Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Use of Word Recognition Inventory with Primary School First Class Syrian Refugee Children whose Mother Tongue is not Turkish

Year 2021, Volume: 9 Issue: 1, 59 - 75, 30.01.2021
https://doi.org/10.16916/aded.804297

Abstract

Refugee children starting the first grade of primary school try to learn to read and write in the same class with their peers who do not speak the same language. In the first grade, in order for reading to become meaningful, individual differences should be taken into account by teacher and should be directed to the reading texts according to the students' level of word recognition. For this reason, a measurement tool was developed under the name of the Word Recognition Inventory (WRI), which can be used by refugee children in the first grade of primary school, and determines the word recognition levels of students. World Recognition Inventory consists of a list of 40 words, each consisting of 20 words, prepared in non-italic letters, which are included in the textbooks of primary school first-year students and consist of words frequently used in their daily lives. 32 Syrian refugee primary school students who are studying at two public schools are selected by appropriate sampling method, constitute the study group of the study in which the Type 1 type of the design and development research model was used. As data collection tools; Word Recognition Inventory and Word Recognition Chart. As data collection tools; WRI and Word Recognition Chart were used. As a result of the research, it was concluded that the inventory increased students 'reading motivation, had a positive effect on students' word recognition levels, and provided continuity in refugee children when they were taught within a certain routine and order. 

References

 • Ağır, O. ve Sezik M. (2015). Suriye’den Türkiye’ye yaşanan göç dalgasından kaynaklanan güvenlik sorunları. Birey ve Toplum Bahar Dergisi, 5(9), 95-123.
 • Aköz, Y. ve Toptaş, B. (2009, Mayıs). İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde öğrendiği kelimelerin anlamlarının karşılığının zihinsel olarak kavrama düzeylerinin incelenmesi. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuş sözlü bildiri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir.
 • Akpınar, T. (2017). Türkiye’deki Suriyeli mülteci çocukların ve kadınların sosyal politika bağlamında yaşadıkları sorunlar. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 3(3), 22-29.
 • Avşar Tuncay, A. (2017). İlkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik bir kelime tanıma envanteri tasarım ve geliştirme çalışması. Yayımlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Avşar Tuncay, A. ve Dedeoğlu, H. (2020). Kelime tanıma envanteri tasarımı ve geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 198-218.
 • Bader, L. A., & Pearce, D. L. (2013). Bader reading and language inventory (7thed.). New Jersey: Pearson Education.
 • Baker, S. K., Simmons, D. C., & Kame’enui, E. J. (1995). Vocabulary instruction: Synthesis of the research (Technical Report No: 13). Eugene, OR: National Center to Improve the Tools of Education.
 • Batur, Z. (2006). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin Türkçe 6. ve 7. sınıf ders kitaplarından geçen bilinmeyen kelimeleri kazanım düzeyleri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cesur, O. (2005). (Kastamonu ilinde bir inceleme) Pansiyonlu ilköğretim okulu öğrencileri üzerinde kelime serveti araştırması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Çetinkaya, Ç. (2011). İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin kelime kullanım sıklıkları üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çıplak, M. (2005). Uşak merkez ilköğretim 5., 8. ve 11. sınıfların yazılı kelime hazinesinin belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Emin, M. N. (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi: Temel eğitim politikaları. İstanbul: Seta Yayınları.
 • Genç, B. (2010). Türkçe dersinde öğrenilen yeni sözcüklerin yazılı anlatımda kullanım durumu. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Güneş, F. (2013). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • HBOGM (2020). http://hbogm.meb.gov.tr/dosyalar/izlemedegerlendirmerapor/2019/mobile/index.html#p=140 adresinden 20. 07. 2020 tarihinde erişilmiştir.
 • İpekçi, A. (2005). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin kelime serveti üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Karadağ, Ö. (2013). Kelime öğretimi. İstanbul: Kriter Yayınevi.
 • Karahan, F. (2007). Language attitudes of Turkish students towards the English language and its use in Turkish context. Journal of Arts and Sciences, 7, 73-87.
 • Kılıç, S. (2014). İlkokul birinci sınıfa devam eden 60-66-72 aylık öğrencilerin dil becerilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Konur-Ergene, S. (2011). Orta öğretim 10. sınıf öğrencilerinin 9. sınıf Türk edebiyatı ve dil ve anlatım ders kitaplarındaki kelimeleri öğrenme düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Mutlu, N. (2016). Tasarım ve geliştirme araştırma modeli. M. Yaşar Özden ve L. Durdu (Yay. haz.). Eğitimde üretim tabanlı çalışmalar için nitel araştırma yöntemleri içinde (ss. 49-70). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Obalar, S. (2009). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma yazma becerileri ile sosyal duygusal uyum ve zekâ düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Ocak, S. (2007). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dil gelişim düzeyleri ile ilk okuma yazma başarısı arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özkan, E. (2012). İlköğretim 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında öğrencilere kazandırılması hedeflenen sözcüklerin öğretimi ve iç sözlük ilişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • Öztunç, S. (1994). Okuma kavramları testi’nin Türk çocuklarına uyarlanması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Richey, R. C., & Klein, J. D. (2008). Research on design and development. In J. M. Spector, M. D. Merrill, J. van Merrienboer and M. P. Driscoll (Eds.), Handbook of research for educational communications and technology (pp. 748–757). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Roe, B. D., & Burns, P. C. (2007). Informal reading inventory. Preprimer to twelfth grade (7th edition). Boston, New York: Houghton Mifflin Company.
 • Sağlam, H. İ. ve İlksen-Kanbur, N. (2017). Sınıf öğretmenlerinin mülteci öğrencilere yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 7(2), 310-323.
 • Santoro, L. E., Chard, D. J., Howad, L., & Baker, S. K. (2008). Making the very most of classroom read-alouds to promote comprehension and vocabulary. The Reading Teacher, 61, 396-408.
 • Seydi, A. R. (2014). Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 267-305.
 • Shanker, J. L., & Cockrum, W.A. (2014). Ekwall/Shanker reading inventory (6thed.). Boston, MA: Allyn & Bacon.
 • Short, J. E. (2013). How much media? 2013. Report on American consumers. Southern California: Amy Blumenthal, Assistant Director of Media Relations.
 • Silvaroli, N. J., & Wheelock, W. H. (2011). Classroom reading inventory (12thed.). Boston, MA: McGraw-Hill.
 • Sinclair, M. (2001). Education in emergencies. In J. Crisp, C. Talbot & D. B. Cipollone (Eds.), Learning for a future: Refugee education in developing countries. (pp. 1-83). Switzerland: UNHCR.
 • Stahl, S., & Nagy, W.E. (2006). Teaching word meanings. Mahwah, New Jersey: Erlbaum.
 • Temur, T. (2006). İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin yazı dilindeki kelime hazinelerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tuğluk, M. N. ve Avcı, Z. (2018). Türkiye’deki Suriyeli çocuklar ve eğitimleri. Z. Çetin (Ed.), Risk altındaki çocuklar ve eğitimleri içinde (ss. 149-163). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Walpole, S., & McKenna, M. C. (2006). The role of informal reading inventories in assessing word recognition. The Reading Teacher, 59(6), 592-594.
 • Woods, M. L., & Moe, A. J. (2011). Analytical reading inventory: Comprehensive standards- based assessment for all students including gifted and remedial (9thed.). Boston, MA: Pearson Education.
 • Yalçın, S. K. (2005). İlköğretim 1. ve 5. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki sözvarlığı unsurlarının eğitsel açıdan değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elâzığ.
 • Yazanoğlu, G. (2011). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinde kelime dağarcığı gelişiminin ilk okuma yazma başarısı ve sosyoekonomik düzey ile ilişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Yersüren, N. (2009). Türk dil bilgisinde kelime türleri (ad ve ad soylu kelimeler). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Ana Dili Türkçe Olmayan Mülteci Çocuklarda Kelime Tanıma Envanterinin Kullanımı

Year 2021, Volume: 9 Issue: 1, 59 - 75, 30.01.2021
https://doi.org/10.16916/aded.804297

Abstract

İlkokul birinci sınıfa başlayan mülteci çocuklar, aynı dili konuşmadığı akranlarıyla birlikte aynı sınıfta okuma-yazmayı öğrenmeye çalışmaktadır. Birinci sınıfta, okumanın anlamlı hâle gelmesi için sınıf öğretmeni tarafından bireysel farklılıkların dikkate alınıp öğrencilerin kelime tanıma düzeylerine göre okuma parçalarına yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu gerekçeyle ilkokul birinci sınıflarda mülteci çocukların da kullanabilecekleri, Kelime Tanıma Envanteri (KTE) adı altında öğrencilerin kelime tanıma düzeylerini belirleyen bir ölçme aracı geliştirilmiştir. KTE, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ders kitaplarında yer alan ve günlük yaşantılarında sık kullanılan kelimelerden oluşan, dik temel yazıyla hazırlanmış her biri 20 kelimeden oluşan 40 adet kelime listesinden meydana gelmektedir. Tasarım ve geliştirme araştırma modelinin Tip 1 türünün kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu; uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiş sosyoekonomik durumları farklı iki devlet okulunda öğrenim görmekte olan 32 Suriyeli mülteci ilkokul öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak; KTE ve Kelime Tanıma Çizelgesi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda envanterin; öğrencilerin okuma motivasyonunu arttırdığı, öğrencilerin kelime tanıma düzeyleri üzerinde olumlu yönde etkisinin olduğu, belirli bir rutin ve düzen çerçevesinde okutulduğunda mülteci çocuklarda da süreklilik sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Ağır, O. ve Sezik M. (2015). Suriye’den Türkiye’ye yaşanan göç dalgasından kaynaklanan güvenlik sorunları. Birey ve Toplum Bahar Dergisi, 5(9), 95-123.
 • Aköz, Y. ve Toptaş, B. (2009, Mayıs). İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde öğrendiği kelimelerin anlamlarının karşılığının zihinsel olarak kavrama düzeylerinin incelenmesi. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuş sözlü bildiri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir.
 • Akpınar, T. (2017). Türkiye’deki Suriyeli mülteci çocukların ve kadınların sosyal politika bağlamında yaşadıkları sorunlar. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 3(3), 22-29.
 • Avşar Tuncay, A. (2017). İlkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik bir kelime tanıma envanteri tasarım ve geliştirme çalışması. Yayımlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Avşar Tuncay, A. ve Dedeoğlu, H. (2020). Kelime tanıma envanteri tasarımı ve geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 198-218.
 • Bader, L. A., & Pearce, D. L. (2013). Bader reading and language inventory (7thed.). New Jersey: Pearson Education.
 • Baker, S. K., Simmons, D. C., & Kame’enui, E. J. (1995). Vocabulary instruction: Synthesis of the research (Technical Report No: 13). Eugene, OR: National Center to Improve the Tools of Education.
 • Batur, Z. (2006). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin Türkçe 6. ve 7. sınıf ders kitaplarından geçen bilinmeyen kelimeleri kazanım düzeyleri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cesur, O. (2005). (Kastamonu ilinde bir inceleme) Pansiyonlu ilköğretim okulu öğrencileri üzerinde kelime serveti araştırması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Çetinkaya, Ç. (2011). İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin kelime kullanım sıklıkları üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çıplak, M. (2005). Uşak merkez ilköğretim 5., 8. ve 11. sınıfların yazılı kelime hazinesinin belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Emin, M. N. (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi: Temel eğitim politikaları. İstanbul: Seta Yayınları.
 • Genç, B. (2010). Türkçe dersinde öğrenilen yeni sözcüklerin yazılı anlatımda kullanım durumu. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Güneş, F. (2013). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • HBOGM (2020). http://hbogm.meb.gov.tr/dosyalar/izlemedegerlendirmerapor/2019/mobile/index.html#p=140 adresinden 20. 07. 2020 tarihinde erişilmiştir.
 • İpekçi, A. (2005). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin kelime serveti üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Karadağ, Ö. (2013). Kelime öğretimi. İstanbul: Kriter Yayınevi.
 • Karahan, F. (2007). Language attitudes of Turkish students towards the English language and its use in Turkish context. Journal of Arts and Sciences, 7, 73-87.
 • Kılıç, S. (2014). İlkokul birinci sınıfa devam eden 60-66-72 aylık öğrencilerin dil becerilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Konur-Ergene, S. (2011). Orta öğretim 10. sınıf öğrencilerinin 9. sınıf Türk edebiyatı ve dil ve anlatım ders kitaplarındaki kelimeleri öğrenme düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Mutlu, N. (2016). Tasarım ve geliştirme araştırma modeli. M. Yaşar Özden ve L. Durdu (Yay. haz.). Eğitimde üretim tabanlı çalışmalar için nitel araştırma yöntemleri içinde (ss. 49-70). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Obalar, S. (2009). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma yazma becerileri ile sosyal duygusal uyum ve zekâ düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Ocak, S. (2007). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dil gelişim düzeyleri ile ilk okuma yazma başarısı arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özkan, E. (2012). İlköğretim 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında öğrencilere kazandırılması hedeflenen sözcüklerin öğretimi ve iç sözlük ilişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • Öztunç, S. (1994). Okuma kavramları testi’nin Türk çocuklarına uyarlanması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Richey, R. C., & Klein, J. D. (2008). Research on design and development. In J. M. Spector, M. D. Merrill, J. van Merrienboer and M. P. Driscoll (Eds.), Handbook of research for educational communications and technology (pp. 748–757). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Roe, B. D., & Burns, P. C. (2007). Informal reading inventory. Preprimer to twelfth grade (7th edition). Boston, New York: Houghton Mifflin Company.
 • Sağlam, H. İ. ve İlksen-Kanbur, N. (2017). Sınıf öğretmenlerinin mülteci öğrencilere yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 7(2), 310-323.
 • Santoro, L. E., Chard, D. J., Howad, L., & Baker, S. K. (2008). Making the very most of classroom read-alouds to promote comprehension and vocabulary. The Reading Teacher, 61, 396-408.
 • Seydi, A. R. (2014). Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 267-305.
 • Shanker, J. L., & Cockrum, W.A. (2014). Ekwall/Shanker reading inventory (6thed.). Boston, MA: Allyn & Bacon.
 • Short, J. E. (2013). How much media? 2013. Report on American consumers. Southern California: Amy Blumenthal, Assistant Director of Media Relations.
 • Silvaroli, N. J., & Wheelock, W. H. (2011). Classroom reading inventory (12thed.). Boston, MA: McGraw-Hill.
 • Sinclair, M. (2001). Education in emergencies. In J. Crisp, C. Talbot & D. B. Cipollone (Eds.), Learning for a future: Refugee education in developing countries. (pp. 1-83). Switzerland: UNHCR.
 • Stahl, S., & Nagy, W.E. (2006). Teaching word meanings. Mahwah, New Jersey: Erlbaum.
 • Temur, T. (2006). İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin yazı dilindeki kelime hazinelerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tuğluk, M. N. ve Avcı, Z. (2018). Türkiye’deki Suriyeli çocuklar ve eğitimleri. Z. Çetin (Ed.), Risk altındaki çocuklar ve eğitimleri içinde (ss. 149-163). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Walpole, S., & McKenna, M. C. (2006). The role of informal reading inventories in assessing word recognition. The Reading Teacher, 59(6), 592-594.
 • Woods, M. L., & Moe, A. J. (2011). Analytical reading inventory: Comprehensive standards- based assessment for all students including gifted and remedial (9thed.). Boston, MA: Pearson Education.
 • Yalçın, S. K. (2005). İlköğretim 1. ve 5. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki sözvarlığı unsurlarının eğitsel açıdan değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elâzığ.
 • Yazanoğlu, G. (2011). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinde kelime dağarcığı gelişiminin ilk okuma yazma başarısı ve sosyoekonomik düzey ile ilişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Yersüren, N. (2009). Türk dil bilgisinde kelime türleri (ad ve ad soylu kelimeler). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Makaleler
Authors

Ayşegül AVŞAR TUNCAY
Mersin Üniversitesi
0000-0002-0520-1747
Türkiye

Publication Date January 30, 2021
Published in Issue Year 2021Volume: 9 Issue: 1

Cite

APA
AVŞAR TUNCAY, A. (2021). Ana Dili Türkçe Olmayan Mülteci Çocuklarda Kelime Tanıma Envanterinin Kullanımı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(1), 59-75. https://doi.org/10.16916/aded.804297