Research Article
BibTex RIS Cite

The Evaluation of the Reading Comprehension Skills of First Grade Students Attending Multi-grade Classes and Single-grade Classes

Year 2018, Volume: 6 Issue: 4, 987 - 1002, 28.10.2018
https://doi.org/10.16916/aded.444722

Abstract

The aims of this research are
to investigate whether there is a meaningful difference at the reading
comprehension skill levels of first grade students in single-grade classes and multi-grade
classes and to evaluate the opinions of teachers who have taught or are teaching
in such classes. In the study, the Reading Comprehension Test was used to
collect data from the students and the semi-structured teacher interview form
developed by the researchers was administered to the teachers. The Mann-Whitney
U test and arithmetical mean were used to analyze the quantitative data and the
categorical analysis method was used in the analysis of the qualitative data.
The research results show that
there is no significant difference between the reading comprehension skill levels
of elementary school students in single-grade and multi-grade classrooms.
However, based on teachers’ opinions, the reading comprehension skills of the
students in multi-grade classes are lower. The teachers reported that in
general they experienced more difficulty in multi-grade classes.

References

 • Akbaşlı, S. & Pilten, Ö. (1999). Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim. Mikro Yayıncılık Konya.
 • Akyol, H. (2010). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bayar, S. A. (2009). Sınıf öğretmenliği eğitimi anabilim dalı 4. sınıf öğrencilerinin birleştirilmiş sınıflar hakkındaki görüşleri: Gazi Üniversitesi Örneği. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Bayat, S. (2012). Stake’in Uygunluk/Olasılık Modeline Göre İlkokuma Yazma Programının Değerlendirilmesi. Bolu: AİBÜ. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Bayat, S. & Çoşkun, M. (2016). İlkokul ikinci sınıf öğrencilerinin yazma başarısının okudukları sınıf türüne göre incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 60-73.
 • Creswell, J. W. & Plano Clark V.L.(2014). Karma yöntem araştırmaları. (Trans. Eds. Dede, Y. & Demir S. B.) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çelenk S.(2001). İlkokuma – yazma programı ve öğretimi. Ankara: Artım Yayınları.
 • Çınar, İ. (2004). Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında ilkokuma yazma öğretimine ilişkin bir araştırma. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7), 31-45.
 • Demirel, Ö. (1998). Türkçe program ve öğretimi. Ankara: USEM.
 • Dursun, F. (2006). Birleştirilmiş sınıflarda eğitim sorunları ve çözüm önerileri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2, 33-57.
 • Erdem, A.R. (2015). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim (7. Basım). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Fidan, N. & Baykul, Y.(1997). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim öğretmen rehberi. Ankara: MEB ve UNICEF.
 • Kadivar, P., Nejad, S. N., & Emamzade, Z. M. (2005). Effectiveness of multi-grade classes: Cooperative learning as a key element of success. World Academy of Science, Engineering and Technology,(8).169-172.
 • Karaman, F.( 2006). Birleştirilmiş sınıflarda matematik dersindeki başarı düzeyi ile normal sınıflardaki başarı düzeyinin karşılaştırılması. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
 • Little, A. (1994). Multigrade teaching: A review of practice and research (Vol. Education Research Paper 12, p. 63). London: Overseas Development Administration.
 • Marvasti, A. B. (2004). Qualitative research in sociology. London: SAGE Publication.
 • Mason, D. A., & Burns, R. B. (1996). “Simply no worse and simply no better” may simply be wrong: A critique of Veenman’s conclusion about multigrade classes. Review of Educational research, 66(3), 307-322.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M (1994). Data management and analysis methods. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 428-444). Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc.
 • Miller, B. A. (1991). A Review of the Qualitative Research on Multigrade Instruction. Erişim: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED342563.pdf. ERIC ED: 342 563
 • Quail, A., & Smyth, E. (2014). Multigrade teaching and age composition of the class: The influence on academic and social outcomes among students. Teaching and Teacher Education, 43, 80-90.
 • Palavan, Ö. (2012). Birleştirilmiş ve bağımsız sınıflı ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler kazanımlarına erişim düzeyleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (2) 281-294
 • Russell, V. J., Rowe, K. J., & Hill, P. W. (1998). Effects of Multigrade Classes on Student Progress in Literacy and Numeracy: Quantitative Evidence and Perceptions of Teachers and School Leaders. Erişim: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED444122.pdf, ERIC ED: 444 122
 • Veenman, S. (1995). Cognitive and noncognitive effects of multigrade and multi-age classes: A best-evidence synthesis. Review of educational research, 65(4), 319-381.
 • Wilkinson, I. A., & Hamilton, R. J. (2003). Learning to read in composite (multigrade) classes in New Zealand: teachers make the difference. Teaching and Teacher Education, 19(2), 221-235.

Birleştirilmiş Sınıflarda ve Müstakil Sınıflarda Öğrenim Gören 1. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerisinin Değerlendirilmesi

Year 2018, Volume: 6 Issue: 4, 987 - 1002, 28.10.2018
https://doi.org/10.16916/aded.444722

Abstract

Bu araştırmanın amacı, müstakil ve birleştirilmiş
sınıflarda öğrenim gören ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama
beceri düzeyleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını incelemek ve bunun
yanı sıra bu sınıflarda görev yapmış ya da yapan öğretmenlerin bu konudaki
görüşlerini değerlendirmektir. Çalışmada öğrencilerden veri toplamak amacıyla
Okuduğunu Anlama Becerisi testi kullanılmış, öğretmenlere ise araştırmacılar
tarafından araştırma kapsamında geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu
uygulanmıştır. Nicel verilerin çözümlenmesinde Mann Whitney U testi, aritmetik
ortalama kullanılırken; nitel verilerin çözümlenmesinde kategorisel analiz
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre birleştirilmiş
sınıf ve müstakil sınıflarda öğrenim gören birinci sınıf öğrencilerinin
okuduğunu anlama beceri düzeyi anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Ancak
öğretmen görüşlerine göre birleştirilmiş sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin
okuduğunu anlama başarı düzeyi daha düşüktür. Genel olarak öğretmenler
birleştirilmiş sınıflarda daha çok güçlükle karşılaştıklarını belirtmişlerdir. 

References

 • Akbaşlı, S. & Pilten, Ö. (1999). Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim. Mikro Yayıncılık Konya.
 • Akyol, H. (2010). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bayar, S. A. (2009). Sınıf öğretmenliği eğitimi anabilim dalı 4. sınıf öğrencilerinin birleştirilmiş sınıflar hakkındaki görüşleri: Gazi Üniversitesi Örneği. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Bayat, S. (2012). Stake’in Uygunluk/Olasılık Modeline Göre İlkokuma Yazma Programının Değerlendirilmesi. Bolu: AİBÜ. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Bayat, S. & Çoşkun, M. (2016). İlkokul ikinci sınıf öğrencilerinin yazma başarısının okudukları sınıf türüne göre incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 60-73.
 • Creswell, J. W. & Plano Clark V.L.(2014). Karma yöntem araştırmaları. (Trans. Eds. Dede, Y. & Demir S. B.) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çelenk S.(2001). İlkokuma – yazma programı ve öğretimi. Ankara: Artım Yayınları.
 • Çınar, İ. (2004). Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında ilkokuma yazma öğretimine ilişkin bir araştırma. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7), 31-45.
 • Demirel, Ö. (1998). Türkçe program ve öğretimi. Ankara: USEM.
 • Dursun, F. (2006). Birleştirilmiş sınıflarda eğitim sorunları ve çözüm önerileri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2, 33-57.
 • Erdem, A.R. (2015). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim (7. Basım). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Fidan, N. & Baykul, Y.(1997). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim öğretmen rehberi. Ankara: MEB ve UNICEF.
 • Kadivar, P., Nejad, S. N., & Emamzade, Z. M. (2005). Effectiveness of multi-grade classes: Cooperative learning as a key element of success. World Academy of Science, Engineering and Technology,(8).169-172.
 • Karaman, F.( 2006). Birleştirilmiş sınıflarda matematik dersindeki başarı düzeyi ile normal sınıflardaki başarı düzeyinin karşılaştırılması. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
 • Little, A. (1994). Multigrade teaching: A review of practice and research (Vol. Education Research Paper 12, p. 63). London: Overseas Development Administration.
 • Marvasti, A. B. (2004). Qualitative research in sociology. London: SAGE Publication.
 • Mason, D. A., & Burns, R. B. (1996). “Simply no worse and simply no better” may simply be wrong: A critique of Veenman’s conclusion about multigrade classes. Review of Educational research, 66(3), 307-322.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M (1994). Data management and analysis methods. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 428-444). Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc.
 • Miller, B. A. (1991). A Review of the Qualitative Research on Multigrade Instruction. Erişim: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED342563.pdf. ERIC ED: 342 563
 • Quail, A., & Smyth, E. (2014). Multigrade teaching and age composition of the class: The influence on academic and social outcomes among students. Teaching and Teacher Education, 43, 80-90.
 • Palavan, Ö. (2012). Birleştirilmiş ve bağımsız sınıflı ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler kazanımlarına erişim düzeyleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (2) 281-294
 • Russell, V. J., Rowe, K. J., & Hill, P. W. (1998). Effects of Multigrade Classes on Student Progress in Literacy and Numeracy: Quantitative Evidence and Perceptions of Teachers and School Leaders. Erişim: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED444122.pdf, ERIC ED: 444 122
 • Veenman, S. (1995). Cognitive and noncognitive effects of multigrade and multi-age classes: A best-evidence synthesis. Review of educational research, 65(4), 319-381.
 • Wilkinson, I. A., & Hamilton, R. J. (2003). Learning to read in composite (multigrade) classes in New Zealand: teachers make the difference. Teaching and Teacher Education, 19(2), 221-235.
There are 25 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mehmet Çoşkun

Seher Çetinkaya

Publication Date October 28, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 6 Issue: 4

Cite

APA Çoşkun, M., & Çetinkaya, S. (2018). Birleştirilmiş Sınıflarda ve Müstakil Sınıflarda Öğrenim Gören 1. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerisinin Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4), 987-1002. https://doi.org/10.16916/aded.444722