Research Article
BibTex RIS Cite

Creating Suitable Conditions toUseResourceTexts in Teaching Turkish

Year 2018, Volume: 6 Issue: 3, 684 - 713, 27.07.2018
https://doi.org/10.16916/aded.425008

Abstract

In this study, which took the importance of texts in
language teaching as its starting point, the goal was to demonstrate that resource
texts in Turkish were usable in language teaching in conveying culture and
values to children. The texts were selected from among the short stories in the
14th century mathnawis. Afterwards, the resource texts were examined,
and texts from the mathnawis Mantıku't-Tayr
and Garîb-nâme which were the first
two major works written in Anatolia were selected. Fourteen texts were selected
from the two mathnawis; the ancient scripts were decoded into current script;
intralanguage translations of the texts were done;glossaries were prepared, and
the texts were converted into prose. As the final step, the texts were
illustrated with pictures that reflected the art of painting in the 14th
century. After the texts were prepared in the way described, they were given to
experts working in the field of Turkish language teaching, authors of
children's literature, undergraduate students in Turkish teacher education
departments, and children between the ages of 11-15 to test their readability.
The study was concluded afterthe determination of the texts’relevance in the
areas of psychology, sociology, cultural values ​​and language teaching. It was
observed that Mathnawi type texts were usable in language teaching as they reflected
Turkish and Turkish culture and as they were among the texts that formed the
best examples of the use of Turkish.

References

 • Akarsu, B. (1998). Felsefe Terimleri Sözlüğü: İstanbul, 207 s. 4. Baskı İnkılap Kitabevi.
 • Âşık Paşa:Garîb-nâme (Tıpkıbasım, karşılaştırmalı metin ve aktarma) I/1: Yavuz, K. (2000). İstanbul, LXIV+531s. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 764/1.
 • Attâr, Ferideddin: Mantık al-Tayr: Çiçekler, M. (2006). İstanbul, 430 s. Kaknüs Yayınları: 139. Doğu Klasikleri: 3.
 • AttâR, Ferideddin-i: Mantık al-Tayr: Gölpınarlı, A. (1962, 1963). I. Cilt, İstanbul, 219s., II. Cilt İstanbul, XVI+222 s. Millî Eğitim Basımevî, Şark İslâm Klâsikleri: 6.
 • Cem Sultan: Cemşid ü Hurşid: Okur Meriç, M. (1997). Ankara, XI+690+10 s. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını: 123 Mesneviler Dizisi: 3.
 • Cem Sultan: Divan: Ersoylu, H. (1989). Cem Sultan’ın Türkçe Divan’ı: VII+356+XI s. Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Türk Dil Kurum Yayınları: 543.
 • Clauson, Sir G., (1972). An Etymological Dictionary of Pre-Thirteeth-Century Turkısh: London XLVIII+989 s. Oxford Unıversty Pres.
 • Çalık, T., (2001). “Türkçe Ders Kitaplarının Biçim ve Tasarımı”, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu: Ankara, 15-16. ss. Nobel Yayın Dağıtım Yayın No: 279.
 • Çelebioğlu, Â., (1999). Türk Edebiyatı’nda Mathnawi 15. Yüzyıla Kadar: İstanbul, 411 s. Kitabevi: 127.
 • Çetişli, İ., (2004). Metin Tahlillerine Giriş- Şiir: Ankara, 360 s. Akçağ Yayınları: 634. Kaynak Eserler: 181.
 • Demirel, Ö.& Kıroğlu, K., (2005). Konu alanı ders kitabı inceleme: Ankara, Pegema Yayınları.
 • Devellioğlu, F., (1999). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat: Yayına Hazırlayan: Aydın Sami GÜNEYÇAL, Yeniden Düzenlenmiş ve Genişletilmiş 11. Ankara, XXVIII+1195 s. Aydın Kitabevi Yayınları Sözlük Dizisi: 1.
 • Dilmaç, B., (2002). İnsanca Değerler Eğitimi: Ankara, 256 s. Nobel Yayınları: 352. Eğitim Dizisi: 105.
 • Duran, S., (2006). Türkçe Derslerinde Resimlerin Kullanımı ve Öğrencilerin Metinleri Anlamalarına Etkisi: İstanbul, 113 s. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 191740.
 • Ediş, S., (2000). İlköğretim Altıncı Sınıf Türkçe Kitaplarında Resimleme-Metin İlişkisi: İstanbul, 211 s. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Ana Sanat Dalı Resim Eğitimi Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi Demirbaş: T 13603 Sınıflama: T 13603.
 • Eren, H., (1999). Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü: Ankara, XXIX+512 s.
 • Ertaylan, İ. H., (1960). Yusuf ile Züleyha: İstanbul, 19+217 s. İstanbul Edebiyat Fakültesi Yayınları: 860.
 • Genç, A., (2002). “İlk ve Orta Öğretim Okullarında Yabancı Dil Ders Kitabı Seçimi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi: Ankara, Sayı 22, 74-81. ss.
 • Göğüş, B., (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi: Ankara, VIII+487 s. Gül Yayınevi.
 • Gülşehrî Gülşehrî’nin Mantıku’t-Tayr’ı (Gülşen-nâme) (Metin ve Günümüz Türkçesine Aktarma) I-II: Yavuz, K. (2007). Ankara, XLII+653s. Kırşehir Valiliği Kültür Yayını Yayın No: 12.
 • Günay, D., (2007). Metin Bilgisi: İstanbul 2007, 311 s. Multilingual.
 • Hacıeminoğlu, N. (1968). Kutb’un Husrev ü Şîrîn’i ve Dil Hususiyetleri: İstanbul, XIV+477 s. İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 1378
 • Kaçalin, M. S., (2006). Dedem Korkud’un Kazan Bey Oğuz-nâmesi: (Hikayet-i Oguz-Name-i Każan Beg ve Gayrı) İstanbul, 406 s. Kitabevi: 288.
 • Kaçalin, M. S., (2006). Oğuzların Diliyle Dedem Korkudun Kitabı (‘ala lisan-ı taife-i Oğuzan): İstanbul, XIV+202 s. Kitabevi: 305.
 • Kaplan, R., (1998). Klâsikler Tartışması Başlangıç Dönemi: Ankara, 210 s. Atatürk Kültür Merkezi Yayınları: 176. Fikir ve Sanat Adamları Dizisi: 16.
 • Karataş, T., (2004). Edebiyat Terimleri Sözlüğü: Ankara, 536 s. Akçağ Yayınları: 614. Sözlük: 17.
 • Kemal Paşaoğlu ŞemsüddinAhmedİbn-i Kemal. Yusuf u Zeliha (Süleymaniye, Lala İsmail Efendi 621) Transcription and Facsimile:Preparedby Demirel, M., (2004). Yusuf u Zeliha (Süleymaniye, Lala İsmail Efendi 621) Çeviri yazı ve Tıpkıbasım: Harvard, XLVII+327+131 s. Doğu Dilleri ve Edebiyatlarının Kaynakları 64 Türkçe Kaynaklar LIV.
 • Kodaman, M., (2009). Orta Asya Hayvan üslubunun Modern Resim Eğitiminde Değerlendirilmesi: İstanbul, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Devam Eden Doktora Tezi.
 • MEB., (2006). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu, 6. 7. 8. Sınıflar: Ankara, 279 s. Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • MEB., (2006). Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi: Ankara, Cilt 69: Sayı 2589, 1122-1249. ss. Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Merhan, A., (2003). Die ‘Vogelgesprëche’ Gülşehrîs und die Anfënge der Türkischen Literatur: Göttingen 479 s. Materıala Turcıca Beiheft 15, Pontus Verlag.
 • Mes‘ûd Bin Ahmed. Süheyl ü Nev-Bahâr İnceleme-Metin-Sözlük: Nakleden: Dilçin, C., (1991). Ankara, VII+676+16 s. Atatürk Kültür Merkezi Yayını: 51.
 • Nişanyan, S., (2002). Sözlerin Soyağacı: Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü: İstanbul, 543 s. Adam Yayınları.
 • Ögel, B., (1971). Türk Mitolojisi (Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar): Ankara, I. Cild, XI+644 s. Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü Yayınları: No: I.
 • Özışık, A., (1997). İlköğretim 6. Sınıflarda Türkçe Öğretiminde Yeni Teknikler Kullanarak Metin Anlamayı Geliştirme: İstanbul, 146 s. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı. Demirbaş: T04099 Sınıflama: 372.4/Ö99.
 • Pakalın, M. Z., (1948, 1951, 1971). Osmanlı- Türk Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü: İstanbul, 670 s. Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Kitapları.
 • Pala, İ., (2004). Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü: İstanbul, 635 s. Kapı Yayınları: 20. Bütün Eserleri: 16. Sözlük: 1.
 • Şemseddin S., (1317, I,; 1318, II). Kâmûs-ı Türkî: Der-i sa‘âdet 796 s.; 797-1575. s.
 • Şeyhî. Husrev ü Şîrîn İnceleme-Metin: Timurtaş, F. K., (1963). İstanbul, XXXI+268 s. İstanbul Üniversitesi Yayınlarından No: 1025.
 • Şeyhoğlu Mustafa: Hurşîd-Nâme (Hurşîd ü Ferahşâd) İnceleme-Metin-Sözlük-Konu Dizini: Ayan, H., (1979). Erzurum, IV+533 s. Atatürk Üniversitesi Basımevi, Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 502. Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 93. Araştırma Serisi No: 77.
 • Şeyyad Hamza. Yūsuf u Zeliha (Destân-ı Yûsuf): Yûsuf u ZelîhâDestân-ı Yûsuf) Giriş – İnceleme – Metin- Dizinler: Yıldız, O., (2008). Ankara, 579 s., Akçağ Yayınları: 894. Eski Türk Edebiyatı: 51.
 • Şeyyad Hamza. Yusuf ve Zeliha: Nakleden: Dilçin, D., (1946). İstanbul, 40+144+24 s. 103 tıpkıbasım, T. D. K. C. 11. 28 [Yayın nr. 98] Klişecilik ve Matbaacılık T.A.Ş.
 • T.D.T.C. (1934). Osmanlıcadan Türkçeye Söz Karşılıkları Tarama Dergisi I: İstanbul, [2]+848 s. T.D.T.C. [Yayın nr. 5]
 • T.D.T.C. (1934). Osmanlıcadan Türkçeye Söz Karşılıkları Tarama Dergisi II Türkçeden Osmanlıcaya İndeks: İstanbul, [2]+849-1310 s. T.D.T.C. [Yayın nr. 6]
 • Tıetze, A., (2002). Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı Cilt 1 A-E: İstanbul-Wien, 763 s. Simurg 56 Sözlük 2.
 • Türk Dil Kurumu. (2005). Türkçe Sözlük: 10. Baskı Ankara, XX+2244 s. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 549.
 • Üzgör, T., (1995). “Klasik Şiirimizin Anlaşılabilmesi ve Miftâhü’l-Ebrâr”,Journal of Turkish Studies in Memoriam Türklük Bilgisi Araştırmaları Abdülbaki Gölpınarlı Hatıra Sayısı: İstanbul, 19. C. 249-298 ss.
 • Üzgör, T., (2000). “Osmanlı Şiirini Anlamak”,Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi: İstanbul, Sayı: 1, 119-126. ss. TİSAV.
 • Yavuzer, H., (1985). Çocuk Psikolojisi: İstanbul, 464 s. Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Yıldırım, A. &- Şimşek, H., (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri: Ankara, 366 s. Seçkin yayınları.

Türkçe Öğretiminde Kaynak Metinlerin Kullanılmasına Uygun Durumların Oluşturulması

Year 2018, Volume: 6 Issue: 3, 684 - 713, 27.07.2018
https://doi.org/10.16916/aded.425008

Abstract

Dil
öğretiminde temel araç olan metinlerin öneminden yola çıkılarak yapılan bu
çalışmada Türkçe kaynak metinlerin dil eğitiminde, kültür ve değerlerin
çocuklara aktarılmasında kullanılabilir metinler olduğu gösterilmeye
çalışılmıştır. Metinler 14. yüzyıl mesnevîlerinde yer alan kısa hikâyeler
olarak belirlenmiştir. Daha sonra kaynak metinler taranmış ve Anadolu sahasında
yazılan ilk iki büyük eser Mantıku’t-Tayr
ve Garîb-nâme adlı mesnevîlerden
metinler seçilmiştir. İki mesnevîden on dört metin seçilmiş, metinlerin eski
yazıları da okunarak çeviri yazıları, dil içi çevirileri yapılmış, sözlükleri
hazırlanmış ve nesre dönüştürülmüşlerdir. Son olarak da metinler 14. yüzyıl
resim sanatını yansıtan resimlerle resimlenmiştir. Metinler bu şekilde
hazırlandıktan sonra okunabilirliklerinin anlaşılması için Türkçe eğitimi
alanında çalışan uzmanlara, çocuk edebiyatı yazarlarına, Türkçe eğitimi lisans
öğrencilerine ve 11-15 yaş arasındaki çocuklara okutulmuştur. Metinlerin
psikoloji, sosyoloji, kültür değerleri ve dil eğitimi alanlarındaki yerlerinin
belirlenmesi ile çalışma tamamlanmıştır. Mesnevî türü metinlerin Türkçeyi ve
Türk kültürünü yansıtması ve Türkçe’nin güzel örneklerinden olması sebebiyle
dil öğretiminde kullanılabilir olduğu görülmüştür.

References

 • Akarsu, B. (1998). Felsefe Terimleri Sözlüğü: İstanbul, 207 s. 4. Baskı İnkılap Kitabevi.
 • Âşık Paşa:Garîb-nâme (Tıpkıbasım, karşılaştırmalı metin ve aktarma) I/1: Yavuz, K. (2000). İstanbul, LXIV+531s. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 764/1.
 • Attâr, Ferideddin: Mantık al-Tayr: Çiçekler, M. (2006). İstanbul, 430 s. Kaknüs Yayınları: 139. Doğu Klasikleri: 3.
 • AttâR, Ferideddin-i: Mantık al-Tayr: Gölpınarlı, A. (1962, 1963). I. Cilt, İstanbul, 219s., II. Cilt İstanbul, XVI+222 s. Millî Eğitim Basımevî, Şark İslâm Klâsikleri: 6.
 • Cem Sultan: Cemşid ü Hurşid: Okur Meriç, M. (1997). Ankara, XI+690+10 s. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını: 123 Mesneviler Dizisi: 3.
 • Cem Sultan: Divan: Ersoylu, H. (1989). Cem Sultan’ın Türkçe Divan’ı: VII+356+XI s. Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Türk Dil Kurum Yayınları: 543.
 • Clauson, Sir G., (1972). An Etymological Dictionary of Pre-Thirteeth-Century Turkısh: London XLVIII+989 s. Oxford Unıversty Pres.
 • Çalık, T., (2001). “Türkçe Ders Kitaplarının Biçim ve Tasarımı”, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu: Ankara, 15-16. ss. Nobel Yayın Dağıtım Yayın No: 279.
 • Çelebioğlu, Â., (1999). Türk Edebiyatı’nda Mathnawi 15. Yüzyıla Kadar: İstanbul, 411 s. Kitabevi: 127.
 • Çetişli, İ., (2004). Metin Tahlillerine Giriş- Şiir: Ankara, 360 s. Akçağ Yayınları: 634. Kaynak Eserler: 181.
 • Demirel, Ö.& Kıroğlu, K., (2005). Konu alanı ders kitabı inceleme: Ankara, Pegema Yayınları.
 • Devellioğlu, F., (1999). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat: Yayına Hazırlayan: Aydın Sami GÜNEYÇAL, Yeniden Düzenlenmiş ve Genişletilmiş 11. Ankara, XXVIII+1195 s. Aydın Kitabevi Yayınları Sözlük Dizisi: 1.
 • Dilmaç, B., (2002). İnsanca Değerler Eğitimi: Ankara, 256 s. Nobel Yayınları: 352. Eğitim Dizisi: 105.
 • Duran, S., (2006). Türkçe Derslerinde Resimlerin Kullanımı ve Öğrencilerin Metinleri Anlamalarına Etkisi: İstanbul, 113 s. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 191740.
 • Ediş, S., (2000). İlköğretim Altıncı Sınıf Türkçe Kitaplarında Resimleme-Metin İlişkisi: İstanbul, 211 s. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Ana Sanat Dalı Resim Eğitimi Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi Demirbaş: T 13603 Sınıflama: T 13603.
 • Eren, H., (1999). Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü: Ankara, XXIX+512 s.
 • Ertaylan, İ. H., (1960). Yusuf ile Züleyha: İstanbul, 19+217 s. İstanbul Edebiyat Fakültesi Yayınları: 860.
 • Genç, A., (2002). “İlk ve Orta Öğretim Okullarında Yabancı Dil Ders Kitabı Seçimi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi: Ankara, Sayı 22, 74-81. ss.
 • Göğüş, B., (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi: Ankara, VIII+487 s. Gül Yayınevi.
 • Gülşehrî Gülşehrî’nin Mantıku’t-Tayr’ı (Gülşen-nâme) (Metin ve Günümüz Türkçesine Aktarma) I-II: Yavuz, K. (2007). Ankara, XLII+653s. Kırşehir Valiliği Kültür Yayını Yayın No: 12.
 • Günay, D., (2007). Metin Bilgisi: İstanbul 2007, 311 s. Multilingual.
 • Hacıeminoğlu, N. (1968). Kutb’un Husrev ü Şîrîn’i ve Dil Hususiyetleri: İstanbul, XIV+477 s. İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 1378
 • Kaçalin, M. S., (2006). Dedem Korkud’un Kazan Bey Oğuz-nâmesi: (Hikayet-i Oguz-Name-i Każan Beg ve Gayrı) İstanbul, 406 s. Kitabevi: 288.
 • Kaçalin, M. S., (2006). Oğuzların Diliyle Dedem Korkudun Kitabı (‘ala lisan-ı taife-i Oğuzan): İstanbul, XIV+202 s. Kitabevi: 305.
 • Kaplan, R., (1998). Klâsikler Tartışması Başlangıç Dönemi: Ankara, 210 s. Atatürk Kültür Merkezi Yayınları: 176. Fikir ve Sanat Adamları Dizisi: 16.
 • Karataş, T., (2004). Edebiyat Terimleri Sözlüğü: Ankara, 536 s. Akçağ Yayınları: 614. Sözlük: 17.
 • Kemal Paşaoğlu ŞemsüddinAhmedİbn-i Kemal. Yusuf u Zeliha (Süleymaniye, Lala İsmail Efendi 621) Transcription and Facsimile:Preparedby Demirel, M., (2004). Yusuf u Zeliha (Süleymaniye, Lala İsmail Efendi 621) Çeviri yazı ve Tıpkıbasım: Harvard, XLVII+327+131 s. Doğu Dilleri ve Edebiyatlarının Kaynakları 64 Türkçe Kaynaklar LIV.
 • Kodaman, M., (2009). Orta Asya Hayvan üslubunun Modern Resim Eğitiminde Değerlendirilmesi: İstanbul, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Devam Eden Doktora Tezi.
 • MEB., (2006). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu, 6. 7. 8. Sınıflar: Ankara, 279 s. Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • MEB., (2006). Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi: Ankara, Cilt 69: Sayı 2589, 1122-1249. ss. Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Merhan, A., (2003). Die ‘Vogelgesprëche’ Gülşehrîs und die Anfënge der Türkischen Literatur: Göttingen 479 s. Materıala Turcıca Beiheft 15, Pontus Verlag.
 • Mes‘ûd Bin Ahmed. Süheyl ü Nev-Bahâr İnceleme-Metin-Sözlük: Nakleden: Dilçin, C., (1991). Ankara, VII+676+16 s. Atatürk Kültür Merkezi Yayını: 51.
 • Nişanyan, S., (2002). Sözlerin Soyağacı: Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü: İstanbul, 543 s. Adam Yayınları.
 • Ögel, B., (1971). Türk Mitolojisi (Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar): Ankara, I. Cild, XI+644 s. Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü Yayınları: No: I.
 • Özışık, A., (1997). İlköğretim 6. Sınıflarda Türkçe Öğretiminde Yeni Teknikler Kullanarak Metin Anlamayı Geliştirme: İstanbul, 146 s. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı. Demirbaş: T04099 Sınıflama: 372.4/Ö99.
 • Pakalın, M. Z., (1948, 1951, 1971). Osmanlı- Türk Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü: İstanbul, 670 s. Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Kitapları.
 • Pala, İ., (2004). Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü: İstanbul, 635 s. Kapı Yayınları: 20. Bütün Eserleri: 16. Sözlük: 1.
 • Şemseddin S., (1317, I,; 1318, II). Kâmûs-ı Türkî: Der-i sa‘âdet 796 s.; 797-1575. s.
 • Şeyhî. Husrev ü Şîrîn İnceleme-Metin: Timurtaş, F. K., (1963). İstanbul, XXXI+268 s. İstanbul Üniversitesi Yayınlarından No: 1025.
 • Şeyhoğlu Mustafa: Hurşîd-Nâme (Hurşîd ü Ferahşâd) İnceleme-Metin-Sözlük-Konu Dizini: Ayan, H., (1979). Erzurum, IV+533 s. Atatürk Üniversitesi Basımevi, Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 502. Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 93. Araştırma Serisi No: 77.
 • Şeyyad Hamza. Yūsuf u Zeliha (Destân-ı Yûsuf): Yûsuf u ZelîhâDestân-ı Yûsuf) Giriş – İnceleme – Metin- Dizinler: Yıldız, O., (2008). Ankara, 579 s., Akçağ Yayınları: 894. Eski Türk Edebiyatı: 51.
 • Şeyyad Hamza. Yusuf ve Zeliha: Nakleden: Dilçin, D., (1946). İstanbul, 40+144+24 s. 103 tıpkıbasım, T. D. K. C. 11. 28 [Yayın nr. 98] Klişecilik ve Matbaacılık T.A.Ş.
 • T.D.T.C. (1934). Osmanlıcadan Türkçeye Söz Karşılıkları Tarama Dergisi I: İstanbul, [2]+848 s. T.D.T.C. [Yayın nr. 5]
 • T.D.T.C. (1934). Osmanlıcadan Türkçeye Söz Karşılıkları Tarama Dergisi II Türkçeden Osmanlıcaya İndeks: İstanbul, [2]+849-1310 s. T.D.T.C. [Yayın nr. 6]
 • Tıetze, A., (2002). Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı Cilt 1 A-E: İstanbul-Wien, 763 s. Simurg 56 Sözlük 2.
 • Türk Dil Kurumu. (2005). Türkçe Sözlük: 10. Baskı Ankara, XX+2244 s. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 549.
 • Üzgör, T., (1995). “Klasik Şiirimizin Anlaşılabilmesi ve Miftâhü’l-Ebrâr”,Journal of Turkish Studies in Memoriam Türklük Bilgisi Araştırmaları Abdülbaki Gölpınarlı Hatıra Sayısı: İstanbul, 19. C. 249-298 ss.
 • Üzgör, T., (2000). “Osmanlı Şiirini Anlamak”,Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi: İstanbul, Sayı: 1, 119-126. ss. TİSAV.
 • Yavuzer, H., (1985). Çocuk Psikolojisi: İstanbul, 464 s. Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Yıldırım, A. &- Şimşek, H., (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri: Ankara, 366 s. Seçkin yayınları.
There are 50 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Mehtap Özden

Publication Date July 27, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 6 Issue: 3

Cite

APA Özden, M. (2018). Türkçe Öğretiminde Kaynak Metinlerin Kullanılmasına Uygun Durumların Oluşturulması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(3), 684-713. https://doi.org/10.16916/aded.425008