Research Article
BibTex RIS Cite

The Effects of Repetition and Presentation Type on the Coding of German Words in Semantic Memory

Year 2017, Volume: 5 Issue: 3, 493 - 502, 28.07.2017
https://doi.org/10.16916/aded.331263

Abstract

The purpose of this study was to examine
whether or not the effect of rewriting concepts in foreign language, which
aimed to enhance working and semantic memory, would improve learning. In
cognitive psychology, repetition has been suggested to improve memory traces in
long- term memory. However, whether this is valid or not in foreign language is
still unknown. In addition, the effect of presenting newly learned concepts in
visual and written form was examined in this research. Visual presentation and
repetition were expected to alleviate the burden of the working memory and at
the same time increase the formation of new concepts or schemas in semantic
memory. In this study, participants who did not speak any German previously
were presented with German written or written and pictorial stimuli at 3 second
intervals. After this presentation, half of the participants wrote as much as
they could remember about the stimuli presented. Such an exercise was not
provided to the participants in the control condition. The findings of this
experiment showed that in terms of recall for German words, the participants in
the picture-word/written condition outperformed those in the written condition.
In addition, recall performance of the participants in exercising condition was
about 40% higher than those who do not write it. These findings are discussed
in terms of activation in working memory and semantic memory. 

References

 • Börner, W. (1994). Kognitive Linguistik und Fremdsprachenerwerb: Das mentale Lexikon (Vol. 375). Gunter Narr Verlag.
 • Chandler, P., & Sweller, J. (1991). Cognitive load theory and the format of instruction. Cognition and Instruction, 8(4), 293-332.
 • Craik, F. I., & Watkins, M. J. (1973). The role of rehearsal in short-term memory. Journal of verbal learning and verbal behavior, 12(6), 599-607.
 • Coşkun, H. (2009). Beyin fırtınası sürecinde çağrışım alıştırmalarının düşünce üretimine etkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 24(64), 34-46.
 • Çelikkaya, S. (2012). Almanca Öğretmeni Adaylarının Sözcük Öğreniminde Kullandıkları Öğrenme Stratejileri/Vocabulary Learning Strategies For Language Learning Used By Prospective Teachers At German Language Teaching Department. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (28), 71.
 • Demirel, Ö. (1987). Yabancı dil öğretimi: İlkeler, yöntemler, teknikler. Usem Yayınları.
 • Er, N. (1996). Çalışma belleğinin yapısal ve işlemsel kapasitesinin faktör analitik ve deneysel çalışmalarla belirlenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Madigan, S. (2014). Picture memory. Imagery, memory and cognition, 65-89.
 • Özerol, M. (2015). Bilgisayar destekli dil öğretimi ve Almanca sözcük öğrenmeye etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Paas, F.,Tuovinen, J. E., Tabbers, H., & Van Gerven, P. W. (2003). Cognitive load measurement as a means to advance cognitive load theory. Educational Psychologist, 38(1), 63-71.
 • Paas, F. G., & Van Merriënboer, J. J. (1994). Variability of worked examples and transfer of geometrical problem-solving skills: A cognitive-load approach. Journal of educational psychology, 86(1), 122.
 • Paivio, A. (1986). Mental representations: A dual coding approach. Oxford University Press. New York.
 • Paivio, A. (1991). Dual coding theory: Retrospect and current status. Canadian Journal of Psychology/Revuecanadienne de psychologie, 45(3), 255.
 • Paivio, A., & Csapo, K. (1973). Picture superiority in free recall: Imagery or dual coding?.Cognitive psychology, 5(2), 176-206.
 • Uyanik A. İ., Coşkun, H., & Uğur, Y. (2017). Resim, yazı ve resim ile birlikte yazıyla sunulan nesnelerin Almanca ve Türkçe hatırlamadaki etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 476-486.
 • Winograd, E., Smith, A. D, & Simon, E. W. (1982). Aging and the picture superiority effect in recall. Journal of Gerontology, 37(1), 70-75.

Tekrarlama ve Sunum Türünün Semantik Bellekte Almanca Sözcüklerin Kodlanmasına Etkisi

Year 2017, Volume: 5 Issue: 3, 493 - 502, 28.07.2017
https://doi.org/10.16916/aded.331263

Abstract

Bu araştırmanın amacı yabancı dil öğrenmede çalışma ve semantik
belleğin rollerini artırmak için verilen kavramların yazıyla tekrar edilmesinin
veya edilmemesinin etkisini incelemektir. Bilişsel psikolojide kavramın tekrar
edilmesinin uzun süreli bellekte kalıcılığı artırdığı öne sürülmektedir. Ancak
bu durumun yabancı dilde kavramlar için söz konusu olup olmadığı belli değildir.
Ayrıca, yeni öğrenilen kavramların görsel ve yazılı olarak sunulmasının da
etkisi bu araştırmada incelenmektedir. Sunumun görsel olmasının ve
tekrarlanmasının çalışma belleğinin yükünü hafifletmesi ve aynı zamanda
semantik bellekte yeni kavramların veya şemaların oluşumunu artırması
beklenilmektedir. Bu araştırmada daha önce hiç Almanca bilmeyen katılımcılara
Almanca dilinde yazılı veya hem yazılı hem de resimli uyaranlar 3 saniye
aralıklarla sunulmuştur. Bu sunumdan sonra katılımcıların yarısı sunulan uyaranları
hatırlayabildikleri kadar yazmıştır. Kontrol koşulunda bulunan katılımcılara bu
tür bir alıştırma yapılmamıştır. Araştırmanın sonuçları sunum türünün yabancı
dilde hatırlamada bir etkisinin olmadığını göstermektedir. Buna ek olarak,
yazma alıştırması yapanların yapmayanlara göre hatırlama performansı yaklaşık %
40 daha fazladır. Bu bulgular çalışma belleği ve semantik bellekte aktivasyon
açısından tartışılmaktadır.

References

 • Börner, W. (1994). Kognitive Linguistik und Fremdsprachenerwerb: Das mentale Lexikon (Vol. 375). Gunter Narr Verlag.
 • Chandler, P., & Sweller, J. (1991). Cognitive load theory and the format of instruction. Cognition and Instruction, 8(4), 293-332.
 • Craik, F. I., & Watkins, M. J. (1973). The role of rehearsal in short-term memory. Journal of verbal learning and verbal behavior, 12(6), 599-607.
 • Coşkun, H. (2009). Beyin fırtınası sürecinde çağrışım alıştırmalarının düşünce üretimine etkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 24(64), 34-46.
 • Çelikkaya, S. (2012). Almanca Öğretmeni Adaylarının Sözcük Öğreniminde Kullandıkları Öğrenme Stratejileri/Vocabulary Learning Strategies For Language Learning Used By Prospective Teachers At German Language Teaching Department. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (28), 71.
 • Demirel, Ö. (1987). Yabancı dil öğretimi: İlkeler, yöntemler, teknikler. Usem Yayınları.
 • Er, N. (1996). Çalışma belleğinin yapısal ve işlemsel kapasitesinin faktör analitik ve deneysel çalışmalarla belirlenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Madigan, S. (2014). Picture memory. Imagery, memory and cognition, 65-89.
 • Özerol, M. (2015). Bilgisayar destekli dil öğretimi ve Almanca sözcük öğrenmeye etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Paas, F.,Tuovinen, J. E., Tabbers, H., & Van Gerven, P. W. (2003). Cognitive load measurement as a means to advance cognitive load theory. Educational Psychologist, 38(1), 63-71.
 • Paas, F. G., & Van Merriënboer, J. J. (1994). Variability of worked examples and transfer of geometrical problem-solving skills: A cognitive-load approach. Journal of educational psychology, 86(1), 122.
 • Paivio, A. (1986). Mental representations: A dual coding approach. Oxford University Press. New York.
 • Paivio, A. (1991). Dual coding theory: Retrospect and current status. Canadian Journal of Psychology/Revuecanadienne de psychologie, 45(3), 255.
 • Paivio, A., & Csapo, K. (1973). Picture superiority in free recall: Imagery or dual coding?.Cognitive psychology, 5(2), 176-206.
 • Uyanik A. İ., Coşkun, H., & Uğur, Y. (2017). Resim, yazı ve resim ile birlikte yazıyla sunulan nesnelerin Almanca ve Türkçe hatırlamadaki etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 476-486.
 • Winograd, E., Smith, A. D, & Simon, E. W. (1982). Aging and the picture superiority effect in recall. Journal of Gerontology, 37(1), 70-75.
There are 16 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

İbrahim And Uyanık

Hamit Coşkun

Yunus Uğur

Abdullah Durakoğlu

Publication Date July 28, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 5 Issue: 3

Cite

APA Uyanık, İ. A., Coşkun, H., Uğur, Y., Durakoğlu, A. (2017). Tekrarlama ve Sunum Türünün Semantik Bellekte Almanca Sözcüklerin Kodlanmasına Etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 493-502. https://doi.org/10.16916/aded.331263