Research Article
BibTex RIS Cite

Elementary Prospective Teachers Views on the Use of Animation and Simulation in First Reading and Writing Teaching

Year 2020, Volume: 8 Issue: 4, 1133 - 1148, 29.10.2020
https://doi.org/10.16916/aded.756564

Abstract

The aim of this study is to examine the views of elementary prospective teachers about their experiences with the use of animation and simulation in first reading and writing teaching. Qualitative research model was used in the research. The participants of the study consisted of 24 prospective teachers studying in the department of classroom education. In the research, a questionnaire consisting of open-ended questions was used as a data collection tool. Content analysis, one of the qualitative data analyzes, was used in the analysis of the data. In the study, teacher prospective positively viewed the use of animation and simulation in teaching first reading and writing, the use of animation and simulation in teaching first reading and writing increased students 'academic achievement, provided permanent learning, increased motivation, facilitated their learning of letters, improved teachers' ability to use computers and digital technology, and the course was effective and efficient, and it contributes to having fun, it saves time, reduces discipline problems, and provides in-depth learning. As a result of the research, prospective teachers stated that they used animation and simulation in the phase of feeling and recognizing more sound based teaching. Preservice teachers stated that they encountered problems such as insufficient time in the use of animation and simulation in first reading and writing teaching, and difficulties in preparing animation and simulation. Suggestions have been developed for the problems faced by prospective teachers, which will attract the students' attention, simulation programs should be learned well, animation and simulations appropriate for student level should be prepared and used. 

References

 • Aladağ, U. (2012). İlkokuma yazma öğretiminde, bilgisayar destekli öğretim yöntemine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Ağrı ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Erzincan Üniversitesi, Erzincan.
 • Arıcı, E. & Dalkılıç, E. (2006). Animasyonların bilgisayar destekli öğretime katkısı: bir uygulama örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 421-430.
 • Bayram, Y. (2019). Simülasyon (benzetim) destekli 5e öğrenme döngüsü modelinin 7. sınıf öğrencilerinin elektrik konusunu anlamalarına ve elektrik konusuna yönelik ilgilerine etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın Üniversitesi, Bartın.
 • Beşkirli, M. (2011). Eğitimde bilgisayar destekli animasyon tasarımı ve gerçekleştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bilecik Üniversitesi, Bilecik.
 • Birgül, K. (2014). Sınıf öğretmenlerinin bilgisayar destekli ilkokuma yazma öğretimine ilişkin görüş ve tutumlarının belirlenmesine yönelik bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Ceylan, N. (2018). Bilgisayar animasyonları destekli 5e öğrenme modelinin “tepkimelerde hız ve denge” konusunda akademik başarı üzerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Chong, A., Sourin A., & Levinski, K. (2006). Grid-based computer animation rendering. in proceedings of the 4th international conference on computer graphics and interactive techniques in Australasia and Southeast Asia, pp. 39-47.
 • Cresswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry & research design choosing amang five appproaches. London: SAGE.
 • Danacı, F. (2018). Maddenin tanecikli yapısının animasyonla öğretiminin öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Funge, J. D. (1998). Making them behave cognitive models for computer animation. Ph.D. Thesis, University of Toronto, Graduate Department of Computer Science, Toronto, Canada.
 • Güçlü, İ. (2019). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Güler, A., Halıcıoğlu, M.B. & Taşğın, S. (2014). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Günüç, S. (2017). Eğitimde teknoloji entegrasyonun kuramsal temelleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gürbüz, S. & Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: Felsefe-yöntem-analiz. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Hammersley, M. & Traianou, A. (2012). Ethics in qualitative research: controversies and contexts. London: SAGE Pub.
 • İğdirsel, T. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre ilkokuma-yazma cd’ lerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Karaçöp, A. (2010). Öğrencilerin elektrokimya ve kimyasal bağlar ünitelerindeki konuları anlamalarına animasyon ve jigsaw tekniklerinin etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Karagöz, Y. (2018). SPSS ve AMOS uygulamalı: Nitel-nicel-karma bilimsel araştırma yöntemleri ve yayın etiği. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Klassen, K.J. & Willoughby, K.A. (2003). In-Class simulation games: assessing student learning. Journal of Information Technology Education, 2, 1-13.
 • Mayer, R.E. (2005). Cognitive theory of multimedia learning. In R.E. Mayer (Edt.) Cambridge handbook of multimedia leraning. New York: Cambridge University Press.
 • MEB. (2019). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Devlet Kitap Basımevi.
 • Patton, M.Q. (2005). Qualitative resarch. New York: John Wiley & Sons.
 • Sarıçayır, H. (2007). Kimya eğitiminde kimyasal tepkimelerde denge konusunun bilgisayar destekli ve laboratuar temelli öğretiminin öğrencilerin kimya başarılarına, hatırlama düzeylerine ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Shubik, M. (2009). It is not just a game! Simulation & Gaming, 40(5), 587-601.
 • Sığrı, Ü. (2019). Nitel araştırma yöntemleri. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Sönmez, V. & Alacapınar, F.G. (2018). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Telli, E. (2019). Eğitimde animasyon, simülasyon ve video kullanımı. Y.K. Türel (Edt.) Öğretim teknolojileri. Ankara: ASOS Yayınları.
 • West, R.E. & Graham, C.R. (2005). Five powerful ways technology can enhance teaching and learning in higher education. Educational Technology, 45(3), 20-27.
 • Xiao, L. (2013). Animation trends in education. International Journal of Information and Education Technology, 3(3), 286.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, S. (2009). İlkokuma yazma öğretiminde çoklu ortam uygulamalarının etkililiği. Yayınlamamış doktora tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Zapalska, A., Brozik, D. & Rudd, D. (2012). Development of active learning with simulations and games. US-China Education: David Publishing.

Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokuma Yazma Öğretiminde Animasyon ve Simülasyon Kullanımına Yönelik Deneyimleri ile İlgili Görüşleri

Year 2020, Volume: 8 Issue: 4, 1133 - 1148, 29.10.2020
https://doi.org/10.16916/aded.756564

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının ilkokuma yazma öğretiminde animasyon ve simülasyon kullanımı ile ilgili deneyimlerine yönelik görüşlerini incelemektir. Araştırmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını sınıf eğitimi ana bilim dalında, dördüncü sınıfta öğrenim görmekte olan 24 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde nitel veri analizlerinden biri olan içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının ilkokuma yazma öğretiminde animasyon ve simülasyon kullanımına olumlu baktıkları, ilkokuma yazma öğretiminde animasyon ve simülasyon kullanımının öğrencilerin akademik başarılarını arttırdığı, kalıcı öğrenmelerini sağladığını, motivasyonlarını arttırdığı, harfleri öğrenmelerini kolaylaştırdığı, öğretmenlerin bilgisayar kullanma ve dijital teknolojiyi kullanma becerilerini geliştirdiği, dersin etkili, verimli ve eğlenceli geçmesine katkı sağladığı, zamanın tasarruflu kullanıldığı, disiplin problemlerini azalttığı, derinlemesine öğrenmeyi sağladığı sonuçları elde edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adayları ses esaslı ilkokuma yazma öğretiminin daha çok sesi hissetme ve tanıma aşamasında animasyon ve simülasyon kullandıklarını belirtmişlerdir. Öğretmen adayları, ilkokuma ve yazma öğretiminde animasyon ve simülasyon kullanımında zamanın yetersiz olması, animasyon ve simülasyon hazırlanmasında güçlüklerin olması gibi sorunlarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. 

References

 • Aladağ, U. (2012). İlkokuma yazma öğretiminde, bilgisayar destekli öğretim yöntemine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Ağrı ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Erzincan Üniversitesi, Erzincan.
 • Arıcı, E. & Dalkılıç, E. (2006). Animasyonların bilgisayar destekli öğretime katkısı: bir uygulama örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 421-430.
 • Bayram, Y. (2019). Simülasyon (benzetim) destekli 5e öğrenme döngüsü modelinin 7. sınıf öğrencilerinin elektrik konusunu anlamalarına ve elektrik konusuna yönelik ilgilerine etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın Üniversitesi, Bartın.
 • Beşkirli, M. (2011). Eğitimde bilgisayar destekli animasyon tasarımı ve gerçekleştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bilecik Üniversitesi, Bilecik.
 • Birgül, K. (2014). Sınıf öğretmenlerinin bilgisayar destekli ilkokuma yazma öğretimine ilişkin görüş ve tutumlarının belirlenmesine yönelik bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Ceylan, N. (2018). Bilgisayar animasyonları destekli 5e öğrenme modelinin “tepkimelerde hız ve denge” konusunda akademik başarı üzerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Chong, A., Sourin A., & Levinski, K. (2006). Grid-based computer animation rendering. in proceedings of the 4th international conference on computer graphics and interactive techniques in Australasia and Southeast Asia, pp. 39-47.
 • Cresswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry & research design choosing amang five appproaches. London: SAGE.
 • Danacı, F. (2018). Maddenin tanecikli yapısının animasyonla öğretiminin öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Funge, J. D. (1998). Making them behave cognitive models for computer animation. Ph.D. Thesis, University of Toronto, Graduate Department of Computer Science, Toronto, Canada.
 • Güçlü, İ. (2019). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Güler, A., Halıcıoğlu, M.B. & Taşğın, S. (2014). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Günüç, S. (2017). Eğitimde teknoloji entegrasyonun kuramsal temelleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gürbüz, S. & Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: Felsefe-yöntem-analiz. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Hammersley, M. & Traianou, A. (2012). Ethics in qualitative research: controversies and contexts. London: SAGE Pub.
 • İğdirsel, T. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre ilkokuma-yazma cd’ lerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Karaçöp, A. (2010). Öğrencilerin elektrokimya ve kimyasal bağlar ünitelerindeki konuları anlamalarına animasyon ve jigsaw tekniklerinin etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Karagöz, Y. (2018). SPSS ve AMOS uygulamalı: Nitel-nicel-karma bilimsel araştırma yöntemleri ve yayın etiği. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Klassen, K.J. & Willoughby, K.A. (2003). In-Class simulation games: assessing student learning. Journal of Information Technology Education, 2, 1-13.
 • Mayer, R.E. (2005). Cognitive theory of multimedia learning. In R.E. Mayer (Edt.) Cambridge handbook of multimedia leraning. New York: Cambridge University Press.
 • MEB. (2019). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Devlet Kitap Basımevi.
 • Patton, M.Q. (2005). Qualitative resarch. New York: John Wiley & Sons.
 • Sarıçayır, H. (2007). Kimya eğitiminde kimyasal tepkimelerde denge konusunun bilgisayar destekli ve laboratuar temelli öğretiminin öğrencilerin kimya başarılarına, hatırlama düzeylerine ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Shubik, M. (2009). It is not just a game! Simulation & Gaming, 40(5), 587-601.
 • Sığrı, Ü. (2019). Nitel araştırma yöntemleri. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Sönmez, V. & Alacapınar, F.G. (2018). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Telli, E. (2019). Eğitimde animasyon, simülasyon ve video kullanımı. Y.K. Türel (Edt.) Öğretim teknolojileri. Ankara: ASOS Yayınları.
 • West, R.E. & Graham, C.R. (2005). Five powerful ways technology can enhance teaching and learning in higher education. Educational Technology, 45(3), 20-27.
 • Xiao, L. (2013). Animation trends in education. International Journal of Information and Education Technology, 3(3), 286.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, S. (2009). İlkokuma yazma öğretiminde çoklu ortam uygulamalarının etkililiği. Yayınlamamış doktora tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Zapalska, A., Brozik, D. & Rudd, D. (2012). Development of active learning with simulations and games. US-China Education: David Publishing.
There are 32 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Makaleler
Authors

Serkan Aslan 0000-0001-8515-4233

Publication Date October 29, 2020
Published in Issue Year 2020Volume: 8 Issue: 4

Cite

APA Aslan, S. (2020). Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokuma Yazma Öğretiminde Animasyon ve Simülasyon Kullanımına Yönelik Deneyimleri ile İlgili Görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(4), 1133-1148. https://doi.org/10.16916/aded.756564