Research Article
BibTex RIS Cite

Drama Yönteminin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Masal Yazma Becerilerine Etkisi

Year 2019, Volume: 7 Issue: 2, 337 - 352, 30.04.2019
https://doi.org/10.16916/aded.519127

Abstract

Bu araştırmanın amacı
sınıf öğretmeni adaylarının oluşturmacı yazma ve drama ile hikâye oluşturma
yöntemi kullanılarak yazdıkları masalları değerlendirmektir. Araştırma nicel
araştırma desenlerinden tek gruplu yarı deneysel desen olarak tasarlanmıştır.
Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örneklem
yöntemiyle belirlenmiş, bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 68 sınıf
öğretmeni adayından oluşmaktadır. Uygulama süreci 3 aşamada
gerçekleştirilmiştir. Her aşamanın başlangıcında ısınma çalışmalarına yer
verilip ilk aşamada masalın genel özellikleri ve eğitimdeki kullanım yerlerine
değinilmiş, ikinci aşamada farklı yazarlar tarafından oluşturulmuş masallar örnek
olarak incelenmiş, aynı masalın farklı bakış açılarıyla nasıl ele alındığı
hakkında konuşulup katılımcı görüşleri alınarak oturum sonlandırılmıştır. Son
aşamada drama çalışmaları ile masal çalışmaları birlikte ele alınmış ve sınıf
öğretmeni adaylarından özgün masallar yazmaları istenmiştir. Araştırmanın
verileri katılımcıların kendi yazdıkları masallardan oluşmaktadır. Veriler 9
kategoriden oluşan değerlendirme formu yardımıyla analiz edilmiştir. Sonuç
olarak sınıf öğretmeni adaylarının masal hakkında teorik olarak bilgi sahibi
olsalar da uygulama aşamasında yazdıkları masalların yeterli özgünlüğe
ulaşamadığı görülmüştür.

References

 • Ak, E. (2011). Yaratıcı yazma tekniklerinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki yazılı anlatım becerileri üzerindeki etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Akkaya, N. (2014). Elementery teachers "Views on the creative eriting process: An Evaluation. Educational Sciences: Theory and Practice.
 • Altunkayak, M. (2012). İlköğretim 1. kademe Türkçe ders kitaplarında yer alan masal metinlerinin Türkçe dersinin amaçları doğrultusunda kullanımına göre öğretmen görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Ataman, M. (2006). Yaratıcı drama sürecinde yaratıcı yazma. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1), 76-87.
 • Bakken, J., & Whedon, C. (2002). Teaching Text Structure to Improve Reading Comprehension. Intervention In School and Clinic, 37(4), 229-233.
 • Barbot, B., Tan, M., Randi, J., Donato, G., & Grigorenko, E. (2012). Essential Skills for Creative Writing: Integrating Multiple Domain-Specific Perspectives. Thinking Skills and Creativity, 7(3), 209-223.
 • Başaran, M. (2003). İlköğretim 4. ve 5. sınıflarda öğretmenlerin Türkçe derslerinde öğretim materyalleri kullanma durumları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bayraktar, A., & Okvuran, A. (2012). Improving Student's Writing Through Creative Drama. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 51, 662-665.
 • Benson, T. (2008). Dramatic play: bring it back. Texas Child Care, 32(2), 24-31.
 • Bertiz, H. (2005). Fen bilgisi öğretmen adaylarının yaratıcı dramaya yönelik tutumları ve öyküleme çalışmalarına ilişkin görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Beydemir, A. (2010). İlköğretim 5. Sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya yönelik tutumlara, yaratıcı yazma ve yazma erişisine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Calp, M. (2013). Serbest ve yaratıcı yazma tekniğine göre oluşturulan kompozisyonların yazılı anlatımın niteliği ve puanlama tekniği açısından karşılaştırılması. Turkish Studies, 8(9), 879-898.
 • Cengiz, Ş., & Duran, E. (2017). Okul öncesi dönemine ait hikaye ve masallardaki değerlerin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 42(191), 205-233.
 • Chalmers, D. (2007). Drama 3-5: A practical guide to teaching drama to children in the foundation stage. New York: Taylor & Francis Group.
 • Chenfeld, M. B. (1978). Teaching Language Arts Creatively. Inc: Harcourt Brace Jovanovich.
 • Cheung, W., Tse, S., & Tsans, H. (2011). Teaching Creative Writing Skills to Primary School Children in Hong Kong: Discordance Between the Views and Practices of Language Teachers. Creative Education Foundation.
 • Cook, T.D. & Campbell, D.T. (1979). Quasi-experimentation: Design and analysis issues for field settings. Chicago: Rand McNally.
 • Creswell, J. W., ve Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research (2.bs.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Çılgın, A. S. (2007). Çocuk Edebiyatı. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Dayton, T. (1990). Drama games: Techniques for self-development. Deerfield Beach, Florida: Health Communications.
 • Dedeoğlu Orhun, B. (2014). Estetik kavramı çerçevesinde çocuk edebiyatı. Türk Dili.
 • Duran, S. (2010). Yaratıcı yazma yaklaşımının yazılı anlatım becerisinin gelişimine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi , Edirne.
 • Ginsburg, K. R. (2007). The importance of play in promoting healthy child development and. MD Pediatrics, 119(1), 182-191.
 • Glesne, C. (2015). Becoming Qualitative Researchers: An Introduction. Boston: Pearson Education.
 • Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde çok uyaranlı bir öğrenme ortamı oluşturmak için seçkin edebi ürünlerden yararlanma. TÜBAR(27), 341-369.
 • Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde yazma eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi.
 • Güleryüz, H. (2006). Yaratıcı Çocuk Edebiyatı. Ankara: Pegem Yayınları.
 • İnce, V. M. (2006). İlköğretim 3,4,5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • İşnas, S. (2011). Masal türünün çocuktaki kavram gelişimine etkisi üzerine bir araştırma (Cahit Zarifoğlu örneği). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Kapar Kuvanç, E. (2008). Yaratıcı yazma tekniklerinin öğrencilerin Türkçe dersine ,ilişkin tutumlarına ve Türke dersindeki başarılarına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Kara, Ö. T. (2010). Dramayla öykü oluşturma yönteminin ilköğretim ikinci kademe Türkçe öğretimine etkisi. ( Yayınlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kara, Ö. T. (2011). Dramayla öykü oluşturma yönteminin Türkçe dersi ikinci kademe öğrencilerinin tutumlarına etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 8(16), 239-253.
 • Karakuş Aktan, E. N. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin yaratıcı yazma becerileri üzerine bir araştırma. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 702-732.
 • Karatay, H. (2004). İlköğretim II. kademe Türkçe ders kitaplarının ortak kelime kazandırma yönünden değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Karatay, H. (2007). Dil edinimi ve değer öğretimi sürecinde masalın önemi ve işlevi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(3), 463-475.
 • Karateke, E. (2006). Yaratıcı dramanın ilköğretim II. kademede 6. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerine olan etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Köse, A. (2004). Muş ili malazgirt ilçesi'nde anlatılan masalların çocuk eğitimine katkısı. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muş.
 • Küçük, S. (2007). Yazılı Anlatım ve Yaratıcılık. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları.
 • Lindsey, E. W., & Colwell, M. J. (2003). Preschoolers’ emotional competence: Links to pretend and. Child Study Journal, 33(1), 39-52.
 • Maltepe, S. (2006). Yaratıcı yazma yaklaşımı açısından Türkçe derslerindeki yazma süreçlerinin ve ürünlerinin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Nasir, L., Naqvi, S., & Bhamani, S. (2013). Enhancing Students' Creative Writing Skills: An Action Research Project. Acta Didactica Napocensia, 6(2).
 • Oğuz, S. G. (2017). Masalların birleştirilme yoluyla ortaokul öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Oral, G. (2003). Yine Yazı Yazıyoruz. Ankara: Pegem Akademi.
 • Özkan, P. (2014). Hatay (Antakya) masallarının çocuk eğitimi açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Öztürk, E. (2006). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerinin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Propp, V. (2001). Masalın Biçimbilimi. (M. Rıfat, & S. Rıfat, Çev.) İstanbul: Om Yayınları.
 • Root, J. R., & Steinberg, M. (1996). Those who do, can. Teachears writing, writte teaching. Illinois: National Council of English Teachers of English.
 • Susar Kırmızı, F. (2008). Türkçe dersinde yaratıcı drama yönteminin yaratıcı yazma başarısına etkisi ve anlatım ürünlerinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(özel sayı), 251-257.
 • Susar Kırmızı, F. (2009). Türkçe dersinde yaratıcı drama yöntemine dayalı yaratıcı yazma çalışmalarının yazmaya yönelik tutuma etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi.
 • Susar Kırmızı, F. (2015). Yaratıcı drama ve yaratıcı yazma uygulamalarının yaratıcı yazma başarısına etkisi. Eğitim ve Bilim, 40(181), 93-115.
 • Şahin, M. (2011). Masalların çocuk gelişiminine etkileriinin öğretmen görüşleri açısından incelenmesi. Millî Folklor(89), 208-219.
 • Tanrıkulu, F., & Yoğurtçu, M. (2018). Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde masalları drama yöntemiyle işlemenin Türkçe dersine etkisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(4), 2572-2590.
 • Temizkan, M. (2010). Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştrilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi (TÜBAR),Türkçe Öğretimi Özel Sayısı, 15(27), 621-643.
 • Temizkan, M. (2011). The effect of creative writing activities on the story writing Skill. Educational Sciences: Theory & Practice.
 • Terzioğlu Ünveren, I. (2018). Yazma becerisi etkinliklerinde algısal öğrenme ve drama ilişkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(3), 652-669.
 • Türkel, A. (2013). Yaratıcı dramanın yaratıcı yazma başarısına ve yazmaya karşı tutuma etkisi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi(36), 1-11.
 • Uzun, R. (2009). Konya ili seydişehir ilçesi ve çevresinde anlatılan masalların çocuk eğitimine katkısı. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Yalçın, A., & Aytaş, G. (2008). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınevi.
 • Yaldız, H. (2006). Masalların çocuk eğitimi açısından incelenmesi ( Sarayönü örneği). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Yamaç, A. (2015). İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin yazma becerilerinin gelişiminde dijital hikayelerin etkisi. ( Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yardımcı, M. (2004). Türk Halk Edebiyatında Nesir. Ankara: Ürün Yayınları.
 • Yılmaz, A. (2012). Çocuk eğitiminde masalın yeri (Binbir gece masalları örneği). SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi(25), 299-306.
 • Zipes, J. (2004). Speaking out. Storytelling and creative drama for children. Rutledge New York- London: Master E-book.

Effects of Drama on Tale Writing Skills of Primary School Teacher Candidates

Year 2019, Volume: 7 Issue: 2, 337 - 352, 30.04.2019
https://doi.org/10.16916/aded.519127

Abstract

The aim of this
study is to examine the tales written by the primary school teacher candidates
by using constructionist writing and drama and story building methods. The
study was designed as a one-sample quasi-experimental design of quantitative
research patterns. The study group was defined through convenience sampling of
purposeful sampling methods and it comprises 68 primary teacher candidates studying
in a state university. The application process was carried out in 3 stages. At
the beginning of each stage, warm-ups took place. The general characteristics
of the tale and the places of use in education were mentioned at the first
stage. At the second stage, tales, set up by different authors, were examined
as examples and discussions were held on how a same tale were handled from
different perspectives and the session were finished by acquiring the views of
the participants. At the last stage, the drama and the tale studies were examined
together and the primary school teacher candidates were asked to write original
tales. The data of the research consisted of tales of the participants. The
data were analyzed with the evaluation form consisting of 9 categories. As a result,
although the primary school teacher candidates had theoretical knowledge about
tale, it was conferred that the tales they wrote during the application stage
did not reach enough originality.

References

 • Ak, E. (2011). Yaratıcı yazma tekniklerinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki yazılı anlatım becerileri üzerindeki etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Akkaya, N. (2014). Elementery teachers "Views on the creative eriting process: An Evaluation. Educational Sciences: Theory and Practice.
 • Altunkayak, M. (2012). İlköğretim 1. kademe Türkçe ders kitaplarında yer alan masal metinlerinin Türkçe dersinin amaçları doğrultusunda kullanımına göre öğretmen görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Ataman, M. (2006). Yaratıcı drama sürecinde yaratıcı yazma. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1), 76-87.
 • Bakken, J., & Whedon, C. (2002). Teaching Text Structure to Improve Reading Comprehension. Intervention In School and Clinic, 37(4), 229-233.
 • Barbot, B., Tan, M., Randi, J., Donato, G., & Grigorenko, E. (2012). Essential Skills for Creative Writing: Integrating Multiple Domain-Specific Perspectives. Thinking Skills and Creativity, 7(3), 209-223.
 • Başaran, M. (2003). İlköğretim 4. ve 5. sınıflarda öğretmenlerin Türkçe derslerinde öğretim materyalleri kullanma durumları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bayraktar, A., & Okvuran, A. (2012). Improving Student's Writing Through Creative Drama. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 51, 662-665.
 • Benson, T. (2008). Dramatic play: bring it back. Texas Child Care, 32(2), 24-31.
 • Bertiz, H. (2005). Fen bilgisi öğretmen adaylarının yaratıcı dramaya yönelik tutumları ve öyküleme çalışmalarına ilişkin görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Beydemir, A. (2010). İlköğretim 5. Sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya yönelik tutumlara, yaratıcı yazma ve yazma erişisine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Calp, M. (2013). Serbest ve yaratıcı yazma tekniğine göre oluşturulan kompozisyonların yazılı anlatımın niteliği ve puanlama tekniği açısından karşılaştırılması. Turkish Studies, 8(9), 879-898.
 • Cengiz, Ş., & Duran, E. (2017). Okul öncesi dönemine ait hikaye ve masallardaki değerlerin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 42(191), 205-233.
 • Chalmers, D. (2007). Drama 3-5: A practical guide to teaching drama to children in the foundation stage. New York: Taylor & Francis Group.
 • Chenfeld, M. B. (1978). Teaching Language Arts Creatively. Inc: Harcourt Brace Jovanovich.
 • Cheung, W., Tse, S., & Tsans, H. (2011). Teaching Creative Writing Skills to Primary School Children in Hong Kong: Discordance Between the Views and Practices of Language Teachers. Creative Education Foundation.
 • Cook, T.D. & Campbell, D.T. (1979). Quasi-experimentation: Design and analysis issues for field settings. Chicago: Rand McNally.
 • Creswell, J. W., ve Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research (2.bs.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Çılgın, A. S. (2007). Çocuk Edebiyatı. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Dayton, T. (1990). Drama games: Techniques for self-development. Deerfield Beach, Florida: Health Communications.
 • Dedeoğlu Orhun, B. (2014). Estetik kavramı çerçevesinde çocuk edebiyatı. Türk Dili.
 • Duran, S. (2010). Yaratıcı yazma yaklaşımının yazılı anlatım becerisinin gelişimine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi , Edirne.
 • Ginsburg, K. R. (2007). The importance of play in promoting healthy child development and. MD Pediatrics, 119(1), 182-191.
 • Glesne, C. (2015). Becoming Qualitative Researchers: An Introduction. Boston: Pearson Education.
 • Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde çok uyaranlı bir öğrenme ortamı oluşturmak için seçkin edebi ürünlerden yararlanma. TÜBAR(27), 341-369.
 • Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde yazma eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi.
 • Güleryüz, H. (2006). Yaratıcı Çocuk Edebiyatı. Ankara: Pegem Yayınları.
 • İnce, V. M. (2006). İlköğretim 3,4,5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • İşnas, S. (2011). Masal türünün çocuktaki kavram gelişimine etkisi üzerine bir araştırma (Cahit Zarifoğlu örneği). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Kapar Kuvanç, E. (2008). Yaratıcı yazma tekniklerinin öğrencilerin Türkçe dersine ,ilişkin tutumlarına ve Türke dersindeki başarılarına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Kara, Ö. T. (2010). Dramayla öykü oluşturma yönteminin ilköğretim ikinci kademe Türkçe öğretimine etkisi. ( Yayınlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kara, Ö. T. (2011). Dramayla öykü oluşturma yönteminin Türkçe dersi ikinci kademe öğrencilerinin tutumlarına etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 8(16), 239-253.
 • Karakuş Aktan, E. N. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin yaratıcı yazma becerileri üzerine bir araştırma. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 702-732.
 • Karatay, H. (2004). İlköğretim II. kademe Türkçe ders kitaplarının ortak kelime kazandırma yönünden değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Karatay, H. (2007). Dil edinimi ve değer öğretimi sürecinde masalın önemi ve işlevi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(3), 463-475.
 • Karateke, E. (2006). Yaratıcı dramanın ilköğretim II. kademede 6. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerine olan etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Köse, A. (2004). Muş ili malazgirt ilçesi'nde anlatılan masalların çocuk eğitimine katkısı. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muş.
 • Küçük, S. (2007). Yazılı Anlatım ve Yaratıcılık. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları.
 • Lindsey, E. W., & Colwell, M. J. (2003). Preschoolers’ emotional competence: Links to pretend and. Child Study Journal, 33(1), 39-52.
 • Maltepe, S. (2006). Yaratıcı yazma yaklaşımı açısından Türkçe derslerindeki yazma süreçlerinin ve ürünlerinin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Nasir, L., Naqvi, S., & Bhamani, S. (2013). Enhancing Students' Creative Writing Skills: An Action Research Project. Acta Didactica Napocensia, 6(2).
 • Oğuz, S. G. (2017). Masalların birleştirilme yoluyla ortaokul öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Oral, G. (2003). Yine Yazı Yazıyoruz. Ankara: Pegem Akademi.
 • Özkan, P. (2014). Hatay (Antakya) masallarının çocuk eğitimi açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Öztürk, E. (2006). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerinin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Propp, V. (2001). Masalın Biçimbilimi. (M. Rıfat, & S. Rıfat, Çev.) İstanbul: Om Yayınları.
 • Root, J. R., & Steinberg, M. (1996). Those who do, can. Teachears writing, writte teaching. Illinois: National Council of English Teachers of English.
 • Susar Kırmızı, F. (2008). Türkçe dersinde yaratıcı drama yönteminin yaratıcı yazma başarısına etkisi ve anlatım ürünlerinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(özel sayı), 251-257.
 • Susar Kırmızı, F. (2009). Türkçe dersinde yaratıcı drama yöntemine dayalı yaratıcı yazma çalışmalarının yazmaya yönelik tutuma etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi.
 • Susar Kırmızı, F. (2015). Yaratıcı drama ve yaratıcı yazma uygulamalarının yaratıcı yazma başarısına etkisi. Eğitim ve Bilim, 40(181), 93-115.
 • Şahin, M. (2011). Masalların çocuk gelişiminine etkileriinin öğretmen görüşleri açısından incelenmesi. Millî Folklor(89), 208-219.
 • Tanrıkulu, F., & Yoğurtçu, M. (2018). Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde masalları drama yöntemiyle işlemenin Türkçe dersine etkisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(4), 2572-2590.
 • Temizkan, M. (2010). Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştrilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi (TÜBAR),Türkçe Öğretimi Özel Sayısı, 15(27), 621-643.
 • Temizkan, M. (2011). The effect of creative writing activities on the story writing Skill. Educational Sciences: Theory & Practice.
 • Terzioğlu Ünveren, I. (2018). Yazma becerisi etkinliklerinde algısal öğrenme ve drama ilişkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(3), 652-669.
 • Türkel, A. (2013). Yaratıcı dramanın yaratıcı yazma başarısına ve yazmaya karşı tutuma etkisi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi(36), 1-11.
 • Uzun, R. (2009). Konya ili seydişehir ilçesi ve çevresinde anlatılan masalların çocuk eğitimine katkısı. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Yalçın, A., & Aytaş, G. (2008). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınevi.
 • Yaldız, H. (2006). Masalların çocuk eğitimi açısından incelenmesi ( Sarayönü örneği). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Yamaç, A. (2015). İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin yazma becerilerinin gelişiminde dijital hikayelerin etkisi. ( Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yardımcı, M. (2004). Türk Halk Edebiyatında Nesir. Ankara: Ürün Yayınları.
 • Yılmaz, A. (2012). Çocuk eğitiminde masalın yeri (Binbir gece masalları örneği). SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi(25), 299-306.
 • Zipes, J. (2004). Speaking out. Storytelling and creative drama for children. Rutledge New York- London: Master E-book.
There are 63 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Fatih Çetin Çetinkaya

Abdurrahman Baki Topçam

Muhammet Sönmez

Publication Date April 30, 2019
Published in Issue Year 2019Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA Çetinkaya, F. Ç., Topçam, A. B., & Sönmez, M. (2019). Drama Yönteminin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Masal Yazma Becerilerine Etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(2), 337-352. https://doi.org/10.16916/aded.519127