Research Article
BibTex RIS Cite

Reflective Practices in Learning Turkish Pronunciation as a Foreign Language

Year 2018, Volume: 6 Issue: 4, 1112 - 1137, 28.10.2018
https://doi.org/10.16916/aded.454569

Abstract

In this study, the aim is to
raise the awareness of learners of Turkish as a foreign/second language by
using reflective thinking stages (recalling experiences, researching causes,
trying to change and improve experiences) and to improve their experiences by
presenting solutions to the phonetic errors they frequently made in their
pronunciation. The research is a qualitative study, and it is based on
Bartlett's reflective teaching stages (mapping, informing, contesting,
appraising and acting). The implementation stage lasted 8 class hours (400
minutes), consisting of two hours per week, at A2 level at the TÖMER İzmir
branch of Ankara University. Following each implementation, reflections on the
teaching process were obtained thanks to the diaries kept by both the learners
and the researcher who carried out the implementation and created course
reports, course records were formed and peer evaluations were obtained and,
when needed, rearrangements were made. At the end of the implementation phase, the
data obtained through the interviews with teachers and learners about the
process, the findings of the new teaching process on the usefulness of work and
the level of awareness for pronunciation were shared with the instructors and
learners. It was concluded that the implementation led to a positive
development in learners and that they acquired communicative skills by finding
the opportunity to do speaking practice, through the reflective practices
performed.

References

 • Açık, F. (2008). Türkiye'de yabancılara Türkçe öğretilirken karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Kıbrıs. Retrieved from http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/fatma_acik_yabancilara_turkce_ogretimi.pdf on March, 15, 2017.
 • Ak-Başoğul, D. & Can, F. S. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen balkanlı öğrencilerin yazılı anlatımda yaptıkları hatalar üzerine tespitler. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, 100-119.
 • Aksan, D. (2003). Türkçenin gücü. Bilgi Yayınları: Ankara.
 • Bartlett, L. (1990). Teacher development through reflective teaching. In Richards, J.C. & Nunan, D. (Ed.). Second language teacher education. New York.
 • Bölükbaş, F. (2004). Yansıtıcı öğretim ile yabancı dil olarak Türkçe öğretimi. Dil Dergisi, 126, 19-28.
 • Bölükbaş, F. (2011). Arap öğrencilerin Türkçe yazılı anlatım becerilerinin değerlendirilmesi. Turkish Studies, 6(3), 1357-1367.
 • Candaş-Karababa, C. Z. (2009). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi ve karşılaşılan sorunlar. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 42 (2), 265-277.
 • CEFR (2001). Common european framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment. Retrieved from https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf on September, 08, 2017.
 • Celce-Murcia, M., Brington, D. M. & Goodwin, J. M. (1996). Teaching pronunciation. Cambridge University Press: Cambridge.
 • Crystal, D. (1992). An encyclopedic dictionary of language and languages. Blackwell Publishers:Massachusetts.
 • Coşkun. V. (2016). Türkçenin ses bilgisi. Bilgi Sanat Yayınevi: İstanbul.
 • Couper-Kuhlen, E. (2007). Situated phonologies: Patterns of phonology. In Pennington, M. C. (Ed.). Phonology in context. Palgrave Macmillan Press: New York.
 • Er, O., Biçer, N. & Bozkırlı, K. Ç. (2012). Yabancılara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunların ilgili alan yazını ışığında değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1(2), 51-69.
 • Ergenç, İ. (2002). Konuşma dili ve Türkçenin söyleyiş sözlüğü. Multilingual: İstanbul.
 • Escudero, P. (2007). Second-language phonology: The role of perception. In Pennington, M. C. (Ed.). Phonology in context. Palgrave Macmillan Press: New York.
 • Fidan, D. (2011). Teaching soft G (˂Ğ˃) in acquisition of literacy processing. In Uzun, G. L. & Bozkurt, Ü. (Ed.). Theoretical and applied researches on Turkish language teaching. Verlag Die Blaue Eule: Essen.
 • Gordon, M. (2007). Functionalism in phonology. In De Racy, P. (Ed.). The cambridge handbook of phonology. Cambridge: Cambridge Press.
 • İzmir, Yabancılar için Türkçe ders kitabı A2 (2012). Papatya Yayıncılık: İstanbul.
 • Kara, M. (2010). Gazi üniversitesi Tömer öğrencilerinin Türkçe öğrenirken karşılaştıkları sorunlar ve bunların çözümüne yönelik öneriler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(3), 661-69.
 • Le Corcu, R. & Peters, J. (2005). Towards constructivist classrooms: The role of reflective teacher. Journal of Educational Enquiry, 6(1), 50-64.
 • Lewis J. & Sonsaat S. (2016). Pronunciation materials. In Azarnoosh, M. (Ed.). Issues in materials development. Sense Publishers: Rotterdam.
 • Morley, J. (1991). The pronunciation component in teaching english to speakers of other languages. TESOL QUARTERLY, 25(3), 481-520.
 • Morley, J. (2001). Aural comprehension instruction: Principles and practices. In Celce-Murcia, M. (Ed.), Teaching english as a second or foreign language (69- 87). USA: Heinle & Heinle.
 • Okatan, H. İ. (2012). Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesinde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenme sorunları. Polis Bilimleri Dergisi, 14(4), 79-112.
 • Pennington, M. C. (1989). Teaching pronounciation from the top down. RELC Journal, 20, 20-38.
 • Pollard, A., Anderson, J., Maddock, M., Swaffield, S., Warin, J. & Warwick, P. (2008). Reflective teaching. Evidence-informed professional practice (3rd edition). London: Continuum.
 • Semerci, Ç. (2007). Öğretmen ve öğretmen adayları için yansıtıcı düşünme eğilimi (YANDE) ölçeğinin geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7 (3), 1353-1377.
 • Subaşı, D. A. (2010). Tömer’de yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Arap öğrencilerin kompozisyonlarında hata analizi. Dil Dergisi, 148, 7-16.
 • Şenel, M. (2006). Suggestions for beautifying the pronunciation of efl learners in Turkey. Journal of Language and Linguistic Studies, 2(1). Retrieved from http://www.jlls.org/index.php/jlls/article/view/27/29 on July, 20, 2017.
 • Ünver, G. (2003). Yansıtıcı düşünme. Pegem Yayıncılık: Ankara.
 • Vitanova, G. & A. Miller. (2002). Reflective practice in pronunciation learning. The Internet TESL Journal, 7(1). Retrieved from http://iteslj.org/Articles/Vitanova-Pronunciation.html on May, 20, 2017.
 • Yeni Hitit 1 yabancılar için Türkçe ders kitabı, A1, A2 (2012). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Sesletim Öğreniminde Yansıtıcı Uygulamalar

Year 2018, Volume: 6 Issue: 4, 1112 - 1137, 28.10.2018
https://doi.org/10.16916/aded.454569

Abstract

Bu çalışmada, yabancı/ikinci dil olarak Türkçe
öğrenenlerin öğrenim süreçlerinde sıkça yaptıkları sesletim hataları ile
ilgili, yansıtıcı düşünme aşamaları (deneyimleri hatırlama, nedenleri
araştırma, deneyimleri değiştirmeye ve geliştirmeye çalışma) kullanılarak
farkındalık oluşturmak ve sesletim problemlerine çözüm yolları sunarak
deneyimlerini geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırma, nitel bir çalışmadır ve
Bartlett’in yansıtıcı öğretim aşamaları (inceleme, bilgilendirme, bilgileri
karşılaştırma, değerlendirme ve eyleme geçirme) temelinde şekillenmiştir.
Uygulama aşaması, Ankara Üniversitesi TÖMER İzmir Şubesinde, A2 düzeyinde
öğrenim gören öğrenicilere, haftada ikişer saat olmak üzere toplam 8 saattir.
Her uygulama ardından hem öğreniciler hem de uygulamayı yapan araştırmacı
tarafından doldurulan günlükler, oluşturulan ders raporları ve ders kayıtları
ile akran (meslektaş) değerlendirmeleri sayesinde öğretim sürecinin yansımaları
neticesinde varsa yeniden düzenlemelere gidilmiştir. Uygulamanın bitiminde öğretmen
ve öğrenicilerden sürece yönelik görüşme yoluyla veriler elde edilmiş, yeni
öğretim sürecinin işe yararlığı ve sesletime yönelik farkındalık düzeyleri
üzerine elde edilen bulgular –içerik çözümlemesi yoluyla- karşılaştırmalı
olarak, öğretmen ve öğrenici düzleminde paylaşılmıştır. Gerçekleştirilen
yansıtıcı uygulamalar sayesinde öğrenicilerin konuşma pratiği yapma fırsatı
bularak olumlu bir gelişim gösterdiği ve iletişimsel beceriler edindikleri
sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Açık, F. (2008). Türkiye'de yabancılara Türkçe öğretilirken karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Kıbrıs. Retrieved from http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/fatma_acik_yabancilara_turkce_ogretimi.pdf on March, 15, 2017.
 • Ak-Başoğul, D. & Can, F. S. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen balkanlı öğrencilerin yazılı anlatımda yaptıkları hatalar üzerine tespitler. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, 100-119.
 • Aksan, D. (2003). Türkçenin gücü. Bilgi Yayınları: Ankara.
 • Bartlett, L. (1990). Teacher development through reflective teaching. In Richards, J.C. & Nunan, D. (Ed.). Second language teacher education. New York.
 • Bölükbaş, F. (2004). Yansıtıcı öğretim ile yabancı dil olarak Türkçe öğretimi. Dil Dergisi, 126, 19-28.
 • Bölükbaş, F. (2011). Arap öğrencilerin Türkçe yazılı anlatım becerilerinin değerlendirilmesi. Turkish Studies, 6(3), 1357-1367.
 • Candaş-Karababa, C. Z. (2009). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi ve karşılaşılan sorunlar. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 42 (2), 265-277.
 • CEFR (2001). Common european framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment. Retrieved from https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf on September, 08, 2017.
 • Celce-Murcia, M., Brington, D. M. & Goodwin, J. M. (1996). Teaching pronunciation. Cambridge University Press: Cambridge.
 • Crystal, D. (1992). An encyclopedic dictionary of language and languages. Blackwell Publishers:Massachusetts.
 • Coşkun. V. (2016). Türkçenin ses bilgisi. Bilgi Sanat Yayınevi: İstanbul.
 • Couper-Kuhlen, E. (2007). Situated phonologies: Patterns of phonology. In Pennington, M. C. (Ed.). Phonology in context. Palgrave Macmillan Press: New York.
 • Er, O., Biçer, N. & Bozkırlı, K. Ç. (2012). Yabancılara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunların ilgili alan yazını ışığında değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1(2), 51-69.
 • Ergenç, İ. (2002). Konuşma dili ve Türkçenin söyleyiş sözlüğü. Multilingual: İstanbul.
 • Escudero, P. (2007). Second-language phonology: The role of perception. In Pennington, M. C. (Ed.). Phonology in context. Palgrave Macmillan Press: New York.
 • Fidan, D. (2011). Teaching soft G (˂Ğ˃) in acquisition of literacy processing. In Uzun, G. L. & Bozkurt, Ü. (Ed.). Theoretical and applied researches on Turkish language teaching. Verlag Die Blaue Eule: Essen.
 • Gordon, M. (2007). Functionalism in phonology. In De Racy, P. (Ed.). The cambridge handbook of phonology. Cambridge: Cambridge Press.
 • İzmir, Yabancılar için Türkçe ders kitabı A2 (2012). Papatya Yayıncılık: İstanbul.
 • Kara, M. (2010). Gazi üniversitesi Tömer öğrencilerinin Türkçe öğrenirken karşılaştıkları sorunlar ve bunların çözümüne yönelik öneriler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(3), 661-69.
 • Le Corcu, R. & Peters, J. (2005). Towards constructivist classrooms: The role of reflective teacher. Journal of Educational Enquiry, 6(1), 50-64.
 • Lewis J. & Sonsaat S. (2016). Pronunciation materials. In Azarnoosh, M. (Ed.). Issues in materials development. Sense Publishers: Rotterdam.
 • Morley, J. (1991). The pronunciation component in teaching english to speakers of other languages. TESOL QUARTERLY, 25(3), 481-520.
 • Morley, J. (2001). Aural comprehension instruction: Principles and practices. In Celce-Murcia, M. (Ed.), Teaching english as a second or foreign language (69- 87). USA: Heinle & Heinle.
 • Okatan, H. İ. (2012). Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesinde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenme sorunları. Polis Bilimleri Dergisi, 14(4), 79-112.
 • Pennington, M. C. (1989). Teaching pronounciation from the top down. RELC Journal, 20, 20-38.
 • Pollard, A., Anderson, J., Maddock, M., Swaffield, S., Warin, J. & Warwick, P. (2008). Reflective teaching. Evidence-informed professional practice (3rd edition). London: Continuum.
 • Semerci, Ç. (2007). Öğretmen ve öğretmen adayları için yansıtıcı düşünme eğilimi (YANDE) ölçeğinin geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7 (3), 1353-1377.
 • Subaşı, D. A. (2010). Tömer’de yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Arap öğrencilerin kompozisyonlarında hata analizi. Dil Dergisi, 148, 7-16.
 • Şenel, M. (2006). Suggestions for beautifying the pronunciation of efl learners in Turkey. Journal of Language and Linguistic Studies, 2(1). Retrieved from http://www.jlls.org/index.php/jlls/article/view/27/29 on July, 20, 2017.
 • Ünver, G. (2003). Yansıtıcı düşünme. Pegem Yayıncılık: Ankara.
 • Vitanova, G. & A. Miller. (2002). Reflective practice in pronunciation learning. The Internet TESL Journal, 7(1). Retrieved from http://iteslj.org/Articles/Vitanova-Pronunciation.html on May, 20, 2017.
 • Yeni Hitit 1 yabancılar için Türkçe ders kitabı, A1, A2 (2012). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
There are 32 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Duygu Ak Başoğul

Cansu Aksu Raffard

Publication Date October 28, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 6 Issue: 4

Cite

APA Ak Başoğul, D., & Aksu Raffard, C. (2018). Reflective Practices in Learning Turkish Pronunciation as a Foreign Language. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4), 1112-1137. https://doi.org/10.16916/aded.454569