Research Article
BibTex RIS Cite

Legibility of Elementary School Students’ Handwritings from the Perspective of Parents and Teachers

Year 2018, Volume: 6 Issue: 2, 455 - 476, 29.04.2018
https://doi.org/10.16916/aded.389994

Abstract

The purpose of this
research was to determine the views of parents and teachers on the legibility of
the handwritings of elementary school students. The research, in which the
descriptive survey model was used, was conducted between the months of October
and January in the fall semester of the 2016-2017 academic year in elementary
schools in the central Kırıkkale province. The study group consisted of 117 elementary
school classroom teachers and 139 parents. 
As data collection tools, (1) The Parent Questionnaire on the Legibility
of Elementary School Students’ Handwritings and (2) The Teacher Questionnaire
on the Legibility of Elementary School Students’ Handwritings, which were
prepared by the researchers, were used. Descriptive analysis and content
analysis techniques were used for data analysis. The results showed that half
of the teachers considered the handwritings of their students legible. Among
the reasons for the teachers’ considering elementary school students’
handwritings illegible were that the
students did not like to write, that they behaved carelessly, hastily and
sloppily when they wrote, that cursive handwriting was not appropriate to the
developmental level of elementary school students, that the writing education
in the first grade was inadequate, and that the students held their pencils
incorrectly in their hands as they wrote. Approximately 62% of the parents who
participated in the survey thought that their children were successful in
writing legibly while 37% thought that their children had to improve the
legibility of their handwritings. 62% of the parents reported that they were trying
to help their children’s handwriting practices at home while 38% reported that
they did not provide support to their children for their handwriting practices.

References

 • Akcaalan, M., Arslan, A., ve Sıcak, A. (2016). İlköğretim öğrencilerinin bitişik eğik yazıya yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 77-92.
 • Aktaş E. ve Baki Y.(2014). Türkçe öğretmeni adaylarının bitişik eğik yazı kullanımına ilişkin görüşleri. International Journal of Language Education and Teaching, I, 56-80.
 • Arcagök, S., Kobak, G., Demir, M. K. ve Şahin, Ç. (2017). Dik temel yazı ve bitişik eğik yazı kullanımına yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 861-879.
 • Arıcı, A. F. ve Ungan, S. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazılı anlatım çalışmalarının bazı yönlerden değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 317-328.
 • Arıcı, B. (2012). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin, Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazı hakkındaki görüşleri. Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi, 3, 1-15.
 • Arslan, D. (2012). Examining first grade teachers’ handwriting instruction. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(4), 2839-2846.
 • Arslan, D. ve Ilgın, H. (2010). Öğretmen ve öğrencilerin bitişik eğik yazı ile ilgili görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 11(2), 69-92.
 • Babayiğit, Ö. ve Erkuş, B. (2017). İlk okuma yazma öğretimi sürecinde sorunlar ve çözüm önerileri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 271-284.
 • Bayat, S. (2016). The effectiveness of the creative writing instruction program based on speaking activities (CWIPSA). International Electronic Journal of Elementary Education, 8(4), 617-628.
 • Bayraktar, Ö. (2006). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazıda yaptıkları hatalar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bulut, P., Kuşdemir, Y. ve Şahin, D. (2016). İlkokul ve ortaokulda yazı tercihi: öğrenci ve öğretmenler hangi yazı türünü kullanıyor? Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(34), 98-115.
 • Case-Smith, J., Holland, T. ve Bishop, B. (2011). Effectiveness of an integrated handwriting program for first-grade students: A pilot study. American Journal of Occupational Therapy, 65(6), 670-678.
 • Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2005). Research methods in education (5th. Ed.). London, New York: Routledge Falmer.
 • Demir, S. ve Deniz, H. (2017). Bitişik eğik yazı kullanımının öğrencilerin yazma eğilimleri ile ilişkisi. Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi, X(X), 1-16. http://www.iojes.net//userfiles/Article/IOJES_2701.pdf adresinden 31.01.2018 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Duran, E. (2011). Bitişik eğik yazı harflerinin yazım şekillerine ilişkin öğretmen görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 55-69.
 • Duran, E. ve Akyol, H. (2010). Bitişik eğik yazı öğretimi çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 817-838.
 • Durukan, E. ve Alver, M. (2008). Ses temelli cümle yönteminin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. The Journal of International Social Research, 1(5), 274-289.
 • Elma, C. ve Bütün, E. (2015). İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerine ilişkin öğretmen görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 104-131.
 • Engel-Yeger, B., Nagauker-Yanuv, L. ve Rosenblum, S. (2009). Handwriting performance, self-reports and perceived self-efficacy among children with dysgraphia. American Journal of Occupational Therapy, 63(2), 182-192.
 • Erdem, İ., Yılmaz, F. ve Bozkurt, E. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının bitişik eğik yazıya ilişkin tutumları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 1-26.
 • Erdoğan, T. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazı yazma gelişimlerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(165), 93-103.
 • Erhardt, R. ve Meade, V. (2005). Improving handwriting without teaching handwriting: The consultative clinical reasoning process. Australian Occupational Therapy Journal, 52(3), 199-210.
 • Feder, K. P. ve Majnemer, A. (2007). Handwriting development, competency, and intervention. Development Medicine and Child Neurology, 49(4), 312-317.
 • Fraenkel, J. R., ve Wallen, N. E. (2005). How to design and evaluate research in education (3th. Ed.). New York: McGraw-Hill.
 • Graham, S., Berninger, V.W. ve Weintraub, N. (1998). The relationship between handwriting style and speed and legibility. The Journal of Educational Research, 91(5), 290-296.
 • Jameel, H. T. ve Nabeel, T. (2016). Effects of visual perception training on legibility of Urdu Handwriting. Science International, 28(2), 1063-1066.
 • Kadıoğlu, H. (2012). Bitişik eğik yazıya ilişkin öğrenci görüşleri. Akademik Bakış Dergisi, 31, 1-10.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. (26.baskı). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kodan, H. (2016). Yazma güçlüğü olan üçüncü sınıf öğrencisinin el yazısı okunaklılığının geliştirilmesi: Eylem araştırması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 523-539.
 • Korkmaz, İ. (2006). Yeni ilköğretim birinci sınıf programının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 419-431.
 • Kuru, O. (2014). Sınıf öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazılarının okunaklılık düzeylerinin belirlenmesi ve bitişik eğik yazıya ilişkin düşünceleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 39-56.
 • MEB (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5.Sınıf). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • MEB (2015). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. http://web.deu.edu.tr/ilyas/ftp/turkce2015.pdf adresinden 12.01.2018 tarihinde ulaşılmıştır.
 • MEB (2018). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=332 adresinden 30.01.2018 tarihinde ulaşılmıştır. Poon, K. W., Li-Tsang, C. W. P., Weiss, T. P. L. ve Rosenblum, S. (2010). The effect of a computerized visual perception and visual-motor integration training program on improving Chinese handwriting of children with handwriting difficulties. Research in Developmental Disabilities, 31(6), 1552–1560.
 • Sarıkaya, İ. ve Yılar, Ö. (2017). Bitişik Eğik Yazı Yazma Süreçlerinin Beceri ve Görüşler Bağlamında İncelenmesi: Birinci Sınıf Öğretmenleri Örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(4), 916-938.
 • Sassoon, R. (2006). Handwriting Problems in the Secondary School. London: Paul Chapman Publishing.
 • Şad, S. ve Demir, O. (2017). Dik temel yazı ve bitişik eğik yazı biçimlerinin 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerisine etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(62), 801-816.
 • Şahin, A. (2012). Bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan problemler. Eğitim ve Bilim, 37(165), 168-179.
 • Tok, R. ve Erdoğan, Ö. (2017). İlkokul 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin yazma becerilerinin incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 1003-1024.
 • Tok, T. N. ve Sarıca, H. (2017). Bitişik eğik yazı uygulamasına ilişkin öğretmen görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27, 352-363.
 • Tompkins, G. E. (2005). Language arts: Patterns of practice (6th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Merrill Prentice Hall.
 • Tseng, M. H. ve Cermak, S. A. (1993). The influence of ergonomic factors and perceptual-motor abilities on handwriting performance. American Journal of Occupational Therapy, 47(10), 919-926.
 • Uysal, S. (2013). İlkokuma yazma öğretimine doğrudan bitişik yazı ile başlayan ilköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin bitişik yazı örneklerindeki genel hatalar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 31-56.
 • Vinter, A. ve Chartrel, E. (2008). Visual and proprioceptive recognition of cursive letters in young children. Acta Psychologica, 129(1), 147-156.
 • Yıldırım, K., Kandemir, E. ve Çınar, Z. (2017). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe dersi öğretim programına yönelik görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 135-154.
 • Yıldız, M. ve Ateş, S. (2010). İlk okuma yazmayı farklı yöntemlerle öğrenen ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinin yazılarının okunaklılık ve yazım hataları bakımından karşılaştırılması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(1), 11-30.
 • Yıldız, M. (2013). Yazma güçlüğü (disgrafi) olan bir ilkokul 2. Sınıf öğrencisinin el yazısı okunaklılığının geliştirilmesi: Eylem araştırması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 281-310.
 • Yıldız, M., Yıldırım, K. ve Ateş, S. (2009). Sınıf öğretmenlerinin sınıf tahtasına yazdıkları yazıların okunaklılık bakımından öğrencilere model olmadaki uygunluğu. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 75-88.
 • Yılmaz, M. ve Çakır, Y. (2015). İlköğretim ikinci kademedeki (6–7. sınıf) öğretmen ve öğrencilerin bitişik eğik yazıya ilişkin görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (21-23 Mayıs 2015) Özel Sayısı.
 • Ziviani, J. ve Watson, A. (1998). Writing speed and legibility of 7-14 years old school students using cursive script. Australian Occupational Therapy Journal, 45(2), 59-64.

Veli ve Öğretmen Gözüyle İlkokul Öğrencilerinde Yazı Okunaklılığı

Year 2018, Volume: 6 Issue: 2, 455 - 476, 29.04.2018
https://doi.org/10.16916/aded.389994

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin yazı
okunaklılığı ile ilgili veli ve öğretmen görüşlerinin belirlenmesidir. Betimsel
tarama modelinin kullanıldığı araştırma, Kırıkkale il merkezindeki ilkokullarda
2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Ekim-Ocak ayları arasında
gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, 117 sınıf öğretmeni ve 139 veliden
oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan
(1) İlkokul Öğrencilerinin Yazı Okunaklılığına İlişkin Veli Anketi ve (2)
İlkokul Öğrencilerinin Yazı Okunaklılığına İlişkin Öğretmen Anketi
kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz ve içerik analizi
tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin yarısının,
öğrencilerinin yazısını okunaklı bulduğu belirlenmiştir. Öğretmenler tarafından
ilkokul öğrencilerinin yazılarının okunaklı olmamasının sebepleri arasında
öğrencilerin yazı yazmayı sevmemeleri; dikkatsiz, aceleci ve özensiz
davranmaları, bitişik eğik el yazısının ilkokul öğrencilerinin gelişim düzeyine
uygun olmaması, birinci sınıftaki yazı eğitiminin yetersiz olması ve yanlış
kalem tutma gibi durumlar gösterilmektedir. Araştırmaya katılan velilerin
yaklaşık %62’si çocuğunu okunaklı yazı yazma hususunda başarılı bulurken %37’si
çocuğunun yazı okunaklılığını geliştirmesi gerektiğini düşünmektedir. Velilerin
%62’si çocuklarının yazı yazma çalışmalarına evde yardımcı olmaya
çalıştıklarını, %38’i ise yazma eğitiminde çocuklarına destek olmadıklarını
belirtmişlerdir. 

References

 • Akcaalan, M., Arslan, A., ve Sıcak, A. (2016). İlköğretim öğrencilerinin bitişik eğik yazıya yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 77-92.
 • Aktaş E. ve Baki Y.(2014). Türkçe öğretmeni adaylarının bitişik eğik yazı kullanımına ilişkin görüşleri. International Journal of Language Education and Teaching, I, 56-80.
 • Arcagök, S., Kobak, G., Demir, M. K. ve Şahin, Ç. (2017). Dik temel yazı ve bitişik eğik yazı kullanımına yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 861-879.
 • Arıcı, A. F. ve Ungan, S. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazılı anlatım çalışmalarının bazı yönlerden değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 317-328.
 • Arıcı, B. (2012). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin, Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazı hakkındaki görüşleri. Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi, 3, 1-15.
 • Arslan, D. (2012). Examining first grade teachers’ handwriting instruction. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(4), 2839-2846.
 • Arslan, D. ve Ilgın, H. (2010). Öğretmen ve öğrencilerin bitişik eğik yazı ile ilgili görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 11(2), 69-92.
 • Babayiğit, Ö. ve Erkuş, B. (2017). İlk okuma yazma öğretimi sürecinde sorunlar ve çözüm önerileri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 271-284.
 • Bayat, S. (2016). The effectiveness of the creative writing instruction program based on speaking activities (CWIPSA). International Electronic Journal of Elementary Education, 8(4), 617-628.
 • Bayraktar, Ö. (2006). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazıda yaptıkları hatalar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bulut, P., Kuşdemir, Y. ve Şahin, D. (2016). İlkokul ve ortaokulda yazı tercihi: öğrenci ve öğretmenler hangi yazı türünü kullanıyor? Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(34), 98-115.
 • Case-Smith, J., Holland, T. ve Bishop, B. (2011). Effectiveness of an integrated handwriting program for first-grade students: A pilot study. American Journal of Occupational Therapy, 65(6), 670-678.
 • Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2005). Research methods in education (5th. Ed.). London, New York: Routledge Falmer.
 • Demir, S. ve Deniz, H. (2017). Bitişik eğik yazı kullanımının öğrencilerin yazma eğilimleri ile ilişkisi. Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi, X(X), 1-16. http://www.iojes.net//userfiles/Article/IOJES_2701.pdf adresinden 31.01.2018 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Duran, E. (2011). Bitişik eğik yazı harflerinin yazım şekillerine ilişkin öğretmen görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 55-69.
 • Duran, E. ve Akyol, H. (2010). Bitişik eğik yazı öğretimi çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 817-838.
 • Durukan, E. ve Alver, M. (2008). Ses temelli cümle yönteminin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. The Journal of International Social Research, 1(5), 274-289.
 • Elma, C. ve Bütün, E. (2015). İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerine ilişkin öğretmen görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 104-131.
 • Engel-Yeger, B., Nagauker-Yanuv, L. ve Rosenblum, S. (2009). Handwriting performance, self-reports and perceived self-efficacy among children with dysgraphia. American Journal of Occupational Therapy, 63(2), 182-192.
 • Erdem, İ., Yılmaz, F. ve Bozkurt, E. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının bitişik eğik yazıya ilişkin tutumları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 1-26.
 • Erdoğan, T. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazı yazma gelişimlerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(165), 93-103.
 • Erhardt, R. ve Meade, V. (2005). Improving handwriting without teaching handwriting: The consultative clinical reasoning process. Australian Occupational Therapy Journal, 52(3), 199-210.
 • Feder, K. P. ve Majnemer, A. (2007). Handwriting development, competency, and intervention. Development Medicine and Child Neurology, 49(4), 312-317.
 • Fraenkel, J. R., ve Wallen, N. E. (2005). How to design and evaluate research in education (3th. Ed.). New York: McGraw-Hill.
 • Graham, S., Berninger, V.W. ve Weintraub, N. (1998). The relationship between handwriting style and speed and legibility. The Journal of Educational Research, 91(5), 290-296.
 • Jameel, H. T. ve Nabeel, T. (2016). Effects of visual perception training on legibility of Urdu Handwriting. Science International, 28(2), 1063-1066.
 • Kadıoğlu, H. (2012). Bitişik eğik yazıya ilişkin öğrenci görüşleri. Akademik Bakış Dergisi, 31, 1-10.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. (26.baskı). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kodan, H. (2016). Yazma güçlüğü olan üçüncü sınıf öğrencisinin el yazısı okunaklılığının geliştirilmesi: Eylem araştırması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 523-539.
 • Korkmaz, İ. (2006). Yeni ilköğretim birinci sınıf programının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 419-431.
 • Kuru, O. (2014). Sınıf öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazılarının okunaklılık düzeylerinin belirlenmesi ve bitişik eğik yazıya ilişkin düşünceleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 39-56.
 • MEB (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5.Sınıf). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • MEB (2015). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. http://web.deu.edu.tr/ilyas/ftp/turkce2015.pdf adresinden 12.01.2018 tarihinde ulaşılmıştır.
 • MEB (2018). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=332 adresinden 30.01.2018 tarihinde ulaşılmıştır. Poon, K. W., Li-Tsang, C. W. P., Weiss, T. P. L. ve Rosenblum, S. (2010). The effect of a computerized visual perception and visual-motor integration training program on improving Chinese handwriting of children with handwriting difficulties. Research in Developmental Disabilities, 31(6), 1552–1560.
 • Sarıkaya, İ. ve Yılar, Ö. (2017). Bitişik Eğik Yazı Yazma Süreçlerinin Beceri ve Görüşler Bağlamında İncelenmesi: Birinci Sınıf Öğretmenleri Örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(4), 916-938.
 • Sassoon, R. (2006). Handwriting Problems in the Secondary School. London: Paul Chapman Publishing.
 • Şad, S. ve Demir, O. (2017). Dik temel yazı ve bitişik eğik yazı biçimlerinin 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerisine etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(62), 801-816.
 • Şahin, A. (2012). Bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan problemler. Eğitim ve Bilim, 37(165), 168-179.
 • Tok, R. ve Erdoğan, Ö. (2017). İlkokul 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin yazma becerilerinin incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 1003-1024.
 • Tok, T. N. ve Sarıca, H. (2017). Bitişik eğik yazı uygulamasına ilişkin öğretmen görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27, 352-363.
 • Tompkins, G. E. (2005). Language arts: Patterns of practice (6th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Merrill Prentice Hall.
 • Tseng, M. H. ve Cermak, S. A. (1993). The influence of ergonomic factors and perceptual-motor abilities on handwriting performance. American Journal of Occupational Therapy, 47(10), 919-926.
 • Uysal, S. (2013). İlkokuma yazma öğretimine doğrudan bitişik yazı ile başlayan ilköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin bitişik yazı örneklerindeki genel hatalar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 31-56.
 • Vinter, A. ve Chartrel, E. (2008). Visual and proprioceptive recognition of cursive letters in young children. Acta Psychologica, 129(1), 147-156.
 • Yıldırım, K., Kandemir, E. ve Çınar, Z. (2017). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe dersi öğretim programına yönelik görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 135-154.
 • Yıldız, M. ve Ateş, S. (2010). İlk okuma yazmayı farklı yöntemlerle öğrenen ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinin yazılarının okunaklılık ve yazım hataları bakımından karşılaştırılması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(1), 11-30.
 • Yıldız, M. (2013). Yazma güçlüğü (disgrafi) olan bir ilkokul 2. Sınıf öğrencisinin el yazısı okunaklılığının geliştirilmesi: Eylem araştırması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 281-310.
 • Yıldız, M., Yıldırım, K. ve Ateş, S. (2009). Sınıf öğretmenlerinin sınıf tahtasına yazdıkları yazıların okunaklılık bakımından öğrencilere model olmadaki uygunluğu. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 75-88.
 • Yılmaz, M. ve Çakır, Y. (2015). İlköğretim ikinci kademedeki (6–7. sınıf) öğretmen ve öğrencilerin bitişik eğik yazıya ilişkin görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (21-23 Mayıs 2015) Özel Sayısı.
 • Ziviani, J. ve Watson, A. (1998). Writing speed and legibility of 7-14 years old school students using cursive script. Australian Occupational Therapy Journal, 45(2), 59-64.
There are 50 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Mehmet Katrancı

Yasemin Kuşdemir

Fatih Arslan

Publication Date April 29, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 6 Issue: 2

Cite

APA Katrancı, M., Kuşdemir, Y., & Arslan, F. (2018). Veli ve Öğretmen Gözüyle İlkokul Öğrencilerinde Yazı Okunaklılığı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(2), 455-476. https://doi.org/10.16916/aded.389994