Research Article
BibTex RIS Cite

Relationship between Perceptual Learning and Drama in Writing Skill Activities

Year 2018, Volume: 6 Issue: 3, 652 - 669, 27.07.2018
https://doi.org/10.16916/aded.416253

Abstract

The purpose of this study was
to determine the relationship between perceptual learning and drama, richness
of perception, richness of expression, and the number of words used in writing
skill activities. The study was designed as a pre-test post-test control group which
is one type of quantitative research models. The study group of the study consisted
of 51 3rd grade students in the Peyamitepe Şehit Mehmet Kocakaya Elementary
School in the Altındağ district of the Ankara province in the 2017/2018 academic
year. Written expression paper was used as the data collection tool, and data
were analyzed, using content analysis technique. It was seen that drama and
perceptual learning were related in the writing ability. In the writing
activities in which drama and perceptual learning occur together, richness of
perception, richness of expression, and an increase in the number of words used
were observed.

References

 • Adıgüzel, Ö. , H. (2006). Yaratıcı drama kavramı, bileşenleri ve aşamaları. Yaratıcı Drama Dergisi, 1 (1), 17-29.
 • Arı, R. (2010). Eğitim psikolojisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Arıkan, Y. (2011). İlköğretim için uygulamalı tiyatro ve drama eğitimi. İstanbul: Pozitif Yayıncılık.
 • Aytaş, G. (2008). Türkçe öğretiminde tematik yaratıcı drama etkinlik ve uygulamaları. Ankara: Akçağ Yayıncılık.
 • Aytaş, G. (2013). Yaratıcı dramanın algısal öğrenmedeki rolü. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1 (1), 101-106.
 • Aytaş, G. (2016). Türkçe eğitiminde algı. Ankara: Akçağ Yayıncılık.
 • Bacanlı, H. (2014). Eğitim psikolojisi. Ankara: Pegem Akdemi.
 • Bağçeci, E. (2015). Developing writing skills through drama in EFL classroom. Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (1), 1-15.
 • Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. DEUHFED, 9 (1), 23-28.
 • Beck, C. , R. (2001). Matching teaching strategies to learning style preferences. The Teacher Educator, 37 (1), 1-15. doi: 10.1080/08878730109555276
 • Bowell, P. ve Heap, S. , B. (2001). Planning process drama. London: David Fulton Publishers.
 • Cormack, R. (2003). Creative drama in the writing process: the impact on elementary students’ short stories. Canada: York University, Unpublished Master’s Thesis.
 • Cüceloğlu, D. (2002). İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çer, E. (2017). İlkokul öğrencilerinin yazma becerilerinin geliştirilmesinde yaratıcı dramanın etkisi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 42 (190), 379-400. doi: 10.15390/EB.2017.7015
 • Demir, T. (2008). Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri ve bunların çeşitli değişkenlerle ilişkisi
 • (Gazi Üniversitesi örneği). İnternetten 15 Nisan 2018’de http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt1/sayi4/sayi4pdf/demir_tazegul.pdf adresinden alınmıştır.
 • Demiray, K. ve Köker, Ö. (2017). İlkokul fen bilimleri ders kitabı. Ankara: Korza Yayıncılık.
 • Forgus, R. , H. (1966). Perception. United States of America: McGraw-Hill.
 • İnal, S. , Büyükyavuz, O. ve Tekin, M. (2015). A study on preferred learning styles of Turkish EFL teacher trainees. Australian Journal of Teacher Education, 40 (3), 52-67.
 • İnceoğlu, M. (2004). Tutum algı iletişim. Ankara: Kesit Tanıtım.
 • Kaya Güler, İ. (2008). İlköğretim dördüncü sınıf Türkçe dersinde yaratıcı drama yönteminin etkililiği. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Nuhoğlu, M. ve Çakmakçı, C. (2007). İlköğretim birinci kademede drama ve etkinlikler. Zonguldak: Kök Yayıncılık.
 • Nutku, Ö. (1988). Oyun çocuk tiyatro. İstanbul: Özgür Yayıncılık.
 • Önder, F. (2012). İşbirlikli gruplarda öğrenme stillerinin fizik dersi başarısı ile hatırda tutma düzeyine etkisinin incelenmesi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Özgen, E. (2004). Language, learning, and color perception. Current Directions in Psychological Science, 13 (3), 95-98.
 • Özkan, (2013). İlköğretim öğrencilerinin öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Poulsen, J. , C. , S. (1998). Efficacy of drama based teaching on children with learning disabilities. (Doctoral Dissertation). doi: http://dx.doi.org/10.5072/PRISM/20215
 • Rumney, P. , Buttress, J. ve Kuksa, I. (2016). Seeing, doing, writing: the write here project, 1–11. doi: 10.1177/2158244016628590
 • Şimşek, Ö. (2007). Marmara öğrenme stilleri ölçeğinin geliştirilmesi ve 9-11 yaş çocuklarının öğrenme stillerinin incelenmesi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Terry, W. , S. (2012). Öğrenme & bellek. (Çev. B. Cangöz). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ulubey, Ö. ve Toraman, Ç. (2015). Yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya etkisi: bir meta-analiz çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (32), 195-220.
 • Ungan, S. (2007). Yazma becerisinin geliştirilmesi ve önemi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23 (1), 461-472.
 • Uşaklı, H. (2014). Drama ve iletişim becerileri. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Veznedaroğlu, L. R. ve Oytun Özgür, A. (2005). Öğrenme stilleri: tanımlamalar, modeller ve görevleri. İlköğretim On-line, 4 (2), 1-16.
 • Yalçın, A. ve Aytaş, G. (2012). Tiyatro ve canlandırma. Ankara: Akçağ Yayıncılık.

Yazma Becerisi Etkinliklerinde Algısal Öğrenme ve Drama İlişkisi

Year 2018, Volume: 6 Issue: 3, 652 - 669, 27.07.2018
https://doi.org/10.16916/aded.416253

Abstract

Bu çalışmada, yazma becerisi etkinliklerinde algısal
öğrenme ve drama ilişkisini, algı çeşitliliği, anlatım zenginliği ve kullanılan
kelime sayısı yönleriyle belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma, gerçek deneme
modellerinden ön-test son-test kontrol gruplu model ile desenlenmiştir.
Araştırmanın çalışma grubunu 2017/2018 eğitim öğretim yılında Ankara ili
Altındağ ilçesi Peyamitepe Şehit Mehmet Kocakaya İlkokulu’nda öğrenim gören 51
üçüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yazılı
anlatım k
âğıdı
kullanılmıştır ve veriler, içerik analizi tekniğinden yararlanılarak
çözümlenmiştir. Araştırmanın verilerinden hareketle yazma becerisinde drama ve
algısal öğrenmenin ilişkili olduğu görülmüştür. Drama ve algısal öğrenmenin
birlikte yer aldığı yazma becerisi etkinliklerinde algıda çeşitlilik, anlatımda
zenginlik ve kullanılan kelime sayısında artış olduğu tespit edilmiştir. 

References

 • Adıgüzel, Ö. , H. (2006). Yaratıcı drama kavramı, bileşenleri ve aşamaları. Yaratıcı Drama Dergisi, 1 (1), 17-29.
 • Arı, R. (2010). Eğitim psikolojisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Arıkan, Y. (2011). İlköğretim için uygulamalı tiyatro ve drama eğitimi. İstanbul: Pozitif Yayıncılık.
 • Aytaş, G. (2008). Türkçe öğretiminde tematik yaratıcı drama etkinlik ve uygulamaları. Ankara: Akçağ Yayıncılık.
 • Aytaş, G. (2013). Yaratıcı dramanın algısal öğrenmedeki rolü. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1 (1), 101-106.
 • Aytaş, G. (2016). Türkçe eğitiminde algı. Ankara: Akçağ Yayıncılık.
 • Bacanlı, H. (2014). Eğitim psikolojisi. Ankara: Pegem Akdemi.
 • Bağçeci, E. (2015). Developing writing skills through drama in EFL classroom. Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (1), 1-15.
 • Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. DEUHFED, 9 (1), 23-28.
 • Beck, C. , R. (2001). Matching teaching strategies to learning style preferences. The Teacher Educator, 37 (1), 1-15. doi: 10.1080/08878730109555276
 • Bowell, P. ve Heap, S. , B. (2001). Planning process drama. London: David Fulton Publishers.
 • Cormack, R. (2003). Creative drama in the writing process: the impact on elementary students’ short stories. Canada: York University, Unpublished Master’s Thesis.
 • Cüceloğlu, D. (2002). İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çer, E. (2017). İlkokul öğrencilerinin yazma becerilerinin geliştirilmesinde yaratıcı dramanın etkisi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 42 (190), 379-400. doi: 10.15390/EB.2017.7015
 • Demir, T. (2008). Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri ve bunların çeşitli değişkenlerle ilişkisi
 • (Gazi Üniversitesi örneği). İnternetten 15 Nisan 2018’de http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt1/sayi4/sayi4pdf/demir_tazegul.pdf adresinden alınmıştır.
 • Demiray, K. ve Köker, Ö. (2017). İlkokul fen bilimleri ders kitabı. Ankara: Korza Yayıncılık.
 • Forgus, R. , H. (1966). Perception. United States of America: McGraw-Hill.
 • İnal, S. , Büyükyavuz, O. ve Tekin, M. (2015). A study on preferred learning styles of Turkish EFL teacher trainees. Australian Journal of Teacher Education, 40 (3), 52-67.
 • İnceoğlu, M. (2004). Tutum algı iletişim. Ankara: Kesit Tanıtım.
 • Kaya Güler, İ. (2008). İlköğretim dördüncü sınıf Türkçe dersinde yaratıcı drama yönteminin etkililiği. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Nuhoğlu, M. ve Çakmakçı, C. (2007). İlköğretim birinci kademede drama ve etkinlikler. Zonguldak: Kök Yayıncılık.
 • Nutku, Ö. (1988). Oyun çocuk tiyatro. İstanbul: Özgür Yayıncılık.
 • Önder, F. (2012). İşbirlikli gruplarda öğrenme stillerinin fizik dersi başarısı ile hatırda tutma düzeyine etkisinin incelenmesi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Özgen, E. (2004). Language, learning, and color perception. Current Directions in Psychological Science, 13 (3), 95-98.
 • Özkan, (2013). İlköğretim öğrencilerinin öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Poulsen, J. , C. , S. (1998). Efficacy of drama based teaching on children with learning disabilities. (Doctoral Dissertation). doi: http://dx.doi.org/10.5072/PRISM/20215
 • Rumney, P. , Buttress, J. ve Kuksa, I. (2016). Seeing, doing, writing: the write here project, 1–11. doi: 10.1177/2158244016628590
 • Şimşek, Ö. (2007). Marmara öğrenme stilleri ölçeğinin geliştirilmesi ve 9-11 yaş çocuklarının öğrenme stillerinin incelenmesi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Terry, W. , S. (2012). Öğrenme & bellek. (Çev. B. Cangöz). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ulubey, Ö. ve Toraman, Ç. (2015). Yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya etkisi: bir meta-analiz çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (32), 195-220.
 • Ungan, S. (2007). Yazma becerisinin geliştirilmesi ve önemi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23 (1), 461-472.
 • Uşaklı, H. (2014). Drama ve iletişim becerileri. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Veznedaroğlu, L. R. ve Oytun Özgür, A. (2005). Öğrenme stilleri: tanımlamalar, modeller ve görevleri. İlköğretim On-line, 4 (2), 1-16.
 • Yalçın, A. ve Aytaş, G. (2012). Tiyatro ve canlandırma. Ankara: Akçağ Yayıncılık.
There are 35 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

İşılay Terzioğlu Ünveren

Publication Date July 27, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 6 Issue: 3

Cite

APA Terzioğlu Ünveren, İ. (2018). Yazma Becerisi Etkinliklerinde Algısal Öğrenme ve Drama İlişkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(3), 652-669. https://doi.org/10.16916/aded.416253