Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Teaching Literacy via Distance Education in the Pandemic Through the Eyes of Primary School Teachers

Year 2021, Volume 9, Issue 4, 1264 - 1284, 29.10.2021
https://doi.org/10.16916/aded.982002

Abstract

In this study, it is aimed to determine how first grade teachers taught how to read and write via distance education during the pandemic and what kind of issues they encountered in the distance education process. In the study, the case study method, which is one of the qualitative research methods, was adopted. Semi-structured interviews were conducted with 14 teachers, two from each region, and the collected data were analyzed by using the content analysis method. Accordingly, the problems related to electricity and internet infrastructure, excessive daily lesson hours in distance education, issues related to pronunciation and writing of some letters, unconscious behaviors of parents, issues caused by financial inadequacies of families, inadequacies in the content of the EBA platform, and the fact that teachers did not receive in-service training were the most frequently encountered problems expressed by the teachers. It has been found that while teaching how to read and write via distance education, the teachers continued to use the lesson plans and the materials that they used in the face-to-face education process, besides, they actively used videos and web-based platforms, they adopted a game-based education model, and they progressed with the support of the parents in the distance education process.

References

 • Adıyaman, Z. (2002). Uzaktan eğitim yoluyla yabancı dil öğretimi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 1(1), 92-97.
 • Akdemir, Ö. (2011). Yükseköğretimimizde uzaktan eğitim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2), 69-71.
 • Akyüz, Y. (1982). Türk eğitim tarihi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Alkan, C. (1987). Açıköğretim: Uzaktan eğitim sistemlerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 • Altınpulluk, H. (2021). Türkiye’deki öğretim üyelerinin Covid-19 küresel salgın sürecindeki uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(1), 53-89.
 • Altıparmak, M. (2011). E-öğrenme ve uzaktan eğitimde açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemleri. XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Kitabı içinde (ss. 319-327). Malatya.
 • Arat, T ve Bakan, Ö. (2014). Uzaktan eğitim ve uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14(12), 363-374.
 • Bakioğlu, B. ve Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109-129.
 • Balaman, F. ve Hanbay Tiryaki, S. (2021). Corona virüs (Covid-19) nedeniyle mecburi yürütülen uzaktan eğitim hakkında öğretmen görüşleri. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 10(1), 52-84.
 • Baran, A., & Sadık, O. (2021). Covid-19 sürecinde sınıf öğretmenlerinin acil uzaktan öğretim tecrübelerinin ve görüşlerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 813-854. https://doi.org/10.19171/uefad.882291
 • Bayburtlu, Y.S. (2020). Covid-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre Türkçe eğitimi. Turkish Studies, 15(4), 131-151.
 • Bilhan, S. (1991). Eğitim felsefesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yayınları.
 • Bozkurt, A. (2020a). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Bozkurt, A. (2020b). Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-23.
 • Bozkurt, A. ve Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to coronavirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), i-vi.
 • Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., Egorov, G. ve ark. (2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-126.
 • Canpolat, U. ve Yıldırım, Y. (2021). Ortaokul öğretmenlerinin COVID-19 salgın sürecinde uzaktan eğitim deneyimlerinin incelenmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(1), 74-109.
 • Chmiliar, I. (2010). Multiple-case designs. J. Mills, G. Eurepas & E. Wiebe (Eds.), Encyclopedia of case study research içinde (pp. 582-584). SAGE Publications.
 • Clark, J. T. (2020). Distance education. Ernesto Iadanza (Ed.), Clinical Engineering Handbook içinde (ss. 410-415). Italy: Academic Press.
 • Demir, E. (2014). Uzaktan eğitime genel bir bakış. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 39, 203-212.
 • Düzakın, E. ve Yalçınkaya, S. (2008). Web tabanlı uzaktan eğitim sistemi ve Çukurova Üniversitesi öğretim elemanlarının yatkınlıkları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 225-244.
 • Eken, Ö., Tosun, N. ve Tuzcu-Eken, D. (2020). Covid-19 salgını ile acil ve zorunlu uzaktan eğitime geçiş: Genel bir değerlendirme. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 113-128.
 • Ekici, G. (2003). Uzaktan eğitim ortamlarının seçiminde öğrencilerin öğrenme stillerinin önemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 48-55.
 • Erbaş, Y. H. (2021). Covid-19 salgını döneminde eğitim: İlkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 360-380.
 • Ergün, M. (2009). Eğitim felsefesi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Ertürk, S. (1984). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.
 • Gebhardt E., Thomson S., Ainley J., & Hillman K. (2019). Gender differences in computer and information literacy. New York, NY: Springer Nature.
 • Gökbulut, B. (2021). Uzaktan eğitim öğrencilerinin bakış açısıyla uzaktan eğitim ve mobil öğrenme. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 11(1), 160-177.
 • Göktaş, Y., Yıldırım, Z., ve Yıldırım, S. (2008). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim fakültelerindeki durumu: Dekanların görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33(149), 30-50.
 • Güneş, F. (2000). Okuma-yazma öğretimi ve beyin teknolojisi. Ankara: Ocak Yayınları.
 • Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T. & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. 30 Nisan 2021 tarihinde https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote teaching-and-online-learning adresinden erişilmiştir.
 • Holmberg, B. (1989). Theory and practice of distance education. New York, NY: Routledge.
 • İşman, A. (2011). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Kaçan, A ve Gelen, İ. (2020). Türkiye’deki uzaktan eğitim programlarına bir bakış. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(1), 1-21.
 • Karaca, İ., Karaca, N., Karamustafaoğlu, N., & Özcan, M. (2021). Öğretmenlerin uzaktan eğitimin yararına ilişkin algılarının incelenmesi. Humanistic Perspective, 3(1), 209-224.
 • Karakuş, N., Ucuzsatar, N., Karacaoğlu, M. Ö., Esendemir, N. ve Bayraktar, D. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri. Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 19, 220-241.
 • Karaman, M. ve Yurduseven, S. (2008). İlk okuma yazma programına ilişkin öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 115-129.
 • Karatepe, F., Küçükgençay, N. ve Peker, B. (2020). Öğretmen adayları senkron uzaktan eğitime nasıl bakıyor? Bir anket çalışması. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(53), 1262-1274.
 • Kavuk, E. ve Demirtaş, H. (2021). COVID-19 pandemisi sürecinde öğretmenlerin uzaktan eğitimde yaşadığı zorluklar. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(1), 55–73.
 • Kaya, Z. (1996). Uzaktan eğitimde ders kitapları. Ankara: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Matbaası.
 • Kırık, A. (2014). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu. Marmara İletişim Dergisi, 21, 73-94.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Moore, M. & Kearsley, G. (2005). Distance education: A system view. Belmont: Wadsworth.
 • Murphy, C. & Beggs, J. (2003). Primary pupils’ and teachers’ use of computers at home and school. British Journal of Educational Technology, 34(1), 79-83.
 • Newby, T.J., Stepich, D.A., Lehman, J.D. & Russell, J.D. (2006). Educational technology for teaching and learning. Pearson Merrill Prentice Hall.
 • Odabaş. H. (2003). İnternet tabanlı uzaktan eğitim ve bilgi ve belge yönetimi bölümleri. Türk Kütüphaneciliği, 17(1), 22-36.
 • Özbay, Ö. (2015) Dünyada ve Türkiye’de uzaktan eğitimin güncel durumu. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(5), 376-394.
 • Özer, S. ve Turan, E. Z. (2021). Öğretmen adaylarının Covid-19 nedeniyle sunulan uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies - Education, 16(2), 1049-1068.
 • Punch, K.F. (2014). Introduction to research methods in education. Los Angeles: Sage Publications.
 • Ruksasuk, N. (1999). Library and information science distance education in Thailand in the next decade. 6551 IFLA Counctt and General Conference içinde (p. 11). Scotland.
 • Simonso, M., Smaldino, S., Albright, M. & Zvacek, S. (2003). Teaching and learning at a distance: Foundations of distance education. Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 • Sirem, Ö. ve Baş, Ö. (2020). Okuma güçlüğü olan ilkokul öğrencilerinin Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim deneyimleri. Turkish Studies, 15(4), 993-1009.
 • Sönmez, V. (2017). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayınları.
 • TDK. (2021). Türkçe sözlük. 6 Mayıs 2021 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Thompson, A. D., Simonson, M. R. & Hargrave, C. P. (1996). Educational technology: A review of research. Washington, DC: Association for Educational Communications and Technology.
 • Traxler, J. (2018). Distance learning-predictions and possibilities. Education Sciences, 8(35), 1-13.
 • Uluğ, F. (1994). Uzaktan eğitim ortamları “Açıköğretim lisesi örneği”. Ankara: M.E.B. Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı.
 • UNESCO, (2020). Startling digital divides in distance learning emerge, 5 Mayıs 2021 tarihinde https://en.unesco.org/news/startling-digital-divides-distance-learning-emerge adresinden erişilmiştir.
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan eğitim. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Ünüvar, P. ve Çelik, K. (2001). İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme el kitabı- ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • WHO. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) pandemic, 01.05.2021 tarihinde https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 adresinden erişilmiştir.
 • Yalın, H. İ. (2009). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Yeleğen, M. (1997). İlk okuma yazma öğretimi. İstanbul: İz Yayın Dağıtım.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Sınıf Öğretmenlerinin Gözünden Küresel Salgın Sürecinde Uzaktan Eğitim Aracılığıyla İlk Okuma Yazma Öğretimi

Year 2021, Volume 9, Issue 4, 1264 - 1284, 29.10.2021
https://doi.org/10.16916/aded.982002

Abstract

Bu çalışmada, birinci sınıf öğretmenlerinin küresel salgın sürecinde uzaktan eğitim aracılığıyla ilk okuma yazma öğretimini nasıl gerçekleştirdiklerinin ve uzaktan eğitim sürecinde ne tür sorunlar yaşadıklarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni benimsenmiştir. Her bölgeden iki öğretmen olmak üzere 14 öğretmen ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş ve veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Analizler neticesinde, elektrik ve internet altyapısı ile ilgili sorunlar, uzaktan eğitimde günlük ders saatinin fazla olması, ilk okuma yazma öğretiminde seslerin çıkarılmasına ve yazımına ilişkin sorunlar, velilerin bilinçsiz davranışları, ailelerin maddi yetersizliklerinden kaynaklı sorunlar, EBA platformunun içeriğindeki yetersizlikler ve öğretmenlerin hizmet içi eğitim almamış olmaları en sık ifade edilen sorunlar olmuştur. Uzaktan eğitim aracılığıyla ilk okuma yazma öğretimi gerçekleştirirken öğretmenlerin yüz yüze eğitim sürecindeki ders planlarını ve materyallerini kullanmaya devam ettikleri, bunun yanında videoları ve web platformlarını aktif olarak kullandıkları, oyun temelli bir öğretim gerçekleştirdikleri ve uzaktan eğitim sürecinde velilerin desteğini alarak ilerledikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.

References

 • Adıyaman, Z. (2002). Uzaktan eğitim yoluyla yabancı dil öğretimi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 1(1), 92-97.
 • Akdemir, Ö. (2011). Yükseköğretimimizde uzaktan eğitim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2), 69-71.
 • Akyüz, Y. (1982). Türk eğitim tarihi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Alkan, C. (1987). Açıköğretim: Uzaktan eğitim sistemlerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 • Altınpulluk, H. (2021). Türkiye’deki öğretim üyelerinin Covid-19 küresel salgın sürecindeki uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(1), 53-89.
 • Altıparmak, M. (2011). E-öğrenme ve uzaktan eğitimde açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemleri. XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Kitabı içinde (ss. 319-327). Malatya.
 • Arat, T ve Bakan, Ö. (2014). Uzaktan eğitim ve uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14(12), 363-374.
 • Bakioğlu, B. ve Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109-129.
 • Balaman, F. ve Hanbay Tiryaki, S. (2021). Corona virüs (Covid-19) nedeniyle mecburi yürütülen uzaktan eğitim hakkında öğretmen görüşleri. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 10(1), 52-84.
 • Baran, A., & Sadık, O. (2021). Covid-19 sürecinde sınıf öğretmenlerinin acil uzaktan öğretim tecrübelerinin ve görüşlerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 813-854. https://doi.org/10.19171/uefad.882291
 • Bayburtlu, Y.S. (2020). Covid-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre Türkçe eğitimi. Turkish Studies, 15(4), 131-151.
 • Bilhan, S. (1991). Eğitim felsefesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yayınları.
 • Bozkurt, A. (2020a). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Bozkurt, A. (2020b). Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-23.
 • Bozkurt, A. ve Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to coronavirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), i-vi.
 • Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., Egorov, G. ve ark. (2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-126.
 • Canpolat, U. ve Yıldırım, Y. (2021). Ortaokul öğretmenlerinin COVID-19 salgın sürecinde uzaktan eğitim deneyimlerinin incelenmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(1), 74-109.
 • Chmiliar, I. (2010). Multiple-case designs. J. Mills, G. Eurepas & E. Wiebe (Eds.), Encyclopedia of case study research içinde (pp. 582-584). SAGE Publications.
 • Clark, J. T. (2020). Distance education. Ernesto Iadanza (Ed.), Clinical Engineering Handbook içinde (ss. 410-415). Italy: Academic Press.
 • Demir, E. (2014). Uzaktan eğitime genel bir bakış. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 39, 203-212.
 • Düzakın, E. ve Yalçınkaya, S. (2008). Web tabanlı uzaktan eğitim sistemi ve Çukurova Üniversitesi öğretim elemanlarının yatkınlıkları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 225-244.
 • Eken, Ö., Tosun, N. ve Tuzcu-Eken, D. (2020). Covid-19 salgını ile acil ve zorunlu uzaktan eğitime geçiş: Genel bir değerlendirme. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 113-128.
 • Ekici, G. (2003). Uzaktan eğitim ortamlarının seçiminde öğrencilerin öğrenme stillerinin önemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 48-55.
 • Erbaş, Y. H. (2021). Covid-19 salgını döneminde eğitim: İlkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 360-380.
 • Ergün, M. (2009). Eğitim felsefesi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Ertürk, S. (1984). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.
 • Gebhardt E., Thomson S., Ainley J., & Hillman K. (2019). Gender differences in computer and information literacy. New York, NY: Springer Nature.
 • Gökbulut, B. (2021). Uzaktan eğitim öğrencilerinin bakış açısıyla uzaktan eğitim ve mobil öğrenme. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 11(1), 160-177.
 • Göktaş, Y., Yıldırım, Z., ve Yıldırım, S. (2008). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim fakültelerindeki durumu: Dekanların görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33(149), 30-50.
 • Güneş, F. (2000). Okuma-yazma öğretimi ve beyin teknolojisi. Ankara: Ocak Yayınları.
 • Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T. & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. 30 Nisan 2021 tarihinde https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote teaching-and-online-learning adresinden erişilmiştir.
 • Holmberg, B. (1989). Theory and practice of distance education. New York, NY: Routledge.
 • İşman, A. (2011). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Kaçan, A ve Gelen, İ. (2020). Türkiye’deki uzaktan eğitim programlarına bir bakış. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(1), 1-21.
 • Karaca, İ., Karaca, N., Karamustafaoğlu, N., & Özcan, M. (2021). Öğretmenlerin uzaktan eğitimin yararına ilişkin algılarının incelenmesi. Humanistic Perspective, 3(1), 209-224.
 • Karakuş, N., Ucuzsatar, N., Karacaoğlu, M. Ö., Esendemir, N. ve Bayraktar, D. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri. Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 19, 220-241.
 • Karaman, M. ve Yurduseven, S. (2008). İlk okuma yazma programına ilişkin öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 115-129.
 • Karatepe, F., Küçükgençay, N. ve Peker, B. (2020). Öğretmen adayları senkron uzaktan eğitime nasıl bakıyor? Bir anket çalışması. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(53), 1262-1274.
 • Kavuk, E. ve Demirtaş, H. (2021). COVID-19 pandemisi sürecinde öğretmenlerin uzaktan eğitimde yaşadığı zorluklar. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(1), 55–73.
 • Kaya, Z. (1996). Uzaktan eğitimde ders kitapları. Ankara: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Matbaası.
 • Kırık, A. (2014). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu. Marmara İletişim Dergisi, 21, 73-94.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Moore, M. & Kearsley, G. (2005). Distance education: A system view. Belmont: Wadsworth.
 • Murphy, C. & Beggs, J. (2003). Primary pupils’ and teachers’ use of computers at home and school. British Journal of Educational Technology, 34(1), 79-83.
 • Newby, T.J., Stepich, D.A., Lehman, J.D. & Russell, J.D. (2006). Educational technology for teaching and learning. Pearson Merrill Prentice Hall.
 • Odabaş. H. (2003). İnternet tabanlı uzaktan eğitim ve bilgi ve belge yönetimi bölümleri. Türk Kütüphaneciliği, 17(1), 22-36.
 • Özbay, Ö. (2015) Dünyada ve Türkiye’de uzaktan eğitimin güncel durumu. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(5), 376-394.
 • Özer, S. ve Turan, E. Z. (2021). Öğretmen adaylarının Covid-19 nedeniyle sunulan uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies - Education, 16(2), 1049-1068.
 • Punch, K.F. (2014). Introduction to research methods in education. Los Angeles: Sage Publications.
 • Ruksasuk, N. (1999). Library and information science distance education in Thailand in the next decade. 6551 IFLA Counctt and General Conference içinde (p. 11). Scotland.
 • Simonso, M., Smaldino, S., Albright, M. & Zvacek, S. (2003). Teaching and learning at a distance: Foundations of distance education. Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 • Sirem, Ö. ve Baş, Ö. (2020). Okuma güçlüğü olan ilkokul öğrencilerinin Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim deneyimleri. Turkish Studies, 15(4), 993-1009.
 • Sönmez, V. (2017). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayınları.
 • TDK. (2021). Türkçe sözlük. 6 Mayıs 2021 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Thompson, A. D., Simonson, M. R. & Hargrave, C. P. (1996). Educational technology: A review of research. Washington, DC: Association for Educational Communications and Technology.
 • Traxler, J. (2018). Distance learning-predictions and possibilities. Education Sciences, 8(35), 1-13.
 • Uluğ, F. (1994). Uzaktan eğitim ortamları “Açıköğretim lisesi örneği”. Ankara: M.E.B. Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı.
 • UNESCO, (2020). Startling digital divides in distance learning emerge, 5 Mayıs 2021 tarihinde https://en.unesco.org/news/startling-digital-divides-distance-learning-emerge adresinden erişilmiştir.
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan eğitim. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Ünüvar, P. ve Çelik, K. (2001). İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme el kitabı- ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • WHO. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) pandemic, 01.05.2021 tarihinde https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 adresinden erişilmiştir.
 • Yalın, H. İ. (2009). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Yeleğen, M. (1997). İlk okuma yazma öğretimi. İstanbul: İz Yayın Dağıtım.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Tolga KARGIN> (Primary Author)
Uşak Üniversitesi
0000-0003-2380-2383
Türkiye


Arda KARATAŞ This is me
TC Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul
0000-0001-5171-1783
Türkiye

Publication Date October 29, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 9, Issue 4

Cite

APA Kargın, T. & Karataş, A. (2021). Sınıf Öğretmenlerinin Gözünden Küresel Salgın Sürecinde Uzaktan Eğitim Aracılığıyla İlk Okuma Yazma Öğretimi . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 9 (4) , 1264-1284 . DOI: 10.16916/aded.982002