Research Article
BibTex RIS Cite

Analysis of Studies on Use of Informatics - Technology in Turkish Education in Terms of Subject Area and Method

Year 2020, Volume: 8 Issue: 4, 1343 - 1367, 29.10.2020
https://doi.org/10.16916/aded.794087

Abstract

Turkish education processes are in the focus of attention of researchers because they directly affect individuals' understanding, expression skills, scientific thinking skills, etc. In general, these studies are aimed at how to make more effective use of Turkish education processes and the effectiveness of existing practices. In the development of the effectiveness of educational processes, the issue of using existing technological opportunities comes to the fore. In this study, research on the use of information and technology in Turkish education processes was examined. These researches are handled in the form of postgraduate thesis and articles. The research samples were analyzed in terms of subject areas and methods. The screening model was used in the study. Content analysis was used for document review and data evaluation. Theses and articles were evaluated separately in terms of the listed fields. In general, the research results are summarized in theses in terms of the subject area of multimedia-language skills interaction and the use of e-content in Turkish teaching processes for foreigners and the interaction of e-content-language skills, etc.; In the articles, it has been determined that the titles of e-content, use of technology and technology, computer-aided Turkish education have come to the fore in the processes of teaching Turkish to foreigners. In graduate dissertations, it was observed that the experimental pattern with pre test-final test control group and the screening models in articles were the most commonly used research models.

References

 • Akçay, A., Özcan, M. F. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar ve genel ağ terimlerinin Türkçe karşılıklarını bilme yeterlikleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi, 1(4), 151-161.
 • Akın, E. (2015). Türkçe öğretmenlerinin kaynaştırma öğrencilerinin eğitiminde çoklu ortam araçlarından faydalanmaya yönelik görüşlerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 384-393.
 • Aktay, S., Keskin, T. (2016). Eğitim bilişim ağı incelemesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırma Dergisi, 2(3), 27-44.
 • Arıcı, N., Karacı, A. (2013). Türkçe öğrenimi için web tabanlı zeki öğretim sistemi (Türkzös) ve değerlendirmesi. Electronic Turkish Studies, 8(8), 65-87.
 • Banguoğlu, T. (2015). Türkçenin grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Bayburtlu, Y. S. (2019). Sosyal ağlar-sanal eğitim ortamlarının Türkçe eğitimine ve öğrencilerin kelime hazinelerine katkılarına dair öğretmen görüşleri. Researcher: Social Science Studies, 7(4), 373-385.
 • Bayburtlu, Y.S. (2020). Covid-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre Türkçe eğitimi. Turkish Studies, 15(4), 131-151.
 • Becel, A. (2014). Yabancılara Türkçe öğretimi için geliştirilen müzikal beyin eğitmeni: Earworm (s). Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 99-106.
 • Büyükikiz, K. K. (2014). Yabancılara Türkçe öğretimi alanında hazırlanan lisansüstü tezler üzerine bir inceleme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 203-213.
 • Can, E., Topçuoğlu Ünal, F. (2018). Eğitim Bilişim Ağı kullanımının (EBA) ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarına etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi, 3(1), 61-68.
 • Candeğer, Ü., Mete, F., Büyükköse, Ş. (2017). Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı’nda bulunan kavram haritalarının incelenmesi. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 11-25.
 • Göçer, A. (2018). Metin işleme süreçli- mikro öğretim uygulama örnekli- Türkçe öğrenme ve öğretim yaklaşımları. Ankara: Pegem Akademi.
 • İskender, H. (2016). Eğitim Bilişim Ağı’nda bulunan 7. sınıf Türkçe dersi videolarının ilköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programıyla uyumu. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(24), 1043-1068.
 • İskender, M. E., Gücüyeter, B. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe yazma öğretiminde anlık mesajlaşma programlarının kullanımı: Whatsapp uygulaması örneği. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 14(2), 571-590.
 • Maden, A. (2019). Türkçe öğretmeni adaylarının mobil iletişim alışkanlıkları: Whatsapp örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(72), 1797-1811.
 • MEB. (2019). Türkçe dersi öğretim programı. MEB Yayınları.
 • Sever, S. (2011). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, A., Akçay, A. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarının incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 6(2), 909-918.
 • Özçakmak, H. (2017). Türkçe eğitimi lisansüstü araştırmalarında yeni yönelimler (2011-2015). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(3), 1607-1618.
 • TDK (2020). Bilişim. 20.08.2020 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ adresinden erişildi.
 • Timur, B., Yılmaz, Ş., İşseven, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemini kullanmalarına yönelik görüşleri. Asian Journal of Instruction, 5(1), 44-54.
 • Türkben, T. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında yapılan lisansüstü çalışmaların değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(4), 2464-2479.
 • Türker, M. S. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretenlerin eğitim teknolojisi standartları öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(3), 574-596.
 • Varışoğlu, B., Şahin, A., Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1767-1781.
 • Yaman, H. (2007). Türkçe öğretmeni adaylarının "öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme" dersi bağlamında Türkçe öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin yeterlilik ve algıları. Hayef Journal of Education, 4(1), 57-71.
 • Yaman, H., Demirtaş, T., Aydemir, Z. İ. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının dijital pedagojik yeterlilikleri. Electronic Turkish Studies, 8(8), 1407-1419.
 • Yavuz, S., Çoşkun, E. (2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 34, 276-286.
 • Yıldırım, A. Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Türkçe Eğitiminde Bilişim ve Teknoloji Kullanımına Yönelik Araştırmaların Konu Alanı ve Yöntem Yönünden Analizi

Year 2020, Volume: 8 Issue: 4, 1343 - 1367, 29.10.2020
https://doi.org/10.16916/aded.794087

Abstract

Türkçe eğitimi süreçleri bireylerin anlama, anlatma kabiliyetlerine; bilişsel düşünme becerilerine vb. doğrudan etkide bulunduğu için araştırmacıların ilgi odağında yer alır. Bu araştırmalar genel olarak Türkçe eğitimi süreçlerinden daha etkin bir biçimde nasıl faydalanılacağı ve mevcut uygulamaların etkililiği doğrultusundadır. Eğitim süreçlerinin etkinliğinin geliştirilmesinde mevcut teknolojik imkânlardan yararlanılması konusu ön plana çıkmaktadır. Bu araştırmada Türkçe eğitimi süreçlerinde bilişim ve teknoloji kullanımına yönelik araştırmalar incelenmiştir. Bu araştırmalar lisansüstü tez çalışmaları ve makaleler şeklinde ele alınmıştır. Ele alınan araştırma örnekleri konu alanları ve yöntemleri yönünden analiz edilmiştir. Araştırmada tarama modelinden yararlanılmıştır. Verilere ulaşmada doküman incelemesi, verilerin değerlendirilmesinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Tezler ve makaleler sıralanan alanlar açısından ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları özetlendiğinde tezlerde konu alanı yönünden “çoklu ortam-dil becerileri etkileşimi”, “yabancılara Türkçe öğretim süreçlerinde e-içerik kullanımı”, “e-içerik-dil becerilerinin etkileşimi” vb.; makalelerde ise “yabancılara Türkçe öğretim süreçlerinde e-içerik, teknoloji kullanımı” ve “teknoloji, bilgisayar destekli Türkçe eğitimi” başlıklarının ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Lisansüstü tezlerde ön test-son test kontrol gruplu deneysel desenin, makalelerde ise tarama modellerinin en çok kullanılan araştırma modelleri olduğu görülmüştür.

References

 • Akçay, A., Özcan, M. F. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar ve genel ağ terimlerinin Türkçe karşılıklarını bilme yeterlikleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi, 1(4), 151-161.
 • Akın, E. (2015). Türkçe öğretmenlerinin kaynaştırma öğrencilerinin eğitiminde çoklu ortam araçlarından faydalanmaya yönelik görüşlerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 384-393.
 • Aktay, S., Keskin, T. (2016). Eğitim bilişim ağı incelemesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırma Dergisi, 2(3), 27-44.
 • Arıcı, N., Karacı, A. (2013). Türkçe öğrenimi için web tabanlı zeki öğretim sistemi (Türkzös) ve değerlendirmesi. Electronic Turkish Studies, 8(8), 65-87.
 • Banguoğlu, T. (2015). Türkçenin grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Bayburtlu, Y. S. (2019). Sosyal ağlar-sanal eğitim ortamlarının Türkçe eğitimine ve öğrencilerin kelime hazinelerine katkılarına dair öğretmen görüşleri. Researcher: Social Science Studies, 7(4), 373-385.
 • Bayburtlu, Y.S. (2020). Covid-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre Türkçe eğitimi. Turkish Studies, 15(4), 131-151.
 • Becel, A. (2014). Yabancılara Türkçe öğretimi için geliştirilen müzikal beyin eğitmeni: Earworm (s). Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 99-106.
 • Büyükikiz, K. K. (2014). Yabancılara Türkçe öğretimi alanında hazırlanan lisansüstü tezler üzerine bir inceleme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 203-213.
 • Can, E., Topçuoğlu Ünal, F. (2018). Eğitim Bilişim Ağı kullanımının (EBA) ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarına etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi, 3(1), 61-68.
 • Candeğer, Ü., Mete, F., Büyükköse, Ş. (2017). Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı’nda bulunan kavram haritalarının incelenmesi. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 11-25.
 • Göçer, A. (2018). Metin işleme süreçli- mikro öğretim uygulama örnekli- Türkçe öğrenme ve öğretim yaklaşımları. Ankara: Pegem Akademi.
 • İskender, H. (2016). Eğitim Bilişim Ağı’nda bulunan 7. sınıf Türkçe dersi videolarının ilköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programıyla uyumu. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(24), 1043-1068.
 • İskender, M. E., Gücüyeter, B. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe yazma öğretiminde anlık mesajlaşma programlarının kullanımı: Whatsapp uygulaması örneği. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 14(2), 571-590.
 • Maden, A. (2019). Türkçe öğretmeni adaylarının mobil iletişim alışkanlıkları: Whatsapp örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(72), 1797-1811.
 • MEB. (2019). Türkçe dersi öğretim programı. MEB Yayınları.
 • Sever, S. (2011). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, A., Akçay, A. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarının incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 6(2), 909-918.
 • Özçakmak, H. (2017). Türkçe eğitimi lisansüstü araştırmalarında yeni yönelimler (2011-2015). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(3), 1607-1618.
 • TDK (2020). Bilişim. 20.08.2020 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ adresinden erişildi.
 • Timur, B., Yılmaz, Ş., İşseven, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemini kullanmalarına yönelik görüşleri. Asian Journal of Instruction, 5(1), 44-54.
 • Türkben, T. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında yapılan lisansüstü çalışmaların değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(4), 2464-2479.
 • Türker, M. S. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretenlerin eğitim teknolojisi standartları öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(3), 574-596.
 • Varışoğlu, B., Şahin, A., Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1767-1781.
 • Yaman, H. (2007). Türkçe öğretmeni adaylarının "öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme" dersi bağlamında Türkçe öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin yeterlilik ve algıları. Hayef Journal of Education, 4(1), 57-71.
 • Yaman, H., Demirtaş, T., Aydemir, Z. İ. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının dijital pedagojik yeterlilikleri. Electronic Turkish Studies, 8(8), 1407-1419.
 • Yavuz, S., Çoşkun, E. (2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 34, 276-286.
 • Yıldırım, A. Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
There are 28 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Makaleler
Authors

Metin Kuzhan 0000-0001-6420-8327

Mehmet Fidan 0000-0002-9347-2992

Publication Date October 29, 2020
Published in Issue Year 2020Volume: 8 Issue: 4

Cite

APA Kuzhan, M., & Fidan, M. (2020). Türkçe Eğitiminde Bilişim ve Teknoloji Kullanımına Yönelik Araştırmaların Konu Alanı ve Yöntem Yönünden Analizi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(4), 1343-1367. https://doi.org/10.16916/aded.794087