Research Article
BibTex RIS Cite

Yabancılara Türkçe Öğretimindeki Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Bilgi Türleri Açısından İncelenmesi ( İstanbul C1/+ Örneği)

Year 2017, Volume: 5 Issue: 3, 503 - 518, 28.07.2017
https://doi.org/10.16916/aded.331363

Abstract

Araştırmanın amacı, İstanbul C1/+ Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı’ndaki okuma metinlerinin
bilgi türleri yönünden incelenmesidir. Çalışma, var olan bir durumu ortaya
koyma açısından betimsel tarama modelindedir. Araştırma, İstanbul C1/+ Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı’nda bulunan okuma
metinleri ile gerçekleştirilmiştir. Bu metinler, içerik analizi yöntemiyle bilgi
zenginliği, türleri açısından incelenmiş ve altı kategoriye göre kodlanmıştır.
Elde edilen veriler, betimsel istatistiki teknikler ile tablolaştırılmıştır.
Yapılan analizlere göre İstanbul C1/+ Yabancılar
İçin Türkçe Ders Kitabı
’ndaki okuma metinlerinde 1499 bilgi tespit
edilmiştir. Üniteler arası yapılan değerlendirmeye göre bilgi miktarı açısından
üniteler arasında büyük farklılıkların olmadığı görülmüştür. Bilgi sayıları
bakımından en fazla bilgi zenginliği olan birinci ünite (f=186) ve ikinci
ünitedir (f=163).  Bilgi zenginliği açısından
zayıf olan on birinci (f=77) ve dördüncü (f=74) ünitedir. Bilgi türleri
açısından değerlendirildiğinde gündelik bilgi (n=458), bilimsel bilgi (n=405)
en fazla; en az dini bilgi (n=28) ve teknik bilgi (n=25) tespit
edilmiştir.   En fazla bilgi açısından zengin olan metin
Esaretin Bedeli” (n=78) iken, bilgi zenginliği zayıf olan metin
(n=12) ise
 “Arzuhalden Dilekçeye” dir. 

References

 • Akarsu, B. (1998). Dil-Kültür Bağlantısı, İnkılap Kitabevi, İstanbul.
 • Bolay, S. H. (2007). Felsefeye Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Cevizci, A. (2010). Bilgi Felsefesi. İstanbul: Say Yayınları.
 • Çüçen, A. K. (2009). Bilgi Felsefesi. Bursa: Asa Kitabevi.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Ankara: Tekışık Yay.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Onan, B. ve Arısoy, M.A. (2013). Türkçe öğretiminde epistemolojik bir yaklaşım, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 77-91.
 • Onan, B. (2013). Dil Eğitiminin Temel Kavramları. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Öner, N. (1998). “Bir Bilgi Türü Olarak Din”. Felsefe Dünyası Sayı: 29
 • Tunalı, İ. (2009). Felsefeye Giriş. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Yaylı, D. ve Bayyurt, Y. (Ed.) (2014). Yabancılara Türkçe Öğretimi: Politika, Yöntem ve Beceriler. Anı Yayıncılık, Ankara.

Examination of Reading Texts in Terms of Types of Information in Turkish as a Foreign Language Course Books (Example of İstanbul C1/+ Course Book)

Year 2017, Volume: 5 Issue: 3, 503 - 518, 28.07.2017
https://doi.org/10.16916/aded.331363

Abstract

The
purpose of this research is to examine the reading texts in the Istanbul C1 / + Turkish Course Book for Foreigners
in terms of types of information. The study utilizes the descriptive research
model which is used to depict a situation that already exists. The research was
carried out with the reading texts found in the Istanbul C1 / + Turkish Course Book for Foreigners. The texts were
examined in terms of information richness and types, using content analysis and
were coded for six categories. The obtained data were tabulated, using
descriptive statistics techniques. According to the analysis made, 1499 pieces
of information were identified in the reading texts of the Istanbul C1 / + Turkish Course Book for Foreigners. According to
the evaluation made among the units, there was no significant difference among
the units in terms of amount of information. In terms of information count, the
first unit            (f = 186) and the
second unit (f = 163) had the greatest wealth of information. The eleventh (f =
77) and the fourth (f = 74) units were the weakest in terms of information
wealth. When the course book was evaluated in terms of information types, daily
knowledge (n = 458) and scientific knowledge (n = 405) were the most frequent; religious
knowledge (n = 28) and technical knowledge (n = 25) were the least frequent. In
terms of information richness, the richest text is “Esaretin Bedeli” (n = 78) while the poorest text is "Arzuhalden Dilekçeye" (n = 12).

References

 • Akarsu, B. (1998). Dil-Kültür Bağlantısı, İnkılap Kitabevi, İstanbul.
 • Bolay, S. H. (2007). Felsefeye Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Cevizci, A. (2010). Bilgi Felsefesi. İstanbul: Say Yayınları.
 • Çüçen, A. K. (2009). Bilgi Felsefesi. Bursa: Asa Kitabevi.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Ankara: Tekışık Yay.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Onan, B. ve Arısoy, M.A. (2013). Türkçe öğretiminde epistemolojik bir yaklaşım, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 77-91.
 • Onan, B. (2013). Dil Eğitiminin Temel Kavramları. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Öner, N. (1998). “Bir Bilgi Türü Olarak Din”. Felsefe Dünyası Sayı: 29
 • Tunalı, İ. (2009). Felsefeye Giriş. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Yaylı, D. ve Bayyurt, Y. (Ed.) (2014). Yabancılara Türkçe Öğretimi: Politika, Yöntem ve Beceriler. Anı Yayıncılık, Ankara.
There are 11 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Esra Nur Tiryaki

Seyit Ömer Doğan

Publication Date July 28, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 5 Issue: 3

Cite

APA Tiryaki, E. N., & Doğan, S. Ö. (2017). Yabancılara Türkçe Öğretimindeki Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Bilgi Türleri Açısından İncelenmesi ( İstanbul C1/+ Örneği). Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 503-518. https://doi.org/10.16916/aded.331363