Demir, M. K., & Arı, E. (2013). Öğretmen adaylarının akademik güdülenme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(3), 265-279.
 • Demir, Y. (2017). Ergenlerde internet bağımlılığı, akademik güdülenme, akademik erteleme ve okula bağlanma arasındaki ilişkiler (Yayınlanmamış doktora tezi), İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Demireğen, Z., & Şener-Kılınç, T. (2021). Ergenlik dönemindeki öğrencilerin duygu düzenleme becerileri ile akademik güdülenmeleri arasındaki ilişki. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(2), 593-618.
 • Deniz, A. (2020). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum, akademik öz-yeterlik ve akademik güdülenme düzeylerinin incelenmesi: Bir vakıf üniversitesi örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • DiPerna, J. C., & Elliott, S. N. (1999). Development and validation of the academic competence evaluation scales. Journal of Psychoeducational Assessment, 17(3), 207-225.
 • Ekin, Ö. (2018). Sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretimi öz yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Eroğlu, O., Yıldırım, Y., & Şahan, H. (2017). Spor bilimleri fakültesindeki öğrencilerin akademik öz-yeterlik ve akademik güdülenme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Akdeniz üniversitesi örneği. Türkiye Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 38-47.
 • Ertek, E. (2014). Müzik eğitimi bölümlerindeki şan öğrencilerinin özyeterlik algılarına yönelik görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Jang, B. G., Conradi, K., McKenna, M. C., & Jones, J. S. (2015). Approaching an elusive concept through the factors that shape it. The Reading Teacher, 69(2), 239–247.
 • Kabaş, İ. (2020). Sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma öğretimi öz yeterlik algıları ile ilk okuma yazma öğretim programına bağlılıkları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Makhabbat, A., Çoklar, A. N., & Gündüz, Ş. (2018). Eğitim araştırmasına yönelik tutum ile akademik güdülenme ve akademik özyeterlik arasındaki ilişki. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 786-801.
 • Mayers, A. (2013). Introduction to statistics and SPSS in psychology. Harlow: Pearson Education Limited.
 • Ömür, Y. E., & Sezgin-Nartgün, Ş. (2013). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile güdülenme düzeyleri arasındaki ilişki. Eğitimde Politika Analizi Dergisi, 2(2), 41-55.
 • Özdemir, C. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının ilk okuma ve yazma öğretimine ilişkin öz yeterlik inançlarının belirlenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Özdemir, C., & Erdoğan, T. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının ilk okuma ve yazma öğretimine ilişkin öz yeterlik inançlarının belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 314-331.
 • Öztürk, B., & Ertem, İ. S. (2017). Sınıf öğretmenlerinin ilk okuma ve yazma öğretimine yönelik öz yeterlik inançlarının değerlendirilmesi. Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 1(3), 1-26.
 • Paslanmaz, L. (2019). Lise öğrencilerinde akademik güdülenmeyi yordayan değişkenlerin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ross, M., Perkins, H., & Bodey, K. (2016). Academic motivation and information literacy self-efficacy: The importance of a simple desire to know. Library & Information Science Research, 38(1), 2–9.
 • Saracaloğlu, A. S. (2008). Lisansüstü öğrencilerin akademik güdülenme düzeyleri, araştırma kaygıları ve tutumları ile araştırma yeterlikleri arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 179-208.
 • Schaffner, E., Schiefele, U., & Ulferts, H. (2013). Reading amount as a mediator of the effects of intrinsic and extrinsic reading motivation on reading comprehension, Reading Research Quarterly, 48(4), 369-385.
 • Schunk, D. H. (1991). Self-efficacy and academic motivation. Educational Psychologist, 26(3-4), 207- 231.
 • Sevilmiş, A., & Şirin, E. F. (2016). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinde akademik başarı: Üniversite yaşam kalitesi, akademik güdülenme ve akademik özyeterliğin rolü. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(1), 31-44.
 • Şahin, F., & Boylu, E. (2020). Geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilere ilk okuma yazma öğretimine ilişkin öğretmen öz yeterlik algılarının incelenmesi. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(2), 343-359.
 • Şahin, H., & Çakar, E. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stratejileri ve akademik güdülenme düzeylerinin akademik başarılarına etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(3), 519-540.
 • Şahin-Taşkın, Ç., & Hacıömeroğlu, G. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının özyeterlik inançları: Nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 21-40.
 • Şeker, S. S. (2016). Müzik eğitimi bölümü öğretmen adaylarının akademik güdülenme ve akademik öz-yeterlik düzeylerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1465-1484.
 • Terzi, A. R., & Çelik, H. (2018). Necatibey eğitim fakültesi son sınıflarında okuyan öğretmen adaylarının akademik güdülenme ve akademik özyeterlik ilişkisi. VI. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara.
 • Titrek, O., Çetin, C., Kaymak, E., & Kaşikçi, M. M. (2018). Academic motivation and academic self-efficacy of prospective teachers. Journal of Education and Training Studies, 6(11), 77-87.
 • Tschannen-Moran, M., Hoy, A., & Hoy, W. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure. Review of Educational Research, 68(2), 202-248.
 • Ünal, M. (2013). Lise öğrencilerinin akademik güdülenme düzeylerinin bazı değişkenler açısından yordanması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Vatansever-Bayraktar, H. (2016). Examination of the self-efficacy of primary school teacher candidate stowards first reading-writing education. Higher Education Studies, 6(4), 119-130.
 • Yılmaz, D., & Turan, H. (2020). Self- efficacy beliefs of pre-service teachers in teaching first reading and writing and mathematics. Participatory Educational Research, 7(1), 257-270.
 • Yiğitcan-Nayir, Ö., & Tekmen, B. (2017). Öğretmen adaylarının gözüyle öğrenme ortamlarının akademik motivasyon ve problem çözme becerisine katkısının incelenmesi. Başkent University Journal of Education, 4(2), 122-135.

The Predictive Power of Academic Motivation of Primary School Teacher Candidates on Their Self-Efficacy in the First Reading and Writing Teaching

Year 2023, Volume: 11 Issue: 4, 873 - 887, 28.10.2023
https://doi.org/10.16916/aded.1306604

Abstract

The aim of this study was to determine the predictive power of academic motivation of primary school teacher candidates on their self-efficacy in the first reading and writing teaching. To this end, the study was designed as correlational survey model. The universe of the study consisted of public university students at Grades 2, 3 and 4 of the department of primary school education in 2021-2022 spring semester and the participants were selected randomly for this study. As data collection tool, “Academic Motivation Scale” was used in order to determine the motivational level of candidate primary school teachers, whereas “Self-Efficacy Scale for the First Reading and Writing Teaching” was used to evaluate the self-efficacy of the primary school teacher candidates in the first reading and writing teaching. Designed on “Google Forms”, these two scales were administered to teacher candidates in one online session. For the data collection procedure, two weeks were allowed for data collection. At the end of this duration, the data was analyzed. As for data analysis, descriptive statistical analysis and simple linear regression analysis were used in the study. As a result of the study, it was seen that both academic motivation level and self-efficacy level of the teacher candidates on the first reading and writing teaching were at high level. Additionally, it was realized that there was a significant relationship between academic motivation and self-efficacy in the first reading and writing teaching, and also it was stated that academic motivation significantly predicted the level of self-efficacy in the first reading and writing teaching. Besides, academic motivation accounted for 22% of the changes in the self-efficacy scores in the first reading and writing teaching.

References

 • Akbay, S. E., & Gizir, C. A. (2010). Cinsiyete göre üniversite öğrencilerinde akademik erteleme davranışı: Akademik güdülenme, akademik özyeterlik ve akademik yükleme stillerinin rolü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 60-78.
 • Aktaş, H. (2017). Akademik güdülenme ile akademik özyeterlik arasındaki ilişki: İlahiyat fakültesi öğrencileri üzerine ampirik bir araştırma. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(3), 1376-1398.
 • Akyürek, M. İ. (2020). Öğretmen adaylarında akademik öz-yeterlik ve akademik güdülenme ilişkisi: Hacettepe üniversitesi örneği. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 36-50.
 • Alemdağ, C., Öncü, E., & Yılmaz, A. K. (2014). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının akademik motivasyon ve akademik öz-yeterlikleri. Spor Bilimleri Dergisi, 25(1), 23-35.
 • Arslantaş, S. (2021). An investigation of preservice teachers’ academic self-efficacy and academic motivation. International Journal of Modern Education Studies, 5(1), 146-167.
 • Aydın, F. (2010). Akademik başarının yordayıcısı olarak akademik güdülenme, öz yeterlilik ve sınav kaygısı (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 37(2), 122-147.
 • Bay, Y. (2022). Primary school teacher candidates' self-efficacy for teaching primary reading and writing. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 8(1), 11-29.
 • Bedel, E. F. (2016). Exploring academic motivation, academic self-efficacy and attitudes toward teaching in pre-service early childhood education teachers. Journal of Education and Training Studies, 4(1), 142-149.
 • Bozanoğlu, İ. (2004). Bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grup rehberliğinin akademik risk altındaki öğrencilerin akademik alandaki güdülenme, benlik saygısı, başarı ve sınav kaygısı düzeylerine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bozanoğlu, İ. (2005). Bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grup rehberliğinin güdülenme, benlik saygısı, başarı ve sınav kaygısı düzeylerine etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(1), 17–42.
 • Büyükalan-Filiz, S., Gedik, O., & Erol, M. (2020). Investigation of the relationship between primary school teachers' initial literacy self-competencies and attitudes towards computer aided. The Journal of International Social Research, 13(73), 709-715.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2019). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cartwright, K. B., Lee, S. A., Taboada Barber, A., De Wyngaert, L. U., Lane, A. B., & Singleton, T. (2020). Contributions of executive function and cognitive intrinsic motivation to university students’ reading comprehension. Reading Research Quarterly, 55(3), 345-369.
 • Dedeli, S. (2008). Sınıf öğretmenliği son sınıf öğrencilerinin yapılandırmacı yaklaşıma göre ses temelli cümle yöntemiyle ilkokuma ve yazma öğretimi konusunda yeterlilik düzeylerine ilişkin bir araştırma (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Değirmenci-Gündoğmuş, H. (2018). Self-efficacy of teacher candidates for teaching first reading and writing. Educational Research and Reviews, 13(6), 224-229.
 • Delican, B. (2016). İlk okuma yazma öğretimine yönelik öz yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. TurkishStudies, 11(3), 861-878.
 • Demir, M. K., & Arı, E. (2013). Öğretmen adaylarının akademik güdülenme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(3), 265-279.
 • Demir, Y. (2017). Ergenlerde internet bağımlılığı, akademik güdülenme, akademik erteleme ve okula bağlanma arasındaki ilişkiler (Yayınlanmamış doktora tezi), İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Demireğen, Z., & Şener-Kılınç, T. (2021). Ergenlik dönemindeki öğrencilerin duygu düzenleme becerileri ile akademik güdülenmeleri arasındaki ilişki. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(2), 593-618.
 • Deniz, A. (2020). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum, akademik öz-yeterlik ve akademik güdülenme düzeylerinin incelenmesi: Bir vakıf üniversitesi örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • DiPerna, J. C., & Elliott, S. N. (1999). Development and validation of the academic competence evaluation scales. Journal of Psychoeducational Assessment, 17(3), 207-225.
 • Ekin, Ö. (2018). Sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretimi öz yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Eroğlu, O., Yıldırım, Y., & Şahan, H. (2017). Spor bilimleri fakültesindeki öğrencilerin akademik öz-yeterlik ve akademik güdülenme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Akdeniz üniversitesi örneği. Türkiye Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 38-47.
 • Ertek, E. (2014). Müzik eğitimi bölümlerindeki şan öğrencilerinin özyeterlik algılarına yönelik görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Jang, B. G., Conradi, K., McKenna, M. C., & Jones, J. S. (2015). Approaching an elusive concept through the factors that shape it. The Reading Teacher, 69(2), 239–247.
 • Kabaş, İ. (2020). Sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma öğretimi öz yeterlik algıları ile ilk okuma yazma öğretim programına bağlılıkları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Makhabbat, A., Çoklar, A. N., & Gündüz, Ş. (2018). Eğitim araştırmasına yönelik tutum ile akademik güdülenme ve akademik özyeterlik arasındaki ilişki. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 786-801.
 • Mayers, A. (2013). Introduction to statistics and SPSS in psychology. Harlow: Pearson Education Limited.
 • Ömür, Y. E., & Sezgin-Nartgün, Ş. (2013). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile güdülenme düzeyleri arasındaki ilişki. Eğitimde Politika Analizi Dergisi, 2(2), 41-55.
 • Özdemir, C. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının ilk okuma ve yazma öğretimine ilişkin öz yeterlik inançlarının belirlenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Özdemir, C., & Erdoğan, T. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının ilk okuma ve yazma öğretimine ilişkin öz yeterlik inançlarının belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 314-331.
 • Öztürk, B., & Ertem, İ. S. (2017). Sınıf öğretmenlerinin ilk okuma ve yazma öğretimine yönelik öz yeterlik inançlarının değerlendirilmesi. Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 1(3), 1-26.
 • Paslanmaz, L. (2019). Lise öğrencilerinde akademik güdülenmeyi yordayan değişkenlerin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ross, M., Perkins, H., & Bodey, K. (2016). Academic motivation and information literacy self-efficacy: The importance of a simple desire to know. Library & Information Science Research, 38(1), 2–9.
 • Saracaloğlu, A. S. (2008). Lisansüstü öğrencilerin akademik güdülenme düzeyleri, araştırma kaygıları ve tutumları ile araştırma yeterlikleri arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 179-208.
 • Schaffner, E., Schiefele, U., & Ulferts, H. (2013). Reading amount as a mediator of the effects of intrinsic and extrinsic reading motivation on reading comprehension, Reading Research Quarterly, 48(4), 369-385.
 • Schunk, D. H. (1991). Self-efficacy and academic motivation. Educational Psychologist, 26(3-4), 207- 231.
 • Sevilmiş, A., & Şirin, E. F. (2016). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinde akademik başarı: Üniversite yaşam kalitesi, akademik güdülenme ve akademik özyeterliğin rolü. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(1), 31-44.
 • Şahin, F., & Boylu, E. (2020). Geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilere ilk okuma yazma öğretimine ilişkin öğretmen öz yeterlik algılarının incelenmesi. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(2), 343-359.
 • Şahin, H., & Çakar, E. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stratejileri ve akademik güdülenme düzeylerinin akademik başarılarına etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(3), 519-540.
 • Şahin-Taşkın, Ç., & Hacıömeroğlu, G. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının özyeterlik inançları: Nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 21-40.
 • Şeker, S. S. (2016). Müzik eğitimi bölümü öğretmen adaylarının akademik güdülenme ve akademik öz-yeterlik düzeylerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1465-1484.
 • Terzi, A. R., & Çelik, H. (2018). Necatibey eğitim fakültesi son sınıflarında okuyan öğretmen adaylarının akademik güdülenme ve akademik özyeterlik ilişkisi. VI. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara.
 • Titrek, O., Çetin, C., Kaymak, E., & Kaşikçi, M. M. (2018). Academic motivation and academic self-efficacy of prospective teachers. Journal of Education and Training Studies, 6(11), 77-87.
 • Tschannen-Moran, M., Hoy, A., & Hoy, W. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure. Review of Educational Research, 68(2), 202-248.
 • Ünal, M. (2013). Lise öğrencilerinin akademik güdülenme düzeylerinin bazı değişkenler açısından yordanması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Vatansever-Bayraktar, H. (2016). Examination of the self-efficacy of primary school teacher candidate stowards first reading-writing education. Higher Education Studies, 6(4), 119-130.
 • Yılmaz, D., & Turan, H. (2020). Self- efficacy beliefs of pre-service teachers in teaching first reading and writing and mathematics. Participatory Educational Research, 7(1), 257-270.
 • Yiğitcan-Nayir, Ö., & Tekmen, B. (2017). Öğretmen adaylarının gözüyle öğrenme ortamlarının akademik motivasyon ve problem çözme becerisine katkısının incelenmesi. Başkent University Journal of Education, 4(2), 122-135.

Details

Primary Language English
Subjects Turkish Education
Journal Section Makaleler
Authors

Sabri SIDEKLI
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
0000-0003-3202-6451
Türkiye


Dilşat UZUNOĞLU
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
0000-0003-2591-3159
Türkiye

Early Pub Date October 6, 2023
Publication Date October 28, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 11 Issue: 4

Cite

APA Sıdeklı, S. & Uzunoğlu, D. (2023). The Predictive Power of Academic Motivation of Primary School Teacher Candidates on Their Self-Efficacy in the First Reading and Writing Teaching . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 11 (4) , 873-887 . DOI: 10.16916/aded.1306604