Research Article
BibTex RIS Cite

The Use of Edmodo in Teaching Turkish as a Foreign Language: A Case Study

Year 2018, Volume: 6 Issue: 4, 1064 - 1090, 28.10.2018
https://doi.org/10.16916/aded.452838

Abstract

In this study, the use of Edmodo, which is a WEB 2.0 tool,
in teaching Turkish as a foreign language was examined. The research was
designed as a case study. The study was conducted with 20 students at the B2
level in BAİBÜ TÖMER and 2 instructors who taught Turkish as a foreign language
courses to those students. Edmodo was used as a supporting tool for teaching
Turkish for 8 weeks from the beginning of the B2 level. At the end of 8 weeks,
student opinions were sought regarding the use of the application, by using a semi-structured
EUGF. In addition, observations about the application of the instructors in the
implementation process were examined. According to the students, the use of
Edmodo in learning Turkish contributed to improving their language skills,
learning new words and phrases, learning the rules of language knowledge, learning
the target culture and different cultures, and increasing interest and desire
of learning Turkish.
According to the
teaching staff, the use of Edmodo in teaching Turkish had benefits in areas
such as giving feedback to students, interacting with them, measuring and
evaluating, cooperative learning, learning responsibility and technological
literacy. In addition, based on the students’ opinions and observations of the instructors,
it was determined that Edmodo has "utility features" such as
accessibility, ease of use, being free of charge, providing language support in
Turkish, being adaptable to different applications and providing a wealth of
features. Nevertheless, it was determined that Edmodo does not work without an
internet connection, that it does not have an instant chat feature, and that it
causes technical problems such as its failing to satisfy expectations because
of design faults. The data obtained in general show that Edmodo is a supportive
and useful learning tool for teaching Turkish as a foreign language.

References

 • Ajjan, H., & Hartshorne, R. (2008). Investigating faculty decisions to adopt WEB 2.0 technologies: theory & empirical tests. The Internet & Higher Education 11(2), 71–80.
 • Alemdağ, E. (2013). Edmodo: Eğitsel bir çevrimiçi sosyal öğrenme ortamı. In İnetTr’13, XVIII. Türkiye'de İnternet Konferansı 18. cilt (pp. 71-77). İstanbul Üniversitesi, 9-11 Aralık 2013.
 • Al-Kathiri, F. (2015). Beyond the classroom walls: edmodo in saudi secondary school efl ınstruction, attitudes and challenges. English Language Teaching, 8(1), 189-204.
 • Aydın, B., & Demirer, V. (2016). Flipping the drawbacks of flipped classroom: effective tools and reccomendations. Journal of Educational and Instructional Studies In The World, 6(1), 33-40.
 • Aytan, T., & Başal, A. (2015). Türkçe öğretmen adaylarının web 2. 0 araçlarına yönelik algılarının incelenmesi. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(7), 149-166.
 • Balasubramanian, K., Jaykumar, V., & Fukeyb, L. N. (2014). A study on “student preference towards the use of edmodo as a learning platform to create responsible learning environment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 144, 416-422.
 • Baştuğ, İ., Solmaz, İ., Kaledibi, F. ve İşbulan, O. (2016). 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin programlama eğitiminde edmodo kullanımına dair yönelik görüşlerinin belirlenmesi. 4. International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium. (pp.76-83). Fırat Üniversitesi, 6-8 Ekim 2016.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2016). Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. Demir, S. B. (çev. ed.) (2. baskı). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çepni, S. (2014). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Dere, E., Yücel, Ü. A. ve Yalçınalp, S. (2016). İlköğretim öğrencilerinin eğitsel bir çevrimiçi sosyal öğrenme ortamı olan Edmodo’ya ilişkin görüşleri. Elementary Education Online, 15, 3, 804-819.
 • Dewi, F. (2014). EDMODO: A social learning platform for blended learning class in higher education . Research in Education Technology: Pedagogy and Technology Journal, 1-11.
 • Dogoriti, E., & Pange, J. (2014). Instructional design for a "social" classroom: Edmodo and Twitter in the foreign language classroom. ICICTE 2014 Proceedings, 154-165.
 • Durak, G., Çankaya, S. & Yünkül, E. (2014). Eğitimde eğitsel sosyal ağ sitelerinin kullanımı: Edmodo örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 41, 309-316.
 • Durmuş, A. (2015). WEB 2.0 araçları ve eğitsel uygulamalar. (Edt. Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman ve Hatice F. Odabaşı). Eğitimde Teknoloji Okumaları içinde s.109-127. Ankara: TOJET.
 • Edmodo, 2018. https://go.edmodo.com/about/ 30.05.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Ekmekçi, E. (2016). Integrating Edmodo into foreign language classes as an assessment tool. participatory educational research (PER). Special Issue 2016-I, pp., 1-11.
 • Enriquez, M. A. (2014). Students‟perceptions on the effectiveness of the use of Edmodo as a supplementary tool for learning . Presented at the DLSU Research Congress 2014. Manila, Philippines: De La Salle University.
 • Gliner, J. A., Morgan, G.A. ve Leech, N. (2015). Uygulamada araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Hamutoğlu, N. B. ve Kıyıcı, M. (2017). Bir eğitsel sosyal ağ olarak Edmodo’nun yükseköğretimde kullanımına yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 2, 322-343.
 • Holland , C., & Muilenburg, L. Y. (2011). Supporting student collaboration: Edmodo in the classroom. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, (s. 3232-3236).
 • Holzweiss, K. (2013). Edmodo: a great tool for school librarians. School Library Monthly, v29 n5 p14-16.
 • Horzum, M. B. (2010). Öğretmenlerin WEB 2.0 araçlarından haberdarlığı, kullanım sıklıkları ve amaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7, 1, s.603-634.
 • Kazez, H., ve Bahçeci F. (2016). BÖTE bölümü öğretmen adaylarının Edmodo kullanımına dair görüşlerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 9-20.
 • Kongchan, C. (2008). How a non-digital-native teacher makes use of Edmodo. In 5th Intenational Conference ICT for Language Learning. Florence.
 • Kurt, A.A. ve Orhan, D. (2015). Okuryazarlıkların yükseköğretime yansımaları. (Edt. Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman ve Hatice F. Odabaşı). Eğitimde Teknoloji Okumaları içinde s.65-83. Ankara: TOJET.
 • Kuzgun, H. ve Özdinç, H. (2017). Eğitsel sosyal ağ ortamı Edmodo’nun kullanılabilirliğinin incelenmesi. AKU Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 10, 2, 274-297.
 • Merriam, S. B. (2015). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • McClain, C., Brown, A., & Price, G. (2015). Characterization personified: using Edmodo to strengthen student interaction with literature. Meridian, 1-19.
 • Nee, C. K. (2014). The effect of educational networking on students performance in biology. TCC Worldwide Online Conference, (s. 73-97).
 • Özkan, A. (2017). Öğretim elemanlarının eğitsel sosyal ağ kullanım deneyimlerinin incelenmesi: Edmodo örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Erzurum.
 • Paker, T. (2015). Durum çalışması. (edt. Fatma Nevra Seggie ve Yasemin Bayyurt). Nitel araştırma içinde (119-135). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Paliktzoglou, V., & Suhonen , J. (2014). Microblogging in higher education: the Edmodo case study among computer science learners in Finland. Journal of Cases on Information Technology, 16(2), 39-57.
 • Partnership For 21st Century Skills, (P21). (2018). Framework for 21st century learning. 30 Mayıs 2018 tarihinde http://www.p21.org/about-us/p21-framework sayfasından erişilmiştir.
 • Polat, O. (2016). Eğitsel sosyal medya platformları ve Edmodo örnek uygulaması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Konya.
 • Sanders, K. S. (2012). An examination of the academic networking site Edmodo on student engagement and responsible learning. (Unpublished doctoral dissertation). University of South Carolina College of Education.
 • Sırakaya, M. (2015).Öğretmen adaylarının Edmodo hakkındaki görüşleri. Teacher candidates' views on Edmodo. 8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Edirne, Turkey.
 • Solomon, G. ve Schrum, L. (2007). WEB 2.0 new tools, new schools. Washington: İste.
 • Torun, F., & Dargut, T. (2015). Mobil öğrenme ortamlarında ters yüz sınıf modelinin gerçekleştirilebilirliği üzerine bir öneri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 20-29.
 • Türkmen, H. G. (2012). Using social networking in EFL classroom in higher education. The 8th international scientific conference e-learning and software for education. pp. 350-354.
 • Yaman, M. (2014). İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin çevrimiçi otantik okumalara karşı olan algılarının belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Edmodo’nun Kullanımı: Bir Durum Çalışması

Year 2018, Volume: 6 Issue: 4, 1064 - 1090, 28.10.2018
https://doi.org/10.16916/aded.452838

Abstract

Bu çalışmada, WEB 2.0 araçlarından Edmodo’nun Türkçenin
yabancı dil olarak öğretiminde kullanımı incelenmiştir. Araştırma, durum
çalışması şeklinde tasarlanmıştır. Çalışma, BAİBÜ TÖMER’de öğrenim gören B2
düzeyindeki 20 öğrenci ve bu öğrencilerin derslerine giren 2 öğretim elemanı
ile yürütülmüştür. Edmodo, Türkçe öğretimini destekleyici araç olarak B2
kurundan itibaren 8 hafta boyunca kullanılmıştır. Sekiz hafta sonunda
öğrencilerle yarı yapılandırılmış EUGF kullanılarak uygulama hakkında öğrenci
görüşleri alınmıştır. Ayrıca uygulama sürecinde öğretim elemanlarının uygulama
hakkındaki gözlemleri de dikkate alınarak incelenmiştir. Öğrencilere göre Türkçe
öğreniminde Edmodo kullanımı; dil becerilerinin geliştirilmesine, yeni sözcük
ve söz öbeklerinin, dil bilgisi kurallarının, hedef kültürün ve farklı
kültürlerin öğrenilmesine, Türkçe öğrenme ilgisine ve isteğine katkılar
sağlamıştır. Öğretim elemanlarına göre Türkçe öğretiminde Edmodo kullanımının,
öğrencilere dönüt verme, onlarla etkileşim kurma, ölçme ve değerlendirme, işbirlikli
öğrenme, öğrenme sorumluluğu kazandırma ve teknoloji okuryazarlığı gibi
alanlarda yararları vardır. Ayrıca öğrenci görüşlerine ve öğretim elemanları
gözlemlerine göre Edmodo’nun, erişilebilirlik, kullanım kolaylığı, ücretsiz
olma, Türkçe dil desteği, farklı uygulamalarla uyum ve araç zenginliği gibi
“kullanışlılık özellikleri”ne sahip olduğu belirlenmiştir. Buna rağmen,
Edmodo’nun internet bağlantısı olmadan çalışmaması, anlık sohbet özelliğine
sahip olmaması, tasarım özellikleri bakımından beklentilere cevap verememesi
gibi bazı tasarım sorunlarına ve teknik sorunlara sahip olduğu belirlenmiştir. Genel
olarak elde edilen veriler, Edmodo’nun Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde
destekleyici ve yararlı bir öğrenme aracı olduğunu göstermiştir.   

References

 • Ajjan, H., & Hartshorne, R. (2008). Investigating faculty decisions to adopt WEB 2.0 technologies: theory & empirical tests. The Internet & Higher Education 11(2), 71–80.
 • Alemdağ, E. (2013). Edmodo: Eğitsel bir çevrimiçi sosyal öğrenme ortamı. In İnetTr’13, XVIII. Türkiye'de İnternet Konferansı 18. cilt (pp. 71-77). İstanbul Üniversitesi, 9-11 Aralık 2013.
 • Al-Kathiri, F. (2015). Beyond the classroom walls: edmodo in saudi secondary school efl ınstruction, attitudes and challenges. English Language Teaching, 8(1), 189-204.
 • Aydın, B., & Demirer, V. (2016). Flipping the drawbacks of flipped classroom: effective tools and reccomendations. Journal of Educational and Instructional Studies In The World, 6(1), 33-40.
 • Aytan, T., & Başal, A. (2015). Türkçe öğretmen adaylarının web 2. 0 araçlarına yönelik algılarının incelenmesi. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(7), 149-166.
 • Balasubramanian, K., Jaykumar, V., & Fukeyb, L. N. (2014). A study on “student preference towards the use of edmodo as a learning platform to create responsible learning environment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 144, 416-422.
 • Baştuğ, İ., Solmaz, İ., Kaledibi, F. ve İşbulan, O. (2016). 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin programlama eğitiminde edmodo kullanımına dair yönelik görüşlerinin belirlenmesi. 4. International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium. (pp.76-83). Fırat Üniversitesi, 6-8 Ekim 2016.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2016). Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. Demir, S. B. (çev. ed.) (2. baskı). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çepni, S. (2014). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Dere, E., Yücel, Ü. A. ve Yalçınalp, S. (2016). İlköğretim öğrencilerinin eğitsel bir çevrimiçi sosyal öğrenme ortamı olan Edmodo’ya ilişkin görüşleri. Elementary Education Online, 15, 3, 804-819.
 • Dewi, F. (2014). EDMODO: A social learning platform for blended learning class in higher education . Research in Education Technology: Pedagogy and Technology Journal, 1-11.
 • Dogoriti, E., & Pange, J. (2014). Instructional design for a "social" classroom: Edmodo and Twitter in the foreign language classroom. ICICTE 2014 Proceedings, 154-165.
 • Durak, G., Çankaya, S. & Yünkül, E. (2014). Eğitimde eğitsel sosyal ağ sitelerinin kullanımı: Edmodo örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 41, 309-316.
 • Durmuş, A. (2015). WEB 2.0 araçları ve eğitsel uygulamalar. (Edt. Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman ve Hatice F. Odabaşı). Eğitimde Teknoloji Okumaları içinde s.109-127. Ankara: TOJET.
 • Edmodo, 2018. https://go.edmodo.com/about/ 30.05.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Ekmekçi, E. (2016). Integrating Edmodo into foreign language classes as an assessment tool. participatory educational research (PER). Special Issue 2016-I, pp., 1-11.
 • Enriquez, M. A. (2014). Students‟perceptions on the effectiveness of the use of Edmodo as a supplementary tool for learning . Presented at the DLSU Research Congress 2014. Manila, Philippines: De La Salle University.
 • Gliner, J. A., Morgan, G.A. ve Leech, N. (2015). Uygulamada araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Hamutoğlu, N. B. ve Kıyıcı, M. (2017). Bir eğitsel sosyal ağ olarak Edmodo’nun yükseköğretimde kullanımına yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 2, 322-343.
 • Holland , C., & Muilenburg, L. Y. (2011). Supporting student collaboration: Edmodo in the classroom. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, (s. 3232-3236).
 • Holzweiss, K. (2013). Edmodo: a great tool for school librarians. School Library Monthly, v29 n5 p14-16.
 • Horzum, M. B. (2010). Öğretmenlerin WEB 2.0 araçlarından haberdarlığı, kullanım sıklıkları ve amaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7, 1, s.603-634.
 • Kazez, H., ve Bahçeci F. (2016). BÖTE bölümü öğretmen adaylarının Edmodo kullanımına dair görüşlerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 9-20.
 • Kongchan, C. (2008). How a non-digital-native teacher makes use of Edmodo. In 5th Intenational Conference ICT for Language Learning. Florence.
 • Kurt, A.A. ve Orhan, D. (2015). Okuryazarlıkların yükseköğretime yansımaları. (Edt. Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman ve Hatice F. Odabaşı). Eğitimde Teknoloji Okumaları içinde s.65-83. Ankara: TOJET.
 • Kuzgun, H. ve Özdinç, H. (2017). Eğitsel sosyal ağ ortamı Edmodo’nun kullanılabilirliğinin incelenmesi. AKU Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 10, 2, 274-297.
 • Merriam, S. B. (2015). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • McClain, C., Brown, A., & Price, G. (2015). Characterization personified: using Edmodo to strengthen student interaction with literature. Meridian, 1-19.
 • Nee, C. K. (2014). The effect of educational networking on students performance in biology. TCC Worldwide Online Conference, (s. 73-97).
 • Özkan, A. (2017). Öğretim elemanlarının eğitsel sosyal ağ kullanım deneyimlerinin incelenmesi: Edmodo örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Erzurum.
 • Paker, T. (2015). Durum çalışması. (edt. Fatma Nevra Seggie ve Yasemin Bayyurt). Nitel araştırma içinde (119-135). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Paliktzoglou, V., & Suhonen , J. (2014). Microblogging in higher education: the Edmodo case study among computer science learners in Finland. Journal of Cases on Information Technology, 16(2), 39-57.
 • Partnership For 21st Century Skills, (P21). (2018). Framework for 21st century learning. 30 Mayıs 2018 tarihinde http://www.p21.org/about-us/p21-framework sayfasından erişilmiştir.
 • Polat, O. (2016). Eğitsel sosyal medya platformları ve Edmodo örnek uygulaması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Konya.
 • Sanders, K. S. (2012). An examination of the academic networking site Edmodo on student engagement and responsible learning. (Unpublished doctoral dissertation). University of South Carolina College of Education.
 • Sırakaya, M. (2015).Öğretmen adaylarının Edmodo hakkındaki görüşleri. Teacher candidates' views on Edmodo. 8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Edirne, Turkey.
 • Solomon, G. ve Schrum, L. (2007). WEB 2.0 new tools, new schools. Washington: İste.
 • Torun, F., & Dargut, T. (2015). Mobil öğrenme ortamlarında ters yüz sınıf modelinin gerçekleştirilebilirliği üzerine bir öneri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 20-29.
 • Türkmen, H. G. (2012). Using social networking in EFL classroom in higher education. The 8th international scientific conference e-learning and software for education. pp. 350-354.
 • Yaman, M. (2014). İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin çevrimiçi otantik okumalara karşı olan algılarının belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
There are 42 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Halit Karatay

Hüseyin Karabuğa

Ozan İpek

Publication Date October 28, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 6 Issue: 4

Cite

APA Karatay, H., Karabuğa, H., & İpek, O. (2018). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Edmodo’nun Kullanımı: Bir Durum Çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4), 1064-1090. https://doi.org/10.16916/aded.452838