Research Article
BibTex RIS Cite

The Effect of Story Cards on the Visual Expression Skills of the Children

Year 2017, Volume: 5 Issue: 3, 417 - 432, 28.07.2017
https://doi.org/10.16916/aded.331246

Abstract

The pre-school period is a period in which children
try to make sense of the events happening around them.

In this period, it is
necessary for children to become ready to read and write, to understand what
they read and to make sense of what they listen to for their primary school
education.
Story reading activities used for this purpose have a
significant role.
There are different techniques in storytelling. One of them is
storytelling with story cards.
This research was conducted to determine
the effect of story cards on children's visual expression skills in the
teaching of science subjects.
The sample of the study carried out in the
semi-experimental form with experimental and control groups was composed of 41
children who attended a Ministry of National Education governed kindergarten in
the city of Ağrı in the fall term of 2015-2016 academic year.
Two groups,
consisting of randomly selected students, were formed.

The "Visual
Expression Evaluation Scale" prepared by the researchers was used to
collect data in the research.
For the analysis of the data, the pictures
drawn by the children in the experimental and control groups were evaluated.
In the
analysis of the obtained data, independent samples t-test was used in the comparison
of both groups.
It was determined in the obtained data that
the school story cards were influential on the visual expression skills of
preschool children.

References

 • Akçay, H., Özyurt, B. B. ve Akçay, B. B. (2014). Çoklu yazma etkinliklerinin fen ve teknoloji dersi öğretiminde kullanılmasının öğrenci başarısı ve kavram öğrenmeye etkisi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 15-31.
 • Aksoy, P. ve Baran, G. (2010). 60-72 aylik çocukların okula ilişkin algılarının resim yoluyla incelenmesi. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11-13 Kasım, Antalya, Turkey.
 • Aral, N., Kandır, A. ve Yaşar, M. C. (2000). Okul öncesi eğitim-2. İstanbul: YA-PA Yayıncılık.
 • Bağdaş, Ç. K.ve Demir, E. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin hikâye ve hikâye kitapları hakkındaki görüşlerinin incelenmesi (erzincan örneklemi). Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ÖS-III, 219-230.
 • Banister, F. and Ryan, C. (2001). Developing science concepts through story-telling. School Science Review, 83(302), 75-83.
 • Bektaş, H. (2010). Okulöncesi öğretmenlerinin Türkçe dil etkinliklerinde kullandıkları hikâye anlatım yöntemlerinin incelenmesi: Karaman ili örneği. Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Brewer, J. A (2001). Introduction to early childhood education:preschool throught primary grades. Boston:Allyn and Bacon.
 • Cındıl, T., Özmen, H. ve Ünsal, S. (2012). 7. sınıf fen eğitiminde tansiyon kavramının hikâyeleştirme yöntemi ile öğretiminin öğrencilerin başarılarına ve bilgiyi yapılandırmalarına etkisi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 27-30 Haziran, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Coşkun, H., Akarsu, B. ve Kariper, İ. A. (2012). Bilim öyküleri içeren eğitsel oyunların fen ve teknoloji dersindeki öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(1), 93-109.
 • Çağdaş, A., Albayrak, H. ve Cantekinler, S. (2003). Okul öncesi eğitimde dramatik etkinlikler. Konya: Eğitim Kitabevi.
 • Çınar, S. (2013). Okul öncesi öğretmenlerin fen ve doğa konularının öğretiminde kullandıkları etkinliklerin belirlenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 364-371.
 • Çiçekler, C. Y. ve Koruklu, N. Ö. (2013). 4-6 yaş arasındaki çocukların serbest resim çalışmalarındaki resim özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 551-563.
 • Demircioğlu, H., Demircioğlu, G. ve Ayas, A. (2006). Hikâyeler ve kimya öğretimi. Hacettepe Eğitim Fakültesi becerileri kazandırmak için bir yaklaşım. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 64-72.
 • Doğru, S. S. Y., Turcan, A Dergisi, 30, 110-119.
 • Devecioğlu, Y., Akdeniz, A. R. ve Ayvacı, H. Ş. (2005). Okul öncesi öğretmen adaylarına fen öğretiminde rehber materyal geliştirme.İ., Arslan, E. ve Doğru, S. (2006). Çocukların resimlerindeki aileyi tanılama durumlarının değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 223-235.
 • Ekici, F. A. ve Pekmezci, S. (2013). Bilişim teknolojileri destekli hikâyelerin fen ve teknoloji dersindeki öğrenci başarılarına etkisi. International Symposium on Changes and New Trends Education, 22-24 November, Necmettin Erbakan University, Konya.
 • Eray Alışkan, E. ve Güneyli, A. (2016) Okul öncesi öğretmenlerinin Türkçe dil etkinliklerine ilişkin görüşleri: Lefkoşa örneği. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(3), 348-371.
 • Gönen, M., Ünüvar, P., Bıçakçı, M., Koçyiğit, S., Yazıcı, Z., Orçan, M., Aslan, D., Güven, G. ve Özyürek, A. (2010). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin dil etkinliklerini uygulama biçimlerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 23-40.
 • Gümüş, B. Ş. (2009). Bilimsel öykülerle fen ve teknoloji eğitiminin öğrencilerin fen tutumlarına ve bilim insanı imajlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Kahraman, F. ve Karataş, F. Ö. (2012). Bilim tarihi temelli hikâyeler kullanımı ile 7. sınıf “basit makineler’’ konusunun öğretimi: bir eylem araştırması. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 27-30 Haziran, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Karweit, N. ve Wasik, B. A. (1996). The effects of story reading programs on literacy and language development of disadvantaged preschoolers. Journal of Education for Students Placed at Risk (JESPAR), 1(4), 319-348.
 • Küçükturan, G. (2004). Öykülerle öğreniyorum. Ankara: SMG Yayıncılık.
 • Okur Akçay, N. (2014). Zıt kavramların öğretilmesinde birlikte öğrenme yönteminin etkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 398-405.
 • Osborne, R.and Freyberg, P. (1985). Children’s Science. In R. OSBORNE and P. FREYBERG (Eds.) Learning in Science: The implications of children’s science, (pp.5–14). Hong Kong: Heinemann.
 • Ömeroğlu, E. ve Yaşar, M.C. ( 2005). Okul öncesi eğitim kurumlarında ailenin eğitime katılımı. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 6 (62).
 • Ören, F. Ş. ve Yılmaz, T. (2013). Fen ve teknoloji dersinde kavram karikatürleriyle desteklenmiş bilimsel hikâyeler temelli rehber materyal geliştirme çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 130-141.
 • Özmen, H. ve Kolomuç, A. (2004). Bilgisayarlı öğretimin çözeltiler konusundaki öğrenci başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 57-68.
 • Robson, C. (1998). Real world research. Oxford: Blackwell Publishers.
 • Saatli, G. (1997). Okul öncesi eğitim kurumlarında ana dili etkinlikleri. Ankara: Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Projesi.
 • Şahin, H. (2016). Okul öncesi fen eğitiminde analoji yöntemi ve analojinin okul öncesi eğitim programlarında yer alma düzeyi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(6), 48-62.
 • Tao, P. (2002). A study of students focal awareness when studying science stories designed for fostering understanding of the nature of science. Research in Science Education, 32(1), 97-120.
 • Tompkins,V., Guo, Y. ve Justice, L. M. (2013). Inference generation, story comprehension, and language skills in the preschool years. Reading and Writing, 26(3), 403-429.
 • Turgut, G. ve Kışla T. (2015). Bilgisayar destekli hikâye anlatım yöntemi: alanyazın araştırması. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 6(2), 97-121.
 • Turgut, Ü. ve Gürbüz, F. (2011). Fen öğretiminde öğrenme kuramları ve laboratuvar destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme kuramı. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 45-78.
 • Türkmen, H. ve Ünver, E. (2012). Fen eğitiminde hikayelendirme tekniği. Journal of European Education, 2(1), 9-13. Ural, M. (1985). Altı yaş grubu öğretmen kılavuzu. Ankara: Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları.
 • Uzmen, S. ve Mağden, D. (2002). Okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş çocuklarının prososyal davranışlarının resimli çocuk kitapları ile desteklenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 15,193-212.
 • Wasik, B.A. ve Bond, M. A. (2001). Beyond the pages of a book: ınteractive book reading and language development in preschool classrooms. Journal of Educational Psychology, 93(2) 243-250.
 • Yaşar, Ş. (1993). Okul öncesi eğitim öğrencilerinde fene yönelik duyuşsal özellikler. 9.Ya-pa Okul Öncesi Eğit. ve Yay. Semineri, Ankara.
 • Zembat, R. ve Zülfikar, S. (2006). Okul öncesi öğretmenlerinin sohbet ve hikâye etkinliklerinde kullandıkları öğretim yöntemlerinin incelenmesi. Educational Sciences: Theory & Practice, 6(2), 587-608.
 • Zülfikar, T. (2004). Okul öncesi eğitim etkinliklerinde kullanılan öğretim yöntemlerinin ve tekniklerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Hikâye Kartlarının Çocukların Görsel İfade Becerileri Üzerindeki Etkisi

Year 2017, Volume: 5 Issue: 3, 417 - 432, 28.07.2017
https://doi.org/10.16916/aded.331246

Abstract

Okul
öncesi dönem, çocuğun çevresinde olan olayları anlamlandırmaya çalıştığı bir
dönemdir. Bu dönemde çocukların ilköğretim süreci
için okumaya ve yazmaya hazırlanması, okuduklarını anlama ve dinlediklerini
anlamlandırması gerekmektedir. Bu amaçla uygulanan hikâye okuma etkinlikleri
önemli bir yere sahiptir. Hikâye anlatımında farklı teknikler mevcuttur.
Bunlardan biri de hikâye kartları ile anlatımdır. Bu araştırma
fen konularının
öğretiminde
hikâye kartlarının kullanımının çocukların
görsel ifade becerileri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Deney ve kontrol gruplu yarı-deneysel biçimde gerçekleştirilen çalışmanın
örneklemini, 2015-2016 öğretim yılının güz döneminde Ağrı il merkezinde bulunan
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anasınıfına devam eden 41 çocuk
oluşturmaktadır. Rastgele olarak belirlenen öğrencilerden iki grup
oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından
hazırlanan “Görsel İfade Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin
analizi için deney ve kontrol gruplarındaki çocukların uygulama öncesi ve
sonrasında yaptıkları resimler değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin
analizinde her iki grubun karşılaştırılmasında bağımsız gruplar t-testi
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda hikâye kartlarının çocukların görsel ifade
becerileri üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.

References

 • Akçay, H., Özyurt, B. B. ve Akçay, B. B. (2014). Çoklu yazma etkinliklerinin fen ve teknoloji dersi öğretiminde kullanılmasının öğrenci başarısı ve kavram öğrenmeye etkisi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 15-31.
 • Aksoy, P. ve Baran, G. (2010). 60-72 aylik çocukların okula ilişkin algılarının resim yoluyla incelenmesi. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11-13 Kasım, Antalya, Turkey.
 • Aral, N., Kandır, A. ve Yaşar, M. C. (2000). Okul öncesi eğitim-2. İstanbul: YA-PA Yayıncılık.
 • Bağdaş, Ç. K.ve Demir, E. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin hikâye ve hikâye kitapları hakkındaki görüşlerinin incelenmesi (erzincan örneklemi). Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ÖS-III, 219-230.
 • Banister, F. and Ryan, C. (2001). Developing science concepts through story-telling. School Science Review, 83(302), 75-83.
 • Bektaş, H. (2010). Okulöncesi öğretmenlerinin Türkçe dil etkinliklerinde kullandıkları hikâye anlatım yöntemlerinin incelenmesi: Karaman ili örneği. Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Brewer, J. A (2001). Introduction to early childhood education:preschool throught primary grades. Boston:Allyn and Bacon.
 • Cındıl, T., Özmen, H. ve Ünsal, S. (2012). 7. sınıf fen eğitiminde tansiyon kavramının hikâyeleştirme yöntemi ile öğretiminin öğrencilerin başarılarına ve bilgiyi yapılandırmalarına etkisi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 27-30 Haziran, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Coşkun, H., Akarsu, B. ve Kariper, İ. A. (2012). Bilim öyküleri içeren eğitsel oyunların fen ve teknoloji dersindeki öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(1), 93-109.
 • Çağdaş, A., Albayrak, H. ve Cantekinler, S. (2003). Okul öncesi eğitimde dramatik etkinlikler. Konya: Eğitim Kitabevi.
 • Çınar, S. (2013). Okul öncesi öğretmenlerin fen ve doğa konularının öğretiminde kullandıkları etkinliklerin belirlenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 364-371.
 • Çiçekler, C. Y. ve Koruklu, N. Ö. (2013). 4-6 yaş arasındaki çocukların serbest resim çalışmalarındaki resim özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 551-563.
 • Demircioğlu, H., Demircioğlu, G. ve Ayas, A. (2006). Hikâyeler ve kimya öğretimi. Hacettepe Eğitim Fakültesi becerileri kazandırmak için bir yaklaşım. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 64-72.
 • Doğru, S. S. Y., Turcan, A Dergisi, 30, 110-119.
 • Devecioğlu, Y., Akdeniz, A. R. ve Ayvacı, H. Ş. (2005). Okul öncesi öğretmen adaylarına fen öğretiminde rehber materyal geliştirme.İ., Arslan, E. ve Doğru, S. (2006). Çocukların resimlerindeki aileyi tanılama durumlarının değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 223-235.
 • Ekici, F. A. ve Pekmezci, S. (2013). Bilişim teknolojileri destekli hikâyelerin fen ve teknoloji dersindeki öğrenci başarılarına etkisi. International Symposium on Changes and New Trends Education, 22-24 November, Necmettin Erbakan University, Konya.
 • Eray Alışkan, E. ve Güneyli, A. (2016) Okul öncesi öğretmenlerinin Türkçe dil etkinliklerine ilişkin görüşleri: Lefkoşa örneği. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(3), 348-371.
 • Gönen, M., Ünüvar, P., Bıçakçı, M., Koçyiğit, S., Yazıcı, Z., Orçan, M., Aslan, D., Güven, G. ve Özyürek, A. (2010). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin dil etkinliklerini uygulama biçimlerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 23-40.
 • Gümüş, B. Ş. (2009). Bilimsel öykülerle fen ve teknoloji eğitiminin öğrencilerin fen tutumlarına ve bilim insanı imajlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Kahraman, F. ve Karataş, F. Ö. (2012). Bilim tarihi temelli hikâyeler kullanımı ile 7. sınıf “basit makineler’’ konusunun öğretimi: bir eylem araştırması. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 27-30 Haziran, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Karweit, N. ve Wasik, B. A. (1996). The effects of story reading programs on literacy and language development of disadvantaged preschoolers. Journal of Education for Students Placed at Risk (JESPAR), 1(4), 319-348.
 • Küçükturan, G. (2004). Öykülerle öğreniyorum. Ankara: SMG Yayıncılık.
 • Okur Akçay, N. (2014). Zıt kavramların öğretilmesinde birlikte öğrenme yönteminin etkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 398-405.
 • Osborne, R.and Freyberg, P. (1985). Children’s Science. In R. OSBORNE and P. FREYBERG (Eds.) Learning in Science: The implications of children’s science, (pp.5–14). Hong Kong: Heinemann.
 • Ömeroğlu, E. ve Yaşar, M.C. ( 2005). Okul öncesi eğitim kurumlarında ailenin eğitime katılımı. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 6 (62).
 • Ören, F. Ş. ve Yılmaz, T. (2013). Fen ve teknoloji dersinde kavram karikatürleriyle desteklenmiş bilimsel hikâyeler temelli rehber materyal geliştirme çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 130-141.
 • Özmen, H. ve Kolomuç, A. (2004). Bilgisayarlı öğretimin çözeltiler konusundaki öğrenci başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 57-68.
 • Robson, C. (1998). Real world research. Oxford: Blackwell Publishers.
 • Saatli, G. (1997). Okul öncesi eğitim kurumlarında ana dili etkinlikleri. Ankara: Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Projesi.
 • Şahin, H. (2016). Okul öncesi fen eğitiminde analoji yöntemi ve analojinin okul öncesi eğitim programlarında yer alma düzeyi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(6), 48-62.
 • Tao, P. (2002). A study of students focal awareness when studying science stories designed for fostering understanding of the nature of science. Research in Science Education, 32(1), 97-120.
 • Tompkins,V., Guo, Y. ve Justice, L. M. (2013). Inference generation, story comprehension, and language skills in the preschool years. Reading and Writing, 26(3), 403-429.
 • Turgut, G. ve Kışla T. (2015). Bilgisayar destekli hikâye anlatım yöntemi: alanyazın araştırması. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 6(2), 97-121.
 • Turgut, Ü. ve Gürbüz, F. (2011). Fen öğretiminde öğrenme kuramları ve laboratuvar destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme kuramı. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 45-78.
 • Türkmen, H. ve Ünver, E. (2012). Fen eğitiminde hikayelendirme tekniği. Journal of European Education, 2(1), 9-13. Ural, M. (1985). Altı yaş grubu öğretmen kılavuzu. Ankara: Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları.
 • Uzmen, S. ve Mağden, D. (2002). Okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş çocuklarının prososyal davranışlarının resimli çocuk kitapları ile desteklenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 15,193-212.
 • Wasik, B.A. ve Bond, M. A. (2001). Beyond the pages of a book: ınteractive book reading and language development in preschool classrooms. Journal of Educational Psychology, 93(2) 243-250.
 • Yaşar, Ş. (1993). Okul öncesi eğitim öğrencilerinde fene yönelik duyuşsal özellikler. 9.Ya-pa Okul Öncesi Eğit. ve Yay. Semineri, Ankara.
 • Zembat, R. ve Zülfikar, S. (2006). Okul öncesi öğretmenlerinin sohbet ve hikâye etkinliklerinde kullandıkları öğretim yöntemlerinin incelenmesi. Educational Sciences: Theory & Practice, 6(2), 587-608.
 • Zülfikar, T. (2004). Okul öncesi eğitim etkinliklerinde kullanılan öğretim yöntemlerinin ve tekniklerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
There are 40 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Ahmet Akçay

Nilüfer Okur Akçay

Publication Date July 28, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 5 Issue: 3

Cite

APA Akçay, A., & Okur Akçay, N. (2017). Hikâye Kartlarının Çocukların Görsel İfade Becerileri Üzerindeki Etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 417-432. https://doi.org/10.16916/aded.331246