Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Türkçe Eğitimi Alanında Yapılmış Dijital Öğrenme Tezlerinin İncelenmesi

Year 2021, Volume 9, Issue 4, 1338 - 1359, 29.10.2021
https://doi.org/10.16916/aded.982783

Abstract

Birçok alanda olduğu gibi Türkçe eğitiminde de dijital öğrenme konulu çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada Türkçe eğitimi alanında yapılmış dijital öğrenme konulu tezlerin farklı açılardan incelenmesi amaçlanmıştır. Bu şekilde alanın bir profili çizilerek alanda çalışacak araştırmacılara yol gösterilmiş olacaktır. Çalışma, YÖK Ulusal Tez Merkezi aracılığıyla araştırmanın amacı doğrultusunda yapılan tarama neticesinde elde edilen 41 tez ile sınırlandırılmıştır. Türkçe eğitimi alanında yapılmış dijital öğrenme konulu tezlerin incelendiği bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile desenlenmiştir. Verilerin toplanmasında “Tez İnceleme Formu” kullanılmıştır. Toplanan ham verilerin araştırmanın amacı doğrultusunda belirlenmesi için “Tez Sınıflama Formu” oluşturulmuştur. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analizden faydalanılmıştır. Sonuç olarak dijital öğrenme tezlerinde daha çok öğrencilerin pasif olduğu, uygulamalarda araştırmacı tarafından hazırlanan materyallerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Buradan hareketle öğrencilerin aktif olduğu, dijital kanalları doğrudan kullanabildiği çalışmaların yapılması gerektiği söylenebilir. Öğrencilerin tutum, görüş, akademik başarılarının yanı sıra dijital yeterliklerinin de geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

References

 • Akçay, A. (2015). Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı ağ (web) destekli eğitimin Türkçe öğretmeni yetiştirilmesine etkisi (Doktora tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Akçay, A. (2009). Webquest (web macerası) yönteminin Türkçe dersindeki akademik başarı ve tutuma etkisi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Akgün, M. A. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının internete yönelik epistemolojik inançlarının araştırılması (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Aktaş, E. ve Uzuner Yurt, S. (2015). Türkçe eğitimi alanındaki makale özetlerine yönelik bir içerik analizi. Turkish Studies, 10(7), 73-96.
 • Altınpulluk, H. (2021). Video oyunların eğitim araştırmalarında kullanımı: Bir sistematik tarama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 185-212.
 • Altunbay, M. ve Bıçak, N. (2018). Türkçe eğitimi derslerinde “z kuşağı” bireylerine uygun teknoloji tabanlı uygulamaların kullanımı. ZfWT, 10(1), 127-142.
 • Arı, G., Yaşar, M. S. ve İstanbullu, E. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarıyla ilgili yayımlanan makalelerin incelenmesi (2014-2018). Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(2), 487-508.
 • Aşcı, A. U. (2019). Eğitsel dijital oyunların 6. Sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi akademik başarılarına etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(62), 932-941.
 • Aytaş, G. ve Özcan, Ş. (2019). Türkçe eğitimi konularını temel alan drama çalışmalarına yönelik bir inceleme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(1), 235-255.
 • Baki, Y. (2015). Dijital öykülerin altıncı sınıf öğrencilerinin yazma sürecine etkisi (Doktora tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Baki, Y. ve Feyzioğlu, N. (2017). Dijital öykülerin 6. sınıf öğrencilerinin öykü yazma becerilerine etkisi. International Online Journal of Educational Sciences, 9(3), 686-704.
 • Bal M. (2018). Türkçe dersinin 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi. e-Turkish Studies, 13, 49-64.
 • Bal M. (2018). Çok katmanlı okuryazarlık bağlamında oyunlaştırmanın Türkçe öğretim sürecine katkısı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(1), 183-201.
 • Bal M. (2018). Reading and writing experiences of middle school students in the digital age: wattpad sample. International Journal of Education and Literacy Studies, 6(2), 89-100.
 • Bal M. (2019). Use of digital games in writing education: an action research on gamification. Contemporary Educational Technology, 10(3), 246-271.
 • Bal M. ve Uslu E. (2018). Türkçe öğretim sürecinde dijital bölünme. Sakarya University Journal of Education, 8(1), 228-245.
 • Batıbay, E. F. (2019). Web 2.0 uygulamalarının Türkçe dersinde motivasyona ve başarıya etkisi: Kahoot örneği (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Batluralkız, Ç. (2018). Basılı ve dijital ortamlarda ortaokul öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin karşılaştırılması (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Benzer, A. (2017). Dijital çağda öğretim teknolojileri ile Türkçe eğitimi. Ankara: İdeaport Yayınları.
 • Benzer, A. (2018). Investigation of readiness levels of Turkish teacher candidates related to digital course material preparation training. 7th International Conference on “Innovations in Learning for the Future”: Digital Transformation in Education içinde (s. 9-19).
 • Boyacı, S. ve Demirkol, S. (2018). Türkçe eğitimi alanında yapılan doktora tezlerinin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(2), 512-531.
 • Bozkurt, B. Ü. ve Uzun, N. E. (2015). Türkçenin eğitimi-öğretimine ilişkin bir alanyazını değerlendirmesi: Uluslararası bilimsel toplantılarda eğilimler/yönelimler. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 1(2), 1-15.
 • Cayhan, C. (2017). Ortaokul öğrencilerinin wattpad uygulaması kullanımı ile okuma ve yazma özyeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Ceran, D., Aydın, M. ve Onarcıoğlu A. S. (2018). Okuma eğitimi üzerine yapılan tezlerde eğilimler: Bir içerik analizi çalışması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 2377-2392.
 • Çetin, D. (2013). Bilgisayar destekli prozodi eğitiminin vurgu, ton ve duyguyu algılama ve yansıtma becerilerine etkisi (Doktora tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Çıvğın, H. (2020). Eğitim fakültesi öğrencilerinin dijital okuma yeterliliklerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Çifci, M. ve Ünlü, S. (2020). Türkiye’de çevrimiçi okuma üzerine yapılan çalışmaların analizi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(4), 1368-1385.
 • Coşkun, E., Özçakmak, H. ve Balcı, A. (2012). Türkçe eğitiminde eğilimler 1981-2010 yılları arasında yapılan tezler üzerine bir meta-analiz çalışması. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayında sunulan bildiri, 204-212.
 • Dayan, G. ve Girmen, P. (2018). Türkçe eğitimi yazma sürecinde: Dijital öyküleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(3), 207-228.
 • Delen, A. (2021). Türkiye’de e-öğrenme ortamlarına ilişkin yapılan araştırmalardaki eğilimler: 2004-2020 dönemi tezlerin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Demirer, V. ve Baki Y. (2018). Türkçe öğretmeni adaylarının dijital öyküleme sürecine ilişkin görüşleri ve algıları. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(4), 718-747.
 • Doğan, Y. ve Özçakmak, H. (2014). Dinleme becerisinin eğitimi üzerine yapılan lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 90-99.
 • Dönmez, A. (2020). Fiil ve fiille bağlantılı konuların öğretiminde bilgisayarla desteklenmiş oyun tabanlı öğrenme uygulamalarının etkililiği (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Dönmez, B. ve Gündoğdu, K. (2016). 2000-2016 yılları arasında Türkçe öğretim programları alanında yayımlanan makale ve tezlerin analizi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(4), 2109-2125.
 • Duran, E. ve Ertan Özen, N. (2018). Türkçe derslerinde dijital okuryazarlık. Türkiye Eğitim Dergisi, 3(2), 31-46.
 • Durukan, E. (2011). İlköğretim 6. sınıfta bilgisayar destekli dilbilgisi öğretiminin başarı ve tutuma etkisi (Doktora tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Eroğlu, A. (2020). Ortaokul 7. sınıf Türkçe dersinde dijital hikâye anlatımının kullanılması (Doktora tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Eroğlu, A. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının dijital hikâyeye yönelik metaforik algıları. Rumeli Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (18), 49-60.
 • Eroğlu, A. (2015). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde kullanılan tablet bilgisayar ile yazı yazmaya yönelik hazırbulunuşlukları (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Ertan Özen, N. (2020). Dijital hikâye oluşturmanın ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerisine katkısı (Doktora tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Ertem, İ. S. (2016). Oyun temelli dijital ortamlar ve Türkçe öğretiminde kullanımına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10(20), 1-10.
 • Farıdah, I. vd. (2020). Effect digital learning on student motivation during covid-19. The 8th International Conference on Cyber and IT Service Management. October 23-24.
 • Fırat, M. (2009). Bireyselleştirilebilir bir e-öğrenme aracı olarak dijital konu haritaları. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 2(3), 27-32.
 • Geçgel, H. (2020). Türkçe eğitiminde dijital yetkinlik kavramının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 886-904.
 • Gülce Özkaya, P. (2017). Bilgi teknolojilerine dayalı hikâye anlatımıyla öbek-anlam ilişkisinin kavranması (Doktora Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Gündüz, N. (2019). Dijital öykü yazarlığının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Işıksalan, S. N. (2020). Türkçe öğretmen adaylarının dijital ortamlardan yararlanma durumlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Turkish Studies-Applied Sciences, 15(3), 401-415.
 • Kahraman, E. (2013). Türkçe öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime ve teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Karacaoğlu, H. (2018). Dijital hikayelerin Türkçe dersi değerler eğitimine yönelik etkisinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Karadağ, K. (2019). Öğretim teknolojilerinden storybird uygulamasının 5. sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerine ve yazmaya yönelik tutumlarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Karadüz, A. ve Baytak, A. (2010). Teknoloji destekli öğretimin Türkçe eğitimi bölümü öğrencileri tarafından nasıl algılandığının incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(20), 7-29.
 • Karagöz, B. ve Şeref, İ. (2020) Yazma becerisiyle ilgili makaleler üzerine bir inceleme: Web Of Science veri tabanında eğilimler. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(1), 67-86.
 • Karakuş Tayşi, E. (2019). Bilgisayar destekli materyal kullanımının öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarına etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(1), 256-272.
 • Karaosmanoğlu, P. (2019). Wattpad kitapları üzerine bir içerik çözümlemesi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kavan, N. (2020). Teknoloji destekli eğitimin özel eğitim öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerine etkisi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kaya, M. (2019). Ortaöğretim öğrencilerinin e-yazma alışkanlıklarının değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kayan, A. (2019). Ad ve adla bağlantılı konuların öğretiminde bilgisayar destekli eğitsel oyunların etkisi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kemiksiz, Ö. (2017). Dinleme becerisi üzerine yazılan makalelerin değerlendirilmesi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(1), 511-531.
 • Kırboğa, A. (2019). Bilgisayar destekli noktalama işaretleri materyallerinin ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin noktalama işaretleri kazanımlarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Korucu, A. T. ve Biçer, H. (2018). Mobil öğrenme: 2010-2017 çalışmalarına yönelik bir içerik analizi. Trakya Eğitim Dergisi, 9(1), 32-43.
 • Kurudayıoğlu M. ve Bal M. (2014). Ana dili eğitiminde dijital hikâye anlatımlarının kullanımı. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 74-95.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Soysal, T. (2020). 2018 Türkçe dersi öğretim programı’nın dijital yetkinlik bakımından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, 54, 184-199.
 • Luong, J. ve Arnold, R. (2020). Creating a digital learning community: Four key considerations for remote learning during a pandemic. An International Conference on Engineering, Technology and Education, 8(11), 1109-1118.
 • Maden, A. (2019). Ortaokul öğrencilerine yönelik elektronik görsel sözlük geliştirme tasarım tabanlı bir araştırma (5. sınıf örneği) (Doktora tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Martínez-Bravo, M.-C., Sádaba-Chalezquer, C. ve Serrano-Puche, J. (2020). Fifty years of digital literacy studies: A meta-research for interdisciplinary and conceptual convergence. Profesional de la información, 29(4).
 • MEB (2019). Türkçe öğretim programı. Ankara.
 • Mete, G. (2021). Turkish teachers’ views on educational digital games. International Online Journal of Educational Sciences, 13(2), 604-619.
 • Noguerón-Liu, S. ve Lammers, J. C. (2020). Literacy ınstruction and digital ınnovation: Trends and affordances for digital equity in classrooms. E. B. Moje; P. Afflerbach; P. Enciso; N. K. Lesaux (Ed), Handbook of Reading Research Volume V içinde. (s. 406-423). New York: Routledge.
 • Ovalı, T. (2011). İlköğretim sekizinci sınıf Türkçe dersinde bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin anlama becerisine etkisi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Önal, A. (2020). Çevrim içi iş birlikli öğrenme yönteminin ortaokul öğrencilerinin ikna edici yazma becerilerine ve yazma kaygılarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Öz, G. (2020). 1923-1928 yılları arasında yayımlanan dergilerde Türkçe eğitimi ile ilgili makalelerin incelenmesi (Doktora tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Özbal, A. (2017). Yazma becerisinin geliştirilmesinde web 2.0 araçlarının kullanılması (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Özbay, M. ve Özdemir, O. (2014). Türkçe öğretim programı için bir öneri: Dijital okuryazarlığa yönelik amaç ve kazanımlar. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 2(2), 31-40.
 • Özçakmak, H. (2017). Türkçe eğitimi lisansüstü araştırmalarında yeni yönelimler (2011-2015). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(3), 1607-1618.
 • Özdemir, O. (2017). Türkçe öğretiminde dijital teknolojilerin kullanımı ve bir web uygulaması örneği. e-Turkish Studies, 12(4), 427-444.
 • Özdemir, S. (2018). Okumaya ilişkin lisansüstü araştırmaların eğilimleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4), 1161-1178.
 • Özel, N. (2016). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkisiyle değişen bilgi kaynakları, hizmetleri ve öğrenme ortamları. Millî Eğitim, 45(209), 270-294.
 • Özerbaş, M. A. ve Öztürk, Y. (2017). Türkçe dersinde dijital hikâye kullanımının akademik başarı, motivasyon ve kalıcılık üzerinde etkisi. TÜBAV Bilim Dergisi, 10(2), 102-110.
 • Özipek, K. (2019). Padlet uygulamasının öğrencilerin akademik başarıları ile teknolojiye ve Türkçe dersine karşı tutumlarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Özkaya, P. G. (2020). Dijital öykülerin Türkçe dil becerilerinin gelişimine etkisi: Bir meta analiz çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(4), 1386-1405.
 • Özkoyuncu, Y. (2016). Ortaöğretim 10. sınıf öğrencilerinin fiil ve fiilimsler konusunu öğrenmede bilgisayar destekli öğretim yönteminin öğrenci başarısı ve kalıcılığına etkisi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Sevim, O. (2013). Sekizinci sınıf Türkçe dersi kişisel gelişim temasının öğretiiminde etkileşimli bilgisayar uygulamalarının etkileri (Doktora tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Soylu, S. (2020). Deyim öğretiminde kavram karikatürü kullanımının öğrencilerin akademik başvuru ve tutumlarına etkisi (Toondoo uygulaması örneği) (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Şahin, A., Çiftçi, B. ve Başbayrak, M. (2020). Teknoloji destekli Türkçe eğitimi tezlerinin eğilimleri. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(2), 98-114.
 • Şanal, A. (2016). Ders kitabı olarak z-kitap kullanımının okuduğunu anlamaya etkisi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Şener, F. (2019). Teknopedagojik eğitim kapsamında Türkçe öğretmenlerinin web 2.0 araçlarını kullanma durumları (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Şimşek, B. (2018). Çevrim içi oyunların Türkçenin söz varlığına etkisinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Talan, T. (2019). Dijital öyküleme yöntemi ile ilgili yapılan çalışmalara sistematik bir bakış. 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, 692-709.
 • Tayfa, H. (2018). Etkileşimli tahtanın Türkçe dersinde kullanımının ortaokul öğrencilerinin akademik başarı ve tutumlarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Tok, M. ve Potur, Ö. (2015). Yazma eğitimi alanında yapılan akademik çalışmaların eğilimleri (2010-2014 Yılları). Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(4), 1-25.
 • Trilling, B. ve Fadel, C. (2009). 21st century skills. Jossey-Bass A Wiley Imprint, 6(8), 1213-1228.
 • Turgut, G. ve Kışla, T. (2015). Bilgisayar destekli hikâye anlatımı yöntemi: Alanyazın araştırması. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 6(2). 97-121.
 • Tüfekçioğlu, B. (2013). Derlem tabanlı çevrim içi Türkçe öğrenci sözlüğü -Önadlar a madde başı- (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Türker, F. M. (2014). Web tabanlı uzaktan Türkçe öğretimi uygulamalarının yazılı anlatım dersinde başarı ve tutuma etkisi (Doktora tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Urfalı Dadandı, P. (2016). Türkçe öğretiminde elektronik ders kitabı kullanmanın başarı, özyeterlik inançları ve tutuma etkisi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Varışoğlu, B., Şahin, A. ve Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3). 1767-1781.
 • Yanbıyık, S. ve Yılmaz, F. (2016). Literatür temelli bir araştırma: Türkçe öğretiminin sorunları. Journal of Research in Educatıon and Society, 3(1). 60-75.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, Y., Üstündağ, M. T., Güneş, E. ve Çalışkan, G. (2017). Dijital hikayeleme yöntemi ile etkili Türkçe öğretimi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 254-275.
 • Yüksel, H. (2019). Türkçe dersinde kullanılan eğitsel dijital oyunların ders başarısı ve motivasyona etkisi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Yürektürk, F. N. (2019). Teknolojiye dayalı yürütülen Türkçe derslerinin öğretmen ve öğrenci görüşleri bağlamında değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • https://www.nisanyansozluk.com/?k=dijital (9.5.2021 tarihinde erişildi.)
 • https://www.merriam-webster.com/dictionary/digit (9.5.2021 tarihinde erişildi.)
 • http://lugatim.com/s/D%C4%B0J%C4%B0TAL (9.5.2021 tarihinde erişildi.)

An Investigation of Digital Learning Theses in the Field of Turkish Education

Year 2021, Volume 9, Issue 4, 1338 - 1359, 29.10.2021
https://doi.org/10.16916/aded.982783

Abstract

Studies on digital learning are carried out in Turkish education as is the case in various other fields. This study aims to investigate digital learning in Turkish education through surveying the theses completed in the field. The goal is to create a profile of the field to guide researchers who will work in the field. The study is designed as a case study and is thus qualitative by design. In line with the goals of the study, the Higher Education Council National Thesis Center was surveyed and 41 theses on digital learning in Turkish education were found. A Thesis Review Form was used to collect data. A Thesis Classification Form was created to classify the collected data. Descriptive analysis was used for data analysis which revealed that students were mostly passive and that materials prepared by researchers were used. Based on the findings, it may be stated that studies that use digital channels directly and involve active student participation should be conducted to improve students' attitudes, opinions, and academic achievements as well as their digital competencies.

References

 • Akçay, A. (2015). Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı ağ (web) destekli eğitimin Türkçe öğretmeni yetiştirilmesine etkisi (Doktora tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Akçay, A. (2009). Webquest (web macerası) yönteminin Türkçe dersindeki akademik başarı ve tutuma etkisi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Akgün, M. A. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının internete yönelik epistemolojik inançlarının araştırılması (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Aktaş, E. ve Uzuner Yurt, S. (2015). Türkçe eğitimi alanındaki makale özetlerine yönelik bir içerik analizi. Turkish Studies, 10(7), 73-96.
 • Altınpulluk, H. (2021). Video oyunların eğitim araştırmalarında kullanımı: Bir sistematik tarama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 185-212.
 • Altunbay, M. ve Bıçak, N. (2018). Türkçe eğitimi derslerinde “z kuşağı” bireylerine uygun teknoloji tabanlı uygulamaların kullanımı. ZfWT, 10(1), 127-142.
 • Arı, G., Yaşar, M. S. ve İstanbullu, E. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarıyla ilgili yayımlanan makalelerin incelenmesi (2014-2018). Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(2), 487-508.
 • Aşcı, A. U. (2019). Eğitsel dijital oyunların 6. Sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi akademik başarılarına etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(62), 932-941.
 • Aytaş, G. ve Özcan, Ş. (2019). Türkçe eğitimi konularını temel alan drama çalışmalarına yönelik bir inceleme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(1), 235-255.
 • Baki, Y. (2015). Dijital öykülerin altıncı sınıf öğrencilerinin yazma sürecine etkisi (Doktora tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Baki, Y. ve Feyzioğlu, N. (2017). Dijital öykülerin 6. sınıf öğrencilerinin öykü yazma becerilerine etkisi. International Online Journal of Educational Sciences, 9(3), 686-704.
 • Bal M. (2018). Türkçe dersinin 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi. e-Turkish Studies, 13, 49-64.
 • Bal M. (2018). Çok katmanlı okuryazarlık bağlamında oyunlaştırmanın Türkçe öğretim sürecine katkısı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(1), 183-201.
 • Bal M. (2018). Reading and writing experiences of middle school students in the digital age: wattpad sample. International Journal of Education and Literacy Studies, 6(2), 89-100.
 • Bal M. (2019). Use of digital games in writing education: an action research on gamification. Contemporary Educational Technology, 10(3), 246-271.
 • Bal M. ve Uslu E. (2018). Türkçe öğretim sürecinde dijital bölünme. Sakarya University Journal of Education, 8(1), 228-245.
 • Batıbay, E. F. (2019). Web 2.0 uygulamalarının Türkçe dersinde motivasyona ve başarıya etkisi: Kahoot örneği (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Batluralkız, Ç. (2018). Basılı ve dijital ortamlarda ortaokul öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin karşılaştırılması (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Benzer, A. (2017). Dijital çağda öğretim teknolojileri ile Türkçe eğitimi. Ankara: İdeaport Yayınları.
 • Benzer, A. (2018). Investigation of readiness levels of Turkish teacher candidates related to digital course material preparation training. 7th International Conference on “Innovations in Learning for the Future”: Digital Transformation in Education içinde (s. 9-19).
 • Boyacı, S. ve Demirkol, S. (2018). Türkçe eğitimi alanında yapılan doktora tezlerinin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(2), 512-531.
 • Bozkurt, B. Ü. ve Uzun, N. E. (2015). Türkçenin eğitimi-öğretimine ilişkin bir alanyazını değerlendirmesi: Uluslararası bilimsel toplantılarda eğilimler/yönelimler. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 1(2), 1-15.
 • Cayhan, C. (2017). Ortaokul öğrencilerinin wattpad uygulaması kullanımı ile okuma ve yazma özyeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Ceran, D., Aydın, M. ve Onarcıoğlu A. S. (2018). Okuma eğitimi üzerine yapılan tezlerde eğilimler: Bir içerik analizi çalışması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 2377-2392.
 • Çetin, D. (2013). Bilgisayar destekli prozodi eğitiminin vurgu, ton ve duyguyu algılama ve yansıtma becerilerine etkisi (Doktora tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Çıvğın, H. (2020). Eğitim fakültesi öğrencilerinin dijital okuma yeterliliklerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Çifci, M. ve Ünlü, S. (2020). Türkiye’de çevrimiçi okuma üzerine yapılan çalışmaların analizi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(4), 1368-1385.
 • Coşkun, E., Özçakmak, H. ve Balcı, A. (2012). Türkçe eğitiminde eğilimler 1981-2010 yılları arasında yapılan tezler üzerine bir meta-analiz çalışması. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayında sunulan bildiri, 204-212.
 • Dayan, G. ve Girmen, P. (2018). Türkçe eğitimi yazma sürecinde: Dijital öyküleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(3), 207-228.
 • Delen, A. (2021). Türkiye’de e-öğrenme ortamlarına ilişkin yapılan araştırmalardaki eğilimler: 2004-2020 dönemi tezlerin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Demirer, V. ve Baki Y. (2018). Türkçe öğretmeni adaylarının dijital öyküleme sürecine ilişkin görüşleri ve algıları. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(4), 718-747.
 • Doğan, Y. ve Özçakmak, H. (2014). Dinleme becerisinin eğitimi üzerine yapılan lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 90-99.
 • Dönmez, A. (2020). Fiil ve fiille bağlantılı konuların öğretiminde bilgisayarla desteklenmiş oyun tabanlı öğrenme uygulamalarının etkililiği (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Dönmez, B. ve Gündoğdu, K. (2016). 2000-2016 yılları arasında Türkçe öğretim programları alanında yayımlanan makale ve tezlerin analizi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(4), 2109-2125.
 • Duran, E. ve Ertan Özen, N. (2018). Türkçe derslerinde dijital okuryazarlık. Türkiye Eğitim Dergisi, 3(2), 31-46.
 • Durukan, E. (2011). İlköğretim 6. sınıfta bilgisayar destekli dilbilgisi öğretiminin başarı ve tutuma etkisi (Doktora tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Eroğlu, A. (2020). Ortaokul 7. sınıf Türkçe dersinde dijital hikâye anlatımının kullanılması (Doktora tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Eroğlu, A. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının dijital hikâyeye yönelik metaforik algıları. Rumeli Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (18), 49-60.
 • Eroğlu, A. (2015). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde kullanılan tablet bilgisayar ile yazı yazmaya yönelik hazırbulunuşlukları (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Ertan Özen, N. (2020). Dijital hikâye oluşturmanın ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerisine katkısı (Doktora tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Ertem, İ. S. (2016). Oyun temelli dijital ortamlar ve Türkçe öğretiminde kullanımına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10(20), 1-10.
 • Farıdah, I. vd. (2020). Effect digital learning on student motivation during covid-19. The 8th International Conference on Cyber and IT Service Management. October 23-24.
 • Fırat, M. (2009). Bireyselleştirilebilir bir e-öğrenme aracı olarak dijital konu haritaları. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 2(3), 27-32.
 • Geçgel, H. (2020). Türkçe eğitiminde dijital yetkinlik kavramının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 886-904.
 • Gülce Özkaya, P. (2017). Bilgi teknolojilerine dayalı hikâye anlatımıyla öbek-anlam ilişkisinin kavranması (Doktora Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Gündüz, N. (2019). Dijital öykü yazarlığının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Işıksalan, S. N. (2020). Türkçe öğretmen adaylarının dijital ortamlardan yararlanma durumlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Turkish Studies-Applied Sciences, 15(3), 401-415.
 • Kahraman, E. (2013). Türkçe öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime ve teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Karacaoğlu, H. (2018). Dijital hikayelerin Türkçe dersi değerler eğitimine yönelik etkisinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Karadağ, K. (2019). Öğretim teknolojilerinden storybird uygulamasının 5. sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerine ve yazmaya yönelik tutumlarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Karadüz, A. ve Baytak, A. (2010). Teknoloji destekli öğretimin Türkçe eğitimi bölümü öğrencileri tarafından nasıl algılandığının incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(20), 7-29.
 • Karagöz, B. ve Şeref, İ. (2020) Yazma becerisiyle ilgili makaleler üzerine bir inceleme: Web Of Science veri tabanında eğilimler. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(1), 67-86.
 • Karakuş Tayşi, E. (2019). Bilgisayar destekli materyal kullanımının öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarına etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(1), 256-272.
 • Karaosmanoğlu, P. (2019). Wattpad kitapları üzerine bir içerik çözümlemesi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kavan, N. (2020). Teknoloji destekli eğitimin özel eğitim öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerine etkisi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kaya, M. (2019). Ortaöğretim öğrencilerinin e-yazma alışkanlıklarının değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kayan, A. (2019). Ad ve adla bağlantılı konuların öğretiminde bilgisayar destekli eğitsel oyunların etkisi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kemiksiz, Ö. (2017). Dinleme becerisi üzerine yazılan makalelerin değerlendirilmesi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(1), 511-531.
 • Kırboğa, A. (2019). Bilgisayar destekli noktalama işaretleri materyallerinin ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin noktalama işaretleri kazanımlarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Korucu, A. T. ve Biçer, H. (2018). Mobil öğrenme: 2010-2017 çalışmalarına yönelik bir içerik analizi. Trakya Eğitim Dergisi, 9(1), 32-43.
 • Kurudayıoğlu M. ve Bal M. (2014). Ana dili eğitiminde dijital hikâye anlatımlarının kullanımı. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 74-95.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Soysal, T. (2020). 2018 Türkçe dersi öğretim programı’nın dijital yetkinlik bakımından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, 54, 184-199.
 • Luong, J. ve Arnold, R. (2020). Creating a digital learning community: Four key considerations for remote learning during a pandemic. An International Conference on Engineering, Technology and Education, 8(11), 1109-1118.
 • Maden, A. (2019). Ortaokul öğrencilerine yönelik elektronik görsel sözlük geliştirme tasarım tabanlı bir araştırma (5. sınıf örneği) (Doktora tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Martínez-Bravo, M.-C., Sádaba-Chalezquer, C. ve Serrano-Puche, J. (2020). Fifty years of digital literacy studies: A meta-research for interdisciplinary and conceptual convergence. Profesional de la información, 29(4).
 • MEB (2019). Türkçe öğretim programı. Ankara.
 • Mete, G. (2021). Turkish teachers’ views on educational digital games. International Online Journal of Educational Sciences, 13(2), 604-619.
 • Noguerón-Liu, S. ve Lammers, J. C. (2020). Literacy ınstruction and digital ınnovation: Trends and affordances for digital equity in classrooms. E. B. Moje; P. Afflerbach; P. Enciso; N. K. Lesaux (Ed), Handbook of Reading Research Volume V içinde. (s. 406-423). New York: Routledge.
 • Ovalı, T. (2011). İlköğretim sekizinci sınıf Türkçe dersinde bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin anlama becerisine etkisi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Önal, A. (2020). Çevrim içi iş birlikli öğrenme yönteminin ortaokul öğrencilerinin ikna edici yazma becerilerine ve yazma kaygılarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Öz, G. (2020). 1923-1928 yılları arasında yayımlanan dergilerde Türkçe eğitimi ile ilgili makalelerin incelenmesi (Doktora tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Özbal, A. (2017). Yazma becerisinin geliştirilmesinde web 2.0 araçlarının kullanılması (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Özbay, M. ve Özdemir, O. (2014). Türkçe öğretim programı için bir öneri: Dijital okuryazarlığa yönelik amaç ve kazanımlar. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 2(2), 31-40.
 • Özçakmak, H. (2017). Türkçe eğitimi lisansüstü araştırmalarında yeni yönelimler (2011-2015). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(3), 1607-1618.
 • Özdemir, O. (2017). Türkçe öğretiminde dijital teknolojilerin kullanımı ve bir web uygulaması örneği. e-Turkish Studies, 12(4), 427-444.
 • Özdemir, S. (2018). Okumaya ilişkin lisansüstü araştırmaların eğilimleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4), 1161-1178.
 • Özel, N. (2016). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkisiyle değişen bilgi kaynakları, hizmetleri ve öğrenme ortamları. Millî Eğitim, 45(209), 270-294.
 • Özerbaş, M. A. ve Öztürk, Y. (2017). Türkçe dersinde dijital hikâye kullanımının akademik başarı, motivasyon ve kalıcılık üzerinde etkisi. TÜBAV Bilim Dergisi, 10(2), 102-110.
 • Özipek, K. (2019). Padlet uygulamasının öğrencilerin akademik başarıları ile teknolojiye ve Türkçe dersine karşı tutumlarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Özkaya, P. G. (2020). Dijital öykülerin Türkçe dil becerilerinin gelişimine etkisi: Bir meta analiz çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(4), 1386-1405.
 • Özkoyuncu, Y. (2016). Ortaöğretim 10. sınıf öğrencilerinin fiil ve fiilimsler konusunu öğrenmede bilgisayar destekli öğretim yönteminin öğrenci başarısı ve kalıcılığına etkisi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Sevim, O. (2013). Sekizinci sınıf Türkçe dersi kişisel gelişim temasının öğretiiminde etkileşimli bilgisayar uygulamalarının etkileri (Doktora tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Soylu, S. (2020). Deyim öğretiminde kavram karikatürü kullanımının öğrencilerin akademik başvuru ve tutumlarına etkisi (Toondoo uygulaması örneği) (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Şahin, A., Çiftçi, B. ve Başbayrak, M. (2020). Teknoloji destekli Türkçe eğitimi tezlerinin eğilimleri. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(2), 98-114.
 • Şanal, A. (2016). Ders kitabı olarak z-kitap kullanımının okuduğunu anlamaya etkisi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Şener, F. (2019). Teknopedagojik eğitim kapsamında Türkçe öğretmenlerinin web 2.0 araçlarını kullanma durumları (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Şimşek, B. (2018). Çevrim içi oyunların Türkçenin söz varlığına etkisinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Talan, T. (2019). Dijital öyküleme yöntemi ile ilgili yapılan çalışmalara sistematik bir bakış. 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, 692-709.
 • Tayfa, H. (2018). Etkileşimli tahtanın Türkçe dersinde kullanımının ortaokul öğrencilerinin akademik başarı ve tutumlarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Tok, M. ve Potur, Ö. (2015). Yazma eğitimi alanında yapılan akademik çalışmaların eğilimleri (2010-2014 Yılları). Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(4), 1-25.
 • Trilling, B. ve Fadel, C. (2009). 21st century skills. Jossey-Bass A Wiley Imprint, 6(8), 1213-1228.
 • Turgut, G. ve Kışla, T. (2015). Bilgisayar destekli hikâye anlatımı yöntemi: Alanyazın araştırması. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 6(2). 97-121.
 • Tüfekçioğlu, B. (2013). Derlem tabanlı çevrim içi Türkçe öğrenci sözlüğü -Önadlar a madde başı- (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Türker, F. M. (2014). Web tabanlı uzaktan Türkçe öğretimi uygulamalarının yazılı anlatım dersinde başarı ve tutuma etkisi (Doktora tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Urfalı Dadandı, P. (2016). Türkçe öğretiminde elektronik ders kitabı kullanmanın başarı, özyeterlik inançları ve tutuma etkisi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Varışoğlu, B., Şahin, A. ve Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3). 1767-1781.
 • Yanbıyık, S. ve Yılmaz, F. (2016). Literatür temelli bir araştırma: Türkçe öğretiminin sorunları. Journal of Research in Educatıon and Society, 3(1). 60-75.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, Y., Üstündağ, M. T., Güneş, E. ve Çalışkan, G. (2017). Dijital hikayeleme yöntemi ile etkili Türkçe öğretimi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 254-275.
 • Yüksel, H. (2019). Türkçe dersinde kullanılan eğitsel dijital oyunların ders başarısı ve motivasyona etkisi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Yürektürk, F. N. (2019). Teknolojiye dayalı yürütülen Türkçe derslerinin öğretmen ve öğrenci görüşleri bağlamında değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • https://www.nisanyansozluk.com/?k=dijital (9.5.2021 tarihinde erişildi.)
 • https://www.merriam-webster.com/dictionary/digit (9.5.2021 tarihinde erişildi.)
 • http://lugatim.com/s/D%C4%B0J%C4%B0TAL (9.5.2021 tarihinde erişildi.)

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Makaleler
Authors

Furkan Kadir TOPÇU> (Primary Author)
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7198-5589
Türkiye

Publication Date October 29, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 9, Issue 4

Cite

APA Topçu, F. K. (2021). Türkçe Eğitimi Alanında Yapılmış Dijital Öğrenme Tezlerinin İncelenmesi . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 9 (4) , 1338-1359 . DOI: 10.16916/aded.982783