Research Article
BibTex RIS Cite

Cohesion in the Written Works of the Egyptian Learners of Turkish: The Cairo Example

Year 2018, Volume: 6 Issue: 2, 386 - 419, 29.04.2018
https://doi.org/10.16916/aded.403108

Abstract

In this study, the level of
the use of cohesive tools in the written works of Egyptian learners learning
Turkish as a foreign language was investigated. The aim of the research was to
determine the level of use of cohesive tools by the learners who were studying
in Egypt and offer solutions in this regard. The study was conducted in Egypt
with 100 students at A2, B1, B2 and C1 levels out of the 500 students who
formed the entire population at the Yunus Emre Institute in the Turkish
Cultural Center of Cairo in the 2014-2015 academic year. According to the
results, the frequency of the use of cohesive devices by the learners from the
most frequent to the least frequent were lexical
cohesion, conjunctions, ellipsis, reference
and substitution. Although an increase was observed both in the
frequency of the use of cohesive devices and their levels of correct use, it
was found that the levels of the use of cohesive tools in the written works of
the learners was low.  It was found that
in all the written works that were examined, relative pronouns in reference
tools, dropping of suffixes in ellipsis, the entirety of substitution elements,
and conjunctions of distinction, sequencing, explanation and assumption were
almost never used. 

References

 • Aksan, D. (2009). Anlambilim. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Aramak, K. (2016). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Bağdaşıklık Araçlarının Kullanım Düzeyi Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Balcı, A. (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Pegem Akademi.
 • Balcı, H. A. (2006). Metindilbilim Açısından Bir Çözümleme. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 191-204.
 • Büyükikiz, K. K. ve Hasırcı, S. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarının Yanlış̧ Çözümleme Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1/4, 51-62.
 • Coşkun, E. (2005). İlköğretim Öğrencilerinin Öyküleyici Anlatımlarında Bağdaşıklık, Tutarlılık ve Metin Elementleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Coşkun, E. (2011) Türk ve Göçmen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarında Metin Bağdaşıklığı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Bahar, 881-899.
 • Çakır, İ. (2010). Yazma Becerisinin Kazanılması Yabancı Dil Öğretiminde Neden Zordur?. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28/1, 165-176.
 • Çoban, A. ve Karadüz, A. (2015). 7. Sınıf Öğrencilerinin Öyküleyici Metinlerinin Bağdaşıklık ve Tutarlılık Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (19), 67-96.
 • Dolunay, S. K. (2012). Türkçe ve Dil Bilgisi Öğretiminde Sıklık Çalışmalarının Yeri. Gazi Türkiyat, Bahar, 10, 81-89.
 • Karatay, H. (2010). Bağdaşıklık Araçlarını Kullanma Düzeyi ile Tutarlı Metin Yazma Arasındaki İlişki. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, 373-385.
 • Keklik, S. ve Yılmaz, Ö. (2013). 11. Sınıf Öğrencilerine Ait Öyküleyici Metinlerin Bağdaşıklık ve Tutarlılık Açısından İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6/4, 139-157.
 • Köse, D. (2004). Yabancı Dil Öğretiminde Ortak Ölçütler ve TÖMER. Dil Dergisi, 125, 24-34.
 • Maden, S., Dinçel Ö. ve Maden, A. (2015). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazma Kaygıları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4/2, 748-769.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2009). Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni: Öğrenme-Öğretme-Değerlendirme. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayınları.
 • Musaoğlu, M. (2003). Türkçenin İşlevsel Dilbilgisi ve Metin Kompozisyonu. Dil Dergisi, 120, 22-40.
 • Onursal, İ. (2003). Türkçe Metinlerde Bağdaşıklık ve Tutarlılık. A. Kıran, E. Korkut, Suna Ağıldere, Günümüz Dilbilim Çalışmaları, 121-132. Özkan, A. (2002). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazılı Anlatım Çalışmalarının Değerlendirilmesi. V. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, TÖMER Dil Dergisi, Mayıs, 111-121.
 • Özkan, B. (2004). Metindilbilimi, Metindilbilimsel Bağdaşıklık ve Haldun Taner’in ‘Onikiye Bir Var” Adlı Öyküsünde Metindilbilimsel Bağdaşıklık Görünümleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13, 167-182.
 • TELC Language Tests. (2012). Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi. (5 Mart 2016 tarihinde https://www.telc.net/fileadmin/user_upload/Publikationen/ Diller_iain_ Avrupa_Ortak_oneriler_AEeraevesi.pdf adresinden erişilmiştir.)
 • Toklu, M. O. (2009). Dilbilime Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Ülper, H. (2011). Öğrenci Metinlerinin Tutarlılık Ölçütleri Bağlamında Değerlendirilmesi. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6/4, 849-863.
 • Zor, B. M. (2006). Using Grice’s Cooperative Principle and Its Maxims to Analyze Problems of Coherence in Turkish and English Essays, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, The Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University, Ankara.

Türkçe Öğrenen Mısırlı Öğrencilerin Yazılı Anlatım Çalışmalarında Bağdaşıklık: Kahire Örneği

Year 2018, Volume: 6 Issue: 2, 386 - 419, 29.04.2018
https://doi.org/10.16916/aded.403108

Abstract

Bu araştırmada, yabancı dil
olarak Türkçe öğrenen Mısırlı öğrencilerin yazılı anlatımlarında bağdaşıklık
araçlarını kullanma düzeyleri değerlendirilmiştir. Araştırmanın amacı, Mısır’da
öğrenim gören öğrencilerin bağdaşıklık araçlarını kullanma düzeylerini tespit
etmek ve bu konuda çözüm önerileri sunabilmektir. Bu çalışma, Mısır’da,
2014-2015 öğretim yılında, Yunus Emre Enstitüsü Kahire Türk Kültür Merkezinde
evreni oluşturan 500 kadar öğrenci arasından A2, B1, B2 ve C1 seviyelerindeki
100 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırma sonucunda; bağdaşıklık ögelerini
kullanma sıklığı çoktan aza doğru
sözcüksel
bağdaşıklık, bağlama ögeleri, eksiltili anlatım, gönderim ve değiştirim
olarak tespit edilmiştir.
Seviye arttıkça periyodik olarak kullanma sıklığı ve doğru kullanma düzeyinde
artış görülmekle birlikte, genel olarak öğrencilerin yazılı anlatımlarında
bağdaşıklık araçlarını kullanma düzeylerinin zayıf olduğu ortaya çıkmıştır.
Toplam yazılı anlatım çalışmaları içerisinde, gönderim ögelerinden ilgi
zamirini; eksiltili anlatım ögelerinden eklerin düşürülmesini; değiştirim
ögelerinin tamamını; bağlayıcılardan ayırt edici, sıralama, açıklama ve
varsayım bildiren ögeleri, her seviyede, hiç veya neredeyse hiç kullanmadıkları
sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Aksan, D. (2009). Anlambilim. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Aramak, K. (2016). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Bağdaşıklık Araçlarının Kullanım Düzeyi Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Balcı, A. (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Pegem Akademi.
 • Balcı, H. A. (2006). Metindilbilim Açısından Bir Çözümleme. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 191-204.
 • Büyükikiz, K. K. ve Hasırcı, S. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarının Yanlış̧ Çözümleme Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1/4, 51-62.
 • Coşkun, E. (2005). İlköğretim Öğrencilerinin Öyküleyici Anlatımlarında Bağdaşıklık, Tutarlılık ve Metin Elementleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Coşkun, E. (2011) Türk ve Göçmen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarında Metin Bağdaşıklığı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Bahar, 881-899.
 • Çakır, İ. (2010). Yazma Becerisinin Kazanılması Yabancı Dil Öğretiminde Neden Zordur?. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28/1, 165-176.
 • Çoban, A. ve Karadüz, A. (2015). 7. Sınıf Öğrencilerinin Öyküleyici Metinlerinin Bağdaşıklık ve Tutarlılık Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (19), 67-96.
 • Dolunay, S. K. (2012). Türkçe ve Dil Bilgisi Öğretiminde Sıklık Çalışmalarının Yeri. Gazi Türkiyat, Bahar, 10, 81-89.
 • Karatay, H. (2010). Bağdaşıklık Araçlarını Kullanma Düzeyi ile Tutarlı Metin Yazma Arasındaki İlişki. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, 373-385.
 • Keklik, S. ve Yılmaz, Ö. (2013). 11. Sınıf Öğrencilerine Ait Öyküleyici Metinlerin Bağdaşıklık ve Tutarlılık Açısından İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6/4, 139-157.
 • Köse, D. (2004). Yabancı Dil Öğretiminde Ortak Ölçütler ve TÖMER. Dil Dergisi, 125, 24-34.
 • Maden, S., Dinçel Ö. ve Maden, A. (2015). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazma Kaygıları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4/2, 748-769.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2009). Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni: Öğrenme-Öğretme-Değerlendirme. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayınları.
 • Musaoğlu, M. (2003). Türkçenin İşlevsel Dilbilgisi ve Metin Kompozisyonu. Dil Dergisi, 120, 22-40.
 • Onursal, İ. (2003). Türkçe Metinlerde Bağdaşıklık ve Tutarlılık. A. Kıran, E. Korkut, Suna Ağıldere, Günümüz Dilbilim Çalışmaları, 121-132. Özkan, A. (2002). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazılı Anlatım Çalışmalarının Değerlendirilmesi. V. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, TÖMER Dil Dergisi, Mayıs, 111-121.
 • Özkan, B. (2004). Metindilbilimi, Metindilbilimsel Bağdaşıklık ve Haldun Taner’in ‘Onikiye Bir Var” Adlı Öyküsünde Metindilbilimsel Bağdaşıklık Görünümleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13, 167-182.
 • TELC Language Tests. (2012). Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi. (5 Mart 2016 tarihinde https://www.telc.net/fileadmin/user_upload/Publikationen/ Diller_iain_ Avrupa_Ortak_oneriler_AEeraevesi.pdf adresinden erişilmiştir.)
 • Toklu, M. O. (2009). Dilbilime Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Ülper, H. (2011). Öğrenci Metinlerinin Tutarlılık Ölçütleri Bağlamında Değerlendirilmesi. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6/4, 849-863.
 • Zor, B. M. (2006). Using Grice’s Cooperative Principle and Its Maxims to Analyze Problems of Coherence in Turkish and English Essays, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, The Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University, Ankara.
There are 22 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Salih Kürşad Dolunay

Melda İrem Mantı

Publication Date April 29, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 6 Issue: 2

Cite

APA Dolunay, S. K., & Mantı, M. İ. (2018). Türkçe Öğrenen Mısırlı Öğrencilerin Yazılı Anlatım Çalışmalarında Bağdaşıklık: Kahire Örneği. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(2), 386-419. https://doi.org/10.16916/aded.403108