Research Article
BibTex RIS Cite

Investigation of Illiterate Adults’ Reasons for Learning Literacy

Year 2018, Volume: 6 Issue: 3, 813 - 826, 27.07.2018
https://doi.org/10.16916/aded.432207

Abstract

The aim of this study was to
determine the participating adults’ reasons for attending literacy courses.
Research is important in order to explain why some adults in Turkey have failed
to learn to read and write, to express the consequences of illiteracy, and to
explain the reasons for adults to learn to read and write. The research was designed
as a phenomenology study which is a qualitative research method. An easily
accessible case sample was used in the purposeful sampling of the participants.
Within the context of easy-access case sampling, twenty-one adult participants
attending the literacy course in the Yozgat province were reached. A
semi-structured interview form developed by the researchers was used as the data
collection tool. The research was conducted in March 2018. Within the scope of
the study, twenty-one adults who participated in the literacy course were
interviewed. In the analysis of the data, inductive analysis was used for
thematic analysis. The data were primarily coded. This led to the emergence of themes.
Four themes emerged in the thematic analysis of the data. The themes that
emerged showed the reasons for adults to learn to write and write. Those
reasons were: doing daily tasks, being able to read the Quran and other printed
materials, seeking medical help in hospitals, and avoiding defraudation.
Suggestions were made based on the findings.

References

 • Aziz, A. (1981). Yetişkin eğitimi ve okuma yazma seferberliği. Eğitim ve Bilim, 6(31). 8-15.
 • Beder, H. (1991). Adult literacy: issues for policy and practice. Malabar: Krieger Publishing Co.
 • Braun, V. ve Clarke V. (2006) Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3 (2), 77-101.
 • Durgunoğlu, A. Y., Öney, B., Kuşçul, H. Ö., ve Cantürk, M. (1997). İşlevsel yetişkin okuryazarlığı programı uygulama ve değerlendirmesi. Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
 • Fingeret, H. A. ve Drennon, C. (1997). Literacy for life: adult learners, new practices. New York: Teachers College Press.
 • Gülgöz, S. (2003). İşlevsel yetişkin okuryazarlığı programı değerlendirme araştırması. Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
 • Güneş, F. (1991). Yetişkinlerin okuma-yazmayı unutma nedenleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1 (24), 21-36.
 • Güneş, F. (1997). Okuma-yazma öğretimi ve beyin teknolojisi. Ankara: Ocak Yayınları.
 • Mace, J. (1992). Talking about literacy: principles and practice of adult literacy education. London: Routledge.
 • MEB (Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü) (2018). Yetişkinler I. kademe okuma yazma öğretimi ve temel eğitim programı. Ankara.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. Selahattin Turan (Çeviri Editörü). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Mezirow, J. (1996). Toward a learning theory of adult literacy. Adult Basic Education, 6(3), 115-126.
 • Miles, B. ve Huberman, M. (2015). Genişletilmiş bir kaynak kitap: nitel veri analizi (Çev. Ed: Sadegül Akbaba Altun - Ali Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.
 • Miser, R. (2002). Küreselleşen dünyada yetişkin eğitimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35 (1), 55-60.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri). (Çeviri Editörleri: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Quigley, B. A. (1997). Rethinking literacy education. The critical need for practice-based change. The jossey-bass higher and adult education series. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, Inc.
 • Rogers, A. (1992). Adults learning for development. New York: Cassell Educational Limited.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Okuma-Yazma Bilmeyen Yetişkinlerin Okuma-Yazma Öğrenme Nedenlerinin İncelenmesi

Year 2018, Volume: 6 Issue: 3, 813 - 826, 27.07.2018
https://doi.org/10.16916/aded.432207

Abstract

Bu araştırmanın amacı, okuma-yazma kurslarına devam
eden yetişkinlerin bu kurslara başlama nedenlerinin tespit edilmesidir.
Araştırma, ülkemizdeki yetişkinlerin neden okuma-yazma öğrenemediklerini ortaya
koyması, okuma-yazma bilmemenin sonuçlarını belirtmesi, yetişkinlerin
okuma-yazmayı öğrenmeyi istemelerinin nedenlerini açıklaması açısından
önemlidir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim türündedir.
Katılımcıların belirlemesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay
ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Kolay ulaşılabilir durum
örneklemesi kapsamında Yozgat ilinde okuma-yazma kursuna devam eden yirmi bir
yetişkin katılımcıya ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar
tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Araştırma, 2018 yılı mart ayında gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında,
okuma-yazma kursuna katılmış yirmi bir yetişkin birey ile görüşme yapılmıştır.
Yapılan görüşmeler, izin alındıktan sonra ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Görüşmeler
okuma-yazma kursunda, teneffüslerde gerçekleştirilmiştir. Toplamda 256
dakikalık görüşme yapılmıştır. Verilerin analizinde tümevarımsal olarak
gerçekleştirilen içerik analizi kullanılmıştır. Veriler öncelikle kodlanmıştır.
Ardından kodlardan kategorilere ulaşılmıştır. Ulaşılan kategorilerden ise
temalara ulaşılmıştır. Veriler belirli temalar altında toplanarak, okuyucunun
kolayca anlayabileceği bir şekilde sunulmuştur. Yetişkinlerin okuma yazma
öğrenme nedenlerinin incelendiği bu araştırmada, verilerin içerik analizi
sonucunda, dört adet temaya ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda ulaşılan temalar
şunlardır: gündelik işler için, kuran, kitap, gazete okumak için, hastane
işleri için, dolandırılmamak için. Araştırma sonuçları kapsamında önerilerde
bulunulmuştur.

References

 • Aziz, A. (1981). Yetişkin eğitimi ve okuma yazma seferberliği. Eğitim ve Bilim, 6(31). 8-15.
 • Beder, H. (1991). Adult literacy: issues for policy and practice. Malabar: Krieger Publishing Co.
 • Braun, V. ve Clarke V. (2006) Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3 (2), 77-101.
 • Durgunoğlu, A. Y., Öney, B., Kuşçul, H. Ö., ve Cantürk, M. (1997). İşlevsel yetişkin okuryazarlığı programı uygulama ve değerlendirmesi. Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
 • Fingeret, H. A. ve Drennon, C. (1997). Literacy for life: adult learners, new practices. New York: Teachers College Press.
 • Gülgöz, S. (2003). İşlevsel yetişkin okuryazarlığı programı değerlendirme araştırması. Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
 • Güneş, F. (1991). Yetişkinlerin okuma-yazmayı unutma nedenleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1 (24), 21-36.
 • Güneş, F. (1997). Okuma-yazma öğretimi ve beyin teknolojisi. Ankara: Ocak Yayınları.
 • Mace, J. (1992). Talking about literacy: principles and practice of adult literacy education. London: Routledge.
 • MEB (Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü) (2018). Yetişkinler I. kademe okuma yazma öğretimi ve temel eğitim programı. Ankara.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. Selahattin Turan (Çeviri Editörü). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Mezirow, J. (1996). Toward a learning theory of adult literacy. Adult Basic Education, 6(3), 115-126.
 • Miles, B. ve Huberman, M. (2015). Genişletilmiş bir kaynak kitap: nitel veri analizi (Çev. Ed: Sadegül Akbaba Altun - Ali Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.
 • Miser, R. (2002). Küreselleşen dünyada yetişkin eğitimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35 (1), 55-60.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri). (Çeviri Editörleri: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Quigley, B. A. (1997). Rethinking literacy education. The critical need for practice-based change. The jossey-bass higher and adult education series. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, Inc.
 • Rogers, A. (1992). Adults learning for development. New York: Cassell Educational Limited.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
There are 18 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Özgür Babayiğit 0000-0001-6123-0609

Ayhan Gökçe

Publication Date July 27, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 6 Issue: 3

Cite

APA Babayiğit, Ö., & Gökçe, A. (2018). Okuma-Yazma Bilmeyen Yetişkinlerin Okuma-Yazma Öğrenme Nedenlerinin İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(3), 813-826. https://doi.org/10.16916/aded.432207