Research Article
BibTex RIS Cite

An Examination of Doctoral Dissertations in the Field of Teaching Turkish

Year 2018, Volume: 6 Issue: 2, 512 - 531, 29.04.2018
https://doi.org/10.16916/aded.363599

Abstract

The purpose of this study was to
determine the number of the dissertations completed in the field of teaching
Turkish, classify the dissertations in terms of their subjects, abstracts, and
titles and assess the contribution of those dissertations to the field
academically in the light of the survey conducted. The study was designed as a
survey and it is descriptive in nature. The corpus consisted of 275
dissertations completed in the departments of teaching Turkish and related
fields from 1995 to 2018. The data were obtained through the Higher Education
Council (YÖK) National Thesis Center database (http://tez2.yok.gov.tr/) and the
open access systems of universities.  The
dissertations were then classified and coded; the obtained data were
quantified, analyzed, and reported. Content analysis method was used to carry
out the steps outlined. The data were tabulated, using the frequency and
percentage descriptive analysis techniques in tables and graphics.  Based on the results, it was seen that the
majority of the dissertations were completed at Gazi University (28%) and
Atatürk University (19%) and that in terms of subjects, language skills were
investigated mostly (44%) and that the least investigated subject was
punctuation (0.4%).

References

 • APA Publication Manual. (2009). Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu. (Ed. Halil Ekşi). İstanbul: Kaknüs.
 • Arık, R. S. ve Türkmen, M. (2009). Eğitim bilimleri alanında yayınlanan bilimsel dergilerde yer alan makalelerin incelenmesi. İnternetten 15 Eylül 2017’de [http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/pdf/488.pdf] adresinden alınmıştır.
 • Ateş, A. (2016). Yabancılara Türkçe öğretiminde Gass'ın ikinci dil edinimi modeli'nin söz varlığını geliştirmeye etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Ç., Ebru, A., Özcan E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Canlı, S. (2014). Türkçe ders kitaplarına seçilecek metinlerin niteliği üzerine bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Ceran, D. (2007). Hisar şiirinde çocuk. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Coşkun, E., Özçakmak, H. ve Balcı, A. (2012). Türkçe eğitiminde eğilimler: 1981- 2010 yılları arasında yapılan tezler üzerine bir meta-analiz çalışması. E. Yılmaz, M. Gedizli, E. Özcan ve Y. Koçmar (Ed.), Türkçenin Eğitimi Öğretimi Üzerine Çalışmalar (s. 204- 212). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çetin, B. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe alanında öğretmen eğitimi ve dil hakkında bilgi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Doğan, Y. ve Özçakmak, H. (2014). Dinleme becerisinin eğitimi üzerine yapılan lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 90- 99.
 • Gazi Üniversitesi. (2016). Gazi üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü tez yazım kılavuzu. İnternetten 20 Eylül 2017 tarihinde Gazi Üniversitesi Veri Tabanından alınmıştır. [http://egtbil.gazi.edu.tr/posts/view/title/tez-ve-tez-onerisi-yazim-klavuzu-155895?siteUri=egtbil]
 • Gazi Üniversitesi (2017). Gazi üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tez yazım kılavuzu. İnternetten 20 Eylül 2017 tarihinde Gazi Üniversitesi Veri Tabanından alınmıştır. [http://sbe.gazi.edu.tr/posts/view/title/tez-yazim-kilavuzu-2633?siteUri=sbe]
 • Gedik, M. (2012). Ortaokul ikinci sınıf öğrencilerinin temel dil becerilerinin geliştirilmesinde eğitsel oyunların başarı ve kalıcılığa etkileri. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Gündoğdu, C. (2014). Atatürk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tez yazım kılavuzu. Erzurum. İnternetten 20 Eylül 2017 tarihinde Atatürk Üniversitesi Veri Tabanından alınmıştır. [https://atauni.edu.tr/tez-yazim-klavuzu-1]
 • Kan, M. K. (2014). Sözbilimsel yapı temelli bir metindilbilim çözümlemesi: Türkçe eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin sözbilimsel yapı özellikleri. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Karadağ, E. (2009). Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik açıdan incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3), 75- 87.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Komisyon, (2013). Ankara üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü tez yazım yönergesi. Ankara. İnternetten 20 Eylül 2017 tarihinde Ankara Üniversitesi Veri Tabanından alınmıştır. [http://egitim.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/347/2017/01/TEZ-YAZIM-Y%C3%96NERGES%C4%B0%C4%B0.pdf]
 • Sevim, O. ve İşcan, A. (2012). Türkçenin eğitimi ve öğretimi alanında yapılan yüksek lisans tezlerinde geçen anahtar kelimelere dönük bir içerik analizi. Turkish Studies, 7/ 1, 1863- 1873.
 • Sevim, O., ve Özdemir Erem, N. H. (2012). Türkçe eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin başlıklarına ve özetlerine eleştirel bir bakış. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1 (3), 174-186.
 • Şahin, E. Y., Kana, F. ve Varışoğlu, B. (2013). Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. International Journal Of Human Sciences, 10(2), 356- 378.
 • Şengül, K. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil öğrenme stratejilerine dayalı etkinliklerin anlama becerileri ile dil bilgisine yönelik başarıya, kalıcılığa ve Türkçeye yönelik tutuma etkisi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Ünsal Batum, A. (2015). Çocuk edebiyatı yapıtlarının öğrencilerin okumaya güdülenmesine etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Varışoğlu, B., Şahin, A. ve Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13 (3), 1767- 1781.

Türkçe Eğitimi Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin İncelenmesi

Year 2018, Volume: 6 Issue: 2, 512 - 531, 29.04.2018
https://doi.org/10.16916/aded.363599

Abstract

Bu çalışmanın amacı Türkçe eğitimi alanında yapılmış
olan doktora tezlerinin sayısal tespitini yapmak; tezleri konu, özet, başlık ve
künyeleri yönünden değerlendirmek ve yapılan bu tespit ışığında tezlerin
akademik alana katkılarının önemini ortaya koymaktır. Çalışma, tarama modelinde
tasarlanmıştır ve betimsel bir özellik göstermektedir. Çalışma grubu Türkçe
eğitimi ile ilgili anabilim ve bilim dallarında 1995’ten 2018’e kadar yazılan
toplam 275 doktora tezinden oluşmaktadır. Verilere Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)
Ulusal Tez Merkezi veri tabanı (
http://tez2.yok.gov.tr/) ve
üniversitelerin açık erişim sistemlerinden ulaşılmıştır. Bu aşamada tezler
konularına göre sınıflandırılmış, kodlanmış, elde edilen veriler sayısal değerlere
dönüştürülmüş, analiz edilmiş ve raporlaştırılmıştır. İzlenen bu aşamalardan
dolayı içerik analizi yöntemine başvurulmuştur. Veriler betimsel analiz
türlerinden frekans ve yüzde kullanılarak tablo ve grafiklerle
görselleştirilmiştir. Ulaşılan sonuçlara göre Türkçe eğitimi alanındaki doktora
tezlerinin en çok Gazi Üniversitesi (%28) ve Atatürk Üniversitesinde (%19)
yapıldığı; konu olarak en çok temel dil becerileri (%44), en az noktalama
işaretleri (%0,4) alanlarında çalışıldığı görülmüştür.

References

 • APA Publication Manual. (2009). Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu. (Ed. Halil Ekşi). İstanbul: Kaknüs.
 • Arık, R. S. ve Türkmen, M. (2009). Eğitim bilimleri alanında yayınlanan bilimsel dergilerde yer alan makalelerin incelenmesi. İnternetten 15 Eylül 2017’de [http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/pdf/488.pdf] adresinden alınmıştır.
 • Ateş, A. (2016). Yabancılara Türkçe öğretiminde Gass'ın ikinci dil edinimi modeli'nin söz varlığını geliştirmeye etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Ç., Ebru, A., Özcan E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Canlı, S. (2014). Türkçe ders kitaplarına seçilecek metinlerin niteliği üzerine bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Ceran, D. (2007). Hisar şiirinde çocuk. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Coşkun, E., Özçakmak, H. ve Balcı, A. (2012). Türkçe eğitiminde eğilimler: 1981- 2010 yılları arasında yapılan tezler üzerine bir meta-analiz çalışması. E. Yılmaz, M. Gedizli, E. Özcan ve Y. Koçmar (Ed.), Türkçenin Eğitimi Öğretimi Üzerine Çalışmalar (s. 204- 212). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çetin, B. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe alanında öğretmen eğitimi ve dil hakkında bilgi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Doğan, Y. ve Özçakmak, H. (2014). Dinleme becerisinin eğitimi üzerine yapılan lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 90- 99.
 • Gazi Üniversitesi. (2016). Gazi üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü tez yazım kılavuzu. İnternetten 20 Eylül 2017 tarihinde Gazi Üniversitesi Veri Tabanından alınmıştır. [http://egtbil.gazi.edu.tr/posts/view/title/tez-ve-tez-onerisi-yazim-klavuzu-155895?siteUri=egtbil]
 • Gazi Üniversitesi (2017). Gazi üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tez yazım kılavuzu. İnternetten 20 Eylül 2017 tarihinde Gazi Üniversitesi Veri Tabanından alınmıştır. [http://sbe.gazi.edu.tr/posts/view/title/tez-yazim-kilavuzu-2633?siteUri=sbe]
 • Gedik, M. (2012). Ortaokul ikinci sınıf öğrencilerinin temel dil becerilerinin geliştirilmesinde eğitsel oyunların başarı ve kalıcılığa etkileri. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Gündoğdu, C. (2014). Atatürk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tez yazım kılavuzu. Erzurum. İnternetten 20 Eylül 2017 tarihinde Atatürk Üniversitesi Veri Tabanından alınmıştır. [https://atauni.edu.tr/tez-yazim-klavuzu-1]
 • Kan, M. K. (2014). Sözbilimsel yapı temelli bir metindilbilim çözümlemesi: Türkçe eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin sözbilimsel yapı özellikleri. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Karadağ, E. (2009). Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik açıdan incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3), 75- 87.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Komisyon, (2013). Ankara üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü tez yazım yönergesi. Ankara. İnternetten 20 Eylül 2017 tarihinde Ankara Üniversitesi Veri Tabanından alınmıştır. [http://egitim.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/347/2017/01/TEZ-YAZIM-Y%C3%96NERGES%C4%B0%C4%B0.pdf]
 • Sevim, O. ve İşcan, A. (2012). Türkçenin eğitimi ve öğretimi alanında yapılan yüksek lisans tezlerinde geçen anahtar kelimelere dönük bir içerik analizi. Turkish Studies, 7/ 1, 1863- 1873.
 • Sevim, O., ve Özdemir Erem, N. H. (2012). Türkçe eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin başlıklarına ve özetlerine eleştirel bir bakış. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1 (3), 174-186.
 • Şahin, E. Y., Kana, F. ve Varışoğlu, B. (2013). Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. International Journal Of Human Sciences, 10(2), 356- 378.
 • Şengül, K. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil öğrenme stratejilerine dayalı etkinliklerin anlama becerileri ile dil bilgisine yönelik başarıya, kalıcılığa ve Türkçeye yönelik tutuma etkisi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Ünsal Batum, A. (2015). Çocuk edebiyatı yapıtlarının öğrencilerin okumaya güdülenmesine etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Varışoğlu, B., Şahin, A. ve Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13 (3), 1767- 1781.
There are 23 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Sümeyra Boyacı

Selmi Demirkol

Publication Date April 29, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 6 Issue: 2

Cite

APA Boyacı, S., & Demirkol, S. (2018). Türkçe Eğitimi Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(2), 512-531. https://doi.org/10.16916/aded.363599

Cited By