Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Students', Teachers', and Parents' Views on Homework in Turkish Language Arts Course

Year 2023, Volume: 11 Issue: 3, 509 - 530, 23.07.2023
https://doi.org/10.16916/aded.1249383

Abstract

This paper investigated students', teachers', and parents' perceptions of homework in Turkish language arts course. This study used phenomenology. The sample consisted of 25 Turkish language teachers, ten parents, and 24 students. The teachers and parents were recruited using convenience sampling, while the students were recruited using criterion sampling. Teachers assign homework to ensure students' readiness for class and promote meaningful and sustained learning. Students and parents view homework as essential to support academic development. Homework assignments include textbook activities, preparatory activities, multiple-choice question-solving, and writing activities. Students reported that homework was easy, simple, and educational. We can say that homework is an instructional activity that facilitates school-student-parent interaction.

References

 • Alpayar, Ç. (2020). Öğretmen ve öğrenci gözünden bir ev ödevi portresi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 42-60.
 • Büyüktokatlı, N. (2009). İlköğretimde ev ödevi uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Cooper, H. (2001). The battle over homework: Comman ground for administrators, teachers and parents. Thousand Oaks, CA: Corwin Pres.
 • Cooper, H. (2003). Supporting children’s homework assignments in afterschool programs. G.G. Noam, G. Biancarosa, N. Dechausay (Eds), Afterschool Education: Approaches to an emerging field içinde (s. 117-121). Cambridge: Harward Education Press.
 • Demirbaş, A. (2011). İlköğretim okullarındaki (1-5. sınıf) ödev uygulamalarının değerlendirilmesi araştırması. Millî Eğitim Bakanlığı, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. Ankara.
 • Deveci, İ, Çepni, S. ve Önder, I. (2013). Parents’ views regarding homeworks given in science courses. Journal of Baltic Science Education, 12(4), 497–508.
 • Duban, N. (2016). Sınıf öğretmenlerinin ev ödevleri hakkındaki görüşleri. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 1(1), 55-67.
 • Galloway, M., Conner, J. ve Pope, D. (2013). Nonacademic effects of homework in privileged, high-performing high schools. Journal of Experimental Education, 81(4), 490–510.
 • Gillham, B. (2000). Case study research methods. London: Continioum House.
 • Grodner, A. ve Rupp, N. (2013). The role of homework in student learning outcomes: Evidence from a field experiment. Journal of Economic Education, 44(2), 93–109.
 • Gün, H. (1995). Eğitim öğretimde program-öğretmen-ödev üçlüsü. Çağdaş Eğitim Dergisi, 213, 41-43.
 • Güneş, F. (2014). Eğitimde ödev tartışmaları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 1-25.
 • Keith, T. Z., ve Keith, P.B. (2006). Homework. In G. G. Bear & K. M. Minke (Eds.), Children’s needs III: development, prevention, and intervention (s. 615−629). National Association of School Psychologists.
 • Landry-Cuerrier, J. ve Migneault, M. L. (2009). L’école, la famille et les devoirs. Vie Pédagogique, 151, 97-102.
 • Maltese, A. V., Tai, R. H. ve Fan, X. (2012). When is Homework Worth the Time?: Evaluating the Association Between Homework and Achievement in High School Science and Math. The High School Journal, (1), 52.
 • MEB. (1989). Ortaokul ve orta öğretim kurumlarındaki öğrencilerin ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında yönetmelik.
 • Merriam, S. B. (1990). Case study research in education. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Miles, B. M. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analvsis (2nd ed.). London: Sage Publisher.
 • Murillo, F. J. ve Martinez-Garrido, C. (2014). Homework and primary-school students’ academic achievement in Latin America. International Review of Education, 60(4), 1-23.
 • Núñez, J. C., Suárez, N., Cerezo, R., González-Pienda, J., Rosário, P., Mourão, R. ve Valle, A. (2013). Homework and academic achievement across Spanish compulsory education. Educational Psychology, 35(6), 1–21.
 • Öcal, S. (2009). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin ev ödevlerine yönelik tutumlarının oluşmasında ailelerin ve öğretmenlerin rolü (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Rønning, M. (2011). Who benefits from homework assignments? Economics of Education Review, 30(1), 55–64.
 • Saldana, J. (2009). The coding manual for qualitative researchers. SAGE Publications.
 • Şahin, Ç. ve Altınay, B.Y. (2008). İlköğretimde ev ödevlerine yönelik etüt çalışmaları: Kavramsal bir analiz. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 41-52.
 • Şeref, İ. ve Varışoğlu, B. (2015). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi ödevleri hakkında görüşleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2015(4), 93-105.
 • Taş, Y., Vural, S. S. ve Öztekin, C. (2014). A study of science teachers’ homework practices. Research in Education, 91(1), 45-64.
 • Trautwein, U. (2007). The homework-achievement relation reconsidered: differentiating homework time, homework frequency, and homework effort. Learning and Instruction, 17(3), 372-388.
 • Turanlı, A. S. (2007). Gerçek bir ikilem: ödev vermek ya da vermemek. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1, 136-154.
 • Türk Dil Kurumu (TDK), (2023). Güncel Türkçe sözlük.
 • Xu, J. (2007). Middle-school homework management: more than just gender and family involvement. Educational Psychology, 27(2), 173–189.
 • Varışoğlu, B. ve Şeref, İ. (2012). İlköğretim 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi ödevleri hakkında görüşleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi 1(3), 158-173
 • Yar Yıldırım, V. (2018). Öğretmen, öğrenci ve velilerin ortaokul düzeyinde verilen günlük ödevler hakkındaki görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 47(220), 201-224.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Türkçe Derslerindeki Ödevler Hakkında Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşleri

Year 2023, Volume: 11 Issue: 3, 509 - 530, 23.07.2023
https://doi.org/10.16916/aded.1249383

Abstract

Bu araştırmada Türkçe dersinde ödev algısının ne olduğu tüm yönleriyle ve derinlemesine ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırma olgubilim yöntemine göre yapılmıştır. Buna göre amaçlı örnekleme yöntemlerinden uygun örneklemeye göre seçilmiş 25 Türkçe öğretmeni, 10 veli ve ölçüt örnekleme göre seçilmiş 24 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda Türkçe dersinde öğretmenlerin öğrencilerin derse hazırbulunuşluklarını sağlamak, anlamlı ve kalıcı öğrenmelerini desteklemek için ödevler verdiği belirlenmiştir. Hem öğrenciler hem veliler akademik gelişim için ödevleri öğretimi destekleyici önemli bir unsur olarak görmektedir. Öğretmenlerin verdikleri ödevlerin yapısına baktığımızda bunlar; ders kitabı etkinlikleri, derse hazırlık çalışmaları, çoktan seçmeli soru çözme ve yazma çalışmalarıdır. Öğrenciler öğretmenlerin verdikleri bu ödevlerin kolay, basit ve öğretici nitelikte olduğunu belirtmişlerdir. Ödevlerin okul-öğrenci-veli arasında etkileşim sağlayan öğretim etkinliği olduğu söylenebilir.

References

 • Alpayar, Ç. (2020). Öğretmen ve öğrenci gözünden bir ev ödevi portresi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 42-60.
 • Büyüktokatlı, N. (2009). İlköğretimde ev ödevi uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Cooper, H. (2001). The battle over homework: Comman ground for administrators, teachers and parents. Thousand Oaks, CA: Corwin Pres.
 • Cooper, H. (2003). Supporting children’s homework assignments in afterschool programs. G.G. Noam, G. Biancarosa, N. Dechausay (Eds), Afterschool Education: Approaches to an emerging field içinde (s. 117-121). Cambridge: Harward Education Press.
 • Demirbaş, A. (2011). İlköğretim okullarındaki (1-5. sınıf) ödev uygulamalarının değerlendirilmesi araştırması. Millî Eğitim Bakanlığı, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. Ankara.
 • Deveci, İ, Çepni, S. ve Önder, I. (2013). Parents’ views regarding homeworks given in science courses. Journal of Baltic Science Education, 12(4), 497–508.
 • Duban, N. (2016). Sınıf öğretmenlerinin ev ödevleri hakkındaki görüşleri. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 1(1), 55-67.
 • Galloway, M., Conner, J. ve Pope, D. (2013). Nonacademic effects of homework in privileged, high-performing high schools. Journal of Experimental Education, 81(4), 490–510.
 • Gillham, B. (2000). Case study research methods. London: Continioum House.
 • Grodner, A. ve Rupp, N. (2013). The role of homework in student learning outcomes: Evidence from a field experiment. Journal of Economic Education, 44(2), 93–109.
 • Gün, H. (1995). Eğitim öğretimde program-öğretmen-ödev üçlüsü. Çağdaş Eğitim Dergisi, 213, 41-43.
 • Güneş, F. (2014). Eğitimde ödev tartışmaları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 1-25.
 • Keith, T. Z., ve Keith, P.B. (2006). Homework. In G. G. Bear & K. M. Minke (Eds.), Children’s needs III: development, prevention, and intervention (s. 615−629). National Association of School Psychologists.
 • Landry-Cuerrier, J. ve Migneault, M. L. (2009). L’école, la famille et les devoirs. Vie Pédagogique, 151, 97-102.
 • Maltese, A. V., Tai, R. H. ve Fan, X. (2012). When is Homework Worth the Time?: Evaluating the Association Between Homework and Achievement in High School Science and Math. The High School Journal, (1), 52.
 • MEB. (1989). Ortaokul ve orta öğretim kurumlarındaki öğrencilerin ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında yönetmelik.
 • Merriam, S. B. (1990). Case study research in education. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Miles, B. M. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analvsis (2nd ed.). London: Sage Publisher.
 • Murillo, F. J. ve Martinez-Garrido, C. (2014). Homework and primary-school students’ academic achievement in Latin America. International Review of Education, 60(4), 1-23.
 • Núñez, J. C., Suárez, N., Cerezo, R., González-Pienda, J., Rosário, P., Mourão, R. ve Valle, A. (2013). Homework and academic achievement across Spanish compulsory education. Educational Psychology, 35(6), 1–21.
 • Öcal, S. (2009). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin ev ödevlerine yönelik tutumlarının oluşmasında ailelerin ve öğretmenlerin rolü (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Rønning, M. (2011). Who benefits from homework assignments? Economics of Education Review, 30(1), 55–64.
 • Saldana, J. (2009). The coding manual for qualitative researchers. SAGE Publications.
 • Şahin, Ç. ve Altınay, B.Y. (2008). İlköğretimde ev ödevlerine yönelik etüt çalışmaları: Kavramsal bir analiz. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 41-52.
 • Şeref, İ. ve Varışoğlu, B. (2015). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi ödevleri hakkında görüşleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2015(4), 93-105.
 • Taş, Y., Vural, S. S. ve Öztekin, C. (2014). A study of science teachers’ homework practices. Research in Education, 91(1), 45-64.
 • Trautwein, U. (2007). The homework-achievement relation reconsidered: differentiating homework time, homework frequency, and homework effort. Learning and Instruction, 17(3), 372-388.
 • Turanlı, A. S. (2007). Gerçek bir ikilem: ödev vermek ya da vermemek. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1, 136-154.
 • Türk Dil Kurumu (TDK), (2023). Güncel Türkçe sözlük.
 • Xu, J. (2007). Middle-school homework management: more than just gender and family involvement. Educational Psychology, 27(2), 173–189.
 • Varışoğlu, B. ve Şeref, İ. (2012). İlköğretim 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi ödevleri hakkında görüşleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi 1(3), 158-173
 • Yar Yıldırım, V. (2018). Öğretmen, öğrenci ve velilerin ortaokul düzeyinde verilen günlük ödevler hakkındaki görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 47(220), 201-224.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Makaleler
Authors

Atilla DİLEKÇİ
Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü
0000-0001-5393-9570
Türkiye

Publication Date July 23, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 11 Issue: 3

Cite

APA
DİLEKÇİ, A. (2023). Türkçe Derslerindeki Ödevler Hakkında Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 11(3), 509-530. https://doi.org/10.16916/aded.1249383