Research Article
BibTex RIS Cite

A Meta-Analysis of the Effect of Creative Writing Practices Carried Out Within the Scope of Turkish Language Arts Course on Students' Attitudes

Year 2019, Volume: 7 Issue: 1, 115 - 129, 28.01.2019
https://doi.org/10.16916/aded.468520

Abstract

Creative writing practices that are listed among the
important activities for the cognitive development of students, also come to
the forefront as a method that is suitable for the contemporary
student-centered education. Although there are many studies in literature on
this topic, there is no meta-analysis which intends to reach more specific
results and generalizations by combining the results of all these studies. For
this reason, the aim of the present research was to examine effect of creative
writing practices carried out within the scope of Turkish language arts course
on students' attitudes, using meta-analysis. The Comprehensive Meta-Analysis
(CMA) software was used in all the analyses required throughout the research.
At the end of the analysis which was carried out within 95% reliability range
according to the fixed effects model, the average effect size was calculated as
0.669. When this finding is interpreted according to Cohen et al., (2011), it is seen that creative writing activities have a
moderate effect on the improvement of students' attitudes.

References

 • Açıkgöz Karakaş, Ö. (2011). Yaratıcı yazma tekniklerinin İngilizce yazma becerisini geliştirmeye etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Ak, E. (2011). Yaratıcı yazma tekniklerinin ilköğretim 5.sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki yazılı anlatım becerileri üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Akkaya, N. (2011). İlköğretim 6. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının Türkçe dersine yönelik tutuma etkisi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 30, 311-319.
 • Bakioğlu, A. ve Özcan, Ş. (2016). Meta-analiz. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Başkök, B. (2012). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinde uygulanan yaratıcı yazma çalışmalarının, öğrencilerin yaratıcılıklarına ve Türkçe dersine olan tutumlarına etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Bayat, S. (2016). The effectiveness of the creative writing instruction program based on speaking activities. International Electronic Journal of Elementary Education, 8(4), 617-628.
 • Beydemir, A. (2010). İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya yönelik tutumlara, yaratıcı yazma ve yazma erişisine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Bıshop, W. (1994). Crossing the Lines: on creative composition and composing creative writing. colors of a diferent horse: rethinking creative writing theory and pedagogy. Urbana, IL: National Council of Teachers of English.
 • Cohen, L.; Manion, L. ve Morrison, K. (2011). Research methods in education (7. bs.). New York: Routledge.
 • Demirbaş, A. (2005). Biyoloji öğretiminde yaratıcı yazma uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Dinçer, S. (2014). Eğitim bilimlerinde uygulamalı meta-analiz. Ankara: Pegem Akademi.
 • Durlak, J. A. ve Lipsey, M. W. (1991). A practitioner's guide to meta-analysis. American Journal of Community Psychology, 19(3), 291-332.
 • Erdoğan, Ö. ve Yangın, B. (2014). Süreç temelli yaratıcı yazma uygulamalarının yazılı anlatıma ve yazmaya ilişkin tutuma etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 14(1), 438-459.
 • Grainger, T.; Goouch, K. and Lambirth, A. (2005). Creativity and writing: developing voice and verve in the classroom. New York: Routledge Falmer Publisher.
 • Haensly, A. Patrica and Cecil R. Reynolds (1989). Creativity and Intelligence. New York and London: Handbook of Creativity. Plenum Press.
 • Hedges, L. V. (2007). Meta-analysis. C. R. Rao ve S. Sinharay (Ed.), Handbook of statistics 26: Psychometrics içinde (s. 919-953). Oxford: Elsevier
 • Kapar Kuvanç, E. B. (2008). Yaratıcı yazma tekniklerinin öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumlarına ve Türkçe dersindeki başarılarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Korkmaz, G. (2015). Yaratıcı yazma yönteminin 6. sınıf öğrencilerinin yazma öz yeterlik algılarına, yazmaya ilişkin tutumlarına ve yazma becerisi akademik başarılarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Küçükali, S. (2011). Creatıve wrıtıng and foreıgn language development. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Lipsey, M. W. and Wilson, D. B. (2001). Practical meta–analysis. USA: Sage Publications.
 • Maltepe, S. (2006). Yaratıcı yazma yaklaşımı açısından Türkçe derslerindeki yazma süreçlerinin ve ürünlerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Maltepe, S. (2007). Yaratıcı yazı yaklaşımı açısından Türkçe derslerinde oluşturulan yazılı anlatım ürünlerinin değerlendirilmesi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 26, 143-1549.
 • Mullen, B.; Muellerleile, P. ve Bryant, B. (2001). Cumulative meta-analysis: a consideration of ındicators of sufficiency and stability. Personality and Social Psychology Bulletin, 27(11), 1450-1462.
 • Myers, D. G. (1993). The rise of creative writing. Journal of Ideas, 54(2), 277-297.
 • Oral, G. (2008). Yine yazı yazıyoruz. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Öztürk, E. (2007). İlkögretim 5. sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Salkind, N. J. (2007). Encyclopedia of measurement and statistics. California: SAGE Publications.
 • Schulze, R. (2007). The State and the art of meta–analysis. Zeitschrift für Psychologie / Journal of Psychology, 215(2), 87–89.
 • Susar Kırmızı, F. (2009). Türkçe dersinde yaratıcı drama yöntemine dayalı yaratıcı yazma çalışmalarının yazmaya yönelik tutuma etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi. 4(7), 51-67.
 • Temizkan, M. (2011). Yaratıcı yazma etkinliklerinin öykü yazma becerisi üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice, 11(2), 919-940.
 • Tok, Ş. ve Kandemir, A. (2015). Effects of creative writing activities on students’ achievement in writing, writing dispositions and attitude to English. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 1635-1642.
 • Tonyalı, E. (2010). Yaratıcı yazma uygulamalarının ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin yazma becerilerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Yüksel, T. (2016). Ortaokul 5.sınıf Türkçe derslerinde uygulanan yaratıcı yazma etkinliklerinin öğrencilerin yazmaya yönelik tutumlarına ve sözel yaratıcılıklarına etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Türkçe Dersi Kapsamında Gerçekleştirilen Yaratıcı Yazma Uygulamalarının Öğrencilerin Tutumları Üzerindeki Etkisinin Meta-Analiz İle İncelenmesi

Year 2019, Volume: 7 Issue: 1, 115 - 129, 28.01.2019
https://doi.org/10.16916/aded.468520

Abstract

Öğrencilerin bilişsel gelişimleri için önemli
etkinliklerden biri olarak görülen yaratıcı yazma uygulamaları, doğası
itibarıyla da öğrenci merkezli çağdaş eğitim anlayışlarına uygun bir yöntem
olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaratıcı yazma ile ilgili alanyazında
gerçekleştirilmiş birçok çalışma olmasına rağmen tüm bu çalışmaların
sonuçlarını birleştirerek üst düzey analizlerle daha kesin sonuçlara ve
genellemelere ulaşmaya çalışan meta-analiz araştırmalarına rastlanılamamıştır.
Bu nedenle bu araştırmanın amacı; Türkçe dersi kapsamında gerçekleştirilen
yaratıcı yazma uygulamalarının öğrencilerin tutumları üzerindeki etkisini
meta-analiz ile belirlemek olarak ifade edilmiştir. Araştırma sürecinde gerekli
olan tüm analizlerde Comprehensive Meta Analysis (CMA), yazılımı
kullanılmıştır. Sabit etkiler modeline göre %95 güven aralığında
gerçekleştirilen analiz sonucunda, ortalama etki büyüklüğü 0,669 olarak
hesaplanmıştır. Bu sonuç, Cohen vd.
(2011)’e göre yorumlandığında, yaratıcı yazma etkinliklerinin öğrencilerin tutumlarını
arttırma açısından orta düzeyde bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 

References

 • Açıkgöz Karakaş, Ö. (2011). Yaratıcı yazma tekniklerinin İngilizce yazma becerisini geliştirmeye etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Ak, E. (2011). Yaratıcı yazma tekniklerinin ilköğretim 5.sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki yazılı anlatım becerileri üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Akkaya, N. (2011). İlköğretim 6. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının Türkçe dersine yönelik tutuma etkisi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 30, 311-319.
 • Bakioğlu, A. ve Özcan, Ş. (2016). Meta-analiz. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Başkök, B. (2012). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinde uygulanan yaratıcı yazma çalışmalarının, öğrencilerin yaratıcılıklarına ve Türkçe dersine olan tutumlarına etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Bayat, S. (2016). The effectiveness of the creative writing instruction program based on speaking activities. International Electronic Journal of Elementary Education, 8(4), 617-628.
 • Beydemir, A. (2010). İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya yönelik tutumlara, yaratıcı yazma ve yazma erişisine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Bıshop, W. (1994). Crossing the Lines: on creative composition and composing creative writing. colors of a diferent horse: rethinking creative writing theory and pedagogy. Urbana, IL: National Council of Teachers of English.
 • Cohen, L.; Manion, L. ve Morrison, K. (2011). Research methods in education (7. bs.). New York: Routledge.
 • Demirbaş, A. (2005). Biyoloji öğretiminde yaratıcı yazma uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Dinçer, S. (2014). Eğitim bilimlerinde uygulamalı meta-analiz. Ankara: Pegem Akademi.
 • Durlak, J. A. ve Lipsey, M. W. (1991). A practitioner's guide to meta-analysis. American Journal of Community Psychology, 19(3), 291-332.
 • Erdoğan, Ö. ve Yangın, B. (2014). Süreç temelli yaratıcı yazma uygulamalarının yazılı anlatıma ve yazmaya ilişkin tutuma etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 14(1), 438-459.
 • Grainger, T.; Goouch, K. and Lambirth, A. (2005). Creativity and writing: developing voice and verve in the classroom. New York: Routledge Falmer Publisher.
 • Haensly, A. Patrica and Cecil R. Reynolds (1989). Creativity and Intelligence. New York and London: Handbook of Creativity. Plenum Press.
 • Hedges, L. V. (2007). Meta-analysis. C. R. Rao ve S. Sinharay (Ed.), Handbook of statistics 26: Psychometrics içinde (s. 919-953). Oxford: Elsevier
 • Kapar Kuvanç, E. B. (2008). Yaratıcı yazma tekniklerinin öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumlarına ve Türkçe dersindeki başarılarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Korkmaz, G. (2015). Yaratıcı yazma yönteminin 6. sınıf öğrencilerinin yazma öz yeterlik algılarına, yazmaya ilişkin tutumlarına ve yazma becerisi akademik başarılarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Küçükali, S. (2011). Creatıve wrıtıng and foreıgn language development. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Lipsey, M. W. and Wilson, D. B. (2001). Practical meta–analysis. USA: Sage Publications.
 • Maltepe, S. (2006). Yaratıcı yazma yaklaşımı açısından Türkçe derslerindeki yazma süreçlerinin ve ürünlerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Maltepe, S. (2007). Yaratıcı yazı yaklaşımı açısından Türkçe derslerinde oluşturulan yazılı anlatım ürünlerinin değerlendirilmesi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 26, 143-1549.
 • Mullen, B.; Muellerleile, P. ve Bryant, B. (2001). Cumulative meta-analysis: a consideration of ındicators of sufficiency and stability. Personality and Social Psychology Bulletin, 27(11), 1450-1462.
 • Myers, D. G. (1993). The rise of creative writing. Journal of Ideas, 54(2), 277-297.
 • Oral, G. (2008). Yine yazı yazıyoruz. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Öztürk, E. (2007). İlkögretim 5. sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Salkind, N. J. (2007). Encyclopedia of measurement and statistics. California: SAGE Publications.
 • Schulze, R. (2007). The State and the art of meta–analysis. Zeitschrift für Psychologie / Journal of Psychology, 215(2), 87–89.
 • Susar Kırmızı, F. (2009). Türkçe dersinde yaratıcı drama yöntemine dayalı yaratıcı yazma çalışmalarının yazmaya yönelik tutuma etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi. 4(7), 51-67.
 • Temizkan, M. (2011). Yaratıcı yazma etkinliklerinin öykü yazma becerisi üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice, 11(2), 919-940.
 • Tok, Ş. ve Kandemir, A. (2015). Effects of creative writing activities on students’ achievement in writing, writing dispositions and attitude to English. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 1635-1642.
 • Tonyalı, E. (2010). Yaratıcı yazma uygulamalarının ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin yazma becerilerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Yüksel, T. (2016). Ortaokul 5.sınıf Türkçe derslerinde uygulanan yaratıcı yazma etkinliklerinin öğrencilerin yazmaya yönelik tutumlarına ve sözel yaratıcılıklarına etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
There are 33 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Nurullah Şahin 0000-0002-3462-0369

Publication Date January 28, 2019
Published in Issue Year 2019Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Şahin, N. (2019). Türkçe Dersi Kapsamında Gerçekleştirilen Yaratıcı Yazma Uygulamalarının Öğrencilerin Tutumları Üzerindeki Etkisinin Meta-Analiz İle İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(1), 115-129. https://doi.org/10.16916/aded.468520