Research Article
BibTex RIS Cite

Research Trends in Postgraduate Studies on Reading

Year 2018, Volume: 6 Issue: 4, 1161 - 1178, 28.10.2018
https://doi.org/10.16916/aded.455560

Abstract

In this study, the goal was to
determine the trends in postgraduate studies regarding reading. The research
was carried out, using document analysis which is a qualitative research method.
201 theses and dissertations were analyzed, using a thesis examination form.
The findings of the research are as follows: A major increase has been observed
in the number of theses on reading since 2009. Most of those theses were completed
at Gazi University and focused on reading comprehension. In those studies,
mostly 6-10 research questions were investigated. Descriptive survey model was mostly
used in them. The samples were mostly secondary school students. Usually, the
sample size was between 31-100 learners and the sampling method was random. The
most commonly used data collection tool was reading comprehension tests and the
data analysis method was the t-test. Based on these results, it was suggested
that new teaching approaches in terms of subject, mixed research and action
research in terms of method, prospective teachers and mixed groups in terms of
sample, and regression as a method of quantitative analysis might be included in
future studies. Observation, diary, self-evaluation, peer assessment, and
portfolio may be used more as data collection tools. Scientific research
methods courses should be compulsory in postgraduate education to write more
robust theses in terms of method. In addition, advisors can be informed about
scientific research methods so that they can direct scientific research studies
better.

References

 • Akaydın, Ş. & Çeçen, M.A. (2015). Okuma becerisiyle ilgili makaleler üzerine bir içerik analizi. Eğitim ve Bilim, 40(178), 183-198. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4139
 • Alver, M. & Taşdemir, L. (2017). Konuşma becerisi üzerine yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(3), 451-462. http://doi.org/10.18298/ijlet.2041
 • Boyacı, S. & Demirkol, S. (2018). Türkçe eğitimi alanında yapılan doktora tezlerinin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(2), 512-531. http://doi.org/10.16916/aded.363599
 • Büyükikiz, K.K. (2014). Yabancılara Türkçe öğretimi alanında hazırlanan lisansüstü tezler üzerine bir inceleme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 203-213.
 • Coşkun, E., Balcı, A. & Özçakmak, H. (2013). Trends in writing education: An analysis of postgraduate theses written in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93, 1526–1530.
 • Coşkun, E., Özçakmak, H. & Balcı, A (2012). Türkçe eğitiminde eğilimler: 1981-2010 yılları arasında yapılan tezler üzerine bir meta-analiz çalışması. E. Yılmaz, M. Gedizli, E. Özcan ve Y. Koçmar (Ed). Türkçenin eğitimi-öğretimi üzerine çalışmalar (s. 204-212). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Creswell, J.W. & Plano Clark, V.L. (2015). Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi. (2. bs.) Ankara: Anı yayınları.
 • Doğan, Y. & Özçakmak, H. (2014). Dinleme becerisinin eğitimi üzerine yapılan lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 90-99. http://doi.org/10.16916/aded.46766
 • Dönmez, B. & Gündoğdu, K. (2016). 2000-2016 yılları arasında Türkçe öğretim programları alanında yayımlanan makale ve tezlerin analizi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(4), 2109-2125. http://dx.doi.org/10.7884/teke.1743
 • Elbir, B. & Bağcı, C. (2013). Birinci ve ikinci kademe okuma eğitimi üzerine yapılan lisansüstü çalışmaların değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 11, 229-247. http://doi.org/10.14520/adyusbd.412
 • Güzel, A. (2003). Eğitim fakültelerinde Türkçe öğretmenliği bölümünün kuruluşu ve hedefleri. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 13, 7-17.
 • Karadağ, R. (2014). Okuma ilgisi, tutumları ve alışkanlığı konusunda yapılmış çalışmaların lisansüstü tezlere dayalı analizi: YÖK ve ProQuest veri tabanları örneklemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35 (Ocak 2014/I), 1-17. http://doi.org/10.9779/PUJE619
 • Kemiksiz, Ö. (2017). Dinleme becerisi üzerine yazılan makalelerin değerlendirilmesi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(1), 511-531. http://doi.org/10.18298/ijlet.1710
 • Kızılçaoğlu, A. (ty.). Eğitim fakültelerinde yeniden yapılandırma sürecine ilişkin eleştiriler ve öneriler. Sosyal Bilimler Dergisi, http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c8s14/makale/c8s14m7.pdf
 • Özçakmak, H. (2017). Türkçe eğitimi lisansüstü araştırmalarında yeni yönelimler (2011-2015). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(3), 1607-1618. http://dx.doi.org/10.7884/teke.3841
 • Patton, M.Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury Park, CA: Sage.
 • Punch, K.F. (2005). Sosyal araştırmalara giriş nicel ve nitel yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Sever, S. (2007). Çocuk ve edebiyat. (3. Baskı). Ankara: Kök yayıncılık.
 • Temizyürek, F. & Balcı, A. (2006). Cumhuriyet dönemi ilköğretim okulları Türkçe programları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Varışoğlu, B., Şahin, A. & Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1767-1781. http://doi.org/10.12738/estp.2013.3.1609
 • Yağmur Şahin, E., Kana, F. & Varışoğlu, B. (2013). Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. International Journal of Human Sciences, 10(2), 356-378.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Okumaya İlişkin Lisansüstü Araştırmaların Eğilimleri

Year 2018, Volume: 6 Issue: 4, 1161 - 1178, 28.10.2018
https://doi.org/10.16916/aded.455560

Abstract

Bu araştırmada okumaya ilişkin lisansüstü
araştırmaların eğilimlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma
modellerinden doküman incelemesi yönteminde yürütülmüştür. 201 tez, tez inceleme formu kullanılarak analiz
edilmiştir.
Araştırmanın bulguları şunlardır: Okumaya ilişkin tezlerde
2009’dan sonra büyük bir artış görülmüştür. Tezlerin çoğu Gazi Üniversitesinde
ve okuduğunu anlama konusunda yazılmıştır. Çoğunlukla 6-10 arasında araştırma
sorusu ele alınmıştır. En çok betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır.
Örneklemde ortaokul öğrencileri çoğunluktadır. Genellikle örneklem büyüklüğü
31-100 arasında, örnekleme yöntemi rastgeledir. En çok kullanılan veri toplama
aracı okuduğunu anlama testi, veri analiz yöntemi t testidir. Bu sonuçlara
dayanarak konu bakımından yeni öğretim yaklaşımlarına, yöntem bakımından karma
araştırmalara ve eylem araştırmalarına, örneklem bakımından Türkçe öğretmeni
adaylarına ve karma gruplara; nicel araştırmalarda analiz yöntemi olarak regresyona
yönelim önerilmektedir. Veri toplama aracı olarak gözlem, günlük, öz
değerlendirme, akran değerlendirme ve ürün dosyasından daha fazla
yararlanılabilir. Tezlerin yöntem bakımından daha sağlam temellere oturabilmesi
için lisansüstü eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri dersi zorunlu olmalıdır.
Ayrıca danışmanların bilimsel araştırmaları daha iyi yönlendirebilmeleri için
bilimsel araştırma yöntemleri hakkında bilgilendirilmesi gerekebilir.

References

 • Akaydın, Ş. & Çeçen, M.A. (2015). Okuma becerisiyle ilgili makaleler üzerine bir içerik analizi. Eğitim ve Bilim, 40(178), 183-198. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4139
 • Alver, M. & Taşdemir, L. (2017). Konuşma becerisi üzerine yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(3), 451-462. http://doi.org/10.18298/ijlet.2041
 • Boyacı, S. & Demirkol, S. (2018). Türkçe eğitimi alanında yapılan doktora tezlerinin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(2), 512-531. http://doi.org/10.16916/aded.363599
 • Büyükikiz, K.K. (2014). Yabancılara Türkçe öğretimi alanında hazırlanan lisansüstü tezler üzerine bir inceleme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 203-213.
 • Coşkun, E., Balcı, A. & Özçakmak, H. (2013). Trends in writing education: An analysis of postgraduate theses written in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93, 1526–1530.
 • Coşkun, E., Özçakmak, H. & Balcı, A (2012). Türkçe eğitiminde eğilimler: 1981-2010 yılları arasında yapılan tezler üzerine bir meta-analiz çalışması. E. Yılmaz, M. Gedizli, E. Özcan ve Y. Koçmar (Ed). Türkçenin eğitimi-öğretimi üzerine çalışmalar (s. 204-212). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Creswell, J.W. & Plano Clark, V.L. (2015). Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi. (2. bs.) Ankara: Anı yayınları.
 • Doğan, Y. & Özçakmak, H. (2014). Dinleme becerisinin eğitimi üzerine yapılan lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 90-99. http://doi.org/10.16916/aded.46766
 • Dönmez, B. & Gündoğdu, K. (2016). 2000-2016 yılları arasında Türkçe öğretim programları alanında yayımlanan makale ve tezlerin analizi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(4), 2109-2125. http://dx.doi.org/10.7884/teke.1743
 • Elbir, B. & Bağcı, C. (2013). Birinci ve ikinci kademe okuma eğitimi üzerine yapılan lisansüstü çalışmaların değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 11, 229-247. http://doi.org/10.14520/adyusbd.412
 • Güzel, A. (2003). Eğitim fakültelerinde Türkçe öğretmenliği bölümünün kuruluşu ve hedefleri. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 13, 7-17.
 • Karadağ, R. (2014). Okuma ilgisi, tutumları ve alışkanlığı konusunda yapılmış çalışmaların lisansüstü tezlere dayalı analizi: YÖK ve ProQuest veri tabanları örneklemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35 (Ocak 2014/I), 1-17. http://doi.org/10.9779/PUJE619
 • Kemiksiz, Ö. (2017). Dinleme becerisi üzerine yazılan makalelerin değerlendirilmesi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(1), 511-531. http://doi.org/10.18298/ijlet.1710
 • Kızılçaoğlu, A. (ty.). Eğitim fakültelerinde yeniden yapılandırma sürecine ilişkin eleştiriler ve öneriler. Sosyal Bilimler Dergisi, http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c8s14/makale/c8s14m7.pdf
 • Özçakmak, H. (2017). Türkçe eğitimi lisansüstü araştırmalarında yeni yönelimler (2011-2015). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(3), 1607-1618. http://dx.doi.org/10.7884/teke.3841
 • Patton, M.Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury Park, CA: Sage.
 • Punch, K.F. (2005). Sosyal araştırmalara giriş nicel ve nitel yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Sever, S. (2007). Çocuk ve edebiyat. (3. Baskı). Ankara: Kök yayıncılık.
 • Temizyürek, F. & Balcı, A. (2006). Cumhuriyet dönemi ilköğretim okulları Türkçe programları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Varışoğlu, B., Şahin, A. & Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1767-1781. http://doi.org/10.12738/estp.2013.3.1609
 • Yağmur Şahin, E., Kana, F. & Varışoğlu, B. (2013). Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. International Journal of Human Sciences, 10(2), 356-378.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
There are 22 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Serpil Özdemir 0000-0002-8063-8690

Publication Date October 28, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 6 Issue: 4

Cite

APA Özdemir, S. (2018). Okumaya İlişkin Lisansüstü Araştırmaların Eğilimleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4), 1161-1178. https://doi.org/10.16916/aded.455560

Cited By