Research Article
BibTex RIS Cite

Ana Dili Eğitimi Dergisinde Yayınlanan Araştırmaların Eğilimleri: İçerik Analizi

Year 2018, Volume: 6 Issue: 4, 1196 - 1209, 28.10.2018
https://doi.org/10.16916/aded.450275

Abstract

Bu çalışmada alandaki eğilimleri belirlemek amacıyla
Ana Dili Eğitimi dergisinde 2013 – 2018 yılları arasında toplam 22 sayıda
yayınlanmış 207 makale içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Makaleler
yayın sınıflama formu kullanılarak Türkçe eğitimi ve eğitim bilimleri konu
alanı, yöntemi, veri toplama araçları, veri analiz yöntemleri, örneklem
yöntemi, büyüklüğü ve düzeylerine göre analiz edilmiştir. Araştırmadan elde
edilen sonuçlara göre en çok tercih edilen Türkçe eğitimi konu alanı dil ve dil
araştırmaları, eğitim bilimlerinde ise tutum, ilgi ve durum belirlemeye yönelik
araştırmalar olmuştur. Makalelerde genellikle betimsel-tarama modelleri tercih
edilmiş ve nitel araştırmalar çoğunluğu oluşturmuştur. En çok kullanılan veri
toplama aracı doküman, veri analiz tekniği ise içerik analizi olarak
belirlenmiştir. Örneklem belirleme yöntemi olarak amaçlı örneklem yöntemi
tercih edilmiştir. Örneklem büyüklüğü 1-10 arası olarak görülürken örneklem
düzeyinin ise genellikle eğitim fakültesi öğrencileri olduğu tespit edilmiştir. 

References

 • Akarsu, B. (1998). Dil – Kültür Bağlantısı, İstanbul: İnkılap kitabevi
 • Aksan, D. (2003). Her Yönüyle Dil (Ana Çizgileri ile Dilbilim), Ankara: TDK yayınları
 • Arık, R. S. ve Türkmen, M. (2009). Eğitim bilimleri alanında yayınlanan bilimsel dergilerde yer alan makalelerin incelenmesi. http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdkitap/pdf/488.
 • Bilgin, N. (2000). İçerik analizi. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative research journal, 9(2), 27-40.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Coşkun, E., Özçakmak, H. ve Balcı, A. (2012). Türkçe Eğitiminde Eğilimler: 1981-2010 yılları arasında yapılan tezler üzerine bir meta-analiz çalışması. (s. 204-212). Ankara: Pegem Akademi.
 • Coşkun, S. (2014). Dil-Düşünce ve Dünya İlişkisi Bakımından Öznellik, Bireysellik ve Kimlik. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı 23
 • Sözbilir, M., & Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education [Special issue], 1-22.
 • Varışoğlu ve ark. (2013). Türkçe Eğitimi Araştırmalarında Eğilimler, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri - 13(3), 1767-1781
 • Yalçın, N., Bilican, S., Kezer, F. ve Yalçın, Ö. (2009). Hacettepe üniversitesi eğitim fakültesi dergisinde yayınlanan makalelerin niteliği: İçerik analizi. http://oc.eab.org.tr/ egtconf/pdkitap/pdf/488.pdf.

Tendencies of The Researches Published in Journal of Mother Tongue Education: Content Analysis

Year 2018, Volume: 6 Issue: 4, 1196 - 1209, 28.10.2018
https://doi.org/10.16916/aded.450275

Abstract

In this research, in order to determine the trends in
the area, 207 articles published in journal of mother tongue education in 22
issues
between 2013 - 2018 were analyzed by content analysis method.
Publication classification form was used for the articles. the articles were
analyzed for  the subjects of Turkish
education and educational sciences, methodology, data collection tools, data
analysis methods, sampling method, size and levels. According to the results
obtained from the research, the most preferred subjects of Turkish education
are language and language researches and of educational sciences are attitudes,
interest and situation researches. Generally, descriptive-scan models were
preferred in the models and qualitative researches were mostly used. The most
commonly used data collection tool was the document, and the data analysis
technique was content analysis. The purposeful sampling method was chosen as a
sampling method. The sample size was found to range from 1 to 10, and the
sample level was generally education faculty students.

References

 • Akarsu, B. (1998). Dil – Kültür Bağlantısı, İstanbul: İnkılap kitabevi
 • Aksan, D. (2003). Her Yönüyle Dil (Ana Çizgileri ile Dilbilim), Ankara: TDK yayınları
 • Arık, R. S. ve Türkmen, M. (2009). Eğitim bilimleri alanında yayınlanan bilimsel dergilerde yer alan makalelerin incelenmesi. http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdkitap/pdf/488.
 • Bilgin, N. (2000). İçerik analizi. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative research journal, 9(2), 27-40.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Coşkun, E., Özçakmak, H. ve Balcı, A. (2012). Türkçe Eğitiminde Eğilimler: 1981-2010 yılları arasında yapılan tezler üzerine bir meta-analiz çalışması. (s. 204-212). Ankara: Pegem Akademi.
 • Coşkun, S. (2014). Dil-Düşünce ve Dünya İlişkisi Bakımından Öznellik, Bireysellik ve Kimlik. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı 23
 • Sözbilir, M., & Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education [Special issue], 1-22.
 • Varışoğlu ve ark. (2013). Türkçe Eğitimi Araştırmalarında Eğilimler, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri - 13(3), 1767-1781
 • Yalçın, N., Bilican, S., Kezer, F. ve Yalçın, Ö. (2009). Hacettepe üniversitesi eğitim fakültesi dergisinde yayınlanan makalelerin niteliği: İçerik analizi. http://oc.eab.org.tr/ egtconf/pdkitap/pdf/488.pdf.
There are 11 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Hasan Hüseyin Mutlu

Publication Date October 28, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 6 Issue: 4

Cite

APA Mutlu, H. H. (2018). Ana Dili Eğitimi Dergisinde Yayınlanan Araştırmaların Eğilimleri: İçerik Analizi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4), 1196-1209. https://doi.org/10.16916/aded.450275

Cited By