Research Article
BibTex RIS Cite

The Opinions of Teachers Regarding the Usage of Interactive Whiteboard in Turkish Classes

Year 2020, Volume: 8 Issue: 3, 694 - 707, 22.07.2020
https://doi.org/10.16916/aded.679706

Abstract

In this study that aimed to determine the opinions of Turkish course teachers on the use of smart boards in Turkish classes, the phenomenological method, which is one of the qualitative research methods, was used. The study was carried out with 30 Turkish course teachers working in 15 different cities in 2019. The data were collected through a semi-structured interview form which was prepared by the researcher and given its final form in the light of the feedback received from field experts (3 Turkish language experts and 1 assessment and evaluation expert). The obtained data were coded and subjected to content analysis. The obtained data captured the teachers’ opinions on the effects of the use of smart boards on teachers’ and students’ performance, their effect on classroom management, their contribution to the Turkish course, their compatibility with the textbooks used, and the language skills for which they were used the most and those for which they were not used. The results showed that the use of smart boards improved the teachers’ and students’ performance, that they were compatible with the textbooks used, that their use contributed to the teaching of Turkish course, and that they were widely used in the teaching of all language skills.

References

 • Altun, T., Gülay, A. ve Siyambaş Mazlum, P. B. (2018). İlk defa etkileşimli tahta kullanan öğretmenlerin algılarının incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 634-654. doi:10.17240/aibuefd.2018..-431404
 • Ateş, M. (2010). Ortaöğretim coğrafya derslerinde akıllı tahta kullanımı. Marmara Coğrafya Dergisi, (22), 409-427.
 • Büyüköztürk, Ş.; Kılıç Çakmak, E.; Akgün, Ö. E.; Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri (24. bs.). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Cogill, J. (2002). How is the interactive whiteboard being used in the primary school and how does this affect teachers and teaching? 4 Aralık 2019 tarihinde http://www.juliecogill.com/IFS_Interactive_whiteboards_in_the_primary_school adresinden erişildi.
 • Çiçekli, E. (2014). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin FATİH projesi kapsamında akıllı tahta kullanımına yönelik görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çoklar, A. N. ve Tercan, İ. (2014). Akıllı tahta kullanan öğretmenlerin akıllı tahta kullanımına yönelik görüşleri. Elementary Education Online, 13(1), 48-61.
 • Demir, S. B. (2014). Tarih derslerinde akıllı tahta kullanım durumunun incelenmesi (Bir durum çalışması). Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (28), 15-38.
 • Dikmen, S. (2015). Akıllı tahtaların ders başarısına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Ekici, F. (2008). Akıllı tahta kullanımının ilköğretim öğrencilerinin matematik başarılarına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Karakuş, İ. ve Karakuş, S. (2017). Akıllı tahta kullanımına yönelik ortaöğretim öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. Turkish Journal of Educational Studies, 4(2), 1-37.
 • Keser, H. ve Çetinkaya, L. (2013). Öğretmen ve öğrencilerin etkileşimli tahta kullanımına yönelik yaşamış oldukları sorunlar ve çözüm önerileri. Turkish Studies, 8(6), 377-403.
 • Kuş, E. (2012). Nicel-nitel araştırma teknikleri (4. bs.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kutluca, T. ve Tum, A. (2018). Matematik öğretiminde akıllı tahtaların kullanımında karşılaşılan zorluklar. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(40), 183-207. doi:10.31795/baunsobed.492520
 • Levy, P. (2002). Interactive whiteboards in learning andteaching in two Sheffield schools: A development study. Sheffield: University of Sheffield.
 • Miles, M. B. ve Huberman, M. A. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage Publication.
 • Özkan, H. (2019). Etkileşimli tahtanın öğretimde kullanımının değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Pamuk, S. Çakır, R. Ergun, M. ve Ayas, C. (2013). Öğretmen ve öğrenci bakış açısıyla tablet pc ve etkileşimli tahta kullanımı: FATİH projesi değerlendirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1799-1822.
 • Polat, S. ve Özcan, A. (2014). Akıllı tahta kullanımıyla ilgili sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 439-455.
 • Sancak, E. (2017). Eğitimde akıllı tahta kullanımı üzerine derleme çalışması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi.
 • Sevim, O. ve Sayır, F. (2017). Türkçe derslerinde akıllı tahta ile yapılan konuşma becerisi etkinliklerinin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(8), 160-172.
 • Sünkür, M., Arabacı, İ. B. ve Şanlı, Ö. (2012). Akıllı tahta uygulamaları konusunda ilköğretim II. kademe öğrencilerinin görüşleri (Malatya ili örneği). Education Sciences, 7(1), 313-321.
 • Tate, L. (2002). Using the ınteractive whiteboard to ıncrease student retention, attention, participation, ınterest, and success in a required general education college course. Shepherd College, Shepherdstown, West Virginia.
 • Tayfa, H. (2018). Etkileşimli tahtanın Türkçe dersinde kullanımının ortaokul öğrencilerinin akademik başarı ve tutumlarına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tosuntaş, Ş. B. (2017). Öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımına etki eden faktörler ve öğretmen performansına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yalap, H. ve Yılmaz, A. (2017). Türkçe öğretmenlerinin akıllı tahta kavramına ilişkin metaforik algıları. Millî Kültür Araştırmaları Dergisi (MİKAD), 1(1), 13-24.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Türkçe Derslerinde Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri

Year 2020, Volume: 8 Issue: 3, 694 - 707, 22.07.2020
https://doi.org/10.16916/aded.679706

Abstract

Türkçe öğretmenlerinin, Türkçe derslerinde akıllı tahta kullanımına yönelik görüşlerini tespit etmek amacıyla hazırlanan bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim kullanılmıştır. Araştırma, 2019 yılında 15 farklı ilde görev yapan 30 Türkçe öğretmeniyle yürütülmüştür. Çalışmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan ve alanında uzman akademisyenlerden (3 Türkçe eğitimi uzmanı, 1 ölçme değerlendirme uzmanı) görüş alınarak son hâli verilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler üzerinden kodlamalar yapılmış ve veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Öğretmenlerden elde edilen verilerden hareketle; Türkçe derslerinde akıllı tahta kullanımının öğretmen ve öğrenci performansına etkisi, sınıf yönetimine etkisi, akıllı tahtaların Türkçe dersine katkısı, ders kitabı ile uyumu, en çok kullanıldığı beceri ve kullanılmadığı becerilere yönelik görüşler sunulmuştur. Çalışma sonucunda; akıllı tahta kullanımının öğretmen ve öğrencilerin performansını artırdığı, akıllı tahtaların ders kitabı ile uyumlu olduğu, akıllı tahta kullanımının Türkçe dersine katkı sağladığı ve tüm becerilerin öğretiminde akıllı tahtaların büyük oranda kullanıldığı ortaya çıkmıştır.

References

 • Altun, T., Gülay, A. ve Siyambaş Mazlum, P. B. (2018). İlk defa etkileşimli tahta kullanan öğretmenlerin algılarının incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 634-654. doi:10.17240/aibuefd.2018..-431404
 • Ateş, M. (2010). Ortaöğretim coğrafya derslerinde akıllı tahta kullanımı. Marmara Coğrafya Dergisi, (22), 409-427.
 • Büyüköztürk, Ş.; Kılıç Çakmak, E.; Akgün, Ö. E.; Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri (24. bs.). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Cogill, J. (2002). How is the interactive whiteboard being used in the primary school and how does this affect teachers and teaching? 4 Aralık 2019 tarihinde http://www.juliecogill.com/IFS_Interactive_whiteboards_in_the_primary_school adresinden erişildi.
 • Çiçekli, E. (2014). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin FATİH projesi kapsamında akıllı tahta kullanımına yönelik görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çoklar, A. N. ve Tercan, İ. (2014). Akıllı tahta kullanan öğretmenlerin akıllı tahta kullanımına yönelik görüşleri. Elementary Education Online, 13(1), 48-61.
 • Demir, S. B. (2014). Tarih derslerinde akıllı tahta kullanım durumunun incelenmesi (Bir durum çalışması). Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (28), 15-38.
 • Dikmen, S. (2015). Akıllı tahtaların ders başarısına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Ekici, F. (2008). Akıllı tahta kullanımının ilköğretim öğrencilerinin matematik başarılarına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Karakuş, İ. ve Karakuş, S. (2017). Akıllı tahta kullanımına yönelik ortaöğretim öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. Turkish Journal of Educational Studies, 4(2), 1-37.
 • Keser, H. ve Çetinkaya, L. (2013). Öğretmen ve öğrencilerin etkileşimli tahta kullanımına yönelik yaşamış oldukları sorunlar ve çözüm önerileri. Turkish Studies, 8(6), 377-403.
 • Kuş, E. (2012). Nicel-nitel araştırma teknikleri (4. bs.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kutluca, T. ve Tum, A. (2018). Matematik öğretiminde akıllı tahtaların kullanımında karşılaşılan zorluklar. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(40), 183-207. doi:10.31795/baunsobed.492520
 • Levy, P. (2002). Interactive whiteboards in learning andteaching in two Sheffield schools: A development study. Sheffield: University of Sheffield.
 • Miles, M. B. ve Huberman, M. A. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage Publication.
 • Özkan, H. (2019). Etkileşimli tahtanın öğretimde kullanımının değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Pamuk, S. Çakır, R. Ergun, M. ve Ayas, C. (2013). Öğretmen ve öğrenci bakış açısıyla tablet pc ve etkileşimli tahta kullanımı: FATİH projesi değerlendirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1799-1822.
 • Polat, S. ve Özcan, A. (2014). Akıllı tahta kullanımıyla ilgili sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 439-455.
 • Sancak, E. (2017). Eğitimde akıllı tahta kullanımı üzerine derleme çalışması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi.
 • Sevim, O. ve Sayır, F. (2017). Türkçe derslerinde akıllı tahta ile yapılan konuşma becerisi etkinliklerinin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(8), 160-172.
 • Sünkür, M., Arabacı, İ. B. ve Şanlı, Ö. (2012). Akıllı tahta uygulamaları konusunda ilköğretim II. kademe öğrencilerinin görüşleri (Malatya ili örneği). Education Sciences, 7(1), 313-321.
 • Tate, L. (2002). Using the ınteractive whiteboard to ıncrease student retention, attention, participation, ınterest, and success in a required general education college course. Shepherd College, Shepherdstown, West Virginia.
 • Tayfa, H. (2018). Etkileşimli tahtanın Türkçe dersinde kullanımının ortaokul öğrencilerinin akademik başarı ve tutumlarına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tosuntaş, Ş. B. (2017). Öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımına etki eden faktörler ve öğretmen performansına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yalap, H. ve Yılmaz, A. (2017). Türkçe öğretmenlerinin akıllı tahta kavramına ilişkin metaforik algıları. Millî Kültür Araştırmaları Dergisi (MİKAD), 1(1), 13-24.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
There are 26 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Makaleler
Authors

Yakup Alan 0000-0002-9888-1357

Publication Date July 22, 2020
Published in Issue Year 2020Volume: 8 Issue: 3

Cite

APA Alan, Y. (2020). Türkçe Derslerinde Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 694-707. https://doi.org/10.16916/aded.679706