Research Article
BibTex RIS Cite

Determination of the Attitudes of Students who Learn Turkish as a Foreign Language towards Reading Turkish Texts: A Validity and Reliability Study

Year 2018, Volume: 6 Issue: 2, 369 - 385, 29.04.2018
https://doi.org/10.16916/aded.402001

Abstract

In the process of teaching
Turkish as a foreign language, the main instrument in the process of developing
students' reading comprehension skills is texts. In this study, a Likert-type
scale was developed to determine the attitudes of learners who learned Turkish
as a foreign language towards texts in Turkish. The study was initiated with a
pool of 90-items developed by the researchers; afterwards, in the light of the
opinions obtained from 5 experts, a 44-item scale was drafted as a result of
the conducted content analysis, using Lawshe analysis, and was administered to
192 learners who were learning Turkish as a foreign language at B2 and higher
levels. Through exploratory factor analysis, it was determined that the items
clustered under 4 factors, that this accounted for approximately 48.54% of the
total variance, and that there were significant correlations among the factors.
Item-total and item-rest correlations were found to be significant and
discriminatory. At the end of the study, the Cronbach's Alpha coefficient was
found to be ,799 for the entire scale.
The Cronbach’s
Alpha coefficient for the first factor was ,827; for the second factor, it was
,807; for the third factor, it was ,59; and for the fourth factor, it was ,730;
its variance among the factors ranged 
between α = ,659 and ,827. The Spearman-Brown coefficient of the scale
was ,853; The Guttman Split-Half coefficient was ,849, and the correlation
coefficient between the two forms was ,744.

References

 • Altunkaya, H. (2016). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlere Yönelik Okuduğunu Anlama Başarı Testinin Geliştirilmesi. Turkish Studies, 11 (3), 113-138.
 • Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü. (2013). (Çev.: MEB) Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Öğrenim, Öğretim ve Değerlendirme. Frankfurt: telcGmbH.
 • Aydemir, Z. İ. Öztürk E. (2013). Metinlere Yönelik Okuma Motivasyonu Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.Elementary Education Online, 12 (1), 66-76.
 • Aytan, N. Tunçel, H. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Yazma Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi Çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (30), 50-62.
 • Barın, E. (2004). Yabancılara Türkçe Öğretiminde İlkeler. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. 1, 19-30.
 • Bölükbaş, F. Keskin F. (2010). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metinlerin Kültür Aktarımındaki İşlevi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5 (4), 221-235.
 • Büyükikiz, K. K. (2012). Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenen Yabancılar İçin Yazma Becerisi Öz Yeterlilik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, 470-483.
 • Demir, A. Açık, F. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kültürlerarası Yaklaşım ve Seçilecek Metinlerde Bulunması Gereken Özellikler. Türklük Bilimi Araştırmaları, XXX, 51-72.
 • Dörnyei, Z. (2003). Attitudes, Orientations, and Motivations in Language Learning: Advances in Theory, Research, and Applications. Language Learning A Journal of Research in Language Studies, 53 (1), 3-32.
 • Ghazali, N. S. Setia, R. Muthusamy, C. Jusoff, K. (2009). ESL Students’ Attitude towards Texts and Teaching Methods Used in Literature Class. English Language Teaching, 2 (4), 51-56.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi Kavramlar İlkeler Teknikler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kelley, T. L. (1939). The selection of upper and lower groups for validation of test items. Ward, Annie W. Stoker, Howard W. Ward Mildred Murray (Editör). Educational Measurement Origins, Theories and Explications Volume II Theories and Applications içinde (s. 63-70). Boston Way Lanham: University Press of America, Inc.MEB. (2013). Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Öğrenim, Öğretim ve Değerlendirme. Frankfurt (Almanya): TELC.
 • Melanlıoğlu, D. Demir, T. (2013). Türkçe öğrenen yabancılar için konuşma kaygısı ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (3), 389-404.
 • Otrar, M., Gülten, D. Ç., Özkan, E. (2012). İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Öğrenme Stilleri Ölçeği Geliştirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 305-318.
 • Oyarkılıçgil Ateş, A. (2001). Kazak ve Kırgız Öğrencilerin Türkçeye karşı tutumlarının Türkçe öğrenim başarılarıyla ilişkisi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Öncül, R. (2000). Sözlük Dizisi: Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü (Terimlerin Almanca, Fransızca, İngilizce ve Eski Terim Karşılıkları ile). İstanbul: MEB.
 • Özbay, M. Bağcı, H. Uyar, Y. (2008). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9-15.
 • Özdamar, K. (1999). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. Eskişehir: Kaan Kitapevi.
 • Şimşek, P. (2011). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Okuma Metinleri ve Yardımcı Okuma Kitapları Üzerine Bir Araştırma(Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (286832).
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics. (Fifth Edition). USA: Pearson Education, Inc.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Thompson, B. (2004). Exploratory and Confirmatory Factor Analysis. (First Edition). Washington: American Psychological Association.
 • Yaman, H. Tulumcu, F. M. (2016). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenler İçin Dinleme Becerisi Öz Yeterlilik Ölçeği Geliştirilmesi. Turkish Studies, 11 (3), 2371-2386.
 • Yamashita, J. (2013). Effects of extensive reading on reading attitudes in a foreign language. Reading in a Foreign Language, 25 (2), 248-263.

Türkçe Metinleri Okumaya Karşı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Tutumunun Belirlenmesi: Bir Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Year 2018, Volume: 6 Issue: 2, 369 - 385, 29.04.2018
https://doi.org/10.16916/aded.402001

Abstract

Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi sürecinde,
öğrencilerin okuma-anlama becerilerini geliştirme sürecinin temel aracı
metinlerdir. Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin Türkçe
metinlere dair tutumlarını belirlemek için likert tipi bir ölçek
geliştirilmiştir. Çalışmaya araştırmacılar tarafından geliştirilen 90 soruluk
madde havuzu ile başlanmış, sonrasında 5 uzmandan gelen değerlendirmeler
ışığında Lawshe analizi ile yapılan kapsam geçerliliği işlemi sonucu 44
maddelik taslak ölçek yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B2 ve üstü seviyede 192
öğrenciye uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi ile maddelerin toplam 4
faktörde toplandığı, açıklanan toplam varyans miktarının yaklaşık % 48,53
olduğu, faktörler arasında anlamlı korelasyonların olduğu belirlenmiştir.
Madde-toplam ve madde-kalan korelasyonları anlamlı ve maddelerin ayırt edici
olduğu saptanmıştır. Çalışma sonunda Cronbach’s Alpha katsayısı ölçek toplamı
için alfa ,799 olarak hesaplanmıştır. Faktörler arasında ise birinci faktör
için ,827; ikinci faktör için ,807; üçüncü faktör için ,659; dördüncü faktör içinse
,730 olarak bulunmuş ölçeğin Cronbach’s Alpha katsayısının faktörler
arasındaα=,659-α=,827 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Ölçeğin
Spearman-Brownkatsayısı,853; Guttman Split-Half katsayısı,849 ve iki form
arasındaki korelasyon katsayısı ise ,744 olarak bulunmuştur.

References

 • Altunkaya, H. (2016). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlere Yönelik Okuduğunu Anlama Başarı Testinin Geliştirilmesi. Turkish Studies, 11 (3), 113-138.
 • Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü. (2013). (Çev.: MEB) Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Öğrenim, Öğretim ve Değerlendirme. Frankfurt: telcGmbH.
 • Aydemir, Z. İ. Öztürk E. (2013). Metinlere Yönelik Okuma Motivasyonu Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.Elementary Education Online, 12 (1), 66-76.
 • Aytan, N. Tunçel, H. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Yazma Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi Çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (30), 50-62.
 • Barın, E. (2004). Yabancılara Türkçe Öğretiminde İlkeler. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. 1, 19-30.
 • Bölükbaş, F. Keskin F. (2010). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metinlerin Kültür Aktarımındaki İşlevi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5 (4), 221-235.
 • Büyükikiz, K. K. (2012). Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenen Yabancılar İçin Yazma Becerisi Öz Yeterlilik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, 470-483.
 • Demir, A. Açık, F. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kültürlerarası Yaklaşım ve Seçilecek Metinlerde Bulunması Gereken Özellikler. Türklük Bilimi Araştırmaları, XXX, 51-72.
 • Dörnyei, Z. (2003). Attitudes, Orientations, and Motivations in Language Learning: Advances in Theory, Research, and Applications. Language Learning A Journal of Research in Language Studies, 53 (1), 3-32.
 • Ghazali, N. S. Setia, R. Muthusamy, C. Jusoff, K. (2009). ESL Students’ Attitude towards Texts and Teaching Methods Used in Literature Class. English Language Teaching, 2 (4), 51-56.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi Kavramlar İlkeler Teknikler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kelley, T. L. (1939). The selection of upper and lower groups for validation of test items. Ward, Annie W. Stoker, Howard W. Ward Mildred Murray (Editör). Educational Measurement Origins, Theories and Explications Volume II Theories and Applications içinde (s. 63-70). Boston Way Lanham: University Press of America, Inc.MEB. (2013). Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Öğrenim, Öğretim ve Değerlendirme. Frankfurt (Almanya): TELC.
 • Melanlıoğlu, D. Demir, T. (2013). Türkçe öğrenen yabancılar için konuşma kaygısı ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (3), 389-404.
 • Otrar, M., Gülten, D. Ç., Özkan, E. (2012). İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Öğrenme Stilleri Ölçeği Geliştirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 305-318.
 • Oyarkılıçgil Ateş, A. (2001). Kazak ve Kırgız Öğrencilerin Türkçeye karşı tutumlarının Türkçe öğrenim başarılarıyla ilişkisi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Öncül, R. (2000). Sözlük Dizisi: Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü (Terimlerin Almanca, Fransızca, İngilizce ve Eski Terim Karşılıkları ile). İstanbul: MEB.
 • Özbay, M. Bağcı, H. Uyar, Y. (2008). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9-15.
 • Özdamar, K. (1999). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. Eskişehir: Kaan Kitapevi.
 • Şimşek, P. (2011). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Okuma Metinleri ve Yardımcı Okuma Kitapları Üzerine Bir Araştırma(Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (286832).
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics. (Fifth Edition). USA: Pearson Education, Inc.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Thompson, B. (2004). Exploratory and Confirmatory Factor Analysis. (First Edition). Washington: American Psychological Association.
 • Yaman, H. Tulumcu, F. M. (2016). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenler İçin Dinleme Becerisi Öz Yeterlilik Ölçeği Geliştirilmesi. Turkish Studies, 11 (3), 2371-2386.
 • Yamashita, J. (2013). Effects of extensive reading on reading attitudes in a foreign language. Reading in a Foreign Language, 25 (2), 248-263.
There are 25 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Muhammed Eyyüp Sallabaş

Talha Göktentürk 0000-0002-8619-0698

Emre Yazıcı

Publication Date April 29, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 6 Issue: 2

Cite

APA Sallabaş, M. E., Göktentürk, T., & Yazıcı, E. (2018). Türkçe Metinleri Okumaya Karşı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Tutumunun Belirlenmesi: Bir Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(2), 369-385. https://doi.org/10.16916/aded.402001