Research Article
BibTex RIS Cite

The Effect and Importance of Creative Drama on Reading Comprehension

Year 2018, Volume: 6 Issue: 2, 343 - 368, 29.04.2018
https://doi.org/10.16916/aded.399213

Abstract

The
aim of this study is to examine the effect of the creative drama method on 4th
graders’ acquisition of reading comprehension skills. To that end, experimental
method was used in the research. The research was conducted with 4th grade
students who attended the Saray elementary school in the Pursaklar District of the
province of Ankara during the Spring semester of the 2016/2017 academic year. Taking
into consideration the pre-test scores of all 4th grade sections as
the selection criterion, two sections that had similar attributes were selected
as the test group – section 4/C (29 students) and the control group – section 4/K
(29 students). A 16-hour drama workshop, based on the pre-determined learning
outcomes on the reading comprehension skills of the Turkish course, was carried
out with the test group students. As for the control group, a 16-hour Turkish instruction
based on the same learning outcomes was given by the researcher, using the
traditional method. At the end of eight weeks, post-test was given to the test
and control group students. At the end of the study, the data showed that the
workshop model, based on creative drama, provided increase in academic
achievement at a significant level in the test group. In terms of improving the
reading comprehension skill in the Turkish course, the creative drama method
effectively leads to rapid progress in newly learned subjects, and carries
students’ reading comprehension skills to a higher level in previously learned
subjects. In addition, while creative drama, which concretizes the learning
process, improves the reading comprehension skill, it offers a fun learning
environment that makes students happy.

References

 • Aktaş, Ş. & Gündüz, O. (2001). Yazılı ve sözlü anlatım (s.53). Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Akyol, H. (2011). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Arıkan, Y. (2007). İlköğretimler için uygulamalı tiyatro ve drama eğitimi. İstanbul: Pozitif Yayınları.
 • Aytaş, G. (2008). Türkçe öğretiminde tematik yaratıcı drama. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Aytaş, G.(2005). Okuma Eğitimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(461-469).
 • Balcı, A. (2013). Okuma ve anlama eğitimi. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Çiftçi Ö. ve Temizyürek F. (2008). İlköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin ölçülmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5( 9), 111
 • Demirel, Ö. (1995). Genel Öğretim Yöntemleri (s.71). Ankara: Usem Yayınları.
 • Gönen, M., & Uyar Dalkılıç, N. (2002). Çocuk eğitiminde drama. İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Güngör Kılıç, A. G. (2004). İşbirlikli Öğrenme, Okuduğunu Anlama, Strateji Kullanımı ve Tutum. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Kara, Ö. T. ( 2000). Türkçe öğretiminde yaratıcı drama. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Kavcar, C. vd. (1995). Türkçe Öğretimi. Ankara: Engin Yayınları.
 • Kaya Güler, İ. (2008). İlköğretim dördüncü sınıf Türkçe dersinde yaratıcı drama yönteminin etkililiği. On dokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • Onan, B. (2011). Anlama sürecinde Türkçenin yapısal işlevleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Önder, A. (2010). Yaşayarak öğrenmek için eğitici drama. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Özbay, M. (2016). Türkçe özel öğretim yöntemleri 2. Ankara: Öncü Yayınları.
 • PISA 2017 Ulusal Raporu (2017, s.22-28)
 • San, İ. (1990). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23(2), 573- 582.
 • Susar Kırmızı, F. (2008). Türkçe öğretiminde yaratıcı drama yönteminin tutum ve okuduğunu anlama stratejileri üzerindeki etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Yalçın, A. (2006). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yaman, B. (1999). Birleştirilmiş kubaşık okuma ve kompozisyon tekniğinin temel eğitim beşinci sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde okuduğunu ve dinlediğini anlamaya yönelik akademik başarıları ile Türkçe dersine ilişkin tutumları üzerindeki etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana
 • Yıldız, C., Okur, A., Arı, G., & Yılmaz, Y. (2010). Türkçe öğretimi: yeni öğretim programına göre kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Yayınları.

Okuduğunu Anlamada Yaratıcı Dramanın Etkisi ve Önemi

Year 2018, Volume: 6 Issue: 2, 343 - 368, 29.04.2018
https://doi.org/10.16916/aded.399213

Abstract

Bu araştırmanın amacı,
ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerine okuduğunu anlama becerilerinin
kazandırılmasında yaratıcı drama yönteminin etkisini incelemektir. Bu amaca
ulaşabilmek için araştırmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırma, Ankara
ili Pursaklar ilçesi Saray İlkokulunda 2016/2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar
Döneminde eğitim gören 4. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Sınıflara
uygulanan ön test puanları göz önünde bulundurularak, sınıflardan birbirine en
yakın özelliklere sahip olan 4/C sınıfı (29 öğrenci) deney grubu olarak, 4/K
sınıfı (29 öğrenci) ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Deney grubunu
oluşturan öğrencilerle, önceden belirlenen Türkçe dersi okuduğunu anlama
kazanımlarına göre 16 saatlik bir drama atölye çalışması üzerine
temellendirilmiştir. Kontrol grubuna ise aynı kazanımlara yönelik geleneksel
yöntemle 16 saatlik Türkçe dersi araştırmacı tarafından işlenmiştir. Sekiz
hafta sonunda deney ve kontrol grubu öğrencileriyle son test uygulaması
gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda yaratıcı drama temelli olarak
hazırlanan atölye modelinin deney grubunda anlamlı derecede akademik başarı
artışını sağladığı veriler aracılığıyla tespit edilmiştir. Yaratıcı drama
yöntemi Türkçe dersinde okuduğunu anlama becerisini geliştirme açısından yeni
öğrenilecek konularda hızlı bir ilerleme, daha önceden öğrenilmiş konularda ise
bir üst düzeye taşıma görevini etkili bir şekilde gerçekleştirmektedir. Ayrıca
öğrenme sürecini somutlaştıran yaratıcı drama, Türkçe dersinde okuduğunu anlama
becerisini geliştirirken, öğrencileri mutlu kılan eğlenceli bir öğrenme ortamı
sunmaktadır.

References

 • Aktaş, Ş. & Gündüz, O. (2001). Yazılı ve sözlü anlatım (s.53). Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Akyol, H. (2011). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Arıkan, Y. (2007). İlköğretimler için uygulamalı tiyatro ve drama eğitimi. İstanbul: Pozitif Yayınları.
 • Aytaş, G. (2008). Türkçe öğretiminde tematik yaratıcı drama. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Aytaş, G.(2005). Okuma Eğitimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(461-469).
 • Balcı, A. (2013). Okuma ve anlama eğitimi. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Çiftçi Ö. ve Temizyürek F. (2008). İlköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin ölçülmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5( 9), 111
 • Demirel, Ö. (1995). Genel Öğretim Yöntemleri (s.71). Ankara: Usem Yayınları.
 • Gönen, M., & Uyar Dalkılıç, N. (2002). Çocuk eğitiminde drama. İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Güngör Kılıç, A. G. (2004). İşbirlikli Öğrenme, Okuduğunu Anlama, Strateji Kullanımı ve Tutum. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Kara, Ö. T. ( 2000). Türkçe öğretiminde yaratıcı drama. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Kavcar, C. vd. (1995). Türkçe Öğretimi. Ankara: Engin Yayınları.
 • Kaya Güler, İ. (2008). İlköğretim dördüncü sınıf Türkçe dersinde yaratıcı drama yönteminin etkililiği. On dokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • Onan, B. (2011). Anlama sürecinde Türkçenin yapısal işlevleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Önder, A. (2010). Yaşayarak öğrenmek için eğitici drama. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Özbay, M. (2016). Türkçe özel öğretim yöntemleri 2. Ankara: Öncü Yayınları.
 • PISA 2017 Ulusal Raporu (2017, s.22-28)
 • San, İ. (1990). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23(2), 573- 582.
 • Susar Kırmızı, F. (2008). Türkçe öğretiminde yaratıcı drama yönteminin tutum ve okuduğunu anlama stratejileri üzerindeki etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Yalçın, A. (2006). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yaman, B. (1999). Birleştirilmiş kubaşık okuma ve kompozisyon tekniğinin temel eğitim beşinci sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde okuduğunu ve dinlediğini anlamaya yönelik akademik başarıları ile Türkçe dersine ilişkin tutumları üzerindeki etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana
 • Yıldız, C., Okur, A., Arı, G., & Yılmaz, Y. (2010). Türkçe öğretimi: yeni öğretim programına göre kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Yayınları.
There are 23 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Emine Çöklü Özkan

Publication Date April 29, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 6 Issue: 2

Cite

APA Çöklü Özkan, E. (2018). Okuduğunu Anlamada Yaratıcı Dramanın Etkisi ve Önemi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(2), 343-368. https://doi.org/10.16916/aded.399213