Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Ana Dili Eğitimi Dergisinde Yayınlanan Araştırmaların Eğilimleri: İçerik Analizi

Year 2018, Volume 6, Issue 4, 1196 - 1209, 28.10.2018
https://doi.org/10.16916/aded.450275

Abstract

Bu çalışmada alandaki eğilimleri belirlemek amacıyla Ana Dili Eğitimi dergisinde 2013 – 2018 yılları arasında toplam 22 sayıda yayınlanmış 207 makale içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Makaleler yayın sınıflama formu kullanılarak Türkçe eğitimi ve eğitim bilimleri konu alanı, yöntemi, veri toplama araçları, veri analiz yöntemleri, örneklem yöntemi, büyüklüğü ve düzeylerine göre analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre en çok tercih edilen Türkçe eğitimi konu alanı dil ve dil araştırmaları, eğitim bilimlerinde ise tutum, ilgi ve durum belirlemeye yönelik araştırmalar olmuştur. Makalelerde genellikle betimsel-tarama modelleri tercih edilmiş ve nitel araştırmalar çoğunluğu oluşturmuştur. En çok kullanılan veri toplama aracı doküman, veri analiz tekniği ise içerik analizi olarak belirlenmiştir. Örneklem belirleme yöntemi olarak amaçlı örneklem yöntemi tercih edilmiştir. Örneklem büyüklüğü 1-10 arası olarak görülürken örneklem düzeyinin ise genellikle eğitim fakültesi öğrencileri olduğu tespit edilmiştir. 

References

 • Akarsu, B. (1998). Dil – Kültür Bağlantısı, İstanbul: İnkılap kitabevi
 • Aksan, D. (2003). Her Yönüyle Dil (Ana Çizgileri ile Dilbilim), Ankara: TDK yayınları
 • Arık, R. S. ve Türkmen, M. (2009). Eğitim bilimleri alanında yayınlanan bilimsel dergilerde yer alan makalelerin incelenmesi. http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdkitap/pdf/488.
 • Bilgin, N. (2000). İçerik analizi. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative research journal, 9(2), 27-40.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Coşkun, E., Özçakmak, H. ve Balcı, A. (2012). Türkçe Eğitiminde Eğilimler: 1981-2010 yılları arasında yapılan tezler üzerine bir meta-analiz çalışması. (s. 204-212). Ankara: Pegem Akademi.
 • Coşkun, S. (2014). Dil-Düşünce ve Dünya İlişkisi Bakımından Öznellik, Bireysellik ve Kimlik. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı 23
 • Sözbilir, M., & Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education [Special issue], 1-22.
 • Varışoğlu ve ark. (2013). Türkçe Eğitimi Araştırmalarında Eğilimler, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri - 13(3), 1767-1781
 • Yalçın, N., Bilican, S., Kezer, F. ve Yalçın, Ö. (2009). Hacettepe üniversitesi eğitim fakültesi dergisinde yayınlanan makalelerin niteliği: İçerik analizi. http://oc.eab.org.tr/ egtconf/pdkitap/pdf/488.pdf.

Tendencies of The Researches Published in Journal of Mother Tongue Education: Content Analysis

Year 2018, Volume 6, Issue 4, 1196 - 1209, 28.10.2018
https://doi.org/10.16916/aded.450275

Abstract

In this research, in order to determine the trends in the area, 207 articles published in journal of mother tongue education in 22 issues between 2013 - 2018 were analyzed by content analysis method. Publication classification form was used for the articles. the articles were analyzed for  the subjects of Turkish education and educational sciences, methodology, data collection tools, data analysis methods, sampling method, size and levels. According to the results obtained from the research, the most preferred subjects of Turkish education are language and language researches and of educational sciences are attitudes, interest and situation researches. Generally, descriptive-scan models were preferred in the models and qualitative researches were mostly used. The most commonly used data collection tool was the document, and the data analysis technique was content analysis. The purposeful sampling method was chosen as a sampling method. The sample size was found to range from 1 to 10, and the sample level was generally education faculty students.

References

 • Akarsu, B. (1998). Dil – Kültür Bağlantısı, İstanbul: İnkılap kitabevi
 • Aksan, D. (2003). Her Yönüyle Dil (Ana Çizgileri ile Dilbilim), Ankara: TDK yayınları
 • Arık, R. S. ve Türkmen, M. (2009). Eğitim bilimleri alanında yayınlanan bilimsel dergilerde yer alan makalelerin incelenmesi. http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdkitap/pdf/488.
 • Bilgin, N. (2000). İçerik analizi. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative research journal, 9(2), 27-40.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Coşkun, E., Özçakmak, H. ve Balcı, A. (2012). Türkçe Eğitiminde Eğilimler: 1981-2010 yılları arasında yapılan tezler üzerine bir meta-analiz çalışması. (s. 204-212). Ankara: Pegem Akademi.
 • Coşkun, S. (2014). Dil-Düşünce ve Dünya İlişkisi Bakımından Öznellik, Bireysellik ve Kimlik. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı 23
 • Sözbilir, M., & Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education [Special issue], 1-22.
 • Varışoğlu ve ark. (2013). Türkçe Eğitimi Araştırmalarında Eğilimler, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri - 13(3), 1767-1781
 • Yalçın, N., Bilican, S., Kezer, F. ve Yalçın, Ö. (2009). Hacettepe üniversitesi eğitim fakültesi dergisinde yayınlanan makalelerin niteliği: İçerik analizi. http://oc.eab.org.tr/ egtconf/pdkitap/pdf/488.pdf.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Hasan Hüseyin MUTLU> (Primary Author)
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date October 28, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 6Issue 4

Cite

APA Mutlu, H. H. (2018). Ana Dili Eğitimi Dergisinde Yayınlanan Araştırmaların Eğilimleri: İçerik Analizi . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 6 (4) , 1196-1209 . DOI: 10.16916/aded.450275