Research Article
BibTex RIS Cite

Okuduğunu Anlama Kalibrasyon Ölçeği - Çocuk ve Uygulayıcı Formunun Geliştirilmesi

Year 2022, Volume: 10 Issue: 2, 454 - 474, 28.04.2022
https://doi.org/10.16916/aded.1063116

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıf düzeyindeki öğrencilere yönelik standardizasyonu yapılmış bir Okuduğunu Anlama Kalibrasyon Ölçeği’nin geliştirilmesi ve geçerlik ve güvenirliğinin test edilmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Ordu ili Altınordu ilçesinde yer alan, üç farklı ilkokulda eğitimine devam eden 159 kız, 143 erkek öğrenci (X̄(yaş)= 9.6, SS= .06) olmak üzere toplamda 302 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama kalibrasyonu, Okuduğunu Anlama Kalibrasyon Ölçeği’ne bağlı olarak geliştirilen Okuma Görevleri Puanlama Yönergesi ve Okuduğunu Anlama Kalibrasyonu Puanlama Yönergesi ile değerlendirilmiş ve geçerlik güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Okuduğunu Anlama Kalibrasyon Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir ölçümler yaptığını ve ölçeğin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlamalarına dair belirli okuma becerilerine ve bilişsel görevlere ait değerlendirme tutarlılıklarını; diğer bir deyişle kalibrasyonu ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir.

References

 • Akyol, H. (2011). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Allen, K. D. (2005). Metacognitive systematic inquiry utilizing individualized cognitive profiles causes reading comprehension achievement (Unpublished Doctoral Dissertation). George Fox University.
 • Aşık, G. ve Sevimli, E. (2015). Üstbiliş kalibrasyonunun matematik başarısı bağlamında incelenmesi: Mühendislik öğrencileri örneği. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 32(2), 20-36.
 • Atılgan, H., Kan, A. ve Doğan, N. (2009). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Anı.
 • Babür, N., Haznedar, B., Erçetin, G., Özerman, D. ve Erdat-Çekerek, E. (2011). Türkçe’de kelime okuma bilgisi testi’nin (KOBİT) geliştirilmesi. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 28(2), 2-23.
 • Baker, L. & Brown, A. L. (1982). Metacognitive Skills and Reading. In P. D. Pearson (Ed.), Handbook of Reading Research, (pp.353-394). New York: Longman.
 • Başaran, M. ve Akyol, H. (2009). Okuduğunu anlama ve metne karşı geliştirilen tutum üzerinde metinden bilgi verici veya hikaye edici olmasının etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2(1), 11-23.
 • Başol, B. (2015). The relationship among metacognitive knowledge, metacognitive calibration accuracy and mathematical problem solving performance (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Baykul, Y. (2010). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulanması. Ankara: Pegem.
 • Buxton, J. A. (2017). An investigation of the relationships among high school students’ reading comprehension strategy instruction, strategy use, attitudes and achievement (Unpublished Doctoral Dissertation). George Mason University.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk-Bökeoğlu, Ö. ve Köklü, N. (2009). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem.
 • Chamot, A. U. (2004). Issues in language learning strategy research and teaching. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 1(1), 14-26.
 • Çakıroğlu, A. (2007). Üstbiliş. TSA Dergisi. 11(2), 21-27.
 • Çöğmen, S. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin kullandıkları okuduğunu anlama stratejileri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Demirel, Ö. ve Epçaçan, C. (2012). Okuduğunu anlama stratejilerinin bilişsel ve duyuşsal öğrenme ürünlerine etkisi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2(1), 71-106.
 • Dennison, R. S. (1994). Expert calibration of performance [Unpublished Doctoral Dissetation). University of Nebraska, Lincoln.
 • Desoete, A., Roeyers, H., & Huylebroeck, A. (2006). Metacognitive skills in Belgian third grade children (age 8 to 9) with and without mathematical learning disabilities. Metacognition Learning, 1, 119-135.
 • Dinsmore, D. L., & Parkinson, M. M. (2013). What are confidence judgements made of? Students’ explanations for their confidence ratings and what that means for calibration. Learning and Instruction, 24, 4-14.
 • Elliot, A. J., & Church, M. A. (2003). A motivational analysis of defensive pessimism and self-handicapping. Journal of Personality, 71(3), 369-396.
 • Erkuş, A. (2016). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme I: Temel kavramlar ve işlemler. Ankara: Pegem.
 • Fischhoff, B., Slovic, P., & Lichtenstein, S. (1977). Knowing With Certainty: The Appropriateness of Extreme Confidence. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 3, 552-564.
 • Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry, American Psychologist, 34(10), 906-911.
 • Fletcher, J. M. (2006). Measuring reading comprehension. Scientific Studies of Reading, 10(3), 323-330.
 • Glenberg, A. M., & Epstein, W. (1985). Calibration of Comprehension. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, II, 702-718.
 • Hacker, D. T., Bol, L. ve Keener, M. C. (2008). “Metacognition in Education: A Focus on Calibration”. Erişim adresi: https://books.google.com.tr/books?hl:tr
 • Hannon, B., & Daneman, M. (2001). A new tool for measuring and underftanding individual differences in the component process of reading comprehension. Journal of Educational Psychology 93(1), 103-128.
 • Harten, M. A. C. (1999). An investigation of calibration of comprehension: Text processing variables that affect college students’ evaluation of their comprehension (Unpublished Doctoral Dissertation). The University of Texas.
 • Kamhi, A. G., & Catts, H. W. (1986). Toward an understanding of developmental language and reading disorders. Journal of Speech and Hearing Disorders, 51(4), 337-347.
 • Karakelle, S. ve Saraç, S. (2007). Çocuklar için üstbilişsel farkındalık ölçeği (ÜBFÖ-Ç) A ve B Formları: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 10(20), 87-103.
 • Karakelle, S. ve Saraç, S. (2010). Üst biliş hakkında bir gözden geçirme: Üstbiliş çalışmaları mı yoksa üst bilişsel yaklaşım mı?. Türk Psikoloji Yazıları, 10(20), 87-103 .
 • Kocaarslan, M. (2015). Zihinsel imaj oluşturma öğretiminin 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerini geliştirmeye etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kuruyer, H. G. ve Özsoy, G. (2016). İyi ve zayıf okuyucuların üstbilişsel okuma becerilerinin incelenmesi: Bir durum çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 771-788.
 • Lawshe, H. C. (1975). A quantitative approach to content validity. Personel Psychology, 28, 563-575.
 • Lichtenstein, S., & Fischhoff, B. (1977). Do those who know more also know more about how much they know?, Organizational Behavior and Human Perormance, 20(2), 159-183.
 • Lin, L., Moore, D., & Zabrucky, K. M. (2001). An assessment of students’ calibration of comprehension and calibration of performance using multiple measures. Reading Psychology, 22(2), 111-128.
 • Maki, R. H., & Serra M. (1992). The basis of test predictions for text material. Journal of Experimental Psychology: Learning. Memory and Cognition. 12(1), 116-126.
 • McCormick, C. B. (2003). Metacognition and learning. In W. M. Reynolds and G. E. Miller (Eds.), Handbook of Psychology: Educational Psychology (pp. 79–102).
 • McCrudden, M. T., Magliano, J. P., & Schraw, G. (2010). Exploring how relevance instructions affect personal reading intentions, reading goals and text processing: A Mixed Methods Study. Contemporary Educational Psychology, 35(4), 229-241.
 • Mokhtari, K., & Reichard, C.A. (2002). Assessing students’ metacognitive awareness of reading strategies. Journal of Educational Psychology, 94(2), 249–259
 • Nelson, T. O., & Narens, L. (1994). Why ınvestigate metacognition? In J. Metcalfe & Shimamura (Eds.), Metacognition. Cambridge, MASS: MIT.
 • Odabaşı, B. ve Kuruyer, H.G. (2018, Nisan). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri ve okuduğunu anlama kalibrasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Ankara, Türkiye.
 • Özçelik, D. A. (1992). Eğitim programları ve öğretim (Genel öğretim yöntemi). Gaye.
 • Özsoy, G. (2007). İlköğretim beşinci sınıfta üstbiliş stratejileri öğretiminin problem çözme başarısına etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öztürk, E. (2012). Okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık envanteri’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 11(2), 292-305.
 • Paris, S. G., & Jacobs, J. E. (1984). The benefits of informed instruction for children’s reading awareness and comprehension skills. Child Development, 55(6), 2083-2093.
 • Paris, S. G., & Winograd, P. (1990). How metacognition can promote academic learning and instruction. In B. F. Jones & L. Idol (Eds.), Dimensions of thinking and cognitive instruction (pp. 15-51). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Parkinson, M. M. (2011). Adult readers' calibration of word learning. (Unpublished Doctoral Dissertation). University of Maryland.
 • Pintrich, P. R. (2002). The role of metacognitive knowledge in learning, teaching and assessing. Theory into Practice, 41(4), 219-225.
 • Ponce, H. R., & Mayer, R. E. (2014). Qualitatively different cognitive processing during online reading primed by different study activities. Computers in Human Behavior, 30, 121-130.
 • Pressley, M., & Gaskins, I. W. (2006). Metacognitively competent reading comprehension is constructively responsive reading: How can such reading be developed in students? Metacognition Learning, 1(1), 99-113.
 • Riggs, R. M. (2004). Can practice calibrating by test topic improve public school students' calibration accuracy and performance on tests (Unpublished Doctoral Dissertation). Old Dominion University.
 • Savaş, B. (2018). Okuma eğitimi ve çocuklarda dil gelişimi. İstanbul: Papatya.
 • Schneider, W. (1985). Developmental trends in the metamemory-memory behavior relationship: An Integrative review. In D. L. Forrest, G. E. MacKinnon, & T. G. Waller (Eds.), Metacognition, Cognition and Human Performance (pp. 57-110). Academic.
 • Schraw, G. (1994). The effect of metacognitive knowledge on local and global monitoring. Contemporary Educational Psychology, 19(2), 143-154.
 • Schraw, G., Dunkle, M. E., Bendixen, L. D., & Roedel, T. D. (1995). Does a general monitoring skill exist? Journal of Educational Psychology, 87(3), 433-444.
 • Singer, M. L., & Alexander, P. A. (2016). Reading across mediums: effects of reading digital and print texts on comprehension and calibration. The Journal of Experimental Education, 85(1), 155-172.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi. Ankara: Nobel.
 • Temizkan, M. (2008). Bilişsel okuma stratejilerinin Türkçe derslerinde bilgiye dayalı metinleri okuduğunu anlama üzerindeki etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2) , 129-148.
 • Topuzkanamış, E. (2008). Investigation of reading and writing strategies used by future teachers: Do good readers write well? Advances in Language and Literary Studies, 10(3), 89-100.
 • Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (2010). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem.
 • Veneziano, L., & Hooper, J. (1997). A method for quantifying content validity of health-related questionnaires. American Journal of Health Behavior, 21(1), 67-70.
 • Weaver, C. A. (1990). Constraining factors in calibration of comprehension. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 16(2), 214-222.
 • Wilson, J. (1999). Defining metacognition: A step towards recognizing metacognition as a worthwhile part of the curriculum. AARE Conference, Melbourne, Australia. www.aare.edu.au/data/publications/1999/wil99527
 • Wilson, N. S., & Bai, H. (2010). The relationship and impact of teachers' metacognitive knowledge and pedagogical understanding of metacognition. Metacognition Learning, 5, 269–288.
 • Winnie, P. H., & Perry, N.E. (2000). Measuring self-regulated learning. In M. Boekaerts, P. E. Pintrich, & M. Zeidner (Eds). Handbook of Self-regulation (pp. 531-566). Academic.
 • Yılmaz, M. (2008). Türkçede okuduğunu anlama becerilerini geliştirme yolları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 132-139.
 • Yurdagül, H. (2005). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1, 771-774.
 • Zabrucky, K. M., & Agler, L. M. (2009). Metacognition in Taiwan: Students' calibration of comprehension and performance. Journal of Psychology, 44(4), 305-312.

Development of Reading Comprehension Calibration Scale - Child and Practioner Form

Year 2022, Volume: 10 Issue: 2, 454 - 474, 28.04.2022
https://doi.org/10.16916/aded.1063116

Abstract

The aim of this study is to develop a standardized Reading Comprehension Calibration Scale for fourth grade primary school students and to test its validity and reliability. The study group of the research consists of a total of 302 fourth grade students (X̄(age)= 9.6, SD= .06), 159 girls and 143 boys, who continue their education in three different primary schools in the Altınordu district of Ordu province. In the study, the reading comprehension calibration of the fourth grade primary school students was evaluated with the Reading Task Scoring Rubric and Reading Comprehension Calibration Scoring Rubric developed based on the Reading Comprehension Calibration Scale, and their validity and reliability studies were carried out. The obtained results reveal that the Reading Comprehension Calibration Scale makes valid and reliable measurements and that the scale gives consistent evaluations of certain reading skills and cognitive tasks related to fourth grade primary school students’ reading comprehension; in other words, the results show that it is a valid and reliable scale for measuring calibration.

References

 • Akyol, H. (2011). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Allen, K. D. (2005). Metacognitive systematic inquiry utilizing individualized cognitive profiles causes reading comprehension achievement (Unpublished Doctoral Dissertation). George Fox University.
 • Aşık, G. ve Sevimli, E. (2015). Üstbiliş kalibrasyonunun matematik başarısı bağlamında incelenmesi: Mühendislik öğrencileri örneği. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 32(2), 20-36.
 • Atılgan, H., Kan, A. ve Doğan, N. (2009). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Anı.
 • Babür, N., Haznedar, B., Erçetin, G., Özerman, D. ve Erdat-Çekerek, E. (2011). Türkçe’de kelime okuma bilgisi testi’nin (KOBİT) geliştirilmesi. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 28(2), 2-23.
 • Baker, L. & Brown, A. L. (1982). Metacognitive Skills and Reading. In P. D. Pearson (Ed.), Handbook of Reading Research, (pp.353-394). New York: Longman.
 • Başaran, M. ve Akyol, H. (2009). Okuduğunu anlama ve metne karşı geliştirilen tutum üzerinde metinden bilgi verici veya hikaye edici olmasının etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2(1), 11-23.
 • Başol, B. (2015). The relationship among metacognitive knowledge, metacognitive calibration accuracy and mathematical problem solving performance (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Baykul, Y. (2010). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulanması. Ankara: Pegem.
 • Buxton, J. A. (2017). An investigation of the relationships among high school students’ reading comprehension strategy instruction, strategy use, attitudes and achievement (Unpublished Doctoral Dissertation). George Mason University.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk-Bökeoğlu, Ö. ve Köklü, N. (2009). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem.
 • Chamot, A. U. (2004). Issues in language learning strategy research and teaching. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 1(1), 14-26.
 • Çakıroğlu, A. (2007). Üstbiliş. TSA Dergisi. 11(2), 21-27.
 • Çöğmen, S. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin kullandıkları okuduğunu anlama stratejileri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Demirel, Ö. ve Epçaçan, C. (2012). Okuduğunu anlama stratejilerinin bilişsel ve duyuşsal öğrenme ürünlerine etkisi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2(1), 71-106.
 • Dennison, R. S. (1994). Expert calibration of performance [Unpublished Doctoral Dissetation). University of Nebraska, Lincoln.
 • Desoete, A., Roeyers, H., & Huylebroeck, A. (2006). Metacognitive skills in Belgian third grade children (age 8 to 9) with and without mathematical learning disabilities. Metacognition Learning, 1, 119-135.
 • Dinsmore, D. L., & Parkinson, M. M. (2013). What are confidence judgements made of? Students’ explanations for their confidence ratings and what that means for calibration. Learning and Instruction, 24, 4-14.
 • Elliot, A. J., & Church, M. A. (2003). A motivational analysis of defensive pessimism and self-handicapping. Journal of Personality, 71(3), 369-396.
 • Erkuş, A. (2016). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme I: Temel kavramlar ve işlemler. Ankara: Pegem.
 • Fischhoff, B., Slovic, P., & Lichtenstein, S. (1977). Knowing With Certainty: The Appropriateness of Extreme Confidence. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 3, 552-564.
 • Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry, American Psychologist, 34(10), 906-911.
 • Fletcher, J. M. (2006). Measuring reading comprehension. Scientific Studies of Reading, 10(3), 323-330.
 • Glenberg, A. M., & Epstein, W. (1985). Calibration of Comprehension. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, II, 702-718.
 • Hacker, D. T., Bol, L. ve Keener, M. C. (2008). “Metacognition in Education: A Focus on Calibration”. Erişim adresi: https://books.google.com.tr/books?hl:tr
 • Hannon, B., & Daneman, M. (2001). A new tool for measuring and underftanding individual differences in the component process of reading comprehension. Journal of Educational Psychology 93(1), 103-128.
 • Harten, M. A. C. (1999). An investigation of calibration of comprehension: Text processing variables that affect college students’ evaluation of their comprehension (Unpublished Doctoral Dissertation). The University of Texas.
 • Kamhi, A. G., & Catts, H. W. (1986). Toward an understanding of developmental language and reading disorders. Journal of Speech and Hearing Disorders, 51(4), 337-347.
 • Karakelle, S. ve Saraç, S. (2007). Çocuklar için üstbilişsel farkındalık ölçeği (ÜBFÖ-Ç) A ve B Formları: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 10(20), 87-103.
 • Karakelle, S. ve Saraç, S. (2010). Üst biliş hakkında bir gözden geçirme: Üstbiliş çalışmaları mı yoksa üst bilişsel yaklaşım mı?. Türk Psikoloji Yazıları, 10(20), 87-103 .
 • Kocaarslan, M. (2015). Zihinsel imaj oluşturma öğretiminin 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerini geliştirmeye etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kuruyer, H. G. ve Özsoy, G. (2016). İyi ve zayıf okuyucuların üstbilişsel okuma becerilerinin incelenmesi: Bir durum çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 771-788.
 • Lawshe, H. C. (1975). A quantitative approach to content validity. Personel Psychology, 28, 563-575.
 • Lichtenstein, S., & Fischhoff, B. (1977). Do those who know more also know more about how much they know?, Organizational Behavior and Human Perormance, 20(2), 159-183.
 • Lin, L., Moore, D., & Zabrucky, K. M. (2001). An assessment of students’ calibration of comprehension and calibration of performance using multiple measures. Reading Psychology, 22(2), 111-128.
 • Maki, R. H., & Serra M. (1992). The basis of test predictions for text material. Journal of Experimental Psychology: Learning. Memory and Cognition. 12(1), 116-126.
 • McCormick, C. B. (2003). Metacognition and learning. In W. M. Reynolds and G. E. Miller (Eds.), Handbook of Psychology: Educational Psychology (pp. 79–102).
 • McCrudden, M. T., Magliano, J. P., & Schraw, G. (2010). Exploring how relevance instructions affect personal reading intentions, reading goals and text processing: A Mixed Methods Study. Contemporary Educational Psychology, 35(4), 229-241.
 • Mokhtari, K., & Reichard, C.A. (2002). Assessing students’ metacognitive awareness of reading strategies. Journal of Educational Psychology, 94(2), 249–259
 • Nelson, T. O., & Narens, L. (1994). Why ınvestigate metacognition? In J. Metcalfe & Shimamura (Eds.), Metacognition. Cambridge, MASS: MIT.
 • Odabaşı, B. ve Kuruyer, H.G. (2018, Nisan). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri ve okuduğunu anlama kalibrasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Ankara, Türkiye.
 • Özçelik, D. A. (1992). Eğitim programları ve öğretim (Genel öğretim yöntemi). Gaye.
 • Özsoy, G. (2007). İlköğretim beşinci sınıfta üstbiliş stratejileri öğretiminin problem çözme başarısına etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öztürk, E. (2012). Okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık envanteri’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 11(2), 292-305.
 • Paris, S. G., & Jacobs, J. E. (1984). The benefits of informed instruction for children’s reading awareness and comprehension skills. Child Development, 55(6), 2083-2093.
 • Paris, S. G., & Winograd, P. (1990). How metacognition can promote academic learning and instruction. In B. F. Jones & L. Idol (Eds.), Dimensions of thinking and cognitive instruction (pp. 15-51). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Parkinson, M. M. (2011). Adult readers' calibration of word learning. (Unpublished Doctoral Dissertation). University of Maryland.
 • Pintrich, P. R. (2002). The role of metacognitive knowledge in learning, teaching and assessing. Theory into Practice, 41(4), 219-225.
 • Ponce, H. R., & Mayer, R. E. (2014). Qualitatively different cognitive processing during online reading primed by different study activities. Computers in Human Behavior, 30, 121-130.
 • Pressley, M., & Gaskins, I. W. (2006). Metacognitively competent reading comprehension is constructively responsive reading: How can such reading be developed in students? Metacognition Learning, 1(1), 99-113.
 • Riggs, R. M. (2004). Can practice calibrating by test topic improve public school students' calibration accuracy and performance on tests (Unpublished Doctoral Dissertation). Old Dominion University.
 • Savaş, B. (2018). Okuma eğitimi ve çocuklarda dil gelişimi. İstanbul: Papatya.
 • Schneider, W. (1985). Developmental trends in the metamemory-memory behavior relationship: An Integrative review. In D. L. Forrest, G. E. MacKinnon, & T. G. Waller (Eds.), Metacognition, Cognition and Human Performance (pp. 57-110). Academic.
 • Schraw, G. (1994). The effect of metacognitive knowledge on local and global monitoring. Contemporary Educational Psychology, 19(2), 143-154.
 • Schraw, G., Dunkle, M. E., Bendixen, L. D., & Roedel, T. D. (1995). Does a general monitoring skill exist? Journal of Educational Psychology, 87(3), 433-444.
 • Singer, M. L., & Alexander, P. A. (2016). Reading across mediums: effects of reading digital and print texts on comprehension and calibration. The Journal of Experimental Education, 85(1), 155-172.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi. Ankara: Nobel.
 • Temizkan, M. (2008). Bilişsel okuma stratejilerinin Türkçe derslerinde bilgiye dayalı metinleri okuduğunu anlama üzerindeki etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2) , 129-148.
 • Topuzkanamış, E. (2008). Investigation of reading and writing strategies used by future teachers: Do good readers write well? Advances in Language and Literary Studies, 10(3), 89-100.
 • Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (2010). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem.
 • Veneziano, L., & Hooper, J. (1997). A method for quantifying content validity of health-related questionnaires. American Journal of Health Behavior, 21(1), 67-70.
 • Weaver, C. A. (1990). Constraining factors in calibration of comprehension. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 16(2), 214-222.
 • Wilson, J. (1999). Defining metacognition: A step towards recognizing metacognition as a worthwhile part of the curriculum. AARE Conference, Melbourne, Australia. www.aare.edu.au/data/publications/1999/wil99527
 • Wilson, N. S., & Bai, H. (2010). The relationship and impact of teachers' metacognitive knowledge and pedagogical understanding of metacognition. Metacognition Learning, 5, 269–288.
 • Winnie, P. H., & Perry, N.E. (2000). Measuring self-regulated learning. In M. Boekaerts, P. E. Pintrich, & M. Zeidner (Eds). Handbook of Self-regulation (pp. 531-566). Academic.
 • Yılmaz, M. (2008). Türkçede okuduğunu anlama becerilerini geliştirme yolları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 132-139.
 • Yurdagül, H. (2005). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1, 771-774.
 • Zabrucky, K. M., & Agler, L. M. (2009). Metacognition in Taiwan: Students' calibration of comprehension and performance. Journal of Psychology, 44(4), 305-312.
There are 68 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Articles
Authors

Burcu Odabaşı 0000-0002-7956-0718

Hayriye Gül Kuruyer 0000-0001-9017-8432

Publication Date April 28, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 10 Issue: 2

Cite

APA Odabaşı, B., & Kuruyer, H. G. (2022). Okuduğunu Anlama Kalibrasyon Ölçeği - Çocuk ve Uygulayıcı Formunun Geliştirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 10(2), 454-474. https://doi.org/10.16916/aded.1063116