Research Article
BibTex RIS Cite

Metaphors Used by Prospective Teachers regarding the Concept of Value

Year 2018, Volume: 6 Issue: 4, 894 - 923, 28.10.2018
https://doi.org/10.16916/aded.427142

Abstract

The concept of
"value", which can be characterized as social, cultural, economic,
national and moral codes of a community, constitutes the most basic field of
study in our times. As a matter of fact, features unique to each society are
gradually disappearing or changing in the globalizing world. For this reason,
the identification of international values ​​and their transfer to future
generations are vital. The most important responsibility for this transfer
falls squarely on the shoulders of teachers. For this reason, in-service teachers
and prospective teachers need to know every aspect of the notion of value and
all the unknowns regarding this concept. This necessity forms the basis for
this research. A two-part investigation was conducted in this study. A
three-question form was used to determine the metaphorical perceptions of
national/moral/universal values ​​of prospective teachers in different fields.
In the same form, three open-ended questions were given such as "Explain what
national/moral/universal values mean and give examples", and an attempt
was made to determine the sub-structures related to the concept of value at the
levels of knowledge and perspective of the prospective teachers. A total of 182
prospective teachers who were in their senior year at the Kafkas University
Faculty of Education in the Spring semester of the 2017-2018 academic year and
who voluntarily participated in the study, constituted the sample of this
research designed, using the phenomonological model which is a qualitative
research method. The study group of the research consisted of senior students,
and it was formed, using the objective sampling method. The purpose of forming
the sample from senior students was that the participants were in the final phase
of their pre-service education, and they had taken more general knowledge,
professional and field knowledge courses and learned more about national, moral
and universal values in those courses in comparison with other students. In the
analysis of the data, content analysis technique, which is one of the qualitative
methods, was used. Based on the results, 154 out of 182 participants produced
71 valid metaphors for the national value concept, 125 participants produced 59
valid metaphors for the moral value concept, and 140 participants produced 67
valid metaphors for the universal value concept. It was determined that the
most frequently produced metaphor for the concept of national value by
participant prospective teachers was "flag". It was also determined
that 125 out of 182 participants produced 59 valid but different metaphors
regarding the concept of moral value. Among these metaphors, "love"
metaphor had the highest frequency. Again, it was determined that prospective
teachers produced 67 valid metaphors for the concept of universal value, and
that the most frequently produced metaphors were "world”, “sky" and
"water".

References

 • Acun, İ., Yücel, C., Önder, A. ve Tarman, B. (2013). Değerler: Kim ne kadar değer veriyor? Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 191-206.
 • Akbaba Altun, S. (2003). Eğitim Yönetimi ve Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi. Cilt I, Sayı 1.s.: 7-17
 • Akbaş, O. (2004). Değer eğitiminde yeni yaklaşımlar (4-5.Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı
 • Akyol, Y. (2016). Ortaokul 6.sınıf öğrencilerinin vatanseverlik değerine ilişkin metaforik algıları. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(7), 19-32.
 • Arslanoğlu, İ. (2005) Türk değerleri üzerine bir değerlendirme. Küreselleşme Karşısında Değerlerimiz Sempozyumu, Felsefe Dünyası Dergisi, 3–4 Haziran 2005/41, 64–77.
 • Aydın, M. (2003). Gençliğin değer algısı: Konya örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, I(3), 121-144.
 • Bacanlı, H. (1999). Duygusal Davranış Eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Baş, T. ve Akturan, U. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Bilgin, N. (1995). Sosyal psikolojide yöntem ve pratik çalışmalar. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, E.Ö., Karadeniz, Ş. ve Campbell, A. (2006). Gently Gently Gently Acrylic On Canvas, Mounted On Paper, 30cm Diameter., Integral Revıew 3
 • Cüceloğlu, D. (2001). Anlamlı ve Coşkulu Bir Yaşam İçin Savaşçı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Cortazzi, M. ve Jin, L. (1999). Bridges to Learning: Metaphors of Teaching, Learning and Language, L. Cameron ve G. Low (Eds.) Researching and Applying Metaphor (pp. 149-176). New York: Cambridge University Press
 • Çelikkaya, T. ve Seyhan, O. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının evrensel değerlere ilişkin metafor algıları. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(3), 65-87.
 • Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Doğan, İ. (2004). Türk Eğitim Sisteminde Değer Sorunu. Değerler Eğitim Uluslararası Sempozyumu, Değerler Eğitimi Merkezi, 26-28 Kasım 2004, İstanbul.
 • Doğanay, A. (2006). Değerler Eğitimi. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. (Editör: Cemil Öztürk). Anakara: Pegem A Yayıncılık
 • Dönmez, C. (2006). Değerler eğitiminde kahramanların kullanımına bir örnek: Mustafa Kemal Atatürk. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 113-133.
 • Ellis, R. ve Barkhuizen, G. (2009). Analysing Learner Language. Oxford: Oxford University Press.
 • Erdem, A. R. (2003). Üniversite Kültüründe Önemli Bir Unsur: Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, I(4), 55-72.
 • Ergün, M. (1994). Eğitim Sosyolojisine Giriş. (Eğitim ve Toplum). Ankara: Ocak Yayınları.
 • Eroğlu, A. M. (2008). Toplumda Manevi Değerler Dili. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi. 22-24 Ekim 2008 Kırgızistan.
 • Esmer, Y. (1998). ‘Ahlaki Değerler ve Toplumsal Değişme’, Türkiye’de Bunalım ve Demokratik Çıkış Yolları: Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi.
 • Fırat, H. ve Mocan, A. (2014). Türkçe Ders Kitaplarındaki Hikâyelerde Yer Alan Değerler. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18-3, 25-49.
 • Hughes, Scott H. (2003-2004) Understandıng Conflıct In A Postmodern World, http://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1189&context=mulr Marq. L. Rev. 681) Understanding Conflict in a Postmodern World; Hughes, Scott H.
 • Güngör, E.(1998). Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar. Ankara: Ötüken Yayınları
 • Kağıtcıbaşı C. ve Kuşdil M.E. (2000). Türk Öğretmenlerinin Değer Yönelimleri ve Schwartz Değer Kuramı. Türk Psikolojisi Dergisi, 45(15), 59-76.
 • Karaçanta, H. (2013). Üniversite öğrencilerinin milli değerlere yönelik metaforları. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, s.107-114.
 • Kılıç, R. (1996). Olgu ve Değer Problemi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 35, 359-361.
 • Kirschenbaum, H. (1995). Enhance Values and Morality. Boston: Allyn and Bacon
 • Kliebard, H. M. (1982). Curriculum theory as metaphor. Theory Into Practice, 21, 11–17.
 • Kluckhohn, C. (1951). Values and value orientations in the theory of action: An exploration in definition and classification. In T. Parsons, & E. Shils (Eds.). Toward a general theory of action (pp. 388-433). Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Lakoff, G. ve Johnson, M. (2005). Metaforlar, Hayat, Anlam ve Dil. İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. http://oygm.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-meslegi-genel-yeterlikleri/icerik/39 adresinden 04.05.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Richardson, D., ve Matlock, T. (2007). The İntegration Of Figurative Language And Static Depictions: An Eye Movement Study Of Fictive Motion. Cognition, 102 (1), 129-138
 • Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip olduğu zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2): 281-326.
 • Selanik-AY, N. ve Kurtdede-Fidan, N. (2013). Öğretmen adaylarının kültürel miras kavramına ilişkin metaforları. Turkish Studies, 8(12), 1135-1152.
 • Shakespeare, W. (2007). The Complete Works of William Shakespeare. London: Wordsworth Editions Limited
 • Tokdemir, M. A. (2007). Tarih öğretmenlerinin değerler ve değer eğitimi hakkındaki görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon
 • Türkçe Sözlük, (2008). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Tural, S. (1992). Kültürel Kimlik Üzerine Düşünceler. Ankara: Ecdad Yayınevi.
 • Özbay, M. (2002). Kültür aktarımı açısından Türkçe öğretimi. Türk Dili, 602, 112-120.
 • Özgüven, İ. E. (1994). Psikolojik Testler, Ankara: Yeni Doğuş Matbaası.
 • Özkan, R. ve Taşkın, M. A. (2014). İlköğretim öğrencilerinin vatan olgusuna ilişkin algılarının belirlenmesi. Tarih Okulu Dergisi (TOD), 7(XVII), 889-906.
 • Ulusoy, K. (2007). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarih Ve Ahlak Eğitimi İlişkisi Üzerine Görüşleri (Sakarya İl Örneği). Değerler Eğitimi Dergisi, 5(13), 155- 177.
 • Quale, A. (2002). The Role Of Metaphor İn Scientific Epistemology: A Constructivist Perspective And Consequences For Science Education. Science and Education, 11, 443–457
 • Yob, I. M. (2003). Thinking Constructively With Metaphors. Studies in Philosophy and Education, 22, 127–138.

Öğretmen Adaylarının Değerlere İlişkin Metaforları

Year 2018, Volume: 6 Issue: 4, 894 - 923, 28.10.2018
https://doi.org/10.16916/aded.427142

Abstract

Bir toplumun
sosyal, kültürel, ekonomik, milli ve manevi birçok kodunun şifresi olarak
nitelendirebileceğimiz “değer” kavramı, yaşadığımız çağın en temel çalışma
alanını oluşturmaktadır. Nitekim küreselleşen dünyada toplumlara özgü
özellikler giderek yok olmakta ya da değişime uğramaktadır. Bu nedenle uluslara
özgü değerlerin tespiti ve gelecek nesillere aktarılması hayati öneme sahiptir.
Bu aktarımda en önemli vazife ise öğretmenlere düşmektedir. Bu nedenle değer
kavramı ve bu kavram dahilindeki tüm bilinmezleri öğretmenlerin ve bu mesleğe
henüz başlamamış öğretmen adaylarının her yönüyle bilmesi gerekmektedir.  Bu araştırmaya da bu gereklilik kaynaklık
etmiştir. Araştırmada iki kısımdan oluşan bir incelenmeye gidilmiştir. Bu
kapsamda farklı alanlarda eğitim gören öğretmen adaylarının
milli/manevi/evrensel değerlere yönelik metaforik algılarını belirlenmeye
çalışan üç soruluk bir form kullanılmıştır. Yine aynı formda  “Milli/manevi/evrensel değer nedir
açıklayınız ve örnekler veriniz” şeklinde düzenlenmiş açık uçlu üç adet soru
verilmiş ve öğretmen adaylarının daha çok bilgi ve kavrama düzeyinde değer
kavramına ilişkin alt yapıları belirlenmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma
yöntemleri arasında yer alan fenomonolojik modelle desenlenen bu araştırmanın
örneklemini 2017-2018 bahar yarıyılında Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi
bünyesinde yer alan Anabilim Dallarının 4. sınıflarında öğrenim gören ve
araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen toplam 182 öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Amaçsal örnekleme yöntemiyle belirlenen araştırmanın çalışma
grubunu 4. sınıflarda öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Bu
grubun belirlenmesindeki amaç, bu adayların hizmet öncesi eğitimlerinin son
aşamalarında olmaları nedeniyle, daha fazla sayıda genel kültür, öğretmenlik
meslek bilgisi ve alan bilgisi dersleri almaları ve bu derslerin kapsamına
serpiştirilmiş olan milli, manevi ve evrensel değerler hakkında diğer öğrenim
kademelerindeki öğrencilere göre daha fazla bilgiye sahip olmaları sayıltısıdır.
Verilerin analizinde nitel yöntemler arasında yer alan içerik analizi çözümleme
tekniği kullanılmıştır.  Araştırma sonucunda araştırmaya katılan
182 öğretmen adayından; 154’ünün milli değer kavramına ilişkin geçerli 71 adet,
125’inin manevi değer kavramına ilişkin geçerli 59 adet, 140’ının ise evrensel
değer kavramına ilişkin geçerli 67 adet metafor ürettikleri tespit edilmiştir.
Katılımcı öğretmen adaylarının milli değer kavramına yönelik olarak en sık
ürettikleri metaforun ise “bayrak” olduğu belirlenmiştir.
Katılımcı 182 öğretmen adayının 125’inin manevi değer
kavramına ilişkin olarak 59 adet geçerli ve farklı metafor ürettiği tespit
edilmiştir. Bu metaforlar içerisinde frekans değeri en yüksek olan ise “sevgi”
metaforudur. Yine öğretmen adaylarının evrensel değer kavramına yönelik olarak
geçerli 67 metafor ürettikleri ve en sık üretilen metaforların ise “dünya,
gökyüzü” ve “su” metaforları olduğu tespit edilmiştir.

References

 • Acun, İ., Yücel, C., Önder, A. ve Tarman, B. (2013). Değerler: Kim ne kadar değer veriyor? Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 191-206.
 • Akbaba Altun, S. (2003). Eğitim Yönetimi ve Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi. Cilt I, Sayı 1.s.: 7-17
 • Akbaş, O. (2004). Değer eğitiminde yeni yaklaşımlar (4-5.Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı
 • Akyol, Y. (2016). Ortaokul 6.sınıf öğrencilerinin vatanseverlik değerine ilişkin metaforik algıları. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(7), 19-32.
 • Arslanoğlu, İ. (2005) Türk değerleri üzerine bir değerlendirme. Küreselleşme Karşısında Değerlerimiz Sempozyumu, Felsefe Dünyası Dergisi, 3–4 Haziran 2005/41, 64–77.
 • Aydın, M. (2003). Gençliğin değer algısı: Konya örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, I(3), 121-144.
 • Bacanlı, H. (1999). Duygusal Davranış Eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Baş, T. ve Akturan, U. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Bilgin, N. (1995). Sosyal psikolojide yöntem ve pratik çalışmalar. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, E.Ö., Karadeniz, Ş. ve Campbell, A. (2006). Gently Gently Gently Acrylic On Canvas, Mounted On Paper, 30cm Diameter., Integral Revıew 3
 • Cüceloğlu, D. (2001). Anlamlı ve Coşkulu Bir Yaşam İçin Savaşçı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Cortazzi, M. ve Jin, L. (1999). Bridges to Learning: Metaphors of Teaching, Learning and Language, L. Cameron ve G. Low (Eds.) Researching and Applying Metaphor (pp. 149-176). New York: Cambridge University Press
 • Çelikkaya, T. ve Seyhan, O. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının evrensel değerlere ilişkin metafor algıları. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(3), 65-87.
 • Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Doğan, İ. (2004). Türk Eğitim Sisteminde Değer Sorunu. Değerler Eğitim Uluslararası Sempozyumu, Değerler Eğitimi Merkezi, 26-28 Kasım 2004, İstanbul.
 • Doğanay, A. (2006). Değerler Eğitimi. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. (Editör: Cemil Öztürk). Anakara: Pegem A Yayıncılık
 • Dönmez, C. (2006). Değerler eğitiminde kahramanların kullanımına bir örnek: Mustafa Kemal Atatürk. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 113-133.
 • Ellis, R. ve Barkhuizen, G. (2009). Analysing Learner Language. Oxford: Oxford University Press.
 • Erdem, A. R. (2003). Üniversite Kültüründe Önemli Bir Unsur: Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, I(4), 55-72.
 • Ergün, M. (1994). Eğitim Sosyolojisine Giriş. (Eğitim ve Toplum). Ankara: Ocak Yayınları.
 • Eroğlu, A. M. (2008). Toplumda Manevi Değerler Dili. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi. 22-24 Ekim 2008 Kırgızistan.
 • Esmer, Y. (1998). ‘Ahlaki Değerler ve Toplumsal Değişme’, Türkiye’de Bunalım ve Demokratik Çıkış Yolları: Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi.
 • Fırat, H. ve Mocan, A. (2014). Türkçe Ders Kitaplarındaki Hikâyelerde Yer Alan Değerler. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18-3, 25-49.
 • Hughes, Scott H. (2003-2004) Understandıng Conflıct In A Postmodern World, http://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1189&context=mulr Marq. L. Rev. 681) Understanding Conflict in a Postmodern World; Hughes, Scott H.
 • Güngör, E.(1998). Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar. Ankara: Ötüken Yayınları
 • Kağıtcıbaşı C. ve Kuşdil M.E. (2000). Türk Öğretmenlerinin Değer Yönelimleri ve Schwartz Değer Kuramı. Türk Psikolojisi Dergisi, 45(15), 59-76.
 • Karaçanta, H. (2013). Üniversite öğrencilerinin milli değerlere yönelik metaforları. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, s.107-114.
 • Kılıç, R. (1996). Olgu ve Değer Problemi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 35, 359-361.
 • Kirschenbaum, H. (1995). Enhance Values and Morality. Boston: Allyn and Bacon
 • Kliebard, H. M. (1982). Curriculum theory as metaphor. Theory Into Practice, 21, 11–17.
 • Kluckhohn, C. (1951). Values and value orientations in the theory of action: An exploration in definition and classification. In T. Parsons, & E. Shils (Eds.). Toward a general theory of action (pp. 388-433). Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Lakoff, G. ve Johnson, M. (2005). Metaforlar, Hayat, Anlam ve Dil. İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. http://oygm.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-meslegi-genel-yeterlikleri/icerik/39 adresinden 04.05.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Richardson, D., ve Matlock, T. (2007). The İntegration Of Figurative Language And Static Depictions: An Eye Movement Study Of Fictive Motion. Cognition, 102 (1), 129-138
 • Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip olduğu zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2): 281-326.
 • Selanik-AY, N. ve Kurtdede-Fidan, N. (2013). Öğretmen adaylarının kültürel miras kavramına ilişkin metaforları. Turkish Studies, 8(12), 1135-1152.
 • Shakespeare, W. (2007). The Complete Works of William Shakespeare. London: Wordsworth Editions Limited
 • Tokdemir, M. A. (2007). Tarih öğretmenlerinin değerler ve değer eğitimi hakkındaki görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon
 • Türkçe Sözlük, (2008). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Tural, S. (1992). Kültürel Kimlik Üzerine Düşünceler. Ankara: Ecdad Yayınevi.
 • Özbay, M. (2002). Kültür aktarımı açısından Türkçe öğretimi. Türk Dili, 602, 112-120.
 • Özgüven, İ. E. (1994). Psikolojik Testler, Ankara: Yeni Doğuş Matbaası.
 • Özkan, R. ve Taşkın, M. A. (2014). İlköğretim öğrencilerinin vatan olgusuna ilişkin algılarının belirlenmesi. Tarih Okulu Dergisi (TOD), 7(XVII), 889-906.
 • Ulusoy, K. (2007). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarih Ve Ahlak Eğitimi İlişkisi Üzerine Görüşleri (Sakarya İl Örneği). Değerler Eğitimi Dergisi, 5(13), 155- 177.
 • Quale, A. (2002). The Role Of Metaphor İn Scientific Epistemology: A Constructivist Perspective And Consequences For Science Education. Science and Education, 11, 443–457
 • Yob, I. M. (2003). Thinking Constructively With Metaphors. Studies in Philosophy and Education, 22, 127–138.
There are 46 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Tazegül Demir Atalay

Şule Fırat Durdukoca

Publication Date October 28, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 6 Issue: 4

Cite

APA Demir Atalay, T., & Fırat Durdukoca, Ş. (2018). Öğretmen Adaylarının Değerlere İlişkin Metaforları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4), 894-923. https://doi.org/10.16916/aded.427142