Research Article
BibTex RIS Cite

Examining the Problems, Criticisms and Suggestions of Turkish Teachers on Social Media

Year 2020, Volume: 8 Issue: 4, 1115 - 1132, 29.10.2020
https://doi.org/10.16916/aded.753956

Abstract

Abstract
Social media is of great importance in terms of allowing people to share their feelings and thoughts for people with similar problems in the same profession. In this research, questions, suggestions and criticisms of the fields and professions of Turkish teachers were examined on Facebook. In this direction, present study aims to obtain data that provide information and justification for both ongoing and future new programs including undergraduate education. The study is designed as a case study. A facebook group of Turkish teacher and 8,372 posts between September 1, 2015 and August 31, 2018 were selected for the data. According to the results of the research, Turkish teachers consulted with each other mostly about "grammar and grammar teaching" (3560), "developing basic language skills" (2079), "in-school activities" (979), "vocabulary teaching" (632), "professional development" (452) exchanged information on "measurement and evaluation" (392), "course materials" (388), "projects" (250). As a result of the study, it was proposed to use the information obtained by regularly scanning teacher groups on social media, in the functional planning of pre-service and in-service training. The findings will also allow for a functional training program directly shaped by the opinions of the practitioners in the field.

References

 • Afşin, Z. (2019). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerine Yönelik Bir Facebook Grubunun ve Bu Gruba İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • Akyüz Aru, S. ve Ertem İ. S, (2014). Türkçe Ders Kitaplarında Kelime Hazinesini Geliştirmeye Yönelik Planlamanın İncelenmesi. Turkish Studies, 9(3), 675-694.
 • Alabdulkareem, S. A. (2015). Exploring The Use and The Impacts Of Social Media On Teaching and Learning Science in Saudi. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 182, 213-224.
 • Alyılmaz, C. (2010). Türkçe Öğretiminin Sorunları. Turkish Studies, 5(3), 728-749.
 • Arıcı, A. F. (2015). Türkçe Öğretmenleri / Öğretmen Adayları Ne Okumalı? -Bir “Okuma Listesi” Önerisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), 1-15.
 • Arkan, A. ve Yünter, S. (2018). Eğitim İçin Sosyal Ağlar. Seta Perspektif, 217, 1-6.
 • Arslan, A. (2013). Türkçe Öğretmenlerinin Proje ve Performans Ödevleri ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(6), 11-22.
 • Atasoy, F. O. (2010). Türkçede Noktalama İşaretleri İle İlgili Sorunlar. III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (16-18 Aralık 2010 İzmir).
 • Başer, A. (2014). Sosyal Medya Kullanıcılarının Kişilik Özellikleri, Kullanım ve Motivasyonlarının Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Genel Tutumları Üzerindeki Rolü: Facebook Üzerine Bir Uygulama. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Berne, J. I. ve Blachowicz, C. L. Z. (2008). What Reading Teachers Say About Vocabulary Instruction: Voices From The Classroom . The Reading Teacher İnternational Literacy Association, 62(4), 314-323.
 • Boyd, D. M. ve Ellison, N. B. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 210-230.
 • Bulut, M. (2014). Dil Bilgisi Öğretiminde Yaşanan Kavram Kargaşasının Türkçe Öğretimine Etkisi, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, 9(12), 43-55.
 • Coşkun, E., Gelen, İ. ve Kan, M. O. (2009). Türkçe Derslerindeki Performans Ödevleri Konusunda Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 22-55.
 • Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin Ölçme-Değerlendirme Uygulamaları ve Yeterlik Düzeyleri: İlk ve Ortaöğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 99-114.
 • Çarkıt, C. (2019). Ortaokul Okuma Becerileri Dersine Yönelik Öğretmenlerin Görüş ve Uygulamaları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 841-856.
 • Çevik, A. ve Güneş, F. (2017). Türkçe Ders Kitaplarındaki Etkinliklerin İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 272-286.
 • Çiçek, M. ve Alcellat, N. (2014). İlköğretim Türkçe Dersi Kitaplarındaki Türkçe Yanlışları ve Eksiklikler Üzerine Bir İnceleme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(4), 120-134.
 • Demir, C. (2018). Okullarımızda Yazım Eğitimi ve Sorunları Üzerine. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(3), 121-135.
 • Deniz, İ. D. (2016). Öğretmen Mesleki Gelişim Aracı Olarak Bir Facebook Grubunun İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Diker Coşkun, Y. (2013). Türkçe Ders Kitaplarının PISA Sınavı Okuma Ölçütleri Açısından İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 22-43.
 • Elbir, B. ve Bağcı, C. (2013). Değerler Eğitimi Üzerine Yapılmış Lisansüstü Düzeyindeki Çalışmaların Değerlendirilmesi. Turkish Studies, 8(1), 1321-1333.
 • Erdem, İ. (2007). İlköğretim II. Kademede Dil Bilgisi Öğretiminin Sorunları Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ergüney, T. (2019). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinden Oluşan Bir Facebook Zümre Grubu ile Öğretmenlere Sunulan Desteğin Matematiği Öğretme Bilgisi Bağlamında İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.
 • Esen, Y. D. Temel, F. ve Demir, E. (2017). Türkiye’deki Öğretmenlerin Karşılaştıkları Mesleki Sorunların İkili Karşılaştırma Yöntemi İle Ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi. 8(1), 47-62.
 • Geiger, T. ve Pivovarova, M. (2018). Çalışma koşullarının öğretmen tutmaya etkisi, Öğretmenler ve Öğretim, 24(6), 604-625.
 • Göçer, A. ve Arslan, S. (2019). Ortaokulda Gerçekleştirilen Dil Bilgisi Öğretimi Durumunun Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 297-326.
 • Gülbahar, Y. Kalelioğlu, F. ve Madran, R. O. (2010). Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı. XV. Türkiye'de İnternet Konferansı, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • Güleç, İ. ve Demirtaş, T. (2012). İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği. Sakarya University Journal of Education, 2(1), 74-91.
 • Güven, A. Z. (2011). İlköğretim II. Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 121-133.
 • Hooftman, W. E. Mars, G. M. J. Janssen, B., Vroomee, E. M. M. ve Bossche ve S. N. J. Van den (2015). Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2014. Methodologie en globale resultaten (National Working Conditions Survey 2014. Methodology and Overall Results).
 • Ingersoll, R. M. ve Strong, M. (2011). The İmpact of İnduction And Mentoring Programs For Beginning Teachers A Critical Review of The Research. Review of Educational Research, 81 (2), 201-233.
 • İskender, H. Yiğit, F. ve Bektaş, R. (2015). Türkçe Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine Yönelik Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(1), 305-327.
 • Karadağ Ö.ve Kurudayıoğlu, M. (2010). 2005 Türkçe Programına Göre Hazırlanmış İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının Kelime Hazinesi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27, 423-436.
 • Keray Dinçel, B. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Dersinde Yaşadıkları Dinleme Sorunları ve Sorunların Çözümüne Yönelik Beklentileri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(4), 2551-2571.
 • Kozikoğlu, İ., ve Senemoğlu, N. (2018). Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Güçlükler: Nitel Bir Çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(3), 341-371.
 • Long, J. S., McKenzie-Robblee, S., Schaefer, L., Steeves, P., Wnuk, S., Pinnegar ve Clandinin, D. J. (2012). Literature Review on İnduction and Mentoring Related to Early Career Teacher Attrition and Retention. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 20(1), 7-26.
 • Maltepe, S. (2009). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Çocuk Edebiyatı Ürünlerini Seçebilme Yeterlilikleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(21), 398-412.
 • Mayfıeld, A. (2008). What İs Social Media. E‐Book, Erişim Tarihi: 19.03.2020, What_İs_Social_Media_İcrossing _Ebook.Pdf.
 • Menteşe, M. (2013). Sosyal Medya Ortam ve Araçlarının Eğitimde Kullanımına İlişkin Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. Usa: Sage Publications.
 • Okuyucu, M.A. (2019). 4006-Tübitak Bilim Fuarına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. International Journal of Social Sciences and Education Research, 5(2), 202-218.
 • Önal, M. E. (2010). Türkçe Öğretmenlerinin İlköğretim II. Kademede Gerçekleştirilen Dil Bilgisi Öğretimi Hakkındaki Görüşleri (Kırıkkale İl Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Öztürk, M. F. ve Talas, M. (2015). Sosyal Medya ve Eğitim Etkileşimi. Journal of World of Turks, 7(1). 101-119.
 • Preeti, M. (2009). Use of Social Networking in A Linguistically and Culturally Rich India. The International Information, 41(3), 129-136.
 • Sarsar, F. Başbay M. ve Başbay, A. (2015). Öğrenme-Öğretme Sürecinde Sosyal Medya Kullanımı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 418-431.
 • Seferoğlu, S. S. (2001). Sınıf Öğretmenlerinin Kendi Meslekî Gelişimleriyle İlgili Görüşleri, Beklentileri ve Önerileri. Milli Eğitim, (149), 12-18.
 • Siddiqui, S. ve Singh, T. (2016). Social Media İts Impact With Positive and Negative Aspects. International Journal of Computer Applications Technology and Research, 5(2), 71-75.
 • Şengül, K. ve Alkaya, E. (2016). Türkçe Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlikleri: Bir Durum Belirleme Çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 49(2), 87-108.
 • Temizyürek, F. (2007). İlköğretim İkinci Kademede Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(2), 113-131.
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK). (2019). Öğretmenler İçin 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Kılavuzu. Ankara: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı.
 • Ünsal, F. (2019). Türkçe Derslerinde Rol Alma Modeli İle Hazırlanan Etkinliklerin Öğrencilerin Konuşma Tutum ve Kaygılarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Ünüvar, P. Çalışandemir, F. ve Tagay, Ö. (2018). Sosyal Medyada Mesleki Dayanışma: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Yardım Talepleri, International Journal of Eurasian Education and Culture, 4, 22-32.
 • Veenman, S. (1984). Perceived Problems of Beginning Teachers. Sage Journals. 54(2), 143-178.
 • Vural, Z. B. ve Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Yaşar Universtiy, 5(20), 3348-3382.
 • Whiting, A. ve Williams, D. (2013). Why People Use Social Media: A Uses and Gratifications Approach. Qualitavite Merket Research: An Internaitonal Journal, 16(4), 362-369.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek. H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Türkçe Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunların, Sorunlara Yönelik Eleştiri ve Önerilerin Sosyal Medya Üzerinden İncelenmesi

Year 2020, Volume: 8 Issue: 4, 1115 - 1132, 29.10.2020
https://doi.org/10.16916/aded.753956

Abstract

Sosyal medya, aynı meslekte benzer sorunları yaşayan insanlar için duygu ve düşüncelerini paylaşma imkânı tanıması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmada Facebook üzerinden Türkçe öğretmenlerinin alan ve mesleklerine ait soru, öneri ve eleştirileri incelenecektir. Bu doğrultuda hem mevcut durumu görme hem de lisans eğitimi dâhil olmak üzere devam eden veya geliştirilecek yeni programlara dair bilgi ve gerekçe sağlayacak bir veri elde etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın modeli durum çalışması olarak belirlenmiştir. Araştırma verileri için Türkçe öğretmenlerinden oluşan bir Facebook grubu seçilmiştir. 1 Eylül 2015 ile 31 Ağustos 2018 tarihleri arasındaki 8.372 gönderi araştırma inceleme nesnesini oluşturmuştur. Araştırma sonuçlarına göre Türkçe öğretmenleri “dil bilgisi ve dil bilgisi öğretimi” (3.560), “temel dil becerilerini geliştirme” (2.079), “okul içi etkinlikler” (979), “kelime öğretimi” (632), “mesleki gelişim” (452), “ölçme ve değerlendirme” (392), “ders materyalleri” (388) “projeler” (250) konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Araştırma sonucunda sosyal medya üzerinden öğretmen grupları düzenli taranarak elde edilen bilgilerin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerinin işlevsel olarak planlanmasında etkin kullanılması önerilmiştir. Bu veriler aynı zamanda doğrudan sahadaki uygulayıcıların düşünceleriyle şekillenen işlevsel bir eğitim programlamasına imkân sağlayacaktır.

References

 • Afşin, Z. (2019). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerine Yönelik Bir Facebook Grubunun ve Bu Gruba İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • Akyüz Aru, S. ve Ertem İ. S, (2014). Türkçe Ders Kitaplarında Kelime Hazinesini Geliştirmeye Yönelik Planlamanın İncelenmesi. Turkish Studies, 9(3), 675-694.
 • Alabdulkareem, S. A. (2015). Exploring The Use and The Impacts Of Social Media On Teaching and Learning Science in Saudi. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 182, 213-224.
 • Alyılmaz, C. (2010). Türkçe Öğretiminin Sorunları. Turkish Studies, 5(3), 728-749.
 • Arıcı, A. F. (2015). Türkçe Öğretmenleri / Öğretmen Adayları Ne Okumalı? -Bir “Okuma Listesi” Önerisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), 1-15.
 • Arkan, A. ve Yünter, S. (2018). Eğitim İçin Sosyal Ağlar. Seta Perspektif, 217, 1-6.
 • Arslan, A. (2013). Türkçe Öğretmenlerinin Proje ve Performans Ödevleri ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(6), 11-22.
 • Atasoy, F. O. (2010). Türkçede Noktalama İşaretleri İle İlgili Sorunlar. III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (16-18 Aralık 2010 İzmir).
 • Başer, A. (2014). Sosyal Medya Kullanıcılarının Kişilik Özellikleri, Kullanım ve Motivasyonlarının Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Genel Tutumları Üzerindeki Rolü: Facebook Üzerine Bir Uygulama. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Berne, J. I. ve Blachowicz, C. L. Z. (2008). What Reading Teachers Say About Vocabulary Instruction: Voices From The Classroom . The Reading Teacher İnternational Literacy Association, 62(4), 314-323.
 • Boyd, D. M. ve Ellison, N. B. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 210-230.
 • Bulut, M. (2014). Dil Bilgisi Öğretiminde Yaşanan Kavram Kargaşasının Türkçe Öğretimine Etkisi, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, 9(12), 43-55.
 • Coşkun, E., Gelen, İ. ve Kan, M. O. (2009). Türkçe Derslerindeki Performans Ödevleri Konusunda Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 22-55.
 • Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin Ölçme-Değerlendirme Uygulamaları ve Yeterlik Düzeyleri: İlk ve Ortaöğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 99-114.
 • Çarkıt, C. (2019). Ortaokul Okuma Becerileri Dersine Yönelik Öğretmenlerin Görüş ve Uygulamaları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 841-856.
 • Çevik, A. ve Güneş, F. (2017). Türkçe Ders Kitaplarındaki Etkinliklerin İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 272-286.
 • Çiçek, M. ve Alcellat, N. (2014). İlköğretim Türkçe Dersi Kitaplarındaki Türkçe Yanlışları ve Eksiklikler Üzerine Bir İnceleme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(4), 120-134.
 • Demir, C. (2018). Okullarımızda Yazım Eğitimi ve Sorunları Üzerine. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(3), 121-135.
 • Deniz, İ. D. (2016). Öğretmen Mesleki Gelişim Aracı Olarak Bir Facebook Grubunun İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Diker Coşkun, Y. (2013). Türkçe Ders Kitaplarının PISA Sınavı Okuma Ölçütleri Açısından İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 22-43.
 • Elbir, B. ve Bağcı, C. (2013). Değerler Eğitimi Üzerine Yapılmış Lisansüstü Düzeyindeki Çalışmaların Değerlendirilmesi. Turkish Studies, 8(1), 1321-1333.
 • Erdem, İ. (2007). İlköğretim II. Kademede Dil Bilgisi Öğretiminin Sorunları Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ergüney, T. (2019). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinden Oluşan Bir Facebook Zümre Grubu ile Öğretmenlere Sunulan Desteğin Matematiği Öğretme Bilgisi Bağlamında İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.
 • Esen, Y. D. Temel, F. ve Demir, E. (2017). Türkiye’deki Öğretmenlerin Karşılaştıkları Mesleki Sorunların İkili Karşılaştırma Yöntemi İle Ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi. 8(1), 47-62.
 • Geiger, T. ve Pivovarova, M. (2018). Çalışma koşullarının öğretmen tutmaya etkisi, Öğretmenler ve Öğretim, 24(6), 604-625.
 • Göçer, A. ve Arslan, S. (2019). Ortaokulda Gerçekleştirilen Dil Bilgisi Öğretimi Durumunun Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 297-326.
 • Gülbahar, Y. Kalelioğlu, F. ve Madran, R. O. (2010). Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı. XV. Türkiye'de İnternet Konferansı, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • Güleç, İ. ve Demirtaş, T. (2012). İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği. Sakarya University Journal of Education, 2(1), 74-91.
 • Güven, A. Z. (2011). İlköğretim II. Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 121-133.
 • Hooftman, W. E. Mars, G. M. J. Janssen, B., Vroomee, E. M. M. ve Bossche ve S. N. J. Van den (2015). Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2014. Methodologie en globale resultaten (National Working Conditions Survey 2014. Methodology and Overall Results).
 • Ingersoll, R. M. ve Strong, M. (2011). The İmpact of İnduction And Mentoring Programs For Beginning Teachers A Critical Review of The Research. Review of Educational Research, 81 (2), 201-233.
 • İskender, H. Yiğit, F. ve Bektaş, R. (2015). Türkçe Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine Yönelik Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(1), 305-327.
 • Karadağ Ö.ve Kurudayıoğlu, M. (2010). 2005 Türkçe Programına Göre Hazırlanmış İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının Kelime Hazinesi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27, 423-436.
 • Keray Dinçel, B. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Dersinde Yaşadıkları Dinleme Sorunları ve Sorunların Çözümüne Yönelik Beklentileri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(4), 2551-2571.
 • Kozikoğlu, İ., ve Senemoğlu, N. (2018). Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Güçlükler: Nitel Bir Çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(3), 341-371.
 • Long, J. S., McKenzie-Robblee, S., Schaefer, L., Steeves, P., Wnuk, S., Pinnegar ve Clandinin, D. J. (2012). Literature Review on İnduction and Mentoring Related to Early Career Teacher Attrition and Retention. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 20(1), 7-26.
 • Maltepe, S. (2009). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Çocuk Edebiyatı Ürünlerini Seçebilme Yeterlilikleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(21), 398-412.
 • Mayfıeld, A. (2008). What İs Social Media. E‐Book, Erişim Tarihi: 19.03.2020, What_İs_Social_Media_İcrossing _Ebook.Pdf.
 • Menteşe, M. (2013). Sosyal Medya Ortam ve Araçlarının Eğitimde Kullanımına İlişkin Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. Usa: Sage Publications.
 • Okuyucu, M.A. (2019). 4006-Tübitak Bilim Fuarına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. International Journal of Social Sciences and Education Research, 5(2), 202-218.
 • Önal, M. E. (2010). Türkçe Öğretmenlerinin İlköğretim II. Kademede Gerçekleştirilen Dil Bilgisi Öğretimi Hakkındaki Görüşleri (Kırıkkale İl Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Öztürk, M. F. ve Talas, M. (2015). Sosyal Medya ve Eğitim Etkileşimi. Journal of World of Turks, 7(1). 101-119.
 • Preeti, M. (2009). Use of Social Networking in A Linguistically and Culturally Rich India. The International Information, 41(3), 129-136.
 • Sarsar, F. Başbay M. ve Başbay, A. (2015). Öğrenme-Öğretme Sürecinde Sosyal Medya Kullanımı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 418-431.
 • Seferoğlu, S. S. (2001). Sınıf Öğretmenlerinin Kendi Meslekî Gelişimleriyle İlgili Görüşleri, Beklentileri ve Önerileri. Milli Eğitim, (149), 12-18.
 • Siddiqui, S. ve Singh, T. (2016). Social Media İts Impact With Positive and Negative Aspects. International Journal of Computer Applications Technology and Research, 5(2), 71-75.
 • Şengül, K. ve Alkaya, E. (2016). Türkçe Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlikleri: Bir Durum Belirleme Çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 49(2), 87-108.
 • Temizyürek, F. (2007). İlköğretim İkinci Kademede Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(2), 113-131.
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK). (2019). Öğretmenler İçin 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Kılavuzu. Ankara: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı.
 • Ünsal, F. (2019). Türkçe Derslerinde Rol Alma Modeli İle Hazırlanan Etkinliklerin Öğrencilerin Konuşma Tutum ve Kaygılarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Ünüvar, P. Çalışandemir, F. ve Tagay, Ö. (2018). Sosyal Medyada Mesleki Dayanışma: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Yardım Talepleri, International Journal of Eurasian Education and Culture, 4, 22-32.
 • Veenman, S. (1984). Perceived Problems of Beginning Teachers. Sage Journals. 54(2), 143-178.
 • Vural, Z. B. ve Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Yaşar Universtiy, 5(20), 3348-3382.
 • Whiting, A. ve Williams, D. (2013). Why People Use Social Media: A Uses and Gratifications Approach. Qualitavite Merket Research: An Internaitonal Journal, 16(4), 362-369.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek. H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
There are 56 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Makaleler
Authors

Ahmet Benzer 0000-0003-3579-3699

Kübra Saraçoğlu 0000-0002-0826-2131

Publication Date October 29, 2020
Published in Issue Year 2020Volume: 8 Issue: 4

Cite

APA Benzer, A., & Saraçoğlu, K. (2020). Türkçe Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunların, Sorunlara Yönelik Eleştiri ve Önerilerin Sosyal Medya Üzerinden İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(4), 1115-1132. https://doi.org/10.16916/aded.753956