Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Points to Consider in Teaching Turkish Language to Turkic Groups

Year 2019, Volume: 7 Issue: 1, 273 - 284, 28.01.2019
https://doi.org/10.16916/aded.491286

Abstract

In order to make the usage of Turkish language a
necessity in many fields and also to establish such fields are primarily the
duties that should be carried out by the state and the political power holders
affiliated to the state. Cross-border issues such as commercial-economic,
cultural, military policies; aims are formed by the state in the long-term. The
state and private sector could cooperate in fulfilling such aims in certain
fields. Particularly commercial and then cultural pressure work as a catalyst
in this process. Once the hegemony is established in the zone, the language of
the more powerful side is demanded by the opposite side. In this case, a
necessity arises for the existence of state or private foundations and
institutions meeting international minimum standards, and Turkey has met this
condition. Teaching and use of Turkish Language as a lingua franca have become
a necessity as the hegemony of the state expands to larger zones. As a result
of this, basically two different fields have appeared in teaching Turkish
Language: Teaching Turkish Language to
Foreigners
and Teaching Turkish
Language to Turkic Speakers
. The process of teaching Turkish language to
Turkic speakers will naturally differ from teaching it to the other target
group. Present similarities and differences between Turkic languages in terms
of phonetics, derivational morphology, inflectional morphology, basic
vocabulary, phrase formation and syntax; Intelligibility in high or low levels,
may influence the process of language learning and teaching positively or
negatively.

References

 • Batumlu, Didar Z .& Erden, Münire (2007) Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Öğrencilerinin Yabancı Dil Kaygıları ile İngilizce Başarıları Arasındaki İlişki, Eğitimde Kuram ve Uygulama (Journal of Theory and Practice in Education ISSN: 1304-9496, 2007, 3 (1): 24-38
 • Göçer, Ali & Mogul, Selçuk (2011). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ile İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış, Turksh Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/3, Summer, p:797-810 Turkey
 • Bekdemir, Mehmet (2009) Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin ve Başarılarının Değerlendirilmesi, EÜFBED-Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 2-2, p: 169-189,Yıl: 2009
 • Mehmet, Gülsün (2015) Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi (I-II), Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara.
 • Şen, Ülker & Boylu, Emrah (2015) Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen İranlı Öğrencilerin Konuşma Kaygılarının Değerlendirilmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Mustafa Kemal University Journal of Graduate Shool of Social Sciences), Cilt/Volume: 12s: 13-25
 • http://www.turkcede.org/yeni-ogrenenlere-turkce-ogretimi/78-turkcenin-yabanci-dil-olarak-ogretimi-ile-ilgili-calismalara-genel-bir-bakis.html
 • http://www.turkcede.org/dil-ogretim-yontemleri/644-yabanci-dil-ogretim-yontemleri.html

Türk Dilli Gruplara Türkiye Türkçesinin Öğretiminde Dikkat Edilecek Noktalar

Year 2019, Volume: 7 Issue: 1, 273 - 284, 28.01.2019
https://doi.org/10.16916/aded.491286

Abstract

Çeşitli
alanlarda Türkçe kullanmayı bir ihtiyaç hâline getirmek, bu alanları oluşturmak
öncelikle devletin ve buna bağlı siyasal erkin görevidir. Sınır aşan
ticari-ekonomik, kültürel, askerî politikalar; hedefler devlet tarafından uzun
vadeli olarak oluşturulur, bunların gerçekleşmesinde kimi alanlarda devlet ve
özel sektör birimleri birlikte çalışabilir. Özellikle ticaret ve bunun ardından
gelen kültürel basınç bu süreç için katalizördür. Alanda hâkimiyet oluştuğunda
ise güçlü olan tarafın dili karşı taraf için bir talep hâline gelir. Bu durumda
arzı gerçekleştirmek için resmî ya da özel uluslararası asgari standartları
sağlamış kurum ve kuruşların olması gerekir ki bu şartı Türkiye gerçekleştirmiştir.
Türkçenin bir lingua franka olarak öğretimi ve kullanımı devletin nüfuz alanın
genişlemesiyle birlikte bir ihtiyaç hâline gelmektedir. Bunun getirdiği bir
sonuç olarak Türkçenin öğretiminde temelde iki farklı alanla karşılaşırız: Yabancılara Türkçe Öğretimi ve Türki Lehçe
(Dil) Konuşurlarına Türkçe Öğretimi.
Türk dilli konuşurlara Türkiye
Türkçesinin öğretimi süreci diğer hedef kitleye Türkçe öğretimi bakımından
öngörülebileceği gibi farklılıklar gösterecektir. Türk dilleri arasındaki
fonetik, yapım morfolojisi, çekim morfolojisi, temel kelime hazinesi, öbek
kurulumu ve sözdizimi bakımından mevcut benzerlikler ve farklılıklar; yüksek
veya düşük seyirdeki anlaşılabilirlik dil öğretim ve öğrenim sürecini olumlu ya
da olumsuz yönde etkileyebilir. 

References

 • Batumlu, Didar Z .& Erden, Münire (2007) Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Öğrencilerinin Yabancı Dil Kaygıları ile İngilizce Başarıları Arasındaki İlişki, Eğitimde Kuram ve Uygulama (Journal of Theory and Practice in Education ISSN: 1304-9496, 2007, 3 (1): 24-38
 • Göçer, Ali & Mogul, Selçuk (2011). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ile İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış, Turksh Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/3, Summer, p:797-810 Turkey
 • Bekdemir, Mehmet (2009) Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin ve Başarılarının Değerlendirilmesi, EÜFBED-Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 2-2, p: 169-189,Yıl: 2009
 • Mehmet, Gülsün (2015) Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi (I-II), Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara.
 • Şen, Ülker & Boylu, Emrah (2015) Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen İranlı Öğrencilerin Konuşma Kaygılarının Değerlendirilmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Mustafa Kemal University Journal of Graduate Shool of Social Sciences), Cilt/Volume: 12s: 13-25
 • http://www.turkcede.org/yeni-ogrenenlere-turkce-ogretimi/78-turkcenin-yabanci-dil-olarak-ogretimi-ile-ilgili-calismalara-genel-bir-bakis.html
 • http://www.turkcede.org/dil-ogretim-yontemleri/644-yabanci-dil-ogretim-yontemleri.html

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Gülsün MEHMET
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
0000-0003-2960-0117
Türkiye

Publication Date January 28, 2019
Published in Issue Year 2019Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA
MEHMET, G. (2019). Türk Dilli Gruplara Türkiye Türkçesinin Öğretiminde Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(1), 273-284. https://doi.org/10.16916/aded.491286